1. Thông tin chung:

         Tên cơ quan : Thành uỷ Cẩm Phả 
          Địa chỉ         : Số 374 - Đường Trần Phú - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh 
          Điện thoại    : 033.3862241 
          Fax              : 033.3862241
          E-mail          :
tucp@quangninh.gov.vn
Trụ sở Thành uỷ Cẩm Phả


 

2. Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ:

          Bí thư Thành uỷ:


 

Đồng chí: Trần Văn Hùng

 

 

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ:


 

 

Đồng chí: Bùi Thị Bính

 

 

Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố

 

 

Đồng chí: Vũ Quyết Tiến

 


Phó Bí thư Thành uỷ

 


 

Đồng chí: Nguyễn Hồng Dương

 

 

3. Ban Thường vụ Thành uỷ Cẩm Phả Khoá XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020:


1. Đồng chí: Trần Văn Hùng

- Chức vụ: Bí thư Thành uỷ
- Ngày sinh: 21/01/1963
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Lâm nghiệp, Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: tranvanhung@quangninh.gov.vn

 

2. Đồng chí: Bùi Thị Bính

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ
- Ngày sinh: 14/05/1971
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý công, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email:

 

3. Đồng chí: Vũ Quyết Tiến

 

 

 - Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố
- Ngày sinh: 20/07/1972
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: vuquyettien@quangninh.gov.vn

 

4. Đồng chí: Nguyễn Hồng Dương

 

 

 - Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy
- Ngày sinh: 1976
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tổ chức và Quản lý vận tải
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: nguyenhongduong@quangninh.gov.vn

 

5. Đồng chí: Phạm Ngọc Vinh

 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Thành phố
- Ngày sinh : 17/08/1966
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế,
                                       Cử nhân Hành chính
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Email:
phamngocvinh909@gmail.com

 

6. Đồng chí: Phạm Văn Kính

 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Thành phố
- Ngày sinh: 17/03/1965
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế Quốc dân
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

 

7. Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Thành phố
- Sinh ngày: 20/10/1965
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính
- Email: nguyenthituyetmai@quangninh.gov.vn

 

8. Đồng chí: Trần Văn Long

 - Chức vụ: Trưởng Công an Thành phố
- Ngày sinh: 06/02/1961
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học An ninh nhân dân
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

9. Đồng chí: Nguyễn Văn Thọ


- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Thành phố
- Ngày sinh: 12/4/1966
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

10. Đồng chí: Trần Văn Hanh

- Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy - Trưởng phòng Nội vụ Thành phố
- Ngày sinh: 06/05/1961
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

11. Đồng chí: Trần Hoàng Hải

 

 - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thành phố
- Ngày sinh: 26/11/1973
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế tài chính
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email:
tranhoanghai@quangninh.gov.vn

 

12. Đồng chí: Bùi Hồng Quân

- Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
- Ngày sinh: 13/10/1976
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: 
buihongquan76@gmail.com

 

13. Đồng chí: Phạm Hồng Thái

- Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy - Chánh Thanh tra thành phố
- Ngày sinh: 16/06/1960
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học An ninh nhân dân
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: 

 

14. Đồng chí: Trương Thành Công

- Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch UB MTTQ Thành phố
- Ngày sinh:
- Dân tộc: Sán dìu
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: truongthanhcong.thanhuycampha@gmail.com

 

4. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cẩm Phả Khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Trần Văn Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành uỷ

2

Bùi Thị Bính

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ

3

Vũ Quyết Tiến

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố

4
Nguyễn Hồng Dương Phó Bí thư Thành ủy

5

Phạm Ngọc Vinh

UVTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

6

Phạm Văn Kính

UVTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

7

Nguyễn Thị Tuyết Mai

UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

8

Trần Văn Long

UVTV, Trưởng Công an Thành phố

9

Nguyễn Văn Thọ

UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

10

Trần Văn Hanh

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 

   

11

Trần Hoàng Hải

UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

12

Bùi Hồng Quân

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

13

Phạm Hồng Thái

UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

14 Trương Thành Công
UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch UB MTTQ Thành phố

15

Nguyễn Hải Khiên

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

16

Nguyễn Thị Phương

 

Bí thư Đảng ủy phường Cửa Ông

 

17 Vũ Ngọc Ánh
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

18

Nguyễn Công Bằng

Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy

19

Đinh Ngọc Chiến

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố

20

Phạm Hùng Cự

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Đông

21

Nguyễn Văn Hảo

Chánh Văn phòng Thành ủy

22

Hoàng Thị Ngọc Hoa

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

23

Trịnh Thị Huệ

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

24

Hoàng Tuấn Khanh

Bí thư Đảng ủy Phường Mông Dương

25

Nguyễn Đình Khánh

Bí thư Thành đoàn 

26

Đỗ Thị Lan

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố

27

Quách Chí Lâm

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Thịnh

28

Vũ Trọng Lĩnh

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

29

Nguyễn Như Ngọc

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Tây

30

Trương Văn Pha

Bí thư Đảng ủy phường Quang Hanh

31

Đậu Phan Phong

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Đông

32

Nguyễn Tiến Phong

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Sơn

33

Đinh Mai Phương

Phó Bí thư TT phường Quang Hanh

34

Nguyễn Tiến Quang

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành

35

Hoàng Hồng Quân

Trưởng phòng Kinh tế Thành phố

36

Nguyễn Sơn Thủy

Chủ tịch Liên đoàn LĐ thành phố

37

Nguyễn Văn Thường

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Dương Huy

38

Đặng Quốc Toàn

Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình

39

Đinh Hải Toản

Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố

40

Nguyễn Minh Tuấn

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Thủy

41

Lê Văn Tiến

Chi cục trưởng Chi cục thuế Thành phố

42

Ngô Mạnh Tuyển

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Phú

43

Bùi Vũ Tùng

Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Cẩm Thạch

44

Nguyễn Hữu Tư

Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Trung