Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Thủ tục hành chính công

  
  
  
Nội dung
  
  
Đất đai - Nhà ởUBND Huyện Yên Hưng
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.
Bước 2: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
Bước 3: Trả kết quả 
- Cách thức thực hiện:
Trực tiếp Văn phòng đăng ký QSD đất
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai );
b/ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
- Thời hạn giải quyết:
Không quá hai mươi (20) ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện:
 Hộ gia đình, cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: văn phòng đăng ký QSD đất
d/ Cơ quan phối hợp: Chi cục thuế
- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
Đăng ký việc cho thuê, cho thuê lại vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.
- Phí, Lệ phí: 
Đối với đất đô thị nộp lệ phí địa chính: 25.000 đồng/hồ sơ
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2. Thửa đất không có tranh chấp
3. Quyền sử dụng không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
4. Trong thời hạn sử dụng đất.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;
Luật 38/2009/QH12 Sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2009.
Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Sử dụng
  
Đất đai - Nhà ởUBND Huyện Yên Hưng

 

1. Trình tự thực hiện :

- Nộp hồ sơ

- Nhận giấy giao nhận hồ sơ

- Nộp lệ phí thẩm định hồ sơ

- Nhận quyết định đã xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.

2. Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

3. Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (bản chính).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc)

* Số lượng hồ sơ:    01    (bộ)

4. Thời hạn giải quyết :  Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTH C:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện Yên Hưng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Nguyên và Môi trường.

6. Đối tượng thực hiện TTHC : Cá nhân; Tổ

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.

8. Phí, lệ phí : Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC : Quyết định hành chính.            

10. Căn cứ pháp lý của TTHC :

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ “Quy định bổ sung về việc cấp GCNQSD đất, thu hồi đất, thực hiện QSD đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai”.

-Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường “ Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính”.

11. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Tài Nguyên và Môi trường.

- Số điện thoại cơ quan: 0333875424

- Địa chỉ email: ptnmt_ubndyh@quangninh.gov.vn

Sử dụng
  
Hành chínhKho bạc Nhà nước tỉnh

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

- Trình tự thực hiện: Các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Các đơn vị được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính, trường hợp cần mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước địa phương khác phải được sự đồng ý của Kho bạc Nhà nước địa phương đó và của Kho bạc Nhà nước cấp trên bằng văn bản. Đối với các dự án đầu tư: Ban quản lý dự án (chủ đầu tư) mở tài khoản cấp phát vốn tại địa bàn nơi thực hiện dự án hoặc nơi ban quản lý dự án đóng trụ sở chính; Các đơn vị, cá nhân không được mở tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ trừ trường hợp có Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước cấp huyện.   

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị mở tài khoản: Sử dụng mẫu thống nhất do Kho bạc Nhà nước ban hành theo mẫu in sẵn và lập thành 03 liên, do chủ tài khoản ký tên đóng dấu đơn vị (tài khoản cá nhân không phải đóng dấu). Chủ tài khoản là thủ trưởng đơn vị hoặc thủ trưởng đơn vị uỷ quyền làm chủ tài khoản.

+ Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký: Sử dụng mẫu thống nhất do Kho bạc Nhà nước ban hành theo mẫu in sẵn và lập thành 03 liên, không được sử dụng mẫu dấu, chữ ký dạng in, photocopy, ký lồng giấy than, chữ ký khắc dấu.

+ Giấy tờ chứng thực tính hợp pháp về việc thành lập đơn vị (bản sao được chứng thực hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý đơn vị xác nhận).

+ Quyết định bổ nhiệm thủ trưởng đơn vị.(trường hợp uỷ quyền cho cấp phó làm chủ tài khoản phải có giấy uỷ quyền).

+ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán; Đối với đơn vị không có kế toán trưởng thì gửi văn bản giao nhiệm vụ kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) cho cán bộ kiêm nhiệm.

+ Giấy chứng nhận mã đơn vị có quan hệ với Ngân sách.

+ Đối với tài khoản cấp phát vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu gửi thêm Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư, Quyết định thành lập ban quản lý dự án, kế hoạch vốn năm đầu tiên.

Một số trường hợp đặc biệt không phải gửi quyết định thành lập, quyết định bổ nhiệm thủ trưởng đơn vị theo Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính

Khi thay đổi một trong các yếu tố: Chữ ký thứ nhất, chữ ký thứ hai, thay đổi mẫu dấu, thay đổi tên đơn vị, thay đổi quyền sở hữu tài khoản đơn vị thì đơn vị phải lập giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký kèm theo các văn bản có liên quan để đăng ký lại với Kho bạc Nhà nước

* Số lượng hồ sơ:        1 bộ

- Thời hạn giải quyết : 5 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức và cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Đồng ý mở tài khoản.

- Phí, lệ phí : không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đăng ký mở tài khoản và đăng ký mẫu dấu, chữ ký theo phụ lục 01.

- Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký theo phụ lục 02.

(Ban hành kèm theo Công văn số 1500/KBNN-KT ngày 23/8/2003 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Công văn số 2592/KNNN- KT ngày 28/11/2006 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn bổ sung mở và sử dụng tài khoản).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+ Luật Ngân sách nhà nước;

+ Luật Kế toán;

+ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

+ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

+ Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

+ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

+ Công văn số 1500/KBNN-KT ngày 23/8/2003 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

+ Công văn số 2592/KNNN- KT ngày 28/11/2006 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn bổ sung mở và sử dụng tài khoản.


 

                           GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN              Phụ lục số 1

                                     VÀ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:.................................................................................

Tên đơn vị:...........................................................................................................

Quyết định thành lập số:........................................................................................

Địa chỉ:................................................................................Điện thoại:.......................

Họ tên chủ tài khoản.........................................................QĐ bổ nhiệm:.....................

CMND số:.......................................................Ngày:.........tháng...........năm................

Nơi cấp:........................................................................................................................

Tên cơ quan cấp trên:................................................................. ..........................

Yêu cầu mở tài khoản:..................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước:................................................................................................

Để giao dịch về:......................................................................................... ...........

Mẫu chữ ký:

 

 

CHỮ KÝ THỨ NHẤT

 

 

CHỮ KÝ THỨ HAI

 

Chủ tài khoản

Họ tên:.................................

Chức vụ:..............................

 

1...........................

2...........................

Kế toán trưởng

Họ tên:............................

 

 

1.............................

2.............................

Người được ủy quyền

Họ tên:.................................

Chức vụ:..............................

 

1...........................

2...........................

Người được ủy quyền

Họ tên:............................

Chức vụ:.........................

 

1.............................

2.............................

Người được ủy quyền

Họ tên:.................................

Chức vụ:..............................

 

1...........................

2...........................

Người được ủy quyền

Họ tên:............................

Chức vụ:.........................

 

1.............................

2.............................

Người được ủy quyền

Họ tên:.................................

Chức vụ:..............................

 

1...........................

2...........................

 

 

 

Mẫu dấu:                      (1)                                                 (2)

 

   Chúng tôi xin chấp hành đúng chế độ quản lý, mở và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước đã ban hành có liên quan đến việc sử dụng tài khoản nói trên.

                                                     ............... , ngày...............tháng .............năm 200...

                                                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                             (Ký tên, đóng dấu)

 

 

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Số hiệu tài khoản:.................................................................................................

.....................................................................................................................................

Ngày bắt đầu hoạt động:.......................................................................................

Có giá trị đến ngày:...............................................................................................

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo qui định.

 

                                                                                  DUYỆT Y     

                                                ........................., ngày...............tháng.............năm 200...

