UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị.

30/10/2018 10:35

Ngày 16/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23 – NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Nghị quyết số 23 và Chương trình hành động số 23 đến các cấp, các tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể xã hội trong việc xây dựng chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, sạch, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; Việc triển khai nghị quyết phải được thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Ảnh minh họa

Về mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó một số sản phẩm công nghiệp của tỉnh có sức cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Phấn đấu đến năm 2045, tỉnh Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại góp phần đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 45%; trong đó tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 35%. Giảm dần tỷ trọng của các ngành công nghiệp khai thác khoáng sản (than, đá, sét...), công nghiệp xi măng, công nghiệp nhiệt điện...Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 10%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 15%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp và dịch vụ đạt trên 80%. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 80%.

Kế hoạch nêu rõ nội dung định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Quảng ninh cụ thể như sau:

- Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp một cách bền vững ổn định, duy trì các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh như than, điện, xi măng, vật liệu xây dựng....

- Xây dựng chính sách phát triển nhóm ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như chế biến nông – lâm – thủy hải sản và thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng như may mặc, giày dép, đồ gỗ, công nghiệp nặng như máy động lực và máy nông nghiệp, chế tạo thiết bị, lắp ráp cơ điện tử, xe máy, ngành tiểu thủ công nghiệp...

- Xây dựng chính sách phát triển nhóm ngành công nghiệp nền tảng (hay còn  gọi là trọng yếu) bao gồm các ngành công nghiệp cơ bản sản xuất tư liệu sản xuất như các ngành hạ tầng và năng lượng; một số ngành cơ khí, hóa chất cơ bản...để đảm bảo đáp ứng nhu cầu an ninh, an sinh, bảo đảm tự chủ trong điều kiện có biến động lớn trên thị trường trong nước và thế giới; đồng thời làm nền tảng cho các ngành công nghiệp khác phát triển.

- Xây dựng chính sách phát triển nhóm ngành công nghiệp có tiềm năng bao gồm các ngành công nghiệp sử dụng hàm lượng tri thức và công nghệ cao như điện tử viễn thông tin học, cơ khí chế tạo, hóa chất....

- Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp nông thôn.

Về nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch bao gồm12 nội dung cơ bản: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển công nghiệp; (2) Xây dựng chính sách quy hoạch phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh và Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; (3) Chính sách phân bổ không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp và cơ cấu lại các ngành công nghiệp;(4) Xây dựng chính sách công nghiệp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng nhằm tạo tác động lan tỏa cho toàn ngành công nghiệp; (5) Xây dựng chính sách công nghiệp để khai thác triệt để lợi thế địa kinh tế để phát triển nhanh, chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh; (6) Xây dựng chính sách công nghiệp để khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; (7) Chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; (8) chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp; (9) Xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực nhằm cung cấp các giải pháp phát triển công nghiệp và hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp; (10) Chính sách khai thác tài nguyên, khoáng sản và chính sách bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khi hậu trong quá trình phát triển công nghiệp; (11) Chính sách hợp tác quốc tế về phát triển công nghiệp; (12) Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp.           

Đồng thời, Kế hoạch đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chậm nhất ngày 15/12 hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 387
Đã truy cập: 545347