Các phòng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG

 

I. Văn phòng Sở 

1. Chức năng

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu Giám đốc Sở sắp xếp các chương trình công tác của Lãnh đạo Sở để chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Sở; công tác quản lý tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, bảo hiểm; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, quản lý kinh phí, tài sản và tổ chức thực hiện kinh phí được phân bổ cho cơ quan Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tham gia ý kiến trong lĩnh vực xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính ngành, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách phát triển ngành công thương; tổng hợp đánh giá, phân tích tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch hàng tháng, quý, năm, 5 năm và dài hạn của ngành; báo cáo tháng, quý, năm; quản lý nhà nước về thương mại điện tử; xây dựng kế hoạch và quản lý tài chính hàng năm của cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp báo cáo quyết toán và thực hiện phân bổ ngân sách tỉnh cấp cho Sở Công Thương theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

2.1 Về tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, bảo hiểm, đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Tham mưu Giám đốc Sở quyết định hoặc đề nghị UBND tỉnh quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác cán bộ của Sở, sắp xếp tổ chức, điều động, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức, viên chức theo thẩm quyền của Giám đốc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở và phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu Giám đốc Sở quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu Giám đốc Sở công tác xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của ngành, giúp Giám đốc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý.

- Theo dõi đôn đốc các phòng, ban và đơn vị trực thuộc thực hiện các công việc được lãnh đạo Sở giao; giám sát việc CBCC thực hiện nội quy, quy chế đã được ban hành; tổng hợp ý kiến đề xuất sửa đổi quy chế, nội quy cho phù hợp.

2.2 Nhiệm vụ tổng hợp:

- Thống kê, cung cấp thông tin, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình họat động của ngành theo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất cho UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, biện pháp, đề án phát triển ngành công thương; tiến độ triển khai đầu tư xây dựng công trình, dự án sản xuất công nghiệp, thương mại lớn trên địa bàn tỉnh; các nguồn vốn đầu tư, xây dựng cơ bản của ngành.

- Tham mưu Giám đốc Sở dự thảo các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực công thương (trừ các chỉ thị, nghị quyết, quyết định chuyên ngành do các phòng chuyên môn dự thảo tham mưu).

- Tổ chức các cuộc họp của Sở, công tác đối ngoại, đối nội; theo dõi ghi biên bản các cuộc họp của Lãnh đạo Sở.

- Xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác tuần, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở; tổng hợp, xây dựng các báo cáo tuần, tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất về công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Sở.

2.3 Quản lý đầu tư, tài chính

- Tổng hợp tham mưu nguồn lực đầu tư, tài chính tại các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tổng hợp dự toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí ngân sách theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí năm của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách, quy định về quản lý thu chi ngân sách; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật.

- Mua sắm, quản lý tài sản, thiết bị của Sở, bảo đảm phương tiện, vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của cơ quan Sở; quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ cho cơ quan Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. Hướng dẫn, giám sát việc nhượng bán, thanh lý tài sản công của cơ quan Sở theo quy định.

2.4 Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng liên quan của Sở, tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; kế hoạch đầu tư, chương trình, đề án phát triển ngành Công Thương thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng và của Quốc gia.

- Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, triển khai, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành Công Thương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Cung cấp thông tin, tham gia góp ý các quy hoạch, kế hoạch của các ngành, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các quy hoạch khác liên quan đến quy hoạch phát triển ngành công thương.

- Thẩm định và tham gia thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình; Tham gia ý kiến các chương trình, dự án đầu tư phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp tham gia quản lý các dự án đầu tư trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh.

2.5 Về tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách

- Tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách nhằm hoàn thành các mục tiêu quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân và báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành.

2.6 Về thương mại điện tử

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử; tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát các hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý mạng nội bộ, các trang website của Sở, Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở.

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

2.7 Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở

- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp, cải cách hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo mục tiêu và nội dung cải cách hành chính của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt; trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa” tại TTHC công của tỉnh những lĩnh vực được áp dụng giải quyết công việc của Sở Công Thương theo quy định hiện hành.

- Là đầu mối tổng hợp, đánh giá việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách của Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp cùng các phòng, ban, thuộc Sở, các đơn vị liên quan trong việc xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2008 trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Sở đã được cấp chứng nhận.

- Quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ văn bản, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ trong cơ quan.

2.8 Quản lý, theo dõi, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.9 Chủ trì, phối hợp cùng các phòng chuyên môn tổng hợp tham mưu các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật.

2.10 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

II. Thanh tra Sở

1. Chức năng

Thanh tra Sở có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính đối với cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Công Thương.

2. Nhiệm vụ

2.1 Nhiệm vụ chung

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó.

- Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở trong việc cử cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra các chuyên đề có liên quan.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của cấp trên  và của Thanh tra tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở với các cơ quan quản lý theo quy định.

2.2 Nhiệm vụ thanh tra hành chính (thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cán bộ công chức và các đơn vị trực thuộc Sở).

- Thanh tra, kiểm tra, kết luận, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý.

- Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính.

