Mục tiêu chất lượng - Sở Công Thương

22/06/2009 10:33

 


MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2016

 

1. Không có khiếu nại của các Tổ chức, cá nhân về các thủ tục hành chính do Sở giải quyết. 

2. Tháng 9/2016 Hệ thống quản lý chất lượng của Sở rà soát, hoàn chỉnh, kiện toàn lại cho phù hợp với thông tư 27/2011/TT-BKHCN.

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

 

MỤC TIÊU

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 

 

THỜI GIAN

HOÀN

THÀNH

 

NGƯỜI CHỊU

TRÁCH NHIỆM

CHÍNH

 

KẾT QUẢ

 

 

Mục tiêu số 1:

- Triển khai họp phổ biến mục tiêu chất lượng cho toàn bộ cán bộ.

- Niêm yết Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng

- Thường xuyên nhắc nhở các cán bộ về tình thần phục vụ công dân cho tốt

- Nắm bắt thật tốt các văn bản pháp luật.

Họp giao ban

 

Trưởng ban chỉ đạo ISO

 

Đạt

 

Mục tiêu số 2:

 

- Phân công cán bộ chịu trách nhiệm.

- Thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình đôn đốc các bộ phận phố hợp triển khai.

Thường xuyên

 

Đại diện lãnh đạo

 

Đạt

 

 

 

Quảng Ninh, ngày  08   tháng  9  năm 2016

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

 

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 494
Đã truy cập: 288949