Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

03/10/2018 16:06

Ngày 21/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1221/QĐ- TTg về việc Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017, theo đó Quảng Ninh có 123 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (cơ sở), trong đó có 113 cơ sở đã được phê duyệt tại Quyết định số 1305/QĐ- TTg ngày 03/9/2017; 10 cơ sở được phê duyệt bổ sung theo đề nghị, thẩm định của Bộ Công Thương.

Theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm yêu cầu bắt buộc phải thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Chỉ định và quy định trách nhiệm đối với người quản lý năng lượng của đơn vị; (2) Kiểm toán năng lượng; (3) Áp dụng mô hình quản lý năng lượng; (4) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh, báo cáo kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch cụ thể cho những năm tiếp theo.

Sở Công Thương thông báo, hướng dẫn và đề nghị 123 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như sau:

I. Đối với 10 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 1221/QĐ- TTg ngày 21/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. (Có danh sách gửi kèm)

1- Thực hiện cử người đi đào tạo để được cấp chứng chỉ người quản lý năng lượng; cán bộ công nhân viên được cử đi đào tạo ngoài quy định của đơn vị phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành năng lượng hoặc ngành kỹ thuật liên quan đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng, hoạt động dịch vụ.

- Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp kỹ thuật liên quan trở lên đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải.

2- Thực hiện bổ nhiệm và quy định trách nhiệm đối với Người quản lý năng lượng của đơn vị; các nhiệm vụ của người quản lý năng lượng được quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Thực hiện việc kiểm toán năng lượng với chu kỳ 3 năm một lần.

4. Áp dụng mô hình quản lý năng lượng (ISO 50001-2011).

5. Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018, Kế hoạch 05 năm tiếp theo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 09/2012/TT- BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương.

II. Đối với 113 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã được phê duyệt tại Quyết định số 1305/QĐ- TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ (nay là Quyết định số 1221/QĐ- TTg ngày 21/9/2018).

1. Thực hiện báo cáo đánh giá định kỳ về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018, Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019, báo cáo gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/01/2019.

2. Các đơn vị đã thực hiện kiểm toán năng lượng từ ba (03) năm trở lên, thực hiện đánh giá lại kết quả sau khi thực hiện các giải pháp trong báo cáo kiểm toán và tổ chức kiểm toán lại theo chu kỳ.

3. Sau khi hoàn thành việc kiểm toán năng lượng, nộp báo cáo kết quả kiểm toán năng lượng về Sở Công Thương trong thời gian 30 ngày.

Quyết định số 1221/QĐ- TTg ngày 21/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 và Văn bản số 2774/SCT-QLNL ngày 03/10/2018 Tải ở đây.

 

Tệp đính kèm

QLNL


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 390
Đã truy cập: 545350