Mời tham gia góp ý các dự thảo

08/03/2019 10:27

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/3/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/4/2019

Nội dung văn bản:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 222/UBND-TH6 ngày 11/01/2019 “về việc triển khai các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh và chuẩn bị các nội dung kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh trong năm 2019”; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.

Sở Công Thương xây dựng 02 Dự thảo, bao gồm: (1) Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị đang tồn tại trong khu dân cư ra khỏi khu dân cư; (2) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị đang tồn tại trong khu dân cư ra khỏi khu dân cư”.

Sở Công Thương đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến bằng văn bản về nội dung các Dự thảo nêu trên trước ngày 06 tháng 4 năm 2019 và gửi file mềm vào hộp thư điện tử: qlcn.sctqn@gmail.com, điện thoại: 0203.3628.014 để tổng hợp.

 File đính kèm: 

 

QLCN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 800
Đã truy cập: 539626