KẾ TOÁN TRƯỞNG                                              GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

Sử dụng
  
Chính sách xã hộiUBND Huyện Yên Hưng
-Trình tự thực hiện:
+ Phòng Lao động TBXH tiếp nhận hồ sơ từ UBND xã, phường chuyển đến Phòng.
+ Phòng LĐTBXH thẩm định, kiểm tra hồ sơ và lập danh sách gửi về Sở Lao động TBXH Tỉnh. Sở Lao động TBXH thẩm định duyệt danh sách chuyển trở lại Phòng Lao động TBXH.
+ Phòng Lao động TBXH Trình UBND thành phố ra quyết định trợ cấp.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh xã hội
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin hưởng chính sách (mẫu 1);
- Phiếu xác nhận của nhà trường nơi học sinh theo học (mẫu số 2);
 - Danh sách phê duyệt của Sở lao động TBXH.
- Quyết định của UBND Thành phố.
b) Số lượng hồ sơ:         01     (bộ)
- Thời hạn giải quyết: Không quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TBXH Tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND cấp huyện.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động TBXH
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 1 (Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính.
+ Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT - BTC - BGD&ĐT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005
Sử dụng
  
Công nghiệpSở Công Thương
1    Hồ sơ  
 a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn xin cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN do Thủ trưởng đơn vị ký (theo mẫu);
2. Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước và các tài liệu sau (nếu có sự thay đổi so với lần cấp phép trước):
+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật;
+ Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;
+ Bản sao hợp lệ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí đối với các doanh nghiệp hoạt động dầu khí.
+ Thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN đối với các công trình quy mô công nghiệp; phương án khai thác đối với các hoạt động khai thác thủ công. Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên TCVN 5178:2004 hoặc Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14-06-2006;
+ Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 5 Thông tư 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về VLNCN;
Phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4, Điều 22 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP phê duyệt, cho phép;
+ Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thỏa mãn các yêu cầu của QCVN 02:2008/BCT (nếu có); kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển VLNCN;
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với kho VLNCN kèm theo hồ sơ kho bảo quản thoả mãn các quy định tại QCVN 02:2008/BCT đối với các tổ chức có kho bảo quản VLNCN;    
Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép sử dụng VLNCN không có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển VLNCN với tổ chức có kho, phương tiện VLNCN thoả mãn các yêu cầu nêu trên hoặc bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh VLNCN để cung ứng VLNCN đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn;
+ Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VLNCN (nếu có).
3. Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã cấp.
b. Số lượng hồ sơ:   02  (bộ)
2    Thời hạn thực hiện    Sở Công Thương thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3    Cơ quan thực hiện TTHC    Sở Công Thương
4    Kết quả thực hiện TTHC    Giấy phép
5    Lệ phí              - 1.000.000 đ/lần/doanh nghiệp đối với trường hợp thời hạn cấp phép < 2 năm.
                             - 1.500.000 đ/lần/doanh nghiệp đối với trường hợp thời hạn cấp phép từ 2 năm trở lên.
Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực thống kê

Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Các cơ sở sau đây đến nộp hồ sơ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh

- Công an xã, thị trấn

- Đội kiểm tra chống buôn lậu của Hải quan, Hải quan cửa khẩu.

- Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.

- Đội tuần tra kiểm soát của Kiểm lâm.

- Ban, Đội bảo vệ chuyên trách của một số cơ quan, tổ chức nhà nước.

- Ban Bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở phường xã.

- Trường, Trung tâm huấn luyện tập võ thuật và thể thao của Nhà nước.

- An ninh Hàng không.

- Đội thi hành án.

- Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng được sử dụng súng bắn đinh.

- Lực lượng Bảo vệ chuyên trách Ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tín dụng được thành lập theo quy định tại Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Bước 3 - Tổ chức có giấy phép mua công cụ hỗ trợ sau khi mua tại nơi ghi trong giấy phép đem hoá đơn, chứng từ đến trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh để làm thủ tục cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

  * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục viết giấy biên nhận và  hẹn  ngày  trả cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Người nộp hồ sơ: Nộp lệ phí và nhận giấy phép cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp đổi công cụ hỗ trợ giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ;

- Bản kê khai vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

- Giấy phép sử dụng đã hết hạn;

- Giấy giới thiệu;

- Chứng minh nhân dân của người liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh Quảng Ninh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức                                                                  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không 

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp đ ổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ: 3.000 đồng/giấy phép

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép                                 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong

- Công văn số 2710/C11(C13) ngày 17/6/2008 của Tổng cục Cảnh sát về việc trang bị công cụ hỗ trợ

- Quyết định 156/PV11 ng ày 26/3/2007 của Giám đốc Công an tỉnh Qu ảng Ninh

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Hải

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại cơ quan: 0333798108

- Địa chỉ email: Congantinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ninh .

Lĩnh vực thống kê

Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Các cơ sở tập thể, cá nhân in lưới (in lụa), in laze (màu và đơn sắc), photocopy (màu và đơn sắc), in phun màu, các cơ sở đóng xén sản phẩm in; các cơ sở xoa bóp, karaoke; các hợp tác xã, tổ hợp tác làm ngành, nghề cho thuê lưu trú (trừ các cơ sở thuộc Công an tỉnh và cấp xã quản lý) đến cơ quan Công an cấp huyện ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện:

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì  viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Bước 3 - Nhận, ký bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại trụ sở Công an huyện, thị xã, thành phố.

  - Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả bản ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự cho người đến nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an huyện, thị xã, thành phố tỉnh QNinh .

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Bản cam kết thực hiện điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD4).

- Bản sao (Có công chứng, hoặc chứng thực, hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước theo quy định) "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh", hoặc "Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động", hoặc "Giấy phép đầu tư" của cơ sở.

- Bản khai lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở (Mẫu ĐD2). Trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có Bản khai nhân sự (Mẫu ĐD2B), bản sao Hộ chiếu, Phiếu nhập cảnh, xuất cảnh (khi nộp bản sao phải xuất trình bản chính để kiểm tra).

- Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (Mẫu ĐD3).

- Sơ đồ khu vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở (sơ đồ phòng nghỉ, khu vực sản xuất, kho chứa nguyên vật liệu và khu vực liên quan).

- Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ninh .

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ninh .

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                               

Tổ chức                                                                  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

-          Đơn đề nghị cấp bản cam kết thực hiện điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện (mẫu ĐD4).

-          Bản khai lý lịch của người làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD2)

-          Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (mẫu ĐD2B)

-          Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở  ( Mẫu ĐD3)

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

ghi rõ:  xác nhận vào bản cam kết

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Điều kiện của chủ thể kinh doanh:

Đối với người đứng đầu cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, xã hội, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc đơn vị thành viên, Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp, Trưởng đại lý, chủ nhiệm hợp tác xã, tổ hợp tác và chủ hộ kinh doanh cá thể) trong bản khai lý lịch phải khai đủ, khai đúng, không che dấu, không khai man và phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp phường hoặc cơ quan quản lý trực tiếp và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

- Người bị khởi tố hình sự mà cơ quan tiến hành tố tụng đang điều tra, truy tố, xét xử.

- Người đang bị toà án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; cấm cư trú, người đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, đang bị quản chế hoặc đang chấp hành một trong các biện pháp xử lý hành chính khác: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

- Người có tiền án mà chưa được xoá án tích về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội đặc biệt nghiêm trọng là những tội có hình phạt từ 15 năm tù trở lên quy định tại Điều 8 Bộ luật Hình sự 1999, hoặc các tội khác có liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà người đó đang xin kinh doanh như các tội: Chứa chấp, môi giới mại dâm; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội lừa dối khách hàng, cho vay nặng lãi, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 

Điều kiện về cơ sở kinh doanh:

- Phải đảm bảo các điều kiện quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường; đảm bảo về điều kiện trật tự an toàn công cộng như không tranh chấp, khiếu kiện, không nằm trong khu vực phải giải toả, đất lấn chiếm...

- Ngoài điều kiện nêu trên các cơ sở sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ; sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không nằm trong khu vực và địa điểm cấm theo quy định tại Quyết định số 128/TTg ngày 01/12/1992 của Thủ tướng Chính phủ hoặc khu vực công trình quốc phòng và khu vực quân sự loại 1, loại 2 quy định trong Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ.

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 385/2001/QĐ-BCA (C11) ngày 10/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

- Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

- Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

- Thông tư số 124/2003/TT-BTC ngày 18/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi phí thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh

- Quyết định 156/PV11 ngày 26/3/2007 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Hải

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại cơ quan: 0333798108

- Địa chỉ email: Congantinh@quangninh.gov.vn

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy chứng nhận về nước cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tại Công an  tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực thống kê

Quản lý xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận về nước cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tại tại Bộ phận tiếp nhậ n và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an  tỉnh Quảng Ninh (đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái (đường  Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP Móng cái, Quảng Ninh) thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

* Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn kê khai vào tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về. Lập biên bản bàn giao phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3 - Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả :

- Người nhận giấy chứng nhận đưa giấy biên nhận để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấy chứng nhận cho người nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an  tỉnh Quảng Ninh hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 02 tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (Mẫu TK-PNTE).

- 02 biên bản bàn giao phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về. (Mẫu BBGN-PNTE).

b)  Số lượng hồ sơ:  02  (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh..

