Đến năm 2030: Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu CNH, HĐH

10/07/2018 07:45

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/6/2018 (Chương trình số 23) thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 23).

Quang cảnh Hội thảo Chính sách công nghiệp Quốc gia

Sau khi phân tích tình hình và nguyên nhân, Chương trình số 23 đã nêu lên quan điểm chỉ đạo :

- Xây dựng đồng bộ, tuân thủ đầy đủ, tôn trọng, vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của thị trường, gắn liền với quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược.

- Phát huy tối đa các nguồn lực trong nước và tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Quảng Ninh, đồng thời thu hút có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài. Phát huy vai trò tích cực của thị trường trong huy động và phân bổ các nguồn lực cho phát triển công nghiệp.

- Chính sách phát triển công nghiệp phải gắn vớiphát triển các ngành kinh tế khác; phát triển công nghiệp theo chiều sâu,nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, gắnsản xuất với thị trường, với khoa học công nghệ; khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, lợi thế địa kinh tế để phát triển nhanh, chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh.

- Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là chủ đạo; phát triển công nghiệp du lịch là trung tâm; phát triển công nghiệp chế tạo thông minh, công nghiệp giải trí là bước đột phá; chú trọng phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sáng tạo.

- Phải coi trọng đổi mới sáng tạo, trong đó yếu tố nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

- Chính sách phát triển công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường tiềm lực, tận dụng và phát triển liên kết công nghiệp quốc phòng, an ninh với công nghiệp dân sinh.Chủ động hội nhập quốc tế, liên kết, hợp tác quốc tế để phát triển công nghiệp sáng tạo.

Mục tiêu tổng quát được Chương trình xác định là: Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó một số ngành công nghiệp của tỉnh có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại góp phần đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại.

Chương trình xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là:

- Tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt trên 45%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 35%.

- Giảm dần tỷ trọng của các ngành công nghiệp khai thác khoáng sản (than, đá, sét,...), công nghiệp xi măng, công nghiệp nhiệt điện...

- Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%.

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 10%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 15%/năm.

- Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 15-17%/năm.

- Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 80%.

- Xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế và sản phẩm công nghiệp khác biệt, nổi trội.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Chương trình đã nêu lên định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Ninh, gồm: (i) Xây dựng chính sách quy hoạch phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; (ii) Chính sách phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; (iii) Chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng; (iv) Chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; (v) Chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp; (vi) Chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghiệp; (vii) Chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp; (viii) Chính sách khai thác tài nguyên, khoáng sản và chính sách bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp; (ix) chính sách hợp tác quốc tế về phát triển công nghiệp; (x) nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp quốc gia.

Về tổ chức thực hiện, Chương trình yêu cầu các cấp ủy Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị “về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình hành động này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên,tổ chức và doanh nghiệp; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch,lộ trình thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể cùa từng cấp, ngành, đơn vị và có tính khả thi cao.

Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo xây dựng, giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách và các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Chương trình hành động.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh cụ thể hóa Chương trình hành động này và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, hiệu quả, phù hợp với thực tế.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, hướng dẫn việc tuyên truyền về chương trình hành động và sơ kết, tổng kết nội dung theo quy định.

Văn phòngTỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng đảng và các cơ quan liên quan theo dõi việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động và định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ./.

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 803
Đã truy cập: 539629