Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

113

Đã truy cập :

137370900
Thông tin chi tiết
UBND thành phố Uông Bí: Công bố số đại biểu, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, các ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Uông Bí nhiệm kỳ 2011 - 2010/08/2011 3:00 CH

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của UBND tình Quảng Ninh về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Uông Bí nhiệm kỳ 2011 - 2016; Quyết định số 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND thành phố Uông Bí. Ủy ban bầu của đại biểu HĐND thành phố Uông Bí nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông báo danh sách các đơn vị bầu của và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, các ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Uông Bí nhiệm kỳ 2011 - 2016. Các đơn vị như sau:

I. Số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 33 đại biểu.

            II. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố là 7 đơn vị:

            - Đơn vị bầu cử số 1 gồm: xã Thượng Yên Công, phường Vàng Danh, được bầu 5 đại biểu;

            - Đơn vị bầu cử số 2 gồm: Phường Bắc Sơn, phường Trưng Vương, được bầu 5 đại biểu;

            - Đơn vị bầu cử số 3: Phường Quang Trung, được bầu 5 đại biểu;

            - Đơn vị bầu cử số 4 gồm: Phường Nam Khê, phường Yên Thanh, được bầu 5 đại biểu;

            - Đơn vị bầu cử số 5: Phường Thanh Sơn, được bầu 5 đại biểu;

            - Đơn vị bầu cử số 6: xã Phương Đông, được bầu 4 đại biểu;

            - Đơn vị bầu cử số 7 gồm: xã Phương Nam, xã Điền Công, được bầu 4 đại biểu.

            III. Ban bầu cử số 1 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí, nhiệm kỳ 2011-2016 tại phường Vàng Danh và xã Thượng Yên Công gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Ban bầu cử:

Ông Nguyễn Thái Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vàng Danh.

2. Các Phó Trưởng Ban bầu cử:

- Ông Hoàng Văn Hinh - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thượng Yên Công.

- Ông Vũ Tiến Thanh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Vàng Danh.

3. Các Ủy viên Ban bầu cử:

- Bà Trương Thị Hoạt - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thượng Yên Công.

- Ông Trần Mạnh Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công.

- Ông Đoàn Văn Tuấn - Kế toán ngân sách UBND xã Thượng Yên Công.

- Ông Đinh Văn Hiệp - Công chức Văn hóa thông tin UBND xã Thượng Yên Công.

- Ông Nguyễn Xuân Mai - Công chức Văn phòng UBND xã Thượng Yên Công.

- Bà Phạm Thị Hạnh - Công chức Văn hóa xã hội UBND phường Vàng Danh.

- Bà Phạm Thu Hiếu - Công chức Tài chính - Kế toán UBND phường Vàng Danh.

4. Thư ký Ủy ban bầu cử:

Bà Ngô Thị Kim Oanh - Công chức Văn phòng UBND phương Vàng Danh.

            IV. Ban bầu cử số 2 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí, nhiệm kỳ 2011-2016 tại phường Bắc Sơn và phường Trưng Vương gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Ban bầu cử:

Ông Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bắc Sơn.

2. Các Phó Trưởng Ban bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Xuân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trưng Vương.

- Ông Vũ Hải Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Bắc Sơn.

3. Các Ủy viên Ban bầu cử:

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn.

- Ông Đinh Khắc Hoành - Phó Chủ tịch HĐND phường Bắc Sơn.

- Ông Hoàng Anh Đào - Phó Chủ tịch HĐND phường Trưng Vương.

- Ông Bùi Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Trưng Vương.

- Bà Vũ Thị Mai Hương - Công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Trưng Vương.

- Ông Hà Mạnh Toàn - Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Trưng Vương.

- Ông Nguyễn Xuân Tỉu - Công chức Văn hóa thông tin UBND phường Trưng Vương.

4. Thư ký Ủy ban bầu cử:

Ông Tiên Thành Sơn - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bắc Sơn.

            V. Ban bầu cử số 3 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí, nhiệm kỳ 2011-2016 tại phường Quang Trung gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Ban bầu cử:

Ông Mai Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quang Trung.

2. Các Phó Trưởng Ban bầu cử:

- Vũ Đạt - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Quang Trung.

- Ông Ông Lại Văn Thắng - Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung.

3. Các Ủy viên Ban bầu cử:

- Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân phường Quang Trung.

- Ông Vũ Đăng Dung - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung.

- Ông Nguyễn Nhật Thủy - Trưởng Quân sự phường Quang Trung.

- Ông Nguyễn Đình Tính - Phó Công an phường Quang Trung.

- Ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quang Trung.

- Đỗ Thị Minh Đức - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quang Trung.