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.                                                               

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (Mẫu TK-PNTE)

Phí, lệ phí

Không.                                                                 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy chứng nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

Cơ sở pháp lý

- Quyết định 2068/QĐ-QLXNC ngày 08/5/2008 của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc ban hành các biểu mẫu dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

            - Thông t ư liên t ch s 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008  hướng dẫn, trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

            - Quyết định 2068/QĐ-QLXNC ngày 08/5/2008 Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc ban hành các biểu mẫu dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

 

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email: PA72_CAQN@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (nhà nghỉ, nhà trọ) tại Công an xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Ninh .

Lĩnh vực thống kê

Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức, các nhân chuẩn bị hồsơ theo quyđịnh của pháp luật

Bước 2 - Các hộ cá thể cho thuê nhà nghỉ, nhà trọ đến cơ quan Công an xã, phường, thị trấn ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện:

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Bước 3 - Nhận, ký bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn.

  - Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả bản ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự cho người đến nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Bản cam kết thực hiện điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD4).

- Bản sao (Có công chứng, hoặc chứng thực, hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước theo quy định) "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh", hoặc "Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động", hoặc "Giấy phép đầu tư" của cơ sở.

- Bản khai lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở (Mẫu ĐD2). Trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có Bản khai nhân sự (Mẫu ĐD2B), bản sao Hộ chiếu, Phiếu nhập cảnh, xuất cảnh (khi nộp bản sao phải xuất trình bản chính để kiểm tra).

- Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (Mẫu ĐD3).

- Sơ đồ phòng nghỉ

- Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã, phường, thị trấn  tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tổ chức                                                                   

Phí, lệ phí

-          Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

-          Đơn đề nghị cấp bản cam kết thực hiện điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện (mẫu ĐD4).

-          Bản khai lý lịch của người làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD2)

-          Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (mẫu ĐD2B)

-     Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở  ( Mẫu ĐD3)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Điều kiện của chủ thể kinh doanh:

Chủ hộ kinh doanh cá thể trong bản khai lý lịch phải khai đủ, khai đúng, không che dấu, không khai man và phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp phường hoặc cơ quan quản lý trực tiếp và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

- Người bị khởi tố hình sự mà cơ quan tiến hành tố tụng đang điều tra, truy tố, xét xử.

- Người đang bị toà án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; cấm cư trú, người đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, đang bị quản chế hoặc đang chấp hành một trong các biện pháp xử lý hành chính khác: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

- Người có tiền án mà chưa được xoá án tích về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội đặc biệt nghiêm trọng là những tội có hình phạt từ 15 năm tù trở lên quy định tại Điều 8 Bộ luật Hình sự 1999, hoặc các tội khác có liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà người đó đang xin kinh doanh như các tội: Chứa chấp, môi giới mại dâm; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội lừa dối khách hàng, cho vay nặng lãi, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 

Điều kiện về cơ sở kinh doanh:

Phải đảm bảo các điều kiện quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường; đảm bảo về điều kiện trật tự an toàn công cộng như không tranh chấp, khiếu kiện, không nằm trong khu vực phải giải toả, đất lấn chiếm...

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 385/2001/QĐ-BCA (C11) ngày 10/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

- Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

- Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 124/2003/TT-BTC ngày 18/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh

- Quyết định 156/PV11 ngày 26/3/2007 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Hải

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại cơ quan: 0333798108

- Địa chỉ email: Congantinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực thống kê

Quản lý xuất, nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhậ n và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ( Đ ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) .

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

   + Nếu hồ sơ hợp lệ thì thu lệ phí, viết giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.

   + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài tại Bộ phận tiếp nhậ n và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ( Đ ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

- Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và trả giấy xác nhận nhân sự  của công dân Việt Nam ở nước ngoài

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày lễ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- 02 tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài (mẫu TK3) có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an phường, xã nơi người bảo lãnh cư trú;

- Nộp kèm theo đơn là là bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người được bảo lãnh.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

40 ngày kể từ khi nhận được đơn, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét và có văn bản trả lời, đồng thời báo cơ quan đại diện .

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài (mẫu TK3).  

Phí, lệ phí

Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài: 100.000 đ

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận                      

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ-Bộ ngoại giao số 03/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 về việc hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP

            - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

            - Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khoá 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

            - Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

            - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

            - Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ-Bộ ngoại giao số 03/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 về việc hướng dẫn cấp hộ chiếu phổt thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP.

 

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email: PA72_CAQN@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp Giấy thông hành XNC cho công dân Việt Nam sang du lịch các thành phố biên giới tiếp giáp với Việt Nam (thời hạn 12 tháng) tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy thông hành, nhận phiếu hẹn và nộp lệ phí theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) và Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (đường  Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP Móng cái, Quảng Ninh) :

- Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và thu lệ phí.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3 - Nhận giấy thông hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ( đ ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) và Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (Đường  Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP Móng cái, Quảng Ninh) :

- Người nhận giấy thông hành đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấy thông hành biên giới cho người đến nhận kết quả.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh CA tỉnh QNinh

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1- Đối với cán bộ, công nhân, viên chức, hồ sơ gồm có :

- Mỗi người xin cấp "Giấy thông hành" phải làm một bản khai đề nghị cấp "Giấy thông hành biên giới" theo mẫu của Bộ Công an và 03 ảnh mới chụp cỡ 4 cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, trong đó có 01 ảnh dán vào bản khai và có dấu giáp lai vào ảnh . Bản khai có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

- Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành của trẻ em dưới 14 tuổi do cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp khai, ký tên và 01 bản sao giấy khai sinh của trẻ em đó

- Trường hợp xin cấp từ lần thứ hai trở đi ngoài ra phải nộp lại "Giấy thông hành " cấp lần trước.

2. Đối với công dân, hồ sơ gồm có:

- Mỗi người xin cấp "Giấy thông hành " lần đầu làm 01 bản khai đề nghị cấp "Giấy thông hành biên giới" theo mẫu của Bộ Công an và 03 ảnh mới chụp cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, trong đó có 01 ảnh dán vào bản khai.

- Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành của trẻ em dưới 14 tuổi do cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp khai, ký tên và 01 bản sao giấy khai sinh của trẻ em đó

- Tờ khai có xác nhận của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nơi thường trú. (Tờ khai của công dân thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Quảng Ninh không phải xác nhận)

- Trường hợp xin cấp từ lần thứ hai trở đi ngoài ra phải nộp lại "Giấy thông hành " cấp lần trước.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

01 ngày.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu tờ khai TK21

Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành  nhập xuất cảnh

Phí, lệ phí

50.000 VNĐ / 01 giấy thông hành / 01 trường hợp.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

ghi rõ :  Giấy thông hành

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Hướng dẫn 762/A11(A18) ngày 06/02/2006 của Tổng Cục I Bộ Công an về việc cấp Giấy thông hành XNC cho công dân Việt Nam sang du lịch các thành phố biên giới tiếp giáp với Việt Nam .

            - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam..

 

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email: PA72_CAQN@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy phép cho người nước ngoài vào khu vực cấm, khu vực biên giới Quảng Ninh tại Công an tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Người nước ngoài xin cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới tại Quảng Ninh phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi hồ sơ tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Trường hợp người nước ngoài xin cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới để giải quyết việc riêng của cá nhân người đó,thì có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và thu lệ phí.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3 - Nhận Giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

- Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấy phép cho người đến nhận kết quả.

*Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1- Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gồm : văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh; đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài.

2- Đối với người nước ngoài trực tiếp đến nộp hồ sơ : Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức,Cá nhân                                                                                                                                 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu N15A dành cho cơ quan tổ chức

Mẫu N15B dành cho cá nhân

Phí, lệ phí

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới: 10 USD/01 Giấy phép

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép                                 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

            - Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

            - Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

            - Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Hồng Sơn

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email:nguyenhongson_xncqn@yahoo.com.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Lĩnh vực thống kê

Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an huyện, thị xã, thành phố  tỉnh Quảng Ninh.

 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các trường hợp sau:

+Các doanh nghiệp kinh doanh gas, xăng dầu và các loại khí đốt, chất lỏng dễ cháy khác (Trừ các cơ sở Công an tỉnh đã cấp).

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì  viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Bước 3 - Nhận giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại trụ sở Công an huyện, thị xã, thành phố.

  - Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí.. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho người đến nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ninh

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (mẫu ĐD1).

- Bản sao (Có công chứng, hoặc chứng thực, hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước theo quy định) "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh", hoặc "Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động", hoặc "Giấy phép đầu tư" của cơ sở.

