Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

DanhSachCong

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/baitulong
1
1
438d49d6-e99b-415e-822c-3c355530d18eKhông
  
a1d392dc-5e0e-42d3-8e77-3dbe469fd268Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/banantoangiaothong
1
1
a2b08066-e226-4248-b110-a8812f0af20eKhông
  
d9f2430f-4235-4372-b062-850d543fbdefCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bandantoc
1
1
156caa64-9653-4957-b08b-2685083e5e4bKhông
  
70dda2eb-bf6f-49e0-b333-040a1bf11654Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/BanDanVan
1
1
9c6a5993-e1ed-4769-aa55-f46edb4a6285Không
  
Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/banKTNS_HDND
1
1
a253eaf5-8985-4d17-8a43-ef6740204077Không
  
Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/banphapche
1
1
f3b43787-b611-4fa2-a173-d602054ffcc4Không
  
18670613-b932-4608-963c-e068ab9d309fCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/banquanlyDTXD
1
1
5e8c6bba-2924-4165-a422-4e9640e778a6Không
  
16166a7e-79b7-4e9a-b70f-cd0cd468f793Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bantochuc
1
1
9a8af4b4-be20-4748-8496-0036e992aa3dKhông
  
e4547209-b1f3-48dc-bc4a-29d7f3b732ebCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/baohiemxahoitinh
1
1
bc7ab3b0-121f-4f4f-9eaf-b56faa2b215cKhông
  
c5eb262e-d4b4-4c9e-a2af-954d60ba369fCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bochihuyBDBP
1
1
6246bec1-c5f4-4de1-9b50-e3959be9cfc8Không
  
d9380114-be5c-428a-8772-6d54cfa5f411Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bochihuyQST
1
1
dbcfa1f4-2270-4df3-982b-348c51b71fadKhông
  
c5bd95d4-fd93-4521-8edc-27dee7e8360cCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bqlcqdt
1
1
b3e2d41c-3d69-4bbf-bd9f-36302b2fa3e3Không
  
ccb5b608-09a4-4132-892c-4e62f540f289Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bqldtcctvhtt
1
1
14f3bebe-bba4-4e94-8cd8-76ad4ba438dfKhông
  
fe6a0c1f-b621-4e8b-b1d7-c45c19a7778aCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/canhsatpccc
1
1
f541df62-af42-46bf-bfaa-398de626b6eeKhông
  
9f229961-57ec-4cb9-b37d-6c5f7e31e378Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/cucthihanhandansu
1
1
4d350e35-f6e4-4e77-bb93-63a2d8ec8a09Không
  
d69a05a2-2eb7-4bcf-afa4-f037af586eb6Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/cucthongke
1
1
b8faf7ee-165f-4e8e-9901-4c8c2b6d5933Không
  
69f2ce97-5fdb-46fe-908a-6847641e1f11Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/cucthue
1
1
cd874426-d239-4bb0-80f0-729b819ddde7Không
  
4fe6a5a3-e850-4b71-a0f3-421ca43f98eaCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/daihochalong
1
1
f5288994-2f47-40be-9279-2d484f90c2f1Không
  
e611beaf-12a9-4d8f-9c89-41daaeb5b047Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/daitruyenhinh
1
1
64da087e-9d25-453c-bb1b-ab9ad4502a12Không
  
91087b2d-7e02-46f6-ac9a-f1b578c4c495Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/danguykhoicoquan
1
1
bae634b0-fc7d-4caa-8ef9-99dc3b225257Không
  
ed086903-c1e8-4c7a-a303-49fcc7906ab3Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/DBQH
1
1
9651bc41-f061-4c76-93ee-e03340e1c2b1Không
  
398af614-f47a-4c05-b8d6-c7ce89e95784Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/haiquan
1
1
9cbfc5ce-fb0e-405b-b3dd-1987de53232eKhông
  
6bbbc0f5-a8ea-4bd4-be28-0c7d26e434e4Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/hoibaotroNTTTMC
1
1
15510712-8111-4d79-adf0-a890e0679065Không
  
4bf4ea38-47a0-4796-acba-0dbbba167084Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/hoiCTD
1
1
48643560-27b8-4d9f-a48b-d41511ced1afKhông
  
4566c4a6-1c9d-4631-a0aa-e35d97d790caCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/hoicuuchienbinh
1
1
be13d153-5d01-441f-9791-e7ce067c9d26Không
  
7edc0aca-d6ed-483d-bc50-18812139159bCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/hoilienhiepPN
1
1
2ad957c1-4c3c-4af7-8869-49874c09281aKhông
  
63bfe601-d442-4e68-b211-666f53fab3f6Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/hoinongdan
1
1
864da599-3f2e-4cdd-862f-aee8dfa9fc3dKhông
  
68981d07-63a2-4235-b71d-90e9f1c1dd3eCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/hoivanhocNT
1
1
f61f7230-f2a7-4eab-8408-96636f79e063Không
  
49ba22b5-c2a4-4d23-8412-f2ada934601aCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/invest
1
1
da26032d-77c7-4cd8-bbd9-566633b51feeKhông
  
b1dad0f3-2b5b-4181-921e-eb7e50cae8f1Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/khobacNNT
1
1
278f1dfc-dd62-4c01-bb36-ebd3affe4190Không
  
d470326b-12c0-466b-b1da-463ce3747253Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/LHHN
1
1
73b2a97a-8dd4-470c-92f4-744c566f6477Không
  
9abf9223-6b2d-4c80-bf7f-3ac1af01e3ffCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/liendoanlaodong
1
1
9f5da3f5-7431-4004-afeb-5869f53e84c2Không
  
f3553d0a-7262-464b-8390-9f204ae62c24Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/lienhiephoi
1
1
fc9dc346-4f83-47c8-b833-1eaf97c9025bKhông
  
e93cc9d1-a696-422c-8418-fc57e66a7055Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/lienminhHTX
1
1
fa4d2d47-6c07-4442-9a9e-701585f5bfdaKhông
  
19f96534-d714-4a3e-b96b-364b919239e5Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/nganhangNN
1
1
fe3bbc2b-22de-4f2e-84fa-f95def3b6a34Không
  
a85c676a-ef40-4cc6-85f5-803fa5576bbbCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/ntm
1
1
0f7d63ce-72bc-42f1-b04f-ba51aab960e2Không
  
bfe7a90d-b6b1-404a-8be8-e3bb8fa8df44Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/Phongchongthamnhung
1
1
62655dbf-9c41-4122-8ced-1a446913dc81Không
  
Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/QLKKT
1
1
aa196c79-f76f-4b21-a895-92aa3e7fd7a2Không
  
9c7ee3d8-a1f7-4527-a001-2604fa70760aCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/thanhtratinh
1
1
86abc5fe-5d1d-48eb-b9fd-bd1f8f22d1e5Không
  
aacdb799-7cb8-4c9d-ba95-3c12b7656018Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/tinhdoan
1
1
9249c36f-4a61-4a57-8727-4255d78a3952Không
  
7fe6ccf9-639f-48f0-bfa8-67843380db8bCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/toaannhandantinh
1
1
837f869d-771a-445e-8611-9134bfae0552Không
  
273154ef-302f-4be0-9d48-c9fbb93700ecCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/truongCDYT
1
1
7e9cb621-00ed-4628-9cb9-2138bc33c038Không
  
4dfc5b25-9398-4504-85b7-69e3956c582cCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/truongdtcbNVC
1
1
325880ff-cfd0-4708-bb3f-b2154aa1f2bbKhông
  
2de7f2f9-d112-436a-889f-fa09716a0e5aCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/TTHNVGDTX
1
1
46d6a868-0471-4d8e-a81f-dcef08e1a26dKhông
  
1e1462bf-b523-485d-8110-c09fe58dd017Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/ttpvhcc
1
1
131ce9a9-9226-4626-9d78-20adf9913383Không
  
92e33a8d-681a-4eb0-91c8-12269b9b293dCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/UyBanKiemTra
1
1
0f2c6c21-6769-401d-a302-a33b1f08d9fcKhông
  
9dc2d406-bac9-4b9f-a4be-3e343931cd5eCác ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/uybanMTTQ
1
1
c4c58a55-642e-49b9-a296-541ee86b24cfKhông
  
61eed1c0-791e-49bf-98a4-2324d2c8a7a8Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/VHXH_HDND
1
1
c634e187-9c43-40d6-8869-1fcc87483313Không
  
e2363b8f-f9a7-49ae-a981-2e23ac47e0d2Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/vksnd
1
1
4fca9551-65d6-40e2-995e-c505ea5c41adKhông
  
0024c2db-b19c-4235-afe2-b10c3c6a81e5Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/VPTUQN
1
1
52f757b4-de53-45a1-9930-e6024c7c5742Không
  
e7308e87-1c9a-45e1-aeda-e5b5ff75653fhttps://www.quangninh.gov.vn/chuyende/antoangiaothong
1
1
57fa1ec7-943a-47f2-b011-13375c9a4767Không
  
658e520e-ef3a-4b8d-8ad8-5b69e3034188https://www.quangninh.gov.vn/chuyende/chienluocquyhoachphattrien
1
1
6180b89b-3207-40d9-aeb6-036fa6b5fd87Không
  
a1182673-20ab-42a2-a371-519d629c6bd1https://www.quangninh.gov.vn/chuyende/nongthonmoi
1
1
8d440c57-894e-44c0-86bc-00e372b88bfdKhông
  
58e1454d-ac72-4c6b-84d1-46f3d453ea1dhttps://www.quangninh.gov.vn/chuyende/Tangtruongxanh
1
1
c43a85ef-844e-43b7-a5c9-9175e532ec27Không
  
3e28fc6b-7cc5-482a-8aa8-15856bb09a37https://www.quangninh.gov.vn/chuyende/thongtinduan
1
1
cebce169-bfa5-43e1-a180-b8923ac023e2Không
  
8b9bbd62-d81c-4b79-be75-18a41c39686dhttps://www.quangninh.gov.vn/chuyende/Tracuuthongtinduan
1
1
10cb7f98-20bd-4641-997e-1e2341dd1043Không
  
a9d390c7-aeca-4644-9520-0417c9965849https://www.quangninh.gov.vn/chuyende/trogiupphaply
1
1
c15021d7-8713-4e05-bb00-639ee01a551eKhông
  
2aec8815-e57b-4e45-a296-0f2451b3b976Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/huyenbache
1
1
38e9c366-7c31-415e-93bd-67f2a863d075Có
  
c306324a-8b09-4bdb-9581-e9f0be932eaeHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/huyencoto
1
1
d69e26bb-be05-4293-b16e-46ed90aff90fCó
  
ad6ac3b4-7a62-4a11-9771-a12245f092afHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/huyendamha
1
1
80cf42b0-515d-4c06-a6f6-8464ccbdb52bCó
  
