Văn phòng sở

01/02/2023

VĂN PHÒNG SỞ

 
 
   
 

Chánh Văn phòng: Trần Phong

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Ký hiệu tắt:  VP1

- Điện thoại di động: 0904.055.779
- Email:  Tranphong@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Trần Phong

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại; Cử nhân Ngoại ngữ; Thạc sĩ Quản ý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổng hợp.

- Ký hiệu tắt:  VP12

- Điện thoại văn phòng: 02033825205

- Email: Nguyentranphong@quangninh.gov.vn

 

Kế toán: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

 - Ký hiệu tắt:  VP2

- Điện thoại văn phòng: 02033623983
- Email: Nguyenthithanhthuy.sct@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Huyền Trang

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị , Quản lý, chuyên ngành Quản lý kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Điện thoại văn phòng: 02033825205

  • - Email: nguyenthihuyentrang@quangninh.gov.vn

- Tham mưu công tác: Tổng hợp; tổ chức cán bộ.

Chuyên viên: Phạm Nguyễn Thành Công

- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Công nghệ thông tin; Cử nhân Kế toán.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033825205

Chuyên viên: Đinh Hoàng Đại

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Thương mại quốc tế.

- Trình độ LLCT: 

 - Điện thoại văn phòng: 02033825205

Chuyên viên: Vũ Hương Giang

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

- Trình độ LLCT:

Điện thoại văn phòng: 02033825205

- Email: vuhuonggiang@quangninh.gov.vn

- Tham mưu công tác: Tổng hợp

Nhân viên: Phạm Thị Thanh Huyền - Văn Thư

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư lưu trữ 

- Ký hiệu tắt:  VP10

- Điện thoại văn phòng: 02033825205
- Email: Phamthanhhuyensct@gmail.com

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1.  Vị trí và chức năng

          Văn phòng Sở Công Thương (Sau đây gọi tắt là Văn phòng Sở) thuộc Sở Công Thương. Thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở trong công tác: (1) Kế hoạch - Tổng hợp; (2) Quản lý tài chính, tài sản; (3) Tổ chức, cán bộ, Thi đua khen thưởng, kỷ luật; (4) Hành chính - Quản trị (5) Cải cách hành chính.

          2. Nhiệm vụ:

a) Thực hiện các nhiệm vụ chung tại Điều 7 tại QĐ số 2954/QĐ-SCT  ngày 01/9/2021 của Sở Công Thương.

          b) Nhiệm vụ Kế hoạch - tổng hợp:

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu xây dựng Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ những nhiệm vụ  về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng của các phòng chuyên môn).

           - Tham mưu theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tỉnh, Bộ Công Thương và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Công Thương theo quy định của Bộ Công Thương và sự phân công của UBND tỉnh.

           - Tổ chức, hướng dẫn, triển khai, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển ngành Công Thương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          - Tham mưu xây dựng lịch công tác của Lãnh đạo Sở, chuẩn bị nội dung, chương trình, ghi biên bản họp giao ban và dự thảo kế hoạch công tác tháng, thông báo kết luận cuộc họp do Lãnh đạo Sở chủ trì về các nội dung thuộc lĩnh vực công tác của Sở.

          c) Tổ chức, cán bộ

            - Dự thảo đề nghị UBND tỉnh Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Sở.

            - Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc sở; dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

           - Dự thảo trình lãnh đạo Sở ký trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

           - Dự thảo Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở theo hướng dẫn chung của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

           - Tham mưu cho lãnh đạo Sở công tác Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          - Theo dõi đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Sở giao; giám sát việc công chức, viên chức, người lao động thực hiện nội quy, quy chế đã được ban hành; tổng hợp ý kiến đề xuất sửa đổi nội quy, quy chế cho phù hợp.

             - Hướng dẫn, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị sự nghiệp thuộc sở quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp.

          d) Quản lý tài chính, tài sản

          - Tham mưu Giám đốc Sở quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định của pháp luật, phân công hoặc ủy quyền.

            - Tổng hợp tham mưu nguồn lực tài chính; Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt; Phân bổ dự toán ngân sách theo kế hoạch đã được phê duyệt; Thẩm tra, xét duyệt quyết toán, tổng hợp báo cáo quyết toán thu, chi NSNN theo quy định.

          - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách, quy định thu chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và theo phân cấp quản lý.

            - Công khai tài chính, tài sản.

          - Thực hiện giao nhiệm vụ/đặt hàng/ đấu thầu các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Sở Công Thương, hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

           - Mua sắm, quản lý tài sản, thiết bị của cơ quan Sở, bảo đảm phương tiện, vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của cơ quan Sở; Quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ cho Cơ quan Sở; Thực hiện thanh lý, sửa chữa tài sản công của cơ quan Sở theo quy định.

            - Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí của cơ quan Sở.

            e) Hành chính - quản trị, văn thư, lưu trữ

            - Tham mưu tổng hợp, xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành, nội quy, quy chế của Sở; đôn đốc, theo dõi thực hiện nội quy, quy chế đó.

            - Tham mưu hướng dẫn, hoạt động dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý, chỉ đạo hoạt động và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo quy định của pháp luật.

             - Tham mưu thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở;

             - Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở.

            - Tham mưu giúp Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị; bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự trong cơ quan; quân sự, quốc phòng và tự vệ; văn hóa công sở; tiếp khách; phòng chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường cơ quan Sở.   

            - Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử, các phần mềm phục vụ công tác, đảm bảo hạ tầng mạng nội bộ, Internet phục vụ công tác chuyên môn.

           - Tham mưu tổ chức thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn của ngành và của cơ quan.

          - Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Chủ tịch Công đoàn, giúp Giám đốc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan.

           - Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác và phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức tiếp công dân theo quy định.

           - Xây dựng lịch làm việc hàng tuần của Lãnh đạo Sở, trưởng phó các phòng và tương đương.

           - Điều hành xe công của Sở;

           - Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

           f) Công tác cải cách hành chính

           - Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          - Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật.

         - Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra và các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ.

           - Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Dự thảo trình Lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Công tác triển khai các dịch vụ công trực tuyến; Quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công tỉnh; Là đầu mối xây dựng, tuyên truyển phổ biến, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình duy trì và cải thiện các chỉ số cải cách hành chính (PAPI, SIPAS, PaxIndex), chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI, DDCI) ... của Sở theo các chương trình, mục tiêu, kế hoạch của Tỉnh.

          - Thường trực Công tác ISO của Sở.

       g) Là đầu mối tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến công tác: Kiến nghị và trả lời chất vấn của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND tỉnh, kỳ họp Quốc Hội; Quy hoạch- Chính sách.

        Thường trực Hội đồng: Thi đua, khen thưởng; Xét nâng bậc lương; Xét kỷ luật của Sở.

         h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 241
Đã truy cập: 1708615