KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC
VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Liên đoàn Lao động
Thành đoàn Cẩm Phả
Hội Liên hiệp Thanh niên
Hội Liên hiệp Phụ nữ
Hội Cựu chiến binh
Hội Nông dân
Hội Người cao tuổi