VĂN PHÒNG THÀNH UỶ CẨM PHẢ

 

* GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Số 374 - Phường Cẩm Trung  - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 033.3862.241

- Email: vanphongthanhuycampha@gmail.com   

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1. Chánh Văn phòng:

 

 - NGUYỄN VĂN HẢO

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 033.3860163

- Di động: 0913289857

- Email:

 

2. Phó Chánh văn phòng:

-  NGUYỄN THỊ LAN

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 033.3718660

- Di động: 0904352062

- Email: lanthiuy@gmail.com

 


3. Phó Chánh Văn phòng:

 

ĐẶNG THỊ THỊNH

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Môi trường, Cử nhân Khoa học môi trường

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại cơ quan: 033.3969775

- Di động: 0912.143.982

- Email: dangthinhtnmt@gmail.com

 

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY CẨM PHẢ

1.  Chức năng

 

1.1- Văn phòng Thành ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ.  

 

1.2- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ.

 

2.  Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

- Chương trình công tác của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

- Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ.

 

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan Đảng trực thuộc Thành uỷ.

- Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở Đảng.

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức Đảng, các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

 

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

- Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thành uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung các Đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ giao trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.

 

2.4- Phối hợp:

- Các ban Đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Thành uỷ.

- Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ.

- Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thành uỷ; nắm tình hình trong khối Nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực, Ban thường vụ Thành uỷ.

- Các ban Đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp việc Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

 

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

a) Là đầu mối giúp Thường trực Thành uỷ xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ.

 

Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các Ban Đảng, cơ quan thuộc Thành uỷ; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố.  

 

b) Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo Thành uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở Thành phố theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở Thành phố thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

c) Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Thành uỷ; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Thành uỷ giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

d) Tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của cấp ủy cấp trên và của Thành uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp Thành phố để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

đ) Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Thành uỷ và của Văn phòng Thành uỷ; giúp Thường trực Thành uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

 

e) Là chủ sở hữu tài sản của Đảng bộ theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Thành uỷ. Đảm bảo điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Thành uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ theo phân công, phân cấp.  

 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.