Các đơn vị trực thuộc

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP


 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương, giúp Giám đốc Sở thực hiện các hoạt động khuyến công; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, các hoạt động tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương, của Văn phòng Tiết kiệm năng lượng thuộc Bộ Công Thương và sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt.

3. Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

6. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công.

7. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.

8. Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học- công nghệ; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác. 

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương, bao gồm:

a) Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch phát triển điện lực; quy hoạch  thương mại của địa phương;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng;

c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

11. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

12. Thực hiện các hoạt động về lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, bao gồm:

a) Xây dựng các đề án, chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và sản xuất sạch hơn (gồm: Than, xăng, dầu, khí đốt, nhiệt năng, điện năng…); triển khai kiểm toán năng lượng; các giải pháp kỹ thuật sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; là đầu mối tiếp nhận và triển khai các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả của tỉnh, của quốc gia, của các tổ chức quốc tế tài trợ;

b) Khảo sát, đo lường, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng, bao gồm các các đơn vị sản xuất công nghiệp thuộc các ngành: công nghiệp khai thác mỏ; chế biến nông lâm sản thực phẩm, ngành cơ khí; luyện kim; hóa chất; dệt may, da giầy; sản xuất vật liệu xây dựng; điện, khí đốt và nước;... và các cơ sở dịch vụ, thương mại, các tòa nhà, hệ thống chiếu sáng đô thị.

c) Tư vấn, xây dựng các định chuẩn năng lượng, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị, công nghệ có hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng; Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang bị, thiết bị hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng; Triển khai các mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và sản xuất sạch hơn cho các tổ chức, cá nhân, các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

d) Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về tài chính cho các cơ sở và cá nhân để triển khai thực hiện tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ;

e) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và sản xuất sạch hơn; tổ chức tập huấn về quản lý năng lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật công nghệ thuộc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

f) Tuyên truyền, thông tin, quảng bá và triển khai các hoạt động nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và sản xuất sạch hơn; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành;

g) Xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lượng; đánh giá xây dựng chiến lược, quy hoạch sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

h) Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp; Triển khai các hoạt động hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

i) Tư vấn về các quỹ hỗ trợ, nguồn tài chính ưu đãi cho đầu tư vào tiết kiệm năng lượng -sản xuất sạch hơn; hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm - sản xuất sạch hơn tiếp cận với các chính sách, nguồn vốn ưu đãi trong việc áp dụng các biện pháp tiếp kiệm năng lượng - sản xuất sạch hơn, đầu tư dây truyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm mới, đổi mới và ứng dụng khoa hoc công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

k) Tư vấn các lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương, Văn phòng tiết kiệm năng lượng thuộc Bộ Công Thương.

14. Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.

15. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

 


VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUẢNG NINH

I. Vị trí, chức năng


Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Công Thương (sau đây gọi tắt là Sở), là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, xúc tiến thương mại, thương hiệu, quảng cáo...trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trung tâm có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng, có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.
Tên giao dịch bằng tiếng việt: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh.
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Quang Ninh trade promotion centre; Tên viết tắt: Qnitrade
Trụ sở của Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Về hoạt động xúc tiến thương mại:
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại dài hạn, các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm, các biện pháp về xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trình cấp trên có thẩm quyền phê duyệt;  chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 
- Trực tiếp thực hiện hoặc làm đầu mối phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ như: hội chợ, triển lãm thương mại, quảng cáo thương mại, dịch vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại … nhằm giúp các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước; - Tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội thảo chuyên ngành, toạ đàm nhằm phát triển thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm, chất lượng nguồn nhân lực … thuộc các lĩnh vực thương mại và công nghiệp;
- Tổ chức các lớp học, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, thị trường, quản trị kinh doanh, kỹ năng xuất nhập khẩu, quản trị tài chính; các lớp tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xúc tiến thương mại, thuế, tài chính, kế toán,  chính sách xuất nhập khẩu …  tới các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn; 
- Làm đầu mối tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát thị trường, tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài; 
- Tổ chức, bố trí đón các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến làm việc, khảo sát thị trường trong nước; Tổ chức các cuộc tiếp xúc về thương mại cho các doanh nghiệp trong nước với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài. 
2. Về hoạt động quảng cáo thương mại, khuyến mãi: 
- Chủ trì thực hiện hoặc phối hợp dịch vụ thực hiện các chương trình quảng cáo thương mại, chương trình khuyến mãi trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức xây dựng hoặc phối hợp dịch vụ xây dựng các biển quảng cáo thương mại, biển quảng cáo tấm lớn phục vụ cho hoạt động xúc tiến thương mại của ngành và các doanh nghiệp.
3. Về thương mại điện tử: 
 - Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; 
- Quản lý và vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử Quảng Ninh;
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ quản lý và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
 4. Về hội nhập kinh tế và hợp tác quốc tế: 
- Thực hiện hợp tác quốc tế về xúc tiến thương mại, đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại; 
- Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án tài trợ của nước ngoài, các tổ chức quốc tế về hoạt động xúc tiến thương mại. 
5. Về công tác thông tin: 
- Phát hành các ấn phẩm thông tin trong lĩnh vực kinh tế- thương mại, các ấn phẩm phụ san của ngành như: Bản tin giá cả thị trường, bản tin mua và bán…; 
- Thu thập, tiếp nhận các thông tin kinh tế thương mại từ các ngành, các địa phương trong cả nước; cung cấp các thông tin này cho cho các đơn vị doanh nghiệp thương mại hoạt động trên địa bàn tỉnh thông qua các ấn phẩm do Trung tâm được phép phát hành hoặc thông qua Wesite Công Thương. 
6. Quản lý cán bộ viên chức, người lao động, tài sản, tài chính theo quy định.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao./.

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH


I. Vị trí, chức năng

  Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh là tổ chức trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thương mại.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.
Trụ sở của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.


  II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường thực hiện theo Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường; Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chỉnh phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ; Thông tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13/4/2001 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thị trường ở địa phương.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 651
Đã truy cập: 1622297