P. Quản lý Năng Lượng

17/09/2020

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

 

Trưởng phòng: Bùi Quang Sơn

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ Sư Điện
- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033821354
- Email: buiquangson@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

 

 

Phó Trưởng phòng: Đào Duy Linh 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư điện

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033821354
- Email:
daoduylinh@quangninh.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Thẩm định điện.

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành QTKD Công nghiệp và XD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033821354

- Email:Nguyenthithanhnha@quangninh.gov.vn

- Tham mưu công tác Quản lý nhà nước về Năng lượng

Chuyên viên: Bùi Lương Hà

- Trình độ chuyên môn:Kỹ sư điện

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033628014

- Email: builuongha@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Phạm Hồng Quang

- Trình độ chuyên môn:Kỹ sư điện

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033821354

- Email:phamhongquang@quangninh.gov.vn

- Tham mưu công tác Quản lý nhà nước về Năng lượng

Chuyên viên: Phạm Mạnh Cường

- Trình độ chuyên môn:Kỹ sư điện, điện tử; kỹ sư công trình xây dựng

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033821354

- Email:phammanhcuong@quangninh.gov.vn

- Tham mưu công tác Quản lý nhà nước về Năng lượng.

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Phòng Quản lý năng lượng có chức năng tham mưu Giám đốc Sở: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển lưới - nguồn điện, điện nông thôn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo quy hoạch được duyệt; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ an toàn điện, kiểm tra trên các lĩnh vực năng lượng được giao theo quy định.

2. Nhiệm vụ

2.1 Về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; theo dõi tình hình phát triển nguồn và lưới điện; tình hình đầu tư phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển mạng lưới điện nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh và đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về điện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2.2 Về thực hiện cơ chế, chính sách

-  Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu mô hình tổ chức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2.3 Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật

- Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án các công trình điện;

- Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng đối với các công trình xây dựng chuyên ngành điện trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập theo quy định.

- Quản lý, kiểm tra các dự án nhiệt điện và các loại hình sử dụng điện khác trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý việc sử dụng năng lượng tiết kiệm điện và hiệu quả, năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo phân cấp quản lý.

- Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các vấn đề khác liên quan đến quản lý hoạt động điện theo phân cấp.

- Hướng dẫn, kiểm tra và lập thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực theo ủy quyền của UBND tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của kiểm tra viên điện lực (cấp sở) trên  địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm tra viên điện lực cho cán bộ giám sát điện năng thuộc các doanh nghiệp, các phòng kinh tế, kinh tế và hạ tầng các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Thanh tra chuyên ngành điện lực và các đơn vị có thẩm quyển thực hiện chức năng thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của Nhà nước về lĩnh vực năng lượng và kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động năng lượng trên địa bàn.

- Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ thường xuyên và đột xuất về công tác quản lý điện năng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và hướng dẫn các đơn vị cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo theo quy định của Nhà nước.

2.4 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực năng lượng đối với các phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2
Đã truy cập: 1621147