P. Quản lý thương mại

01/02/2023

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

 

Trưởng phòng:  Trần Phong

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại.

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại di động: 0904.055.779
- Email:  Tranphong@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.


 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hương

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033622350
- Email:  Nguyethithuhuong_sct@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: An toàn thực phẩm; xúc tiến thương mại

Phó Trưởng phòng: Cam Đức Quân

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

- Điện thoại văn phòng: 02033622350

- Email: Camducquan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý  nhà nước về An toàn Thực phẩm

 

 

Chuyên viên: Lê Thị Loan

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Điện thoại văn phòng:  02033622350
- Email: Lethiloan@quangninh.gov.vn

 Tham mưu công tác: Quản lý nhà nước về Xúc tiến thương mại

Chuyên viên: Hoàng Thị Thu Giang

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033622350

- Email: Hoangthithugiang@quangninh.gov.vn

 Tham mưu công tác: Quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu; Chợ.

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Diên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân thương mại Quốc tế

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033622350

- Email: Nguyenthuydien@quangninh.gov.vn

Tham mưu công tác: Quản lý  nhà nước về Xúc tiến thương mại

 

Chuyên viên: Đoàn Thị Mơ

- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033622350

- Email: Doanthimo@quangninh.gov.vn

Tham mưu công tác: Quản lý  nhà nước về Hỗ trợ doanh nghiệp

 

   

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Phòng Quản lý thương mại có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại gồm các ngành và lĩnh vực: thương mại nội địa bao gồm cả thương mại biên giới (trừ hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân và cư dân biên giới) thương mại miền núi, hải đảo và vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh; lưu thông hàng hóa; quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, quản lý bán hàng đa cấp, xúc tiến thương mại, hội chợ, chống độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhượng quyền thương mại và dịch vụ thương mại; xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; công nghiệp và an toàn thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến tinh bột, bánh, mứt, kẹo).

2. Nhiệm vụ

2.1 Về quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình

- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Tổ chức triển khai và rà soát tình hình thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về thương mại sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2 Về tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh về văn minh thương mại, việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của Nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Giám đốc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cụ thể hóa hoặc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, cơ chế chính sách có liên quan đến các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh cho kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển thực tiễn.

- Tham mưu Giám đốc Sở dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, chấp thuận cho các thương nhân tham gia tổ chức hội chợ triển lãm trên địa bàn; Kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại của thương nhân.

- Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển hệ thống chợ nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh và đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về chợ theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2.3 Về quản lý hoạt động thương mại

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại, phát triển thị trường nội địa gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kinh doanh LPG, an toàn thực phẩm, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại.

-  Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết kinh tế trong quá trình lưu thông hàng hóa, cung ứng bao tiêu sản phẩm, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cơ chế chính sách thương mại miền núi.

- Hướng dẫn, kiểm tra và lập thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, LPG, giấy phép kinh doanh thuốc lá, rượu, giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại, đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, đăng ký dấu nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh; tổ chức, kiểm tra việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Giám đốc Sở triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân vùng biên giới, miền núi, hải đảo và vùng dân tộc và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...).

- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh; đề xuất với Lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

- Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển.

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá và đề xuất chương trình phát triển thương mại; chương trình và kế hoạch xúc tiến thương mại.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thương mại đối với các phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2.4 Về quản lý thị trường:

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh chống các hành vi đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2.5 Về xúc tiến thương mại:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

- Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.

- Phối hợp các cơ quan liên quan giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu.

2.6 Về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ:

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh.

- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ.

- Đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ từ nước ngoài.

- Kiểm tra, kiểm soát, tham mưu một số quy định về quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2.7 Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

- Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương.

- Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

2.8 Về an toàn thực phẩm:

- Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý được giao cho ngành Công Thương.

- Kết nối thực phẩm an toàn đến ngường tiêu dùng; xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng an toàn thực phẩm.

- Quản lý, hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến cấp Giấy xác nhận, giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý của Công Thương.

2.9 Thường trực Ban chỉ đạo chương trình phát triển chợ của tỉnh.

2.10 Thẩm định các dự án thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng.

2.11 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 355
Đã truy cập: 1657704