2.3 Nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra chuyên ngành: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, cá nhân hoạt động về công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

2.4 Nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Giúp Lãnh đạo Sở tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, thanh tra, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2.5 Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2.6 Công tác pháp chế:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở.

- Chủ trì, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của Sở; công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và pháp luật về lĩnh vực Công Thương.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của Sở,

- Thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý; tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Sở và đề xuất xử lý các vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan.

2.7 Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

III. Phòng Quản lý Công nghiệp

1. Chức năng

Phòng Quản lý công nghiệp có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động công nghiệp gồm công nghiệp Trung ương, công nghiệp địa phương, công nghiệp FDI; bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); công nghiệp hỗ trợ; hóa chất (trừ xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng), vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn chuyên ngành công nghiệp; công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến (gồm: Dệt – may, da-giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, bao bì chứa đựng…); khuyến công; quản lý cụm công nghiệp.

2. Nhiệm vụ

2.1 Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch

- Triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công nghiệp (theo lĩnh vực được phân công); hướng dẫn triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

- Tham gia ý kiến các chương trình, dự án đầu tư phát triển công nghiệp (theo lĩnh vực được phân công) trên địa bàn tỉnh hoặc có liên quan đến lĩnh vực công nghiệp theo quy định của pháp luật; theo dõi, hỗ trợ để triển khai thực hiện theo tiến độ.

- Hướng dẫn, kiểm tra và lập thủ tục cấp Giấy phép sản xuất một số sản phẩm theo quy định.

2.2 Về tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách

- Đề xuất các chủ trương chính sách, biện pháp phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh và nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Sở xem xét để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các cơ chế chính sách có liên quan đến các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo lĩnh vực quản lý) trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng và hướng dẫn, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất trên địa bàn theo quy định.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Bộ Công Thương, UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương, bao gồm các hoạt động được thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công (Quốc gia và địa phương). Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện và triển khai công tác khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá và đề xuất chương trình phát triển các cụm công nghiệp.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo lĩnh vực được phân công) tại địa phương theo quy chế của Sở và quy định của UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp đối với các phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2.3 Về công nghiệp hỗ trợ:

- Tham mưu và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

2.4 Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến:

- Tham mưu tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến.

2.5 Về khuyến công:

- Chủ trì, tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công.

- Triển khai chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương đối với các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề án khuyến công tại địa phương; đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động khuyến công địa phương theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát việc thực hiện đề án, kế hoạch, chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh.

2.6 Về cụm công nghiệp:

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.7 Về tiểu thủ công nghiệp:

Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

2.8 Về cơ khí và luyện kim

Tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.9 Tham mưu Lãnh đạo Sở hướng dẫn, kiểm tra và lập thủ tục cấp các loại Giấy phép về hoá chất, VLNCN, và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn chuyên ngành công nghiệp.

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hoá chất, VLNCN và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất, VLNCN và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn chuyên ngành công nghiệp theo quy định pháp luật.

2.10 Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng)

- Tham mưu lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện quản lý Nhà nước về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý nhà nước về khai thác, vận chuyển, chế biến kinh doanh than; theo dõi hoạt động sản xuất và tiêu thụ than trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

2.11 Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp.

2.12 Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi chuyên môn thuộc phòng theo quy chế Sở, quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

2.13 Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn.

2.14 Thẩm định và tham gia thẩm định các dự án chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

2.15 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

IV. Phòng Quản lý Năng lượng

1. Chức năng

Phòng Quản lý năng lượng có chức năng tham mưu Giám đốc Sở: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển lưới - nguồn điện, điện nông thôn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo quy hoạch được duyệt; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ an toàn điện, kiểm tra trên các lĩnh vực năng lượng được giao theo quy định.

2. Nhiệm vụ

2.1 Về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; theo dõi tình hình phát triển nguồn và lưới điện; tình hình đầu tư phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển mạng lưới điện nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh và đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về điện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2.2 Về thực hiện cơ chế, chính sách

-  Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu mô hình tổ chức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2.3 Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật

- Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án các công trình điện;

- Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng đối với các công trình xây dựng chuyên ngành điện trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập theo quy định.

- Quản lý, kiểm tra các dự án nhiệt điện và các loại hình sử dụng điện khác trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý việc sử dụng năng lượng tiết kiệm điện và hiệu quả, năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo phân cấp quản lý.

- Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các vấn đề khác liên quan đến quản lý hoạt động điện theo phân cấp.

- Hướng dẫn, kiểm tra và lập thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực theo ủy quyền của UBND tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của kiểm tra viên điện lực (cấp sở) trên  địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm tra viên điện lực cho cán bộ giám sát điện năng thuộc các doanh nghiệp, các phòng kinh tế, kinh tế và hạ tầng các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Thanh tra chuyên ngành điện lực và các đơn vị có thẩm quyển thực hiện chức năng thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của Nhà nước về lĩnh vực năng lượng và kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động năng lượng trên địa bàn.

- Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ thường xuyên và đột xuất về công tác quản lý điện năng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và hướng dẫn các đơn vị cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo theo quy định của Nhà nước.