09ffe237-de86-4dbb-9f82-e2e4160643d6Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/huyentienyen
1
1
d0b88cc6-23ea-4b96-897d-dbb392c080c2Có
  
17acb60b-7014-4e7e-955e-d52e8d855f8cHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongbacson
1
1
3ca9323d-b7e0-49f7-b837-335d8fd70b41Có
  
9f6c7e5e-61bd-47e1-8947-1056207ce5f9Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongcambinh
1
1
9d686344-aa0b-48b8-af8a-9e5ce583df99Có
  
c2d28b5a-f5d0-463a-bc9a-53ab8a459602Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongcamdong
1
1
464c3877-8ae2-40d3-90a5-28daa0de4af7Có
  
90874a91-1301-44a7-9758-c24c7af119a0Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongcamphu
1
1
b746b8ac-7ca7-4efb-be2d-e57503fea9c8Có
  
3c11137c-5206-4d23-981c-eab9e1280b10Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongcamson
1
1
ebeda1fc-1d11-48f0-843f-2f689a1c2418Có
  
a0642df3-ce8b-4403-98b8-0a02b904d694Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongcamtay
1
1
2adf9536-e698-448b-b9ef-0867bf0deeecCó
  
bfe351de-77b8-44ef-a48b-247d81854201Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongcamthach
1
1
457ed16e-2269-422e-bb9d-a21ebd433babCó
  
45753bfb-00bc-4b34-8fce-20ab719be251Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongcamthanh
1
1
c7eb123b-407b-48c4-8f5d-3d41cb33b4f7Có
  
fe8d7d9e-283f-4b0f-be93-04cfd426ca0bHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongcamthinh
1
1
aeb35e23-eb41-4fc9-9937-b1d858840609Có
  
50b08ba0-7844-4452-9568-333daa256dd7Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongcamthuy
1
1
f2a1c558-8f1d-42f5-bc7c-e9b7f936bf0fCó
  
7cf2f515-4b8a-4836-a071-410c5d64fef7Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongcamtrung
1
1
d4807576-92f3-413e-9711-7f2ea53366f4Có
  
a4870c76-1e23-4baa-a4cd-5bbbf0a45424Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongconghoa
1
1
834af339-65b0-4d05-8ede-24e295eb44fcCó
  
4a14e6e9-f92d-4cbb-8d4c-dfd6fe30840eHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongcuaong
1
1
12a2138a-e16d-42d4-a7da-5141235d5dd1Có
  
3ae7d7a3-3a0e-4a3b-8bb3-2f6299f34cd8Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongdongmai
1
1
9981a762-4144-4445-b675-68e0eb5ca676Có
  
ecfd6ea3-6c7e-425d-90b5-33c01d24905aHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongdongtrieu
1
1
045fbe9c-1d14-4dec-bbe6-86405715252aCó
  
1b6d1165-f704-46f7-84bd-d9b73860d544Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongducchinh
1
1
4f7fe831-73ea-429f-8359-6be7a5642f88Có
  
93ff55db-3467-4dc3-bd9a-07bbe57c0656Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuonghaan
1
1
25d01ae6-10d4-4d00-87cc-2656f35e1de8Có
  
4b73ce49-0c8f-4d23-813f-7422330b1068Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuonghungdao
1
1
e0b666b1-6d2b-4be6-8d73-d618ae3c83edCó
  
5e0d9c9f-b4fe-4106-9975-b67c11629646Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongkimson
1
1
6e8740e9-b4cb-4eff-9ccc-c859731c22a7Có
  
7cc7dcdd-ce0e-43e3-a399-ab8ca9bff46fHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongmaokhe
1
1
a766efae-c4ef-4511-b4ed-5aeb8ac881daCó
  
0d6cd2f0-464f-4f1f-af7e-939d762c3a10Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongminhthanh
1
1
a8f4b6b5-2f4c-404c-9453-1605d05bfa45Có
  
97ae97ab-9eb3-420c-a48e-a35860536e42Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongmongduong
1
1
944e0c27-5a68-43dc-9587-f7b773fef4aaCó
  
e6df9580-ea4f-4504-9901-947c808da353Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongnamhoa
1
1
4c1ef75d-d929-4fe3-ba01-68d34f5126c7Có
  
379d6666-5aae-4bc3-983d-ba09dbe93b6cHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongnamkhe
1
1
16654f72-4019-48a9-98ee-082a80fdb4b0Có
  
f319b5d3-d591-4e6f-a514-91e801adf820Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongphongcoc
1
1
1c994905-db7d-49f1-8bd4-0957f1c5e2d0Có
  
4d183260-4be2-41aa-a5c2-8577e867fcbbHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongphonghai
1
1
a35172ba-eb64-4159-998c-6b27b9e4f771Có
  
0c878ff5-e9b4-45cc-b44c-f55541b88112Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongphuongdong
1
1
9e5e85b0-80c7-4df6-8d81-f354519f0a31Có
  
