1. Thông tin chung 
               Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân Thành phố Uông Bí 
               Địa chỉ         : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh 
               Điện thoại    : 033.3854207

               Fax               : 033.3662490 
               E-mail          : ubndub@quangninh.gov.vn

  UBND Thanh pho.JPG

Ảnh Trụ sở UBND Thành phố Uông Bí

2. Tổ chức bộ máy

2.1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố 

       2.1.1. Chủ tịch UBND thành phố

 

- Đồng chí: Nguyễn Anh Tú

-  Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố

- Số điện thoại: 0333.854209

- Email: nguyenanhtu@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ của UBND Thành phố:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND. Chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện và điều hành chung các mặt công tác của UBND Thành phố, của các thành viên UBND Thành phố, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản của thành phố.

+ Quyết định đầu tư, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn khác.

+ Công tác tổ chức cán bộ, đối ngoại, An ninh - Quốc phòng, Nội chính và Thanh tra.

+ Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố.

+ Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố.

+ Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra thành phố. 

+ Giữ mối liên hệ với Thành uỷ, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh ứng cử tại Thành phố, Thường trực HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố.

 

 2.1.2. Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

- Đồng chí: Nguyễn Đình Trung

- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

-  Số điện thoại : 033.3854377
-
Email: nguyendinhtrung@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ của UBND Thành phố:

- Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực kinh tế tổng hợp.          

- Chỉ đạo công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công tác tài nguyên - khoáng sản, vệ sinh môi trường.

- Trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy; phòng cháy, chữa cháy rừng; Ban chỉ đạo bảo vệ các công trình xăng dầu; Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự.

- Phụ trách công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Phụ trách hoạt động kiểm tra liên ngành xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép trên địa bàn thành phố.

- Là Thủ trưởng cơ quan UBND Thành phố, chủ tài khoản đơn vị dự toán Văn phòng; Là người chịu trách nhiệm phát ngôn của UBND Thành phố.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND thành phố (gồm cả Trung tâm dịch vụ hành chính công), Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý chợ trung tâm Uông Bí, Chi cục Thống kê, Chi cục Thi hành án dân sự. 

- Chỉ đạo các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

     

 2.1.3. Phó Chủ tịch UBND thành phố 

 

 

- Đồng chí: Phạm Tuấn Đạt

- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

- Số điện thoại: 033.3561258

- Email: phamtuandat@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ của UBND Thành phố: phụ trách công tác tài chính - kế hoạch:

- Tài chính ngân sách; Chỉ đạo, điều hành các hoạt động thuộc khối xây dựng cơ bản.

- Chỉ đạo công tác quản lý, thanh tra xây dựng và trật tự đô thị.

- Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Trưởng Ban chỉ đạo 127 thành phố.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác An toàn giao thông thành phố theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác các phòng, ban, đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án công trình, Đội Thanh tra xây dựng và Quản lý đô thị, Trung tâm Tư vấn Thiết kế Kiến trúc, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố.

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động về lĩnh vực Khối văn hoá - xã hội.          

- Chỉ đạo công tác: Văn hóa - thông tin, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, phát thanh - truyền hình, dân tộc – tôn giáo, lao động - thương binh và xã hội, dân số - gia đình và trẻ em, bảo hiểm, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, xoá đói giảm nghèo, công tác giải quyết lao động việc làm. Chỉ đạo và kiểm tra các ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở người; phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em; Ban mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, dịch nguy hiểm; Ban chỉ đạo công tác liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố; Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố (BCĐ 138).

- Chỉ đạo phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.

- Chủ tịch Hội đồng giáo dục - Quốc phòng, Hội đồng giáo dục pháp luật thành phố; Trưởng ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội thành phố.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác các phòng, ban, đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Trung tâm Dân số - Gia đình và Trẻ em, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Y tế, Ban Quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, theo dõi khối trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn Thành phố.

 

- Chỉ đạo các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

 

2.1.4. Uỷ viên UBND thành phố

 

 

 
 

- Đồng chí: Vũ Đức Tính

- Chức vụ: UVBTV - Trưởng Công an Thành phố

- Số điện thoại: 033.854307 

- Email: vuductinh@quangninh.gov.vn

 

 


 - Đồng chí: Nguyễn Thanh Bình

- Chức vụ: UVBTV - Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố 

- Số điện thoại:  033.854310 - 0913.268974

- Email: nguyenthanhbinh@quangninh.gov.vn

 

       

 

            

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hưng

 

- Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

 - Điện thoại: 0333.854375

 Email:nguyenvanhung@quangninh.gov.vn3. Chức năng, nhiệm vụ 

3.1. Chức năng: Tại Điều 2, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003 quy định như sau:

      Điều 2.

      Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên. 

      Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.    
      Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở”.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố: Được quy định tại Mục 2, Chương IV Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bản nhân dân ngày 26/11/2003 (từ điều 97 đến điều 107). Cụ thể như sau:

            Điều 97.

Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

4. Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, thị trấn.

Điều 98.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản;

3. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

4. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

5. Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Điều 99.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

2. Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn;

3. Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 100.

Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

2. Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

3. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

4. Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 Điều 101.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện;

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

3. Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

 Điều 102.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

3. Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá - thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

4. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

6. Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Điều 103.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

2. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

Điều 104.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

2. Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

4. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

5. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Điều 105.

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 Điều 106.

Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

3. Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn.

  Điều 107.

Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

3. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

4. Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;