Thanh tra sở

24/01/2022

THANH TRA SỞ

 

 

 

 

Chánh Thanh tra: Phạm Đức Đề

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại Thanh tra: 0912791711

- Email: phamducde@quangninh.gov.vn

 

Thanh tra viên chính: Trần Văn Tuấn

- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Kinh Tế, Kỹ sư hệ thống điện

- Trình độ LLCT: trung cấp

- Điện thoại Thanh tra: 02033821352

- Email: Tranvantuan@quangninh.gov.vn

Tham mưu công tác: Thanh tra

 

Chuyên viên: Phạm Thị Thu Hà

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại Thanh tra: 02033821352

- Email: Phamthithuha_sct@quangninh.gov.vn

 Tham mưu công tác: Thanh tra

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Hữu Đôn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh quốc tế;

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng:

- Email: nguyenhuudon@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Thanh tra Sở có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính đối với cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Công Thương.

2. Nhiệm vụ

2.1 Nhiệm vụ chung

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó.

- Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở trong việc cử cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra các chuyên đề có liên quan.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của cấp trên  và của Thanh tra tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở với các cơ quan quản lý theo quy định.

2.2 Nhiệm vụ thanh tra hành chính (thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cán bộ công chức và các đơn vị trực thuộc Sở).

- Thanh tra, kiểm tra, kết luận, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý.

- Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính.

2.3 Nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra chuyên ngành: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, cá nhân hoạt động về công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

2.4 Nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Giúp Lãnh đạo Sở tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, thanh tra, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2.5 Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2.6 Công tác pháp chế:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở.

- Chủ trì, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của Sở; công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và pháp luật về lĩnh vực Công Thương.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của Sở,

- Thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý; tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Sở và đề xuất xử lý các vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan.

2.7 Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 192
Đã truy cập: 1671545