Văn phòng sở

06/09/2021

VĂN PHÒNG SỞ

 
 

Chánh Văn phòng: Phạm Đức Đề

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Lĩnh vực phụ tránh: Phụ trách chung.

- Ký hiệu tắt:  VP1

- Điện thoại văn phòng: 02033659990
- Email:  phamducde@quangninh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Trần Phong

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại; Cử nhân Ngoại ngữ; Thạc sĩ Quản ý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổng hợp.

- Ký hiệu tắt:  VP12

- Điện thoại văn phòng: 02033825205

- Email: Nguyentranphong@quangninh.gov.vn

 

Kế toán: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

 - Ký hiệu tắt:  VP2

- Điện thoại văn phòng: 02033623983
- Email: Nguyenthithanhthuy.sct@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Lê Thị Hương

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Điện thoại văn phòng: 02033825205

- Tham mưu công tác: Tổng hợp

Chuyên viên: Phạm Nguyễn Thành Công

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ thông tin; Cử nhân Kế toán.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033825205

Chuyên viên: Vũ Hương Giang

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

- Trình độ LLCT:

Điện thoại văn phòng: 02033825205

- Email: vuhuonggiang@quangninh.gov.vn

- Tham mưu công tác: Tổng hợp

Nhân viên: Phạm Thị Thanh Huyền - Văn Thư

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư lưu trữ 

- Ký hiệu tắt:  VP10

- Điện thoại văn phòng: 02033825205
- Email: Phamthanhhuyensct@gmail.com

 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu Giám đốc Sở sắp xếp các chương trình công tác của Lãnh đạo Sở để chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Sở; công tác quản lý tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, bảo hiểm; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, quản lý kinh phí, tài sản và tổ chức thực hiện kinh phí được phân bổ cho cơ quan Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tham gia ý kiến trong lĩnh vực xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính ngành, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách phát triển ngành công thương; tổng hợp đánh giá, phân tích tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch hàng tháng, quý, năm, 5 năm và dài hạn của ngành; báo cáo tháng, quý, năm; quản lý nhà nước về thương mại điện tử; xây dựng kế hoạch và quản lý tài chính hàng năm của cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp báo cáo quyết toán và thực hiện phân bổ ngân sách tỉnh cấp cho Sở Công Thương theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

2.1 Về tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, bảo hiểm, đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Tham mưu Giám đốc Sở quyết định hoặc đề nghị UBND tỉnh quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác cán bộ của Sở, sắp xếp tổ chức, điều động, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức, viên chức theo thẩm quyền của Giám đốc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở và phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu Giám đốc Sở quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu Giám đốc Sở công tác xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của ngành, giúp Giám đốc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý.

- Theo dõi đôn đốc các phòng, ban và đơn vị trực thuộc thực hiện các công việc được lãnh đạo Sở giao; giám sát việc CBCC thực hiện nội quy, quy chế đã được ban hành; tổng hợp ý kiến đề xuất sửa đổi quy chế, nội quy cho phù hợp.

2.2 Nhiệm vụ tổng hợp:

- Thống kê, cung cấp thông tin, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình họat động của ngành theo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất cho UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, biện pháp, đề án phát triển ngành công thương; tiến độ triển khai đầu tư xây dựng công trình, dự án sản xuất công nghiệp, thương mại lớn trên địa bàn tỉnh; các nguồn vốn đầu tư, xây dựng cơ bản của ngành.

- Tham mưu Giám đốc Sở dự thảo các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực công thương (trừ các chỉ thị, nghị quyết, quyết định chuyên ngành do các phòng chuyên môn dự thảo tham mưu).

- Tổ chức các cuộc họp của Sở, công tác đối ngoại, đối nội; theo dõi ghi biên bản các cuộc họp của Lãnh đạo Sở.

- Xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác tuần, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở; tổng hợp, xây dựng các báo cáo tuần, tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất về công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Sở.

2.3 Quản lý đầu tư, tài chính

- Tổng hợp tham mưu nguồn lực đầu tư, tài chính tại các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tổng hợp dự toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí ngân sách theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí năm của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách, quy định về quản lý thu chi ngân sách; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật.

- Mua sắm, quản lý tài sản, thiết bị của Sở, bảo đảm phương tiện, vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của cơ quan Sở; quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ cho cơ quan Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh. Hướng dẫn, giám sát việc nhượng bán, thanh lý tài sản công của cơ quan Sở theo quy định.

2.4 Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng liên quan của Sở, tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; kế hoạch đầu tư, chương trình, đề án phát triển ngành Công Thương thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng và của Quốc gia.

- Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, triển khai, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành Công Thương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Cung cấp thông tin, tham gia góp ý các quy hoạch, kế hoạch của các ngành, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các quy hoạch khác liên quan đến quy hoạch phát triển ngành công thương.

- Thẩm định và tham gia thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình; Tham gia ý kiến các chương trình, dự án đầu tư phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp tham gia quản lý các dự án đầu tư trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh.

2.5 Về tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách

- Tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách nhằm hoàn thành các mục tiêu quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân và báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành.

2.6 Về thương mại điện tử

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử; tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát các hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý mạng nội bộ, các trang website của Sở, Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở.

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

2.7 Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở

- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp, cải cách hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo mục tiêu và nội dung cải cách hành chính của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt; trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa” tại TTHC công của tỉnh những lĩnh vực được áp dụng giải quyết công việc của Sở Công Thương theo quy định hiện hành.

- Là đầu mối tổng hợp, đánh giá việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách của Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp cùng các phòng, ban, thuộc Sở, các đơn vị liên quan trong việc xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2008 trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Sở đã được cấp chứng nhận.

- Quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ văn bản, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ trong cơ quan.

2.8 Quản lý, theo dõi, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.9 Chủ trì, phối hợp cùng các phòng chuyên môn tổng hợp tham mưu các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật.

2.10 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2
Đã truy cập: 996250