P. Quản lý XNK

06/09/2021

PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU


Trưởng phòng : Lê Quang Đông

- Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ QTKD

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033626245

- Email: Lequangdong@quangninh.gov.vn

 - Lĩnh vực Phụ trách: Xuất nhập khẩu, Hội nhập kinh tế....

 

Phó Trường phòng: Đoàn Duy Hào

 

- Trình độ chuyên môn: KS Điện khí hóa XN, KS Quản trị doanh nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033626245
- Email:  doanduyhao@quangninh.gov.vn'

- Lĩnh vực phụ trách:

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Kim Oanh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp,

- Điện thoại văn phòng: 02033626245

- Email: Nguyenkimoanh@quangninh.gov.vn

- Tham mưu công tác:

 

Chuyên viên: Đoàn Thị Trinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033658344

Chuyên viên: Nguyễn Đức Hưng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033658344

- Email:nguyenduchung.hl@quangninh.gov.vn

- Tham mưu công tác: Xuất nhập khẩu

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Hữu Đôn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033658344

- Email: nguyenhuudon@quangninh.gov.vn

- Tham mưu công tác:


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu có chức năng tham mưu Giám đốc Sở: thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; hoạt động của các văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt nam trên địa bàn tỉnh; mua bán hàng hóa qua biên giới của các thương nhân, cư dân biên giới; hội nhập kinh tế quốc tế.

Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu kiêm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ

2.1 Về quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai và rà soát việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển xuất nhập khẩu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng hoặc điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt cho phù hợp với tình hình phát triển thực tiễn.

2.2 Về tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hoạt động xuất nhập khẩu cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Sở báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các cơ chế chính sách có liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển thực tiễn.

2.3 Về xuất nhập khẩu

- Tham mưu Giám đốc Sở về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; hoạt động của các văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt nam trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức, theo dõi việc thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa theo hướng giảm tỷ trọng xuất khẩu khoán sản thô, tăng xuất khẩu chế biến chế tạo, giá trị gia tăng cao; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu Giám đốc Sở dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất, kiến nghị Giám đốc Sở phối hợp các ngành hoặc báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương các giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất nhập khẩu. 

 

2.4 Về thương mại biên giới

- Tổ chức thực hiện các chính sách phát triển thương mại biên giới (hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của các thương nhân và cư dân biên giới). Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phương thức mua bán, trao đổi hàng hóa, kinh doanh thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó trưởng Ban thường trực và Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Quảng Ninh;

- Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với các thành viên trong ban Chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, quản lý các hoạt động thương mại biên giới.

- Tổng hợp tình hình hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu; các ban quản lý cửa khẩu; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, biện pháp đẩy mạnh thương mại biên giới cho phù hợp với thực tế trên địa bàn.

2.5 Về hội nhập kinh tế:

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Thường trực trong Ban Chỉ đạo về Hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Ninh; cơ quan giúp việc Tiểu ban và nhiệm vụ Phó Trưởng Tiểu ban trong Tiểu Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

- Tham mưu Giám đốc Sở việc phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể thuộc thẩm quyền về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế; tư vấn, trợ giúp pháp lý về hội nhập quốc tế.

2.6 Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.7 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu đối với các phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2.8 Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu kiêm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh theo quy định tại Quyết định số 0679/QĐ-BTM ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Quyết định số: 5610/QĐ-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2008, Quyết định số: 0140/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Bộ Công Thương.

2.9 Thực hiện công tác thông tin định kỳ và đột xuất về hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy chế của Sở, quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

2.10 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 121
Đã truy cập: 1622979