ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY CẨM PHẢ


       

             I. Giới thiệu chung
          - Tên cơ quan: Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cẩm Phả
       - Địa chỉ: 374 Trần Phú - phường Cẩm Trung - Tp.Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
           - Điện thoại: 033.3711546 – 033.3862240
          - Email:
          II. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy
     Theo Điều 32- Điều lệ Đảng và Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, với các nội dung chính như sau:
         1. Chức năng
       1.1. Là cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy Cẩm Phả thực hiện các nhiệm vụ, quyền về công tác kiểm tra- giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thưcvj hiện các nhiệm vụ khác do Thành ủy và Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy giao.
        1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ Thành phố
         2. Nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ (UBKT).
          2.1. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên Thành phố khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn dảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
        2.2. Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
      2.3. Giám sát Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý và tổ chức Đảng cấp dưới về việc chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng và đạo đức, lối sống theo quy định của Trung ương.
       2.4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật trong đảng, quyết định hoặc đề nghị Cấp uỷ thi hành kỷ luật.
      2.5. Giải quyết đơn thư tố cáo với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý theo quy định; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền.
       2.6. Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và của Văn phòng Thành uỷ.
       3. Quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.
      3.1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp uỷ cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều lệ Đảng; chỉ đạo kiểm tra, giám sát và hướng dẫn Uỷ ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ.
        b. Tham gia ý kiến với Cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ cơ sở về việc chuẩn bị nhân sự Uỷ ban kiểm tra. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban kiểm tra cơ sở sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.
      c. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, có quyền yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; yêu cầu các tổ chức Đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.
         d. Cử Uỷ viên, Chuyên viên cơ quan Uỷ ban kiểm tra đến tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; dự các cuộc họp của cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ cơ sở bàn về công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát .
         III. TỔ CHỨC BỘ MÁY
        1. Chủ nhiệm: PHẠM HỒNG THÁI

 


- Ngày sinh: 16/06/1960

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 0333.711.546

-Email: phamhongthai.cp@quangninh.gov.vn

 

 
         2. Phó Chủ nhiệm Thường trực: NGUYỄN CÔNG BẰNG
 
 
 
 
- Ngày sinh: 11/02/1982
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại
- Trình độ LL chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.862.240
 
 
         3. Phó Chủ nhiệm: NGHIÊM QUANG HÒA
 
 
 
 
- Ngày sinh:
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ LL chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.969.773
 
         4. Ủy viên: TRỊNH HỮU TUẤN
 
 

 
- Ngày sinh:
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ LL chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.862.240
 
         5. Chuyên viên: NGÔ THỊ THANH
 
 

 
- Ngày sinh:
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Trình độ LL chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.969.773
 
- Email: ngothithanh22121983@gmail.com
 
 
          6. Ủy viên kiêm chức: TRẦN VĂN HANH - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy
 
 
 
 
- Ngày sinh: 06/05/1961
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
- Trình độ LL chính trị: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.711.547
- Email: 
 
 
 
         7. Ủy viên kiêm chức: NGUYỄN HẢI YẾN - Phó Chánh Thanh tra Thành phố
 
 
 
- Ngày sinh: 10/05/1979
- Dân tộc:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Đại học
- Trình độ LL chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.862.288