Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Bản đồ tỉnh

  
  
  
  
  
576,7
17.300
BAC
  
515,1
72.400
MOC
  
600
12.630
VAD
  
471,5
26.600
BIL
  
494,6
49.500
HAH
  
289,9
31.000
DAH
  
397,2
149.600
DOT
  
5.000,4
945.000
UOB
  
331,9
132.600
YEH
  
1.119,36
300.267
HOB
  
335,8
155.800
CAP
  
617,1
43.000
TIY
  
47,3
4.985
COT
  
1.119,36
300.267
HAL