5ae901a8-dd35-4e64-a9a9-bb20680c7ae6Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongphuongnam
1
1
3dfa776d-1fdf-44fa-83cd-d1b566a71908Có
  
eed6b2a4-203a-44ba-8303-18d954582cb7Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongquanghanh
1
1
28ad15ed-a1bc-445d-b3e2-51ca499fe77bCó
  
089ac628-415e-4b6c-b262-b27b9291db2fHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongquangtrung
1
1
a80365a5-0a6d-4195-a120-e9942007cdfdCó
  
48dac5a2-f188-4d98-999a-0966b09daf9dHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongquangyen
1
1
be109a91-72f5-4e1e-8b51-38df69fd5657Có
  
fbab58e1-01e8-4482-819f-923e51a4fc57Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongtanan
1
1
87ca10bd-77d0-45ea-b97e-e2a06f985f04Có
  
282077fb-e33d-4a6e-b50f-de69cbe54e7bHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongthanhson
1
1
abecc2cb-35cd-4953-8fb6-6a6d85e5a2b2Có
  
c51e1132-4060-4a41-8e79-1ba53cef96faHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongtrungvuong
1
1
d0fc9aba-e16c-4132-9560-dd7fb51a0e0bCó
  
6c603da4-66e4-4c26-8691-73f3c57db878Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongvangdanh
1
1
c486c900-936c-4b8e-aa23-91329d514ca5Có
  
71e7e48c-c491-464a-acbf-a77d830049b4Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongxuanson
1
1
eed1b925-c25d-473b-9bac-5ca7752baeaeCó
  
19e18061-f6f7-4bdc-b18a-cac47511b11cHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongyengiang
1
1
75d3c6d5-fe33-486d-a349-ea490cd5774aCó
  
a46e94b2-19c2-49a3-8957-b94f7e2ef718Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongyenhai
1
1
d3f054e9-7fc5-49c2-a791-77f7498402a7Có
  
3d7bb7cd-48e8-4d52-9873-e34a26120048Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/phuongyenthanh
1
1
a81292d4-232d-4dfd-a35d-cc3bf4d8771bCó
  
7bf075b7-9def-485f-ae04-8dd5d25322cfhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/thiduakhenthuong
1
1
f368c625-2983-4532-9be8-9a6ee45cca55Không
  
9ab4d725-9b31-4504-8919-639672f90727Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/thitranbinhlieu
1
1
ca4ca420-11bb-4ca7-a875-73402d7b021dCó
  
5c877e4d-b39f-4c81-8b4d-1b035a358f63Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/thitrancairong
1
1
5abcf6e6-efe3-4aca-bb2d-62222afbb090Có
  
3aeca46e-a940-4a41-bba9-766e65cd6280Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/thitrancoto
1
1
8655e0d3-02b4-4ea4-9a84-6fa16e2ac2d1Có
  
f8b92da0-1b83-4a2e-b89f-c278df302a5eHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/thitrandamha
1
1
63810d91-c98b-48fa-a857-80748a7b9492Có
  
855cf538-c925-4b44-b5ee-8b391c9fba16Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/thitranquangha
1
1
c7c22435-f1d3-4d99-a939-12272106f8eaCó
  
364aa290-1a91-42b3-bff4-b0ae65d6ab63Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/thitrantienyen
1
1
7e38005e-d38a-4636-bc80-fee317ed2238Có
  
1c7fa8bc-3c38-43e7-8558-4097bbe36b74Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/tpcampha
1
1
3d95069f-8ba8-4ed1-9659-ea4ca63cecd5Có
  
a682349c-8ed4-4888-9c07-628566333999Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/tphalong
1
1
9ed58152-264b-4c90-9e07-db7978100ed3Có
  
498cad97-1470-4169-aab1-dc0d6774afcaHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/tpmongcai
1
1
690f99c4-e0dc-420f-a466-077d8a6c807bCó
  
f61e5181-b44c-47ac-8048-7ba016e2eb73Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/tpuongbi
1
1
c0ef7679-5a8d-4dcf-80ff-e4c163dd5826Có
  
6cd2166a-45e2-4f22-9cb6-cdc5f53ab654https://www.quangninh.gov.vn/donvi/trungtamcntt
1
1
f67cec73-6fda-41b4-9363-8169ac79ffe6Không
  
78a1a07c-9c45-4ef9-a2ee-789d0f50d289Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/TXQuangYen
1
1
563ddfc7-87bb-4b5a-809c-ce9090c6ace6Có
  
b7054634-c827-451a-9990-55d0b6ec836fHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xabansen
1
1
fe70dabb-4fcd-4449-a1d9-8f8cff445f2cCó
  
c8514626-ce68-4bf1-83a0-5b33620f41e2Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xabinhdan
1
1
ab73185e-9809-4b75-a308-5895f9906173Có
  
0f053817-c7fd-49af-83d7-aa30c5c83a11Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xabinhduong
1
1
28c03a69-b830-44e4-8e3a-d5ebf57e37d8Có
  
f2893f54-0a7f-4127-a355-af240460c32bHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xabinhkhe
1
1
ae308be9-103b-4afd-87f5-960d0a2143f3Có
  
3057a12f-b2f4-4a66-9153-e43097c1f23bHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xacaichien
1
1
d17f3213-5176-4ac2-86ff-36d5b6105567Có
  
ab23ccc1-1dc5-402d-a035-683894013ce2Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xacamhai
1
1
7552b2b5-854c-4d5d-a04f-024fa6ae253aCó
  
ee350391-bbfc-4ca4-8059-e2af46e86b65Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xacamla
1
1
33453f20-e5e7-4906-9050-07263786c97eCó
  
33b71597-7569-4ba5-b1a9-bab51c887c30Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaconghoa
1
1
56d97fa3-e2c7-449f-845c-3323da03f4b3Có
  
a53aee19-bcbe-4664-852e-ec184de0aad1Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadaibinh
1
1
b34f72ae-3330-4a0e-bb3d-35244cf43d33Có
  
d2d03e72-6543-485d-b958-6d4fafaa8e97Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadaiduc
1
1
aae0bc3b-b6d6-4bce-a29d-b51a0ba23361Có
  
ff54dea0-ab14-4b2d-8240-883f78df87c7Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadaithanh
1
1
a84f3b4b-21b8-4b19-a77d-7fb2680090c4Có
  
04b808df-4656-4b61-ae20-9ab3ccb5ad72Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadaixuyen
1
1
8e6235ec-765d-4a83-8e0b-eab5b0739a37Có
  
a0f55cd0-8721-4200-b442-45a63221ac46Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadamha
1
1
80b25855-e405-42b1-985a-0cc7a0829ccaCó
  
7501c02a-dd87-421d-b0a9-90ddbb5dc702Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadapthanh
1
1
1dd5639c-07a5-4e0c-9d5c-dab2cd68d651Có
  
2644902d-ef3c-4837-80cd-d2cfe250cdbcHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadiencong
1
1
faa96db9-1dd9-4205-b900-7b7973bb423aCó
  
90e5cb82-b534-4439-a02c-12c57011f187Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadienxa
1
1
2cd68edc-9cb8-4e7c-bc85-854a8684dbb0Có
  
e7be5fde-097f-4f45-8230-df85bbca5c18Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadoanket
1
1
de41d6f2-e05f-44d3-ae73-5ea9f4d34b1cCó
  
27c0274f-f851-419c-ae45-76cbf1360908Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadondac
1
1
29c290e5-a5b9-4a00-acad-d7ce19d566dbCó
  
b3b28d73-59c4-4969-95c5-da52e24a8a0eHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadonghai
1
1
14ba8200-4aeb-41af-918b-d79920f6c66dCó
  
d82aef4e-92a6-445d-b2f5-5f646ad42387Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadongngu
1
1
8c1bf003-0169-47f2-b348-12c04070fadbCó
  
1979f1f6-9f82-414e-bd1f-87e2e632d743Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadongrui
1
1
7557d7eb-3383-40fd-86dd-49b8055b1b19Có
  
17f46f10-69e8-4678-bea2-ab6df7c2ed4bHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadongtam
1
1
1dc5503e-b891-4127-8ba1-2f97bd5fb66cCó
  
31a9511a-ff3a-4ef1-9fdb-535828eecc89Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadongtien
1
1
8b1a119c-4066-4dfa-ada7-7b28400e0bd9Có
  
09b42717-523a-4c0c-9827-07b39c2987dfHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadongvan
1
1
a12cdfc9-912e-45e0-8a97-bfb9c782e8eaCó
  
3ae25f51-ebae-4a41-9a81-8b1a9d3a5390Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xadongxa
1
1
c96add60-207f-4ca1-b7aa-8d947b65024bCó
  
4d635340-0a43-41a8-b22a-d4633823d294Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaducyen
1
1
31dd4d6f-e8f6-4e8b-a523-3ed2cef56163Có
  
3ba9fa8f-bebd-40b9-8c3e-44ce77fc641eHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaduonghoa
1
1
833a362c-9d1e-4563-8d6a-2c6b63dc50f5Có
  
e8c2b6e0-af8e-4524-98ed-d8388ba296acHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaduonghuy
1
1
104fba97-ec80-43eb-8087-8560388fc7d6Có
  
e4fa5c17-4540-4dd4-a4fa-c6e14975eec1Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahailang
1
1
438deb2e-3a8e-4429-a4ef-2171ba21cc0cCó
  
d21710f4-bd08-4587-958a-3133716f56efHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahalau
1
1
84626f29-4f7d-4a24-96c0-d90b89299ba3Có
  
f1b0c144-3313-451d-a3f1-9b44218d5fd4Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahalong
1
1
94dab919-67d5-4f23-aca3-e5324a32aa59Có
  
2c5c1640-abc0-4b03-a442-fef01517848dHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahiephoa
1
1
c749122a-bef7-476f-9b2b-85af9d15512fCó
  
f017cfd8-b3d5-4b91-93c1-9a17e89b937dHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahoabinh
1
1
e561fdb4-cd2a-49c1-8f66-6bc593409e60Có
  
638610e4-a5a6-4a5f-b219-7e38f23514a8Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahoangque
1
1
092ea9f0-7aa9-428d-9498-cd5d0223e20bCó
  
0dfd9f8d-5fd9-4cb6-aac8-72d1765aec08Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahoangtan
1
1
0eed7a18-34fc-4e13-84ae-13642fff8bd9Có
  
cd38de40-530c-4b92-9754-3fad875c0ae7Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahoanhmo
1
1
a819a316-759d-468f-ace6-c8c1b0f63824Có
  
c776d79a-e921-479c-b32e-629d2b403ba8Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongthaidong
1
1
400afda3-e26a-4e86-8ce7-2e47593841aeCó
  
5bae027c-bc77-4e71-a9e2-a6712ace8470Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahongthaitay
1
1
02b588a6-4c76-492d-8828-4f7bd1ec7561Có
  
01a958d7-73fb-4e96-826a-465a75c87939Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xahucdong
1
1
41ffd61a-9ad9-4cfa-8742-da184038991cCó
  
3ed0a3e3-09ae-4f6a-9d37-b2bda0857f62Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xalienhoa
1
1
a4752e63-9986-40f4-b2e1-72503897db9bCó
  
bdc5d19b-62dc-4e42-a45e-ba3551cca954Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xalienvi
1
1
f76267ca-4af6-4351-8b63-bb7abe28fcfaCó
  
9dc3cb09-1f4a-4777-b619-00c0580bb31cHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaluchon
1
1
d07f793d-cb93-49d4-83ee-de8d9167294bCó
  
d5904116-770c-4b02-b194-070bce6b9e6cHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaluongmong
1
1
6bd7f709-ef80-4771-b8b2-bae035a4aef0Có
  
d4c20358-5825-4dda-9078-cc15b66627f1Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaminhcam
1
1
83888b75-2cf9-4023-8ecb-1ec6af2fcefcCó
  
6af33e54-29e0-4c5e-af13-7a4f598de498Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaminhchau
1
1
e6b6ed93-983d-41ed-a8d9-4af05562931eCó
  
d4fe4b31-5d2a-4030-b0f7-f82b0fff6155Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xanamson
1
1
aca2c2c2-b6a1-4f92-91e7-d7846545557dCó
  
7f8705ba-8542-41c2-85f7-96fa268c9cb4Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xangocvung
1
1
ef6e690f-057b-4c52-9a2c-e4e2482fdee7Có
  
3c4ce2bb-b1e8-4770-abda-0759e6c718f9Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xanguyenhue
1
1
2bac309a-7c89-41ee-8a0d-6a1c424b5678Có
  
c994b248-7c0f-4885-8728-ae4f1f9b61e6Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaphongdu
1
1
ebe53cd6-ed8a-483f-97b5-ba7feba3fc24Có
  
5f66d35f-da95-472c-8855-c2cd489ac5eaHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaphuhai
1
1
c356b14a-1a64-44c6-84cb-56c91e1bc52fCó
  
aea59b97-c520-44bd-a373-cee62ecbec46Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangan
1
1
77e259ed-01af-4720-afb6-d6878aa4a1e9Có
  
0a23d10b-b7a2-476a-89ad-fa9474e998ccHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangchinh
1
1
7434c268-6110-4f38-bd2b-5b4a3b1940fbCó
  
807da6d7-7828-4861-92ee-ce30b01c4ed9Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangdien
1
1
4b20645f-b500-4b2c-9588-334701770f5fCó
  
47a56991-748f-4b38-ba53-fe4aeae9cd62Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangduc
1
1
138c8b86-8174-46c6-8750-413572d29322Có
  
15cc6ea8-a102-46d9-835a-9e4fd019691aHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquanglam
1
1
71707eb1-469d-481f-bedc-dc7b706fedd6Có
  
683bc100-5162-47de-9633-9e086b97a520Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangloi
1
1
75969914-bdd3-4d22-8975-5a05a1a0187dCó
  
21676e34-1a55-4831-87bb-8525042329beHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquanglong
1
1
62f58334-042c-4f0c-b6ea-c6b802d9db6eCó
  
8e9a6c56-438f-4fc0-8d72-6fa033e00f97Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangminh
1
1
1c41b79c-8012-4bcd-bcf1-ad36494bf471Có
  
749d2822-d04e-458e-8a6d-fe699f287160Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangphong
1
1
139ffcbf-875f-4616-bf24-6c870a478223Có
  
7a34dfa4-8564-41b0-8f45-fde5b6b76ad4Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangson
1
1
8ca72d2a-61b5-4e12-b94f-d7efe5752077Có
  
1cb037b5-7d85-41eb-87f7-b72a748c98b0Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangtan
1
1
93a75e4d-2dbd-4964-9ad8-3cb25e6a5394Có
  
ec6cfa0f-7a80-4410-be0f-e457fd3b5eaaHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangthang
1
1
59408166-17cc-4dea-9070-6a69dd84e4edCó
  
d1ed1d3b-9456-4356-825a-74bd92891d5bHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangthanh
1
1
1afdfd08-7033-43ac-a00f-e1bff16296ebCó
  
0944f15f-b134-46c6-9be6-ad0c5243adf1Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangthinh
1
1
149184bf-8e55-414f-9204-f9edf82f2a0fCó
  
8fd97c19-e3ad-437b-9795-4ad4732d0337Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquangtrung
1
1
83692555-3d1e-4c55-9fd7-62c08121ddb9Có
  
fc9c7524-09e3-44fa-abb7-c8ca02c7cc9eHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xaquanlan
1
1
59cd257d-6385-4e2a-b780-a525e84d3a3fCó
  
2d5a9326-bfd6-42b8-9567-9f65a42fc2ceHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xasongkhoai
1
1
4f860d7e-ea51-4555-9fcb-29b8845dbc15Có
  
358cf479-2fb1-4f2f-adb1-b0a874a09e27Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatanbinh
1
1
82431998-41fd-4811-88e1-e8f08069dc46Có
  
17aa2a56-28db-4bc9-9b0b-629d2b65242cHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatanlap
1
1
db8f4ac9-7963-4d0d-b0d4-679ca50aa4b3Có
  
b946790e-cac8-42de-a6dc-3554e3260b57Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatanviet
1
1
870dc51d-71ce-4751-8b76-0613270e1582Có
  
be2aa6a7-a3a2-4250-8cea-b2c212f565a6Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xathangloi
1
1
694dc89d-d2ca-40db-81f5-a770ea617b00Có
  
3bb4fa41-66cf-4d6b-9e1d-adde0e0fc44bHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xathanhlam
1
1
0ac6eac6-334c-47f4-bff9-b9e6b7c2e53eCó
  
4a274067-49f6-49da-97a4-ca3337694fffHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xathanhlan
1
1
259d651c-0ffb-4bed-8393-760a105a0742Có
  
198363ed-dbe2-4ffb-b5bd-7c39334ab7acHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xathanhson
1
1
087999c3-cbf6-49c0-a18b-11ba7613c865Có
  
60958680-35dc-4d83-be8f-df9686a428dfHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xathuongyencong
1
1
0fff1bde-6e70-4c4b-ab4e-4e20dda88ebbCó
  
13066c77-07b5-497b-8b02-bc5a53c6ca47Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xathuyan
1
1
4cfc5f56-aa83-4911-bf3d-12674de7e449Có
  
d06b989d-4405-47f0-8341-6de442e6c7bdHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatienan
1
1
196805b2-dd68-4467-a041-c389d94b0db4Có
  
da01bb72-a789-4d3a-bece-fa6fe723c07bHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatienlang
1
1
80af0be5-fe20-4ca1-8201-dd2c3b365023Có
  
7e39bded-cde3-4d0e-aeb3-d3a2ab1cfd1cHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatienphong
1
1
6ef76ed0-fd5a-42b5-900a-df233a59ae3dCó
  
97a5862c-6748-4867-8d97-bc4de9802386Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatientoi
1
1
258b08a7-36b4-44d5-8d47-39ddeeff7362Có
  
fccc4869-e7e9-4bab-aa34-e28f3c9dcdf9Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatinhhuc
1
1
ed139d9e-f68c-4923-a142-a71ffc00c72aCó
  
718901cc-8f5f-47b2-bb6a-7f60fa2e7311Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatrangan
1
1
69cbc734-82c9-40cf-bd1e-b0fb888f5f8fCó
  
4293649d-8edd-49d5-b8c5-f35c38866088Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xatrangluong
1
1
c37a45e2-b8b2-46b9-8b4e-76020233c011Có
  
379d4052-b01d-4c41-87ff-b42245b75c0eHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xavanyen
1
1
3d915fe4-35e8-4700-8ba1-2396fdff528bCó
  
f500050f-f3f9-4648-b741-48855779fc09Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xavietdan
1
1
61fa1357-81ca-4d96-895d-91ea90ee0a86Có
  
499003ca-cbeb-4b73-94da-50b226f6c1e3Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xavongai
1
1
27063b33-3de0-4f4e-94fb-c64f3b4c0e7cCó
  
0ed98b46-5242-44f2-b8e4-26c4753db06bHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xayenduc
1
1
d027ab5c-c546-49b1-95c6-2783777ab540Có
  
52cac2c7-42c8-4714-b5bd-2ca1841db229Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xayenthan
1
1
bc8e9cff-f8fd-440c-a70f-574ed6e24685Có
  
e02ff95e-78ca-4712-bc56-15bdbbe3acffHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/xayentho
1
1
a4228258-2098-45ec-86c5-102eb909291bCó
  
d07e4659-2aae-4343-a2d5-478b67c08003https://dulich.quangninh.gov.vn
1
1
78cbdeba-cd7b-45c3-8ccc-d867d9acc811Không
  
1fbfd745-fc6c-4005-8fe9-f72361c12da4https://www.quangninh.gov.vn/hdnd
1
1
e521551f-4ef6-4aad-a826-9f594ea62bedCó
  
3a45b970-b2d9-4995-ae14-83edee481d74https://www.quangninh.gov.vn/Sites/en-us
1
1
fb27b831-ca15-4173-a6f9-b01e5d417498Không
  
c203af40-8757-4767-96d2-ab64298b17abhttps://www.quangninh.gov.vn/sites/zh-cn
1
1
0d7cca4c-4cc8-4b77-92e1-61cc46f4392cKhông
  
778ddd01-422e-4e64-9718-1edb92647860https://www.quangninh.gov.vn/So/socongthuong
1
1
08db405a-12cb-4bb7-b2fa-7b08759a7784Không
  
1d90482f-0a16-4598-a6c9-a16b372a3d1ehttps://www.quangninh.gov.vn/So/sodulich
1
1
7bc78035-ffff-48aa-89e8-e38e99603b1fKhông
  
20a72caf-ba02-40b6-8d75-7ed673dd6160https://www.quangninh.gov.vn/so/sogiaoducdaotao
1
1
92a8f91a-0f8d-4d2a-841d-da92f73b3fc3Không
  
7589d609-2c77-4414-84b4-a38640d784b5https://www.quangninh.gov.vn/So/sogiaothongvantai
1
1
0d474e8c-38c7-4eef-a613-5661d17cb536Không
  
360641be-d030-49cf-9e19-cbee2f6bd963https://www.quangninh.gov.vn/so/sokhdt
1
1
fee464d9-7605-4ea6-93c5-e3ad0d1ef51cKhông
  
c2d9c665-5eda-48eb-9898-180d550829d3https://www.quangninh.gov.vn/So/sokhoahoccongnghe
1
1
d58b1683-7e19-44bc-b069-34e6ea06ec78Không
  
a4908c48-2dad-4e53-aea4-c0508133ad8dhttps://www.quangninh.gov.vn/So/solaodongthuongbinhxahoi
1
1
2c266f36-38a2-4925-a9ce-851c63b27dabKhông
  
a2b64817-a5e2-4fd4-adfb-d28250e61d6chttps://www.quangninh.gov.vn/So/songoaivu
1
1
c307f173-fd28-42a7-82ee-d9330f224c69Không
  
4e1c976b-264b-429c-a577-a820bb7c8f92https://www.quangninh.gov.vn/So/sonoivu
1
1
ab50bc5b-0537-453f-8d67-86df4a0c5525Không
  
f5733364-2623-4af8-8267-09c9a345f144https://www.quangninh.gov.vn/So/sonongnghiepptnt
1
1
45c59605-4f5e-491f-9796-36f64b719027Không
  
623efa70-8886-4aec-9591-a901144a94cehttps://www.quangninh.gov.vn/So/sotaichinh
1
1
d5a14683-56bd-48ef-824b-2463a046f088Không
  
b0d70726-c760-4d5e-beb7-ddc30d20a99ahttps://www.quangninh.gov.vn/So/sotainguyenmt
1
1
19e7b915-5ba2-4c5f-af69-247888f430bfKhông
  
34ea0c1c-e841-44f0-8995-100444c315c3https://www.quangninh.gov.vn/so/sothongtinTT
1
1
14e306d4-3ef2-4e93-92b8-0f9c67d7a5b8Không
  
9600e48b-a0dc-4bad-a779-316325922c20https://www.quangninh.gov.vn/So/sotuphap
1
1
1503bec4-1b57-41df-aca1-60b3d39aac2aKhông
  
7343e27a-9300-4e2d-80aa-c4ee118af1d6https://www.quangninh.gov.vn/So/sovanhoathethao
1
1
94b03db7-c8c2-434d-8b10-a194f2a6c34dKhông
  
34afdc8c-8bb4-4b7d-b489-a76857282b7chttps://www.quangninh.gov.vn/So/soxaydung
1
1
48546ca3-5271-4eb0-a777-a709e93d8f6dKhông
  
264b7915-2d9a-4bf4-8b4a-bc61993deb6chttps://www.quangninh.gov.vn/So/soyte
1
1
9d52609e-f892-45f1-bdd9-b9d14b6ad9fdKhông
  
6d272027-abb5-45e0-951d-37008a214864https://www.quangninh.gov.vn/so/TTTT
1
1
883dff37-ca1e-4df5-a89a-c73eea68fbefKhông
  
aa368762-975e-4290-b9b4-90e81acb60bfHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://www.quangninh.gov.vn/ubnd
1
1
b1fd4e57-07fb-433a-aefa-23c2d7c6dc9eCó
  
d75b79ea-850d-4b78-9c7c-e6ed4b0cdaddHuyện - Thị xã - Thành phốhttps://binhlieu.quangninh.gov.vn
1
1
25b882d8-37b2-485b-904d-6b7b6826794fCó
  
318f7644-d326-49ef-82e2-b612b5bb7dachttps://doanhnghiep.quangninh.gov.vn
1
1
a5d87746-8da5-4293-af06-e47ccb21d26eKhông
  
ac8ba478-a34e-4dd8-8d2b-1bde32fe8685Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://dongtrieu.quangninh.gov.vn
1
1
6ccbe12e-d29f-4f77-b3d1-161a114f3d3aCó
  
645d4012-1740-4500-8c13-a3c592efee03Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://haiha.quangninh.gov.vn
1
1
4f6009c2-6c06-4776-86bf-90f61871eb93Có
  
0ba95cd9-0c27-4184-89d7-e920f729934fhttps://qnict.vn
1
1
4225fe95-d385-4246-9023-7b804e7c7decKhông
  
12175260-927d-4024-a6ad-77aaaa04de09Huyện - Thị xã - Thành phốhttps://vandon.quangninh.gov.vn
1
1
885dab81-30d9-42e3-829d-fa46b2e52b69Có
  
618ca5c4-79b3-478a-8adb-4184369067f7Cong Chinhhttps://www.quangninh.gov.vn
1
1
64bdd6ab-956e-4f8c-b80b-ac547d3eccd3Có
  
Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/banbvsk
1
1
587e91d7-d54e-4add-9c9e-d4ce11aa2fd5Có
  
90dfdcc8-b6c2-4e44-9dbc-f4d77727ee60Các ngành, Tổ chức CT-XHhttps://btgtu.quangninh.gov.vn
1
1
f7a3ff32-69c5-4ca3-b2d3-95f85cf17290Không
  
a5b701b1-945a-4115-abcb-d39073e0e5ffhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/vphdubnd
1
1
Không
  
d96a0592-fed8-4806-b092-0704a2bc274fhttps://www.quangninh.gov.vn/donvi/khoimttqqn
1
1
Không
  
b5f571fa-240e-443a-a79c-f93189cd58cfhttps://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bqlkktvd
1
1
Không