- Ông Đỗ Quang Hưng - Công chức Văn hóa - xã hội UBND phường Quang Trung.

4. Thư ký Ủy ban bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Hương - Công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Quang Trung.

            VI. Ban bầu cử số 4 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí, nhiệm kỳ 2011-2016 tại phường Nam Khê và phường Yên Thanh gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Ban bầu cử:

Ông Trịnh Xuân Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Yên Thanh.

2. Các Phó Trưởng Ban bầu cử:

- Ông Đinh Công Tĩnh - Chủ tịch HĐND phường Nam Khê.

- Ông Phạm Văn Lùng - Phó Chủ tịch HĐND phường Yên Thanh.

3. Các Ủy viên Ban bầu cử:

- Bà Mai Thị Khuya - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nam Khê.

- Ông Bùi Hồng Ánh - Phó Chủ tịch HĐND phường Nam Khê.

- Ông Phạm Đức Duy - Chỉ huy trưởng Quân sự phường Nam Khê.

- Ông Mai Văn Bạn - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Khê.

- Bà Hoàng Thị Hà - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nam Khê.

- Bà Phạm Thị Bằng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Yên Thanh.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội LHPN phường Yên Thanh

4. Thư ký Ủy ban bầu cử:

Bà Thái Thị Thu Cúc - Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Yên Thanh.

            VII. Ban bầu cử số 5 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí, nhiệm kỳ 2011-2016 tại phường Thanh Sơn gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Ban bầu cử:

Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thanh Sơn.

2. Các Phó Trưởng Ban bầu cử:

- Ông Trịnh Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn.

- Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Thanh Sơn.

3. Các Ủy viên Ban bầu cử:

- Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn

- Ông Đào Quang Hoàng - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thanh Sơn.

- Bà Vũ Thị Lan Anh - Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Sơn.

- Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Trưởng Công an phường Thanh Sơn.

- Ông Đào Quảng Ba - Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Chỉ huy Quân sự phường Thanh Sơn.

- Bà Phạm Hoàng Huyên - Công chức Lao động - Thương binh xã hội UBND phường Thanh Sơn.

- Ông Vũ Hồng Chiến - Công chức Xây dựng - Đô thị UBND phường Thanh Sơn.

4. Thư ký Ủy ban bầu cử:

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Công chức Tư pháp UBND phường Thanh Sơn.

            VIII. Ban bầu cử số 6 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí, nhiệm kỳ 2011-2016 tại xã Phương Đông gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Ban bầu cử:

Bà Vũ Thị Toan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phương Đông.

2. Các Phó Trưởng Ban bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Nện - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phương Đông.

- Bà Lưu Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND xã Phương Đông.

3. Các Ủy viên Ban bầu cử:

- Ông Nguyễn Năng Năm - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phương Đông.

- Bà Đỗ Thị Xuyến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phương Đông.

- Bà Vũ Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phương Đông.

- Ông Nguyễn Minh Thuận - Phó trưởng Công an xã Phương Đông.

- Bà Đặng Thị Mai Hoa - Công chức Tài chính UBND xã Phương Đông.

- Ông Nguyễn Chí Công - Công chức Địa chính UBND xã Phương Đông.

- Ông Bùi Mạnh Thắng - Công chức Văn hóa xã hội UBND xã Phương Đông.

4. Thư ký Ủy ban bầu cử:

Bà Nguyễn Diệu Thuyết - Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phương Đông.

            IX. Ban bầu cử số 7 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí, nhiệm kỳ 2011-2016 tại xã Phương Nam và xã Điền Công gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Ban bầu cử:

Ông Vũ Đức Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phương Nam.

2. Các Phó Trưởng Ban bầu cử:

- Ông Vũ Văn Đổng - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Điền Công.

- Ông Vũ Hữu Bách - Phó Chủ tịch HĐND xã Phương Nam.

3. Các Ủy viên Ban bầu cử:

- Ông Vũ Văn Tặng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Điền Công.

- Bà Bùi Thị Huấn - Phó Chủ tịch HĐND xã Điền Công.

- Ông Vũ Văn Đài - Công chức Văn phòng UBND xã Điền Công.

- Ông Nguyễn Viết Quảng - Trưởng Công an xã Điền Công.

- Ông Nguyễn Thanh Duyên - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phương Nam.

- Bà Lê Thị Hường - Công chức Văn hóa - Lao động - Thương binh xã hội xã Phương Nam.

- Bà Đỗ Hồng Hải - Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Phương Nam.

4. Thư ký Ủy ban bầu cử:

- Ông Nguyễn Tiến Thuần - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Phương Nam.

 


Các tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thành phố Uông Bí
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí
Địa chỉ: Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.661443; Fax: 033.662490; Email: ubndub@quangninh.gov.vn