Mời tham gia góp ý các dự thảo

29/06/2018 09:45

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/06/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/07/2018

Nội dung văn bản:

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Chương trình hành động số 68/CTr-UBND ngày 12/4/2018: Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TU ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022, theo đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: Xây dựng nghị quyết về việc hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị hiện đang tồn tại trong khu dân cư được di dời ra khỏi các khu dân cư; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.

Sở Công Thương xây dựng 04 Dự thảo, bao gồm: (1) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (2) Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết; (3) Tờ trình ban hành Nghị quyết; (4) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “V/v ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị đang tồn tại trong khu dân cư được di dời ra khỏi các khu dân cư”.

Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản về nội dung các Dự thảo nêu trên trước ngày 28 tháng 7 năm 2018 và gửi file mềm vào hộp thư điện tử: qlcn.sctqn@gmail.com, điện thoại: 02033628014 để tổng hợp.

 File đính kèm: 

Tệp đính kèm

QLCN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 491
Đã truy cập: 397416