- Bản khai lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở (Mẫu ĐD2). Trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có Bản khai nhân sự (Mẫu ĐD2B), bản sao Hộ chiếu, Phiếu nhập cảnh, xuất cảnh (khi nộp bản sao phải xuất trình bản chính để kiểm tra).

- Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (Mẫu ĐD3).

- Sơ đồ khu vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở (sơ đồ phòng nghỉ, khu vực sản xuất, kho chứa nguyên vật liệu và khu vực liên quan).

- "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy" (mẫu ĐD6) đối với ngành, nghề kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy, toà nhà cao từ 11 tầng trở lên dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc.

"Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy" đối với những ngành, nghề còn lại.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ninh.

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ninh.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                               

Tổ chức                                                                  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

-          Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện (mẫu ĐD1)

-          Bản khai lý lịch của người làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu ĐD2)

-          Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (mẫu ĐD2B)

-          Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (Mẫu ĐD3)

Phí, lệ phí

-          Lệ phí cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với tổ chức: 100.000 đồng/ tổ chức kinh doanh (Tổ chức kinh doanh bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty cổ phần; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia tham hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và các đơn vị hành chính, sự nghiệp có hoạt động kinh doanh; Hợp tác xã, tổ hợp tác xã; Doanh nghiệp tư nhân; Các tổ chức khác có kinh doanh).

-          Lệ phí cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cá nhân:  50.000 đồng/ cá nhân kinh doanh (Cá nhân kinh doanh bao gồm: Cá nhân; Hộ cá thể).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy xác nhận                          

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Điều kiện của chủ thể kinh doanh:

Đối với người đứng đầu cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, xã hội, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc đơn vị thành viên, Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp, Trưởng đại lý, chủ nhiệm hợp tác xã, tổ hợp tác và chủ hộ kinh doanh cá thể) trong bản khai lý lịch phải khai đủ, khai đúng, không che dấu, không khai man và phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp phường hoặc cơ quan quản lý trực tiếp và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

- Người bị khởi tố hình sự mà cơ quan tiến hành tố tụng đang điều tra, truy tố, xét xử.

- Người đang bị toà án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; cấm cư trú, người đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, đang bị quản chế hoặc đang chấp hành một trong các biện pháp xử lý hành chính khác: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

- Người có tiền án mà chưa được xoá án tích về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội đặc biệt nghiêm trọng là những tội có hình phạt từ 15 năm tù trở lên quy định tại Điều 8 Bộ luật Hình sự 1999, hoặc các tội khác có liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà người đó đang xin kinh doanh như các tội: Chứa chấp, môi giới mại dâm; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội lừa dối khách hàng, cho vay nặng lãi, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Điều kiện về cơ sở kinh doanh:

- Phải đảm bảo các điều kiện quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường; đảm bảo về điều kiện trật tự an toàn công cộng như không tranh chấp, khiếu kiện, không nằm trong khu vực phải giải toả, đất lấn chiếm...

- Ngoài điều kiện nêu trên các cơ sở sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ; sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không nằm trong khu vực và địa điểm cấm theo quy định tại Quyết định số 128/TTg ngày 01/12/1992 của Thủ tướng Chính phủ hoặc khu vực công trình quốc phòng và khu vực quân sự loại 1, loại 2 quy định trong Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ.

 

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

- Quyết định số 385/2001/QĐ-BCA (C11) ngày 10/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

- Thông tư số 124/2003/TT-BTC ngày 18/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi phí thu, nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh

- Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành

- Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện..

- Quyết định 156/PV11 ng ày 26/3/2007 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Hải

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại cơ quan: 0333798108

- Địa chỉ email: Congantinh@quangninh.gov.vn

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Quảng Ninh tại Công an tỉnh Quảng Ninh  

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Người nước ngoài xin cấp đổi thẻ tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi hồ sơ tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (đường Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP. Móng cái, Quảng Ninh) đối với trường hợp người nước ngoài tạm trú, làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và thu lệ phí.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3 - Nhận thẻ tạm trú tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (đường Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP. Móng cái, Quảng Ninh) :

- Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ tạm trú cho người đến nhận kết quả.

*Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh;

- 01 tờ khai về thông tin về người nước ngoài xin tạm trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức;

- 02 ảnh cỡ 3 x4 cm;

- 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (mang bản chính để đối chiếu);

- 01 bản sao hoặc bản pho to (mang bản chính để đối chiếu) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh...).

- Nộp kèm thẻ tạm trú cũ. Riêng trường hợp chuyển ngang giá trị thẻ cũ sang thẻ mới do đổi số hộ chiếu; người đi theo (vợ, con…) đã được cấp thẻ tạm trú thì không phải nộp giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân,Tổ chức                                                                                                                                 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5A/M)

Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5B/M)

Phí, lệ phí

- Thẻ có giá trị đến 1 năm: 60 USD/01 Thẻ.

- Thẻ có giá trị trên 1 năm đến 2 năm: 80 USD/01 Thẻ.

- Thẻ có giá trị trên 2 năm đến 3 năm: 100 USD/01 Thẻ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thẻ tạm trú

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú :

- Có thời gian tạm trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

- Hộ chiếu còn thời hạn từ 01 năm trở lên.

Cơ sở pháp lý

- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

            - Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

            - Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

            - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

            - Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Hồng Sơn

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email:nguyenhongson_xncqn@yahoo.com.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy tại Công an tỉnh Quảng Ninh.  

Lĩnh vực thống kê

Quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Chủ đầu tư các công trình, dự án sau đây đến nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn và trả kết quả tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

1. Dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị các loại; dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp tỉnh trở lên.

2. Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình thuộc cơ sở hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy chữa cháy của đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp tỉnh trở lên.

3. Nhà ở tập thể, nhà chung cư cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; nhà ở khác cao từ 07 tầng trở lên.

4. Bệnh viện, nhà điều dưỡng cấp huyện trở lên; bệnh viện khác, nhà điều dưỡng, cơ sở khám, chữa bệnh đa khoa từ 25 giường trở lên; cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa và dịch vụ y tế khác từ 10 giường trở lên.

5. Trường học, cơ sở giáo dục từ 03 tầng trở lên hoặc có khối tích tổng cộng từ 5.000 m3 trở lên; nhà trẻ, mẫu giáo có 100 cháu trở lên hoặc có khối tích tổng cộng từ 1000 m3 trở lên.

6. Chợ kiên cố và bán kiên cố thuộc thẩm quyền cấp huyện trở lên phê duyệt dự án thiết kế xây dựng; Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hoá có tổng diện tích các gian hàng từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

7. Rạp hát, rạp chiếu phim, hội trường, nhà văn hoá, sân vận động, nhà thi đấu thể thao, những nơi tập trung đông người khác có thiết kế từ 200 chỗ ngồi trở lên; vũ trường, câu lạc bộ, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí và những công trình công cộng khác có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

8. Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

9. Nhà hành chính, trụ sở làm việc của cơ quan chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội cấp huyện trở lên; nhà hành chính, trụ sở, nhà văn phòng làm việc khác từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

10. Nhà lưu trữ, thư viện, bảo tàng, triển lãm thuộc Nhà nước quản lý.

11. Nhà, công trình thuộc cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích 5.000 m3 trở lên.

12. Đài phát thanh, truyền hình, cơ sở bưu chính viễn thông từ cấp huyện trở lên.

13. Ga, cảng hàng không; cảng biển, cảng sông, bến tàu thuỷ, các bến xe, từ cấp huyện quản lý trở lên; nhà ga đường sắt xây dựng ở nội thành, nội thị.

14. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng.

15. Kho, cảng xuất nhập, bảo quản vật liệu nổ, xăng dầu, khí đốt hoá lỏng.

16. Kho hàng hoá, vật tư khác có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

17. Nhà, công trình thuộc cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp huyện trở lên phê duyệt dự án thiết kế xây dựng.

18. Nhà máy điện; trạm biến áp từ 35 KV trở lên.

19. Công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt.

20. Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển quy mô khu vực và quốc gia thuộc các lĩnh vực.

21. Công trình ngầm, công trình trong hang hầm có nguy hiểm về cháy, nổ.

22. Dự án, thiết kế lắp đặt mới hoặc cải tạo hệ thống, thiết bị kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì  viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Bước 3 - Nhận kết quả thẩm duyệt tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

  - Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu thu lệ phí.. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả kết quả thẩm duyệt cho người đến nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Đơn đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.

2- Đối với từng loại hồ sơ:

a) Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình gồm:

- Tài liệu hoặc bản vẽ thể hiện rõ địa điểm, hướng gió chủ đạo, các thông tin về địa hình của khu đất, về khí hậu, thuỷ văn, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các cơ sở, công trình xung quanh

b) Đối với thiết kế công trình:

- Bản sao giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thoả thuận về địa điểm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 13 hoặc Điều 14 của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003:

b) Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo và hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư.

Thời hạn giải quyết

- Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: 03 ngày làm việc, sau khi đã nhận đủ hồ sơ.

- Đối với các dự án quy hoạch, dự án xây dựng; thiết kế kỹ thuật công trình nhóm B, C: 07 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC: 07 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Tổ chức                                                                  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy

Phí, lệ phí

Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy chứng nhận                       

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Yêu cầu phòng cháy và chữa cháy khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao:

+ Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cư và công trình xung quanh;

+ Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy;

+ Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy;

+ Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị phòng cháy và chữa cháy ở khu vực trung tâm, thuận lợi về giao thông, thông tin liên lạc và có đủ diện tích bảo đảm cho các hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an;

+ Trong dự án phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

 

* Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình:

+ Địa điểm xây dựng công trình bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh;

+ Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp đảm bảo ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác;

+ Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

+ Hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa, lối đi, cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉ dẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu người, thiết bị báo tín hiệu bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy;

+ Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động bảo đảm kích thước và tải trọng; hệ thống cấp nước chữa cháy bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy;

+ Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác bảo đảm số lượng, vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình;

+ Trong dự án và thiết kế phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

Cơ sở pháp lý

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 quy định phải có văn bản đề nghị nhưng chưa quy định thống nhất về mẫu đơn

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

- Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Thu Hà

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798400

- Địa chỉ email: congantinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh ( Đ ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) ; khi đi mang theo Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để đối chiếu.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thu lệ phí và viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần

Bước 3 - Nhận giấy xác nhận: Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấy xác nhận không có tiền án cho người đến nhận kết quả.

- Địa điểm nhận kết quả: Trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận không có tiền án. Nếu trường hợp uỷ quyền phải có đơn xác nhận của chính quyền phường, xã, thị trấn nơi cư trú .

- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân;

- Bản sao hộ khẩu.

- Nếu xin cấp lại giấy xác nhận không có tiền án(do quá hạn), phải kèm theo giấy xác nhận không có tiền án đã cấp lần trước.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

- Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp phải xác minh ở Bộ Công an hoặc ở tỉnh khác: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (mẫu 1a)

Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp uỷ quyền (mẫu 1b)

Phí, lệ phí

50.000 đồng/lần/người

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy xác nhận                          

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Hướng dẫn số 1760/2000/BCA ngày 25/10/2000 của Bộ Công an về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan

            - Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

            - Công văn số 46/CP-VX ngày 14/7/2000 của Chính phủ về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan

- Công văn số 68/CP-VX ngày 17/10/2000 của Chính phủ về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan

- Công văn số 7250/VPCP-KGVX ngày 27/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan

- Công văn số 584/C27 ngày 01/11/2000 của Cục Hồ sơ cảnh sát.

 

Thông tin liên hệ

         - Họ tên: Nguyễn Hồng Sơn

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email: nguyenhongson_xncqn@yahoo.com.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

C ấp Giấy thông hành XNC cho công dân Việt Nam sang du lịch các thành phố biên giới tiếp giáp với Việt Nam (thời hạn 01 tháng) tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy thông hành, nhận phiếu hẹn và nộp lệ phí theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) và Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (đường  Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP Móng cái, Quảng Ninh) :

- Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và thu lệ phí.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3 - Nhận giấy thông hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ( đ ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) và Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (Đường  Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP Móng cái, Quảng Ninh) :

- Người nhận giấy thông hành đưa giấy biên nhận, phiếu hẹn, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấy thông hành biên giới cho người đến nhận kết quả.

- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh và Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1- Đối với cán bộ, công nhân, viên chức, hồ sơ gồm có :

- Mỗi người xin cấp "Giấy thông hành" phải làm một bản khai đề nghị cấp "Giấy thông hành biên giới" theo mẫu của Bộ Công an và 03 ảnh mới chụp cỡ 4 cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, trong đó có 01 ảnh dán vào bản khai và có dấu giáp lai vào ảnh . Bản khai có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

- Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành của trẻ em dưới 14 tuổi do cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp khai, ký tên và 01 bản sao giấy khai sinh của trẻ em đó.

- Trường hợp xin cấp từ lần thứ hai trở đi ngoài ra phải nộp lại "Giấy thông hành " cấp lần trước.

2. Đối với công dân, hồ sơ gồm có:

- Mỗi người xin cấp "Giấy thông hành " lần đầu làm 01 bản khai đề nghị cấp "Giấy thông hành biên giới" theo mẫu của Bộ Công an và 03 ảnh mới chụp cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, trong đó có 01 ảnh dán vào bản khai.

- Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành của trẻ em dưới 14 tuổi do cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp khai, ký tên và 01 bản sao giấy khai sinh của trẻ em đó

- Trường hợp xin cấp từ lần thứ hai trở đi ngoài ra phải nộp lại "Giấy thông hành " cấp lần trước.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày Công an tỉnh nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp giấy thông hành  (mẫu TK21

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp giấy thông hành biên giới: 50.000 đồng/01 Giấy thông hành/01 người.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy thông hành

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Hướng dẫn 762/A11(A18) ngày 06/02/2006 của Tổng Cục I Bộ Công an về việc cấp Giấy thông hành XNC cho công dân Việt Nam sang du lịch các thành phố biên giới tiếp giáp với Việt Nam .

            - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

- Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Hồng Sơn

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email: nguyenhongson_xncqn@yahoo.com.vn

 

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Quảng Ninh  

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi hộ chiếu (hộ chiếu còn giá trị ít nhất 30 ngày; hộ chiếu còn thời hạn nhưng hết trang dành cho thị thực hoặc vì lý do khác), nhận phiếu hẹn và nộp lệ phí theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ( Đ ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) theo một trong 3 cách sau đây:

- Trực tiếp nộp hồ sơ:

Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.

Riêng đối với trường hợp tạm trú, khi đến nộp hồ sơ cần phải xuất trình "Giấy chứng nhận tạm trú"; nếu không có "Giấy chứng nhận tạm trú" thì phải xin xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú.

- Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân  nộp hồ sơ:

Người ủy thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cơ quan, tổ chức được ủy thác có công văn gửi Công an tỉnh, đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm danh sách những người ủy thác, có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu của người ủy thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

- Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện:

Tờ khai phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh kèm theo bản photocopy chứng minh nhân dân.

Địa điểm, cách thức gửi hồ sơ qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và thu lệ phí.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3 - Nhận hộ chiếu tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) :

- Người trực tiếp nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền và xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu. Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nhận hộ chiếu của người ủy thác phải đưa giấy biên nhận, xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu

- Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người đến nhận hộ chiếu ký nhận, trả hộ chiếu cho người đến nhận hộ chiếu.

- Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

* Địa điểm, cách thức nhận hộ chiếu qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

Cách thức thực hiện

1- Trực tiếp tại trụ sở  Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh;

2- Những người sau đây có thể ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nơi người đó đang làm việc, học tập nộp hồ sơ và nhận kết quả:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sĩ, công nhân viên đang phục vụ trong các đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thể ủy thác cho cơ quan, đơn vị đó.

- Cán bộ, nhân viên thuộc các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương và cấp tỉnh có thể ủy thác cho đoàn thể, tổ chức đó.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên đang làm việc và học tập trong các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề có thể ủy thác cho trường đó.

- Cán bộ, nhân viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần có vốn Nhà nước mà người điều hành công ty do cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương cử sang có thể ủy thác cho công ty đó.

- Người đã ký hợp đồng lao động nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động đã có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về lao động và đã ký hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài có thể ủy thác cho doanh nghiệp đó.

* Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động phải gửi hồ sơ thông báo tư cách pháp nhân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh trước khi cử cán bộ, nhân viên đến làm thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu cho người ủy thác đã ký hợp đồng đi lao động nước ngoài.

3- Thông qua hệ thống Bưu chính (theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông).