2.4 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực năng lượng đối với các phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

V.  Phòng Quản lý Thương mại

1. Chức năng

Phòng Quản lý thương mại có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại gồm các ngành và lĩnh vực: thương mại nội địa bao gồm cả thương mại biên giới (trừ hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân và cư dân biên giới) thương mại miền núi, hải đảo và vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh; lưu thông hàng hóa; quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, quản lý bán hàng đa cấp, xúc tiến thương mại, hội chợ, chống độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhượng quyền thương mại và dịch vụ thương mại; xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; công nghiệp và an toàn thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến tinh bột, bánh, mứt, kẹo).

2. Nhiệm vụ

2.1 Về quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình

- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Tổ chức triển khai và rà soát tình hình thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về thương mại sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2 Về tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh về văn minh thương mại, việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của Nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Giám đốc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cụ thể hóa hoặc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, cơ chế chính sách có liên quan đến các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh cho kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển thực tiễn.

- Tham mưu Giám đốc Sở dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, chấp thuận cho các thương nhân tham gia tổ chức hội chợ triển lãm trên địa bàn; Kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại của thương nhân.

- Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển hệ thống chợ nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh và đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về chợ theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2.3 Về quản lý hoạt động thương mại

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại, phát triển thị trường nội địa gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kinh doanh LPG, an toàn thực phẩm, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại.

-  Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết kinh tế trong quá trình lưu thông hàng hóa, cung ứng bao tiêu sản phẩm, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cơ chế chính sách thương mại miền núi.

- Hướng dẫn, kiểm tra và lập thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, LPG, giấy phép kinh doanh thuốc lá, rượu, giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại, đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, đăng ký dấu nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh; tổ chức, kiểm tra việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Giám đốc Sở triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...).

- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh; đề xuất với Lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

- Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển.

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá và đề xuất chương trình phát triển thương mại; chương trình và kế hoạch xúc tiến thương mại.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thương mại đối với các phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2.4 Về quản lý thị trường:

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh chống các hành vi đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2.5 Về xúc tiến thương mại:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

- Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.

- Phối hợp các cơ quan liên quan giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu.

2.6 Về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ:

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh.

- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ.

- Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài.

- Kiểm tra, kiểm soát, tham mưu một số quy định về quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2.7 Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

- Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương.

- Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

2.8 Về an toàn thực phẩm:

- Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý được giao cho ngành Công Thương.

- Kết nối thực phẩm an toàn đến ngường tiêu dùng; xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng an toàn thực phẩm.

- Quản lý, hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến cấp Giấy xác nhận, giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý của Công Thương.

2.9 Thường trực Ban chỉ đạo chương trình phát triển chợ của tỉnh.

2.10 Thẩm định các dự án thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng.

2.11 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

VI. Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu

1. Chức năng

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu có chức năng tham mưu Giám đốc Sở: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt nam trên địa bàn tỉnh; mua bán hàng hóa qua biên giới của các thương nhân, cư dân biên giới; hội nhập kinh tế quốc tế.

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu kiêm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ

2.1 Về quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai và rà soát việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển xuất nhập khẩu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng hoặc điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt cho phù hợp với tình hình phát triển thực tiễn.

2.2 Về tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hoạt động xuất nhập khẩu cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Sở báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các cơ chế chính sách có liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển thực tiễn.

2.3 Về xuất nhập khẩu

- Tham mưu Giám đốc Sở về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; hoạt động của các văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt nam trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức, theo dõi việc thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa theo hướng giảm tỷ trọng xuất khẩu khoán sản thô, tăng xuất khẩu chế biến chế tạo, giá trị gia tăng cao; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu Giám đốc Sở dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất, kiến nghị Giám đốc Sở phối hợp các ngành hoặc báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương các giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất nhập khẩu. 

2.4 Về thương mại biên giới

- Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới (hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của các thương nhân và cư dân biên giới). Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phương thức mua bán, trao đổi hàng hóa, kinh doanh thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó trưởng Ban thường trực và Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Quảng Ninh;

- Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với các thành viên trong ban Chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, quản lý các hoạt động thương mại biên giới.

- Tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu; các ban quản lý cửa khẩu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.

2.5 Về hội nhập kinh tế:

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Thường trực trong Ban Chỉ đạo về Hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Ninh; cơ quan giúp việc Tiểu ban và nhiệm vụ Phó Trưởng Tiểu ban trong Tiểu Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

- Tham mưu Giám đốc Sở việc phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể thuộc thẩm quyền về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế; tư vấn, trợ giúp pháp lý về hội nhập quốc tế.

2.6 Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.7 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu đối với các phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2.8 Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu kiêm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh theo quy định tại Quyết định số 0679/QĐ-BTM ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Quyết định số: 5610/QĐ-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2008, Quyết định số: 0140/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Bộ Công Thương.

2.9 Thực hiện công tác thông tin định kỳ và đột xuất về hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy chế của Sở, quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

2.10 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

      

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 647
Đã truy cập: 1622293