Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

KhaoSatChiSoCanhTranh

  
Nội dung
  
  
  
  
  
  
  
  

Gia nhập thị trường
Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh
8
7
7
0
7
Có
  
Tiếp cận đất đai
Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh
2
10
9
2
4
Có
  
Tính minh bạch
Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh
3
6
8
3
7
Có
  
Chi phí thời gian
Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh
3
3
8
6
6
Có
  
Chi phí không chính thức
Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh
2
5
8
1
10
Có
  
Tính năng động
Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh
2
3
7
7
7
Có
  
Hỗ trợ doanh nghiệp
Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh
1
4
8
4
7
Có
  
Đào tạo lao động
Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh
1
9
10
2
4
Có
  
Thiết chế pháp lý
Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh
3
2
8
6
7
Có
  
Cạnh tranh bình đẳng
Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh
1
6
5
4
10
Có
  
Gia nhập thị trường
1
3
1
4
1
Có