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- 01 tờ khai theo mẫu quy định (không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú)

- 04 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

* Đối với trẻ em dưới 14 tuổi:

+ Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (kể cả cấp chung hộ chiếu với mẹ, cha hoặc cấp riêng) phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

+ Trường hợp đề nghị cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha thì nộp 01 bản sao giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu) và 04 ảnh cỡ 3x4 cm.

+ Trường hợp đề nghị cấp riêng hộ chiếu thì nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định (mẹ, cha khai và ký tên vào tờ khai); 01 bản sao giấy khai sinh và 04 ảnh cỡ 4x6 cm.

+ Trường hợp không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người đỡ đầu (có giấy tờ chứng minh là người đỡ đầu hoặc mẹ, cha nuôi hợp pháp) khai và ký tên vào tờ khai.

- Hộ chiếu (còn giá trị ít nhất 30 ngày; hộ chiếu còn thời hạn nhưng hết trang dành cho thị thực hoặc vì lý do khác) để làm căn cứ cấp đổi.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân,Tổ chức                                                                                                                                  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK/XC)

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp đổi hộ chiếu: 50.000 đồng/01 Hộ chiếu.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Hộ chiếu phổ thông

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách hành chính trong quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân.

- Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

- Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

- Quyết định số 747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 về việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Hồng Sơn

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email: nguyenhongson_xncqn@yahoo.com.vn

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, nhận phiếu hẹn và nộp lệ phí theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ( Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) theo một trong 3 cách sau đây:

- Trực tiếp nộp hồ sơ:

Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu.

Riêng đối với trường hợp tạm trú, khi đến nộp hồ sơ cần phải xuất trình "Giấy chứng nhận tạm trú"; nếu không có "Giấy chứng nhận tạm trú" thì phải xin xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú.

- Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân  nộp hồ sơ:

Người ủy thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cơ quan, tổ chức được ủy thác có công văn gửi Công an tỉnh, đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm danh sách những người ủy thác, có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu của người ủy thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

- Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện:

Tờ khai phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh kèm theo bản photocopy chứng minh nhân dân.

Địa điểm, cách thức gửi hồ sơ qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và thu lệ phí.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3 - Nhận hộ chiếu tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ( Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh):

- Người trực tiếp nhận kết quả đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền và xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu. Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nhận hộ chiếu của người ủy thác phải đưa giấy biên nhận, xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, chứng minh nhân dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu

- Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người đến nhận hộ chiếu ký nhận, trả hộ chiếu cho người đến nhận hộ chiếu.

- Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

* Địa điểm, cách thức nhận hộ chiếu qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

Cách thức thực hiện

1- Trực tiếp tại trụ sở  Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh;

2- Những người sau đây có thể ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nơi người đó đang làm việc, học tập nộp hồ sơ và nhận kết quả:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sĩ, công nhân viên đang phục vụ trong các đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thể ủy thác cho cơ quan, đơn vị đó.

- Cán bộ, nhân viên thuộc các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương và cấp tỉnh có thể ủy thác cho đoàn thể, tổ chức đó.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên đang làm việc và học tập trong các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề có thể ủy thác cho trường đó.

- Cán bộ, nhân viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần có vốn Nhà nước mà người điều hành công ty do cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương cử sang có thể ủy thác cho công ty đó.

- Người đã ký hợp đồng lao động nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động đã có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về lao động và đã ký hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài có thể ủy thác cho doanh nghiệp đó.

* Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động phải gửi hồ sơ thông báo tư cách pháp nhân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh trước khi cử cán bộ, nhân viên đến làm thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu cho người ủy thác đã ký hợp đồng đi lao động nước ngoài.

3- Thông qua hệ thống Bưu chính (theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông).

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- 01 tờ khai theo mẫu quy định.

- 04 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

* Đối với trẻ em dưới 14 tuổi:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (kể cả cấp chung hộ chiếu với mẹ, cha hoặc cấp riêng) phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

- Trường hợp đề nghị cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha thì nộp 01 bản sao giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu) và 04 ảnh cỡ 3x4 cm.

- Trường hợp đề nghị cấp riêng hộ chiếu thì nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định (mẹ, cha khai và ký tên vào tờ khai); 01 bản sao giấy khai sinh và 04 ảnh cỡ 4x6 cm.

- Trường hợp không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người đỡ đầu (có giấy tờ chứng minh là người đỡ đầu hoặc mẹ, cha nuôi hợp pháp) khai và ký tên vào tờ khai.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân,Tổ chức                                                                                                                                 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK/XC)

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp lần đầu: 200.000 đồng/01 Hộ chiếu.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Hộ chiếu phổ thông

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

- Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách hành chính trong quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân.

- Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

- Thông tư 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2004/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về xuất nhập cảnh.

- Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 về việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

 

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email: PA72_CAQN@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực thống kê

Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Các cơ sở sau đây đến nộp hồ sơ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh

- Công an xã, thị trấn

- Đội kiểm tra chống buôn lậu của Hải quan, Hải quan cửa khẩu.

- Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.

- Đội tuần tra kiểm soát của Kiểm lâm.

- Ban, Đội bảo vệ chuyên trách của một số cơ quan, tổ chức nhà nước.

- Ban Bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở phường xã.

- Trường, Trung tâm huấn luyện tập võ thuật và thể thao của Nhà nước.

- An ninh Hàng không.

- Đội thi hành án.

- Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng được sử dụng súng bắn đinh.

- Lực lượng Bảo vệ chuyên trách Ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tín dụng được thành lập theo quy định tại Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục viết giấy biên nhận mua vũ khí, công cụ hỗ trợ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Bước 3 - Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ và Tổ chức có giấy phép mua công cụ hỗ trợ mua tại nơi ghi trong giấy phép.

  * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ; người nộp hồ sơ nộp lệ phí và nhận giấy phép.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ, bao gồm:

- Công văn của tổ chức đề nghị cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ;

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân của người đến làm thủ tục;

- Bản sao Quyết định thành lập Đội bảo vệ chuyên trách của cơ quan, xí nghiệp.

- Văn bản xin phép mua công cụ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ …có xác nhận của Công an cấp huyện.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Giải quyết trong ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh.

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức                                                                   

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không    

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ: 5.000 đồng/giấy phép

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép                                 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Công văn số 2710/C11(C13) ngày 17/6/2008 của Tổng cục Cảnh sát về việc trang bị công cụ hỗ trợ

- Quyết định 156/PV11 ng ày 26/3/2007 của Giám đốc Công an tỉnh Qu ảng Ninh

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Hải

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại cơ quan: 0333798108

- Địa chỉ email: Congantinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ tại Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Lĩnh vực thống kê

Quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy

Trình tự thực hiện

Bước 1 -Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Chủ phương tiện giao thông cơ giới khi vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ phải đến nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh:

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì  viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Bước 3 - Đến nhận Giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy nổ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp "Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ" theo mẫu PC8 (lấy tại phòng PCCC);

- Bản sao "Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ" đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do cơ quan đăng kiểm cấp; biên bản kiểm tra điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện cơ giới đường thuỷ, đường sắt;

- Bản sao Hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

- Bản sao các giấy tờ cần thiết đảm bảo phương tiện được phép lưu hành theo quy định của pháp luật (khi nộp hồ sơ phải có bản chính để đối chiếu);

b) Số lượng hồ sơ:     01 (một)(bộ)

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân   

Tổ chức                                                                                                                              

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp "Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ" (mẫu PC8)

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép                                 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

A) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của phương tiện;

B) Quy trình vận hành phương tiện, hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu, việc bố trí, sắp xếp người, vật tư, hàng hoá trên phương tiện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

C) Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới phải được học tập kiến thức về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình đào tạo cấp giấy phép điều khiển phương tiện; đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới có phụ cấp trách nhiệm và người điều khiển, người làm việc, người phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ phải có giấy chứng nhận đã qua huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền;

D) Có phương tiện chữa cháy phù hợp với yêu cầu tính chất, đặc điểm của phương tiện, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy.

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Thu Hà

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798400

- Địa chỉ email: congantinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy tại Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Lĩnh vực thống kê

Quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy

Trình tự thực hiện

Bước 1 -Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Đại diện các cơ sở và phương tiện sau đây trước khi đưa vào hoạt động hoặc trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về công năng, tính chất sử dụng phải đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

- Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên.

- Cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu, khí đốt hoá lỏng và hoá chất dễ cháy, nổ, với mọi quy mô.

- Cơ sở sản xuất, gia công, cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Kho xăng dầu có tổng dung tích 500 m3 trở lên, kho khí đốt hoá lỏng có tổng trọng lượng khí từ 600 kg trở lên.

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng.

- Chợ kiên cố hoặc bán kiên cố có tổng diện tích kinh doanh từ 1200m2 trở lên hoặc có từ 300 hộ kinh doanh trở lên, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hoá có tổng diện tích các gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

- Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100.000 KW trở lên, nhà máy thuỷ điện có công suất từ 20.000 KW trở lên, trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên.

- Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Bước 3 - Đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy " theo mẫu PC5;

- Bản sao "Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy" và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác;

- Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6;

- Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;

- Phương án chữa cháy.

b) Số lượng hồ sơ:     01(bộ)

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Tổ chức      

Đối tượng thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy (mẫu PC5)

Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị (mẫu PC6)

Phí, lệ phí

Không 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy chứng nhận                      

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở:

Cơ sở được bố trí trên một phạm vi nhất định, có người quản lý, hoạt động và cần thiết có phương án phòng cháy và chữa cháy độc lập phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

A) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở;

B) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở;

C) Có văn bản đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy;

D) Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

Đ) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

E) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

G) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định;

H) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định

 

* Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới:

Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

A) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của phương tiện;

B) Quy trình vận hành phương tiện, hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu, việc bố trí, sắp xếp người, vật tư, hàng hoá trên phương tiện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

C) Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới phải được học tập kiến thức về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình đào tạo cấp giấy phép điều khiển phương tiện; đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới có phụ cấp trách nhiệm và người điều khiển, người làm việc, người phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ phải có giấy chứng nhận đã qua huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền;

D) Có phương tiện chữa cháy phù hợp với yêu cầu tính chất, đặc điểm của phương tiện, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy.

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001

- Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành .

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Thu Hà

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798400

- Địa chỉ email: congantinh@quangninh.gov.vn

 

 

           

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh Quảng Ninh.  

Lĩnh vực thống kê

Quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép trữ, chứa, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có nhu cầu vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trong địa bàn hoặc đi qua tỉnh phải đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh:

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì  viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Bước 3 - Đến nhận Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

* Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy giới thiệu của cơ quan do thủ trưởng đơn vị ký.

- Giấy chứng minh nhân dân của người áp tải.

- Giấy đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, trong đó ghi rõ họ tên người áp tải, người điều khiển phương tiện, biển số phương tiện, tuyến đường đi, thời gian và số lượng vật liệu nổ công nghiệp cần vận chuyển.

- Lý lịch của người áp tải và người điều khiển phương tiện hay giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị hoặc của Công an xã, phường, thị trấn về lý lịch, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm. Người áp tải và điều khiển phương tiện là người đã được huấn luyện về an toàn lao động, tập huấn nghiệp vụ PCCC, vệ sinh lao động có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp và đã được cấp chứng chỉ an toàn, giấy chứng nhận PCCC theo quy định.

- Báo cáo vật liệu nổ công nghiệp tồn kho tại thời điểm xin vận chuyển (trừ trường hợp xin vận chuyển lần đầu). Nếu kho vật liệu nổ công nghiệp ở ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thêm giấy xác nhận tình trạng kho vật liệu nổ công nghiệp của Công an ở địa phương có thẩm quyền.

- Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc giấy xác nhận vị trí sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực).

- Lệnh xuất kho hoặc giấy báo hàng.

- Biên bản kiểm tra điều kiện an toàn PCCC phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (trừ trường hợp phương tiện chuyên dùng vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đã được kiểm tra và cấp giấy theo thời hạn, giấy cam đoan bảo đảm điều kiện an toàn vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, giấy đăng ký, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, giấy bảo hiểm còn trong thời hạn.

* Đối với các đơn vị nổ mìn trực tiếp (nổ mìn theo hộ chiếu) không có kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp thì ngoài những thủ tục nêu trên (trừ văn bản xác nhận về kho) phải có thêm hộ chiếu nổ mìn cho mỗi đợt nổ do Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cấp tương đương của đơn vị phê duyệt.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Tổ chức                                                                  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không 

Phí, lệ phí

- Vận chuyển dưới 5 tấn:  20.000 đồng / 01 Giấy phép

- Vận chuyển từ 5 đến dưới 10 tấn: 40.000 đồng / 01 Giấy phép

- Vận chuyển từ 10 tấn trở lên:  60.000 đồng / 01 Giấy phép

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép                                 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng

- Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

cháy chữa cháy

- Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN – 4586. 1997 Vật liệu nổ công nghiệp – Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng.

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Thu Hà

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798400

- Địa chỉ email: congantinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp Giấy phép cho khách Trung Quốc NXC bằng thông hành vào Quảng Ninh tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Cơ quan, tổ chức đề nghị cho khách Trung Quốc NXC bằng thông hành vào Quảng Ninh trực tiếp đến trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ( Đ ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh)  hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (Đường Hữu Nghị, Phường Ka Long, TP. Móng Cái, Quảng Ninh) cảnh xuất trình giấy giới thiệu, giấy CMND để kiểm tra.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

   + Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.

   + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận giấy Giấy phép cho khách Trung Quốc tại Bộ phận tiếp nhậ n và trả kết quả trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ( Đ ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (Đường Hữu Nghị, Phường Ka Long, TP. Móng Cái, Quảng Ninh) .

- Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai thu lệ phí và trả giấy phép.

- Thời gian: Từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày lễ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 01 công văn của tổ chức, cơ quan đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (mẫu N2)

b) Số lượng hồ sơ:      01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

01ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức                                                              

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Phí, lệ phí

10 USD/01 trường hợp (quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng của ngày thu lệ phí ).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép                                  

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người nước ngoài do tổ chức, cơ quan đề nghị không thuộc diện Cấm nhập cảnh Việt Nam theo quy định và chỉ hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Ninh.

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

            - Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/4/2008 của Chính phủ.

            - Nghị định số 29/2008 NĐ-CP ngày 14/4/2008 của Chính phủ Quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

            - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

 

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email: PA72_CAQN@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Quảng Ninh tại Công an tỉnh Quảng Ninh  

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Người nước ngoài xin cấp lại thẻ tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi hồ sơ tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (đường Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP. Móng cái, Quảng Ninh) đối với trường hợp người nước ngoài tạm trú, làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và thu lệ phí.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3 - Nhận thẻ tạm trú tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (đường Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP. Móng cái, Quảng Ninh) :

- Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ tạm trú cho người đến nhận kết quả.

*Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh;

- 01 tờ khai về thông tin về người nước ngoài xin tạm trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức;

- 02 ảnh cỡ 3 x4 cm;

- 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (mang bản chính để đối chiếu);

- 01 bản sao hoặc bản pho to (mang bản chính để đối chiếu) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh...).

- Trường hợp bị mất thẻ tạm trú, phải nộp kèm 01 đơn trình bày lý do bị mất hoặc văn bản báo mất của cơ quan tổ chức bảo lãnh.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân,Tổ chức                                                                                                                               

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5A/M)

Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5B/M

Phí, lệ phí

- Thẻ có giá trị đến 1 năm: 60 USD/01 Thẻ.

- Thẻ có giá trị trên 1 năm đến 2 năm: 80 USD/01 Thẻ.

- Thẻ có giá trị trên 2 năm đến 3 năm: 100 USD/01 Thẻ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thẻ tạm trú

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú :

- Có thời gian tạm trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

- Hộ chiếu còn thời hạn từ 01 năm trở lên.

Cơ sở pháp lý

- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

             - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

            - Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

            - Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

            - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

            - Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Hồng Sơn

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email:nguyenhongson_xncqn@yahoo.com.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực thống kê

Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Các cơ sở sau đây đến nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh

- Công an xã, thị trấn

- Đội kiểm tra chống buôn lậu của Hải quan, Hải quan cửa khẩu.

- Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.

- Đội tuần tra kiểm soát của Kiểm lâm.

- Ban, Đội bảo vệ chuyên trách của một số cơ quan, tổ chức nhà nước.

- Ban Bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở phường xã.

- Trường, Trung tâm huấn luyện tập võ thuật và thể thao của Nhà nước.

- An ninh Hàng không.

- Đội thi hành án.

- Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng được sử dụng súng bắn đinh.

- Lực lượng Bảo vệ chuyên trách Ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tín dụng được thành lập theo quy định tại Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

Bước 3 - Tổ chức có giấy phép mua công cụ hỗ trợ sau khi mua tại nơi ghi trong giấy phép đem hoá đơn, chứng từ đến trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh để làm thủ tục cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

  * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận làm thủ tục cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Người nộp hồ sơ: Nộp lệ phí và nhận cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, bao gồm:

- Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ;

- Hoá đơn, chứng từ... bán công cụ hỗ trợ của cơ sở sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ;

- Danh sách lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Công an xã, Công an viên, bảo vệ dân phố...

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh Quảng Ninh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức                                                                  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không       

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ: 3.000 đồng/giấy phép

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép                                 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

 

- Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Quyết định 156/PV11 ng ày 26/3/2007 của Giám đốc Công an tỉnh Qu ảng Ninh

Công văn số 2710/C11(C13) ngày 17/6/2008 của Tổng cục Cảnh sát về việc trang bị công cụ hỗ trợ

 

 

Thông tin liên hệ

Họ tên: Nguyễn Ngọc Hải

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại cơ quan: 0333798108

- Địa chỉ email: Congantinh@quangninh.gov.vn

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực cho người nước ngoài đang tạm trú ở Quảng Ninh tại Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Người nước ngoài xin cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; xin chuyển đổi mục đích tạm trú tại Quảng Ninh; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi hồ sơ tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (đường Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP. Móng cái, Quảng Ninh) đối với trường hợp người nước ngoài tạm trú, làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Trường hợp người nước ngoài xin cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú để giải quyết việc riêng của cá nhân người đó,thì có thể trực tiếp nộp hồ sơ.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và thu lệ phí theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3 - Nhận chứng nhận tạm trú, thị thực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (đường Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP. Móng Cái, Quảng Ninh) :

- Người nhận đưa giấy biên nhận, phiếu hẹn, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả chứng nhận tạm trú, thị thực cho người đến nhận kết quả.

*Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1- Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gồm : văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh; 01 đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài.

2- Đối với người nước ngoài trực tiếp đến nộp hồ sơ : 01 đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú kèm theo hộ chiếu.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân,Tổ chức                                                                                                                                 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu N14/M)

Phí, lệ phí

a) Cấp thị thực có giá trị một lần: 25USD/01 Thị thực.

b) Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:

- Dưới 6 tháng: 50 USD/01 Thị thực.

- Từ 6 tháng trở lên: 100 USD/01 Thị thực.

c) Chuyển đổi thị thực:

- Từ một lần thành nhiều lần, trong thời hạn thị thực gốc:

+ Dưới 6 tháng: 25 USD/01 Thị thực.

+ Từ 6 tháng trở lên: 75 USD/01 Thị thực.

- Từ một lần thành nhiều lần, vượt quá thời hạn thị thực gốc:

+ Dưới 6 tháng: 50 USD/01 Thị thực.

+ Từ 6 tháng trở lên: 100 USD/01 Thị thực.

d) Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết thời hạn sử dụng sang hộ chiếu mới: 10 USD/01 Thị thực.

e) Bổ sung, sửa đổi thị thực: 10 USD/01 Thị thực.

f) Gia hạn chứng nhận tạm trú: 10 USD/01 Giấy chứng nhận.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy chứng nhận                      

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

            - Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

            - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

            - Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002

 

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email: PA72_CAQN@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Quảng Ninh tại Công an tỉnh Quảng Ninh  

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi hồ sơ tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (đường Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP. Móng cái, Quảng Ninh) đối với trường hợp người nước ngoài tạm trú, làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và thu lệ phí.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3 - Nhận thẻ tạm trú tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (đường Hữu Nghị, Phường Trần Phú, TP. Móng cái, Quảng Ninh) :

- Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ tạm trú cho người đến nhận kết quả.

*Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh;

- 01 tờ khai về thông tin về người nước ngoài xin tạm trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức;

- 02 ảnh cỡ 3 x4 cm;

- 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (mang bản chính để đối chiếu);

- 01 bản sao hoặc bản pho to (mang bản chính để đối chiếu) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh...).

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân,Tổ chức                                                                                                                                

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5A/M)

Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5B/M)

Phí, lệ phí

- Thẻ có giá trị đến 1 năm: 60 USD/01 Thẻ.

- Thẻ có giá trị trên 1 năm đến 2 năm: 80 USD/01 Thẻ.

- Thẻ có giá trị trên 2 năm đến 3 năm: 100 USD/01 Thẻ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thẻ tạm trú

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú :

- Có thời gian tạm trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

- Hộ chiếu còn thời hạn từ 01 năm trở lên.

Cơ sở pháp lý

- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

             - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

            - Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

            - Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

            - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

            - Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002

 

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email: PA72_CAQN@quangninh.gov.vn

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài thường trú tại Quảng Ninh tại Công an tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2 - Người nước ngoài xin thường trú, sửa đổi Thẻ thường trú tại Quảng Ninh đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhậ n và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

  * Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3 - Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo bằng văn bản quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc người nước ngoài xin thường trú. Nếu được chấp nhận, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm cấp Thẻ thường trú.

Bước 4- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, người xin thường trú phải đến nhận Thẻ thường trú tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

- Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ thường trú cho người đến nhận kết quả.

*Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- 02 đơn xin thường trú theo mẫu do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành kèm theo 04 ảnh.

- 02 bản lý lịch tư pháp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc của nước mà người đó có nơi thường trú.

- Công hàm của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân đề nghị giải quyết cho người đó được thường trú tại Việt Nam;

- Giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam.

- 02 bản chụp hộ chiếu;

- Các giấy tờ, tài liệu liên quan (nếu có).

Các giấy tờ nêu trên (trừ đơn xin thường trú, công hàm, hộ chiếu) phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc hợp pháp hoá theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thẩm tra, xác minh và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định. Trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì thời gian có thể được kéo dài thêm nhưng không quá 03 tháng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh cấp thẻ thường trú trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý xuất nhập cảnh,  Bộ Công an

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin thường trú (mẫu N7)

Phí, lệ phí

Cấp thẻ thường trú (cấp mới): 100 USD/01 Thẻ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

thẻ  

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

            - Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

            - Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

            - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

            - Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002

 

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email: PA72_CAQN@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Sử dụng
  
Công an tỉnh

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp thẻ du lịch cho khách Trung Quốc sử dụng giấy phép nhập, xuất cảnh do Trung Quốc cấp vào Việt Nam để thăm quan du lịch tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lĩnh vực thống kê

Xuất nhập cảnh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thẻ du lịch cho khách Trung Quốc sử dụng giấy phép nhập, xuất cảnh do Trung Quốc cấp vào Việt Nam để thăm quan du lịch theo Quy chế 849/QC-BCA của Bộ Công an trực tiếp đến trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh)  hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (đường Hữu Nghị, Phường Ka Long, TP. Móng Cái, Quảng Ninh) xuất trình giấy giới thiệu, giấy CMND để kiểm tra.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

   + Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.

   + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận thẻ du lịch cho khách Trung Quốc tại Bộ phận tiếp nhậ n và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

Quảng Ninh ường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) hoặc Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh (Đường Hữu Nghị, Phường Ka Long, TP. Móng Cái, Quảng Ninh) .

- Cán bộ trả kết quả thu lệ phí và trả thẻ du lịch.

- Thời gian: Từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày lễ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái tỉnh Quảng ninh.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 01 công văn của tổ chức, cơ quan đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (mẫu N2A)

b) Số lượng hồ sơ:      01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

01ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức                                                             

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Công văn đề nghị mẫu N2A

Công văn của doanh nghiệp du lịch đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Phí, lệ phí

10 USD/01 trường hợp (quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng của ngày thu lệ phí ).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

ghi rõ : thẻ du du lịch

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người nước ngoài do tổ chức, cơ quan đề nghị không thuộc diện Cấm nhập cảnh Việt Nam theo quy định.

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 849/2004/QĐ-BCA ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý công dân Trung Quốc sử dụng giấy phép nhập, xuất cảnh do Trung Quốc cấp vào Việt Nam để thăm quan du lịch.

            - Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

            - Công văn số 368/XNC ngày 20/9/2004của Cục Quản lý XNC Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế về tổ chức và quản lý công dân Trung Quốc sử dụng giấy phép nhập, xuất cảnh do Trung Quốc cấp vào Việt Nam để thăm quan du lịch.

 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Nguyễn Hồng Sơn

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại cơ quan: 033.3798197

- Địa chỉ email:nguyenhongson_xncqn@yahoo.com.vn

 

 

Sử dụng
1 - 30Tiếp