Thông báo về việc thí điểm thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng thuộc Sở Công Thương năm 2020

13/02/2020 15:55

Sở Công Thương Quảng Ninh thông báo về việc thí điểm thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Sở năm 2020, cụ thể như sau:

I. Vị trí chức danh tổ chức thi tuyển

Chánh Văn phòng thuộc Sở Công Thương Quảng Ninh.

II. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ thi tuyển

1. Đối tượng

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng hoặc tương đương đang công tác tại các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở.

1.2 Cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh tương đương đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương khác trong và ngoài tỉnh có trình độ chuyên môn, vị trí công tác phù hợp với chức danh có nhu cầu bổ nhiệm.

1.3. Cán bộ, công chức, viên chức không trong quy hoạch chức danh dự tuyển hoặc chức danh tương đương được Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương đề cử bằng văn bản.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện

2.1. Tiêu chuẩn

a) Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiểu biết

- Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định với đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của cơ quan, của địa phương nơi cư trú.

- Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và có ý thức trong việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; trung thực, khách quan, công tâm trong thực thi công vụ; gắn bó, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân.

- Tác phong làm việc, công tác khoa học, tận tụy, trách nhiệm, công tâm, khách quan; giữ gìn đoàn kết nội bộ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân; thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình.

- Hiểu biết tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, của địa phương liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác.

- Nắm vững các văn bản pháp luật về chuyên môn, chuyên ngành.

b) Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực được phân công công tác và chức danh lãnh đạo, quản lý;

- Có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; sử dụng thành thạo tin học, máy tính để phục vụ công tác.

c) Về năng lực công tác và năng lực lãnh đạo, quản lý

- Có năng lực lãnh đạo, quản lý và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành, lĩnh vực được phân công công tác.

- Có khả năng tham mưu, đề xuất với cấp trên về các giải pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ; công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công.

- Có năng lực tổ chức, điều hành, khả năng quy tụ, đoàn kết thống nhất phát huy trí tuệ, sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Có thời gian đảm nhiệm chức danh phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở hoặc tương đương từ đủ 02 năm trở lên.

2.2. Điều kiện

- Đảm bảo tuổi bổ nhiệm lần đầu, nói chung còn 10 năm công tác (ít nhất đủ 05 năm), đủ sức khoẻ để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh, xác nhận; có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay rõ ràng, không vi phạm tiêu chuẩn chính trị do cấp có thẩm quyền quy định.

- Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại trong 02 năm liền kề thời điểm bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá bằng văn bản có triển vọng phát triển.

- Đối với trường hợp có thời gian, kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực, chuyên môn có nhu cầu bổ nhiệm từ 10 năm trở lên, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, có thành quả công tác đo đếm được với chất lượng cao, đúng tiến độ; có sáng kiến, giải pháp được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả thì được cộng 02 điểm vào điểm thi trình bày Đề án.

3. Hồ sơ đăng ký thi tuyển

Hồ sơ, giấy tờ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xác nhận, gồm:

3.1. Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

3.2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;

3.3. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

3.4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

3.5. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác; 

3.6. Bản nhận xét của cấp ủy, địa phương nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân và về gia đình của người tham gia dự tuyển.

III. Thời gian tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thi tuyển và thông báo cho các ứng viên đủ điều kiện tham gia dự tuyển

- Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 28/02/2020 (15 ngày làm việc), tại Văn phòng Sở Công Thương Quảng Ninh (tầng 10, Trụ sở liên cơ quan số 2, tỉnh Quảng Ninh).

- Ban Thẩm định: Tiếp nhận hồ sơ, rà soát, thẩm định hồ sơ từ ngày 02/3/2020 đến ngày 03/3/2020 (02 ngày làm việc); tổng hợp kết quả thẩm định, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện đăng ký dự thi báo cáo Hội đồng thi tuyển; Thông báo bằng văn bản cho các ứng viên đủ điều kiện tham gia dự tuyển kèm theo các tài liệu ôn thi. Thời gian ôn thi là 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.

IV. Tổ chức thi tuyển

1. Thi viết

- Đối tượng dự thi viết là những ứng viên đã được Hội đồng thi tuyển duyệt dựa trên kết quả đăng ký giới thiệu và thẩm định về hồ sơ, quy trình, lịch sử chính trị, chính trị hiện nay bảo đảm đủ các điều kiện bổ nhiệm sau khi thi tuyển.

- Thời gian thi viết: Dự kiến trung tuần tháng 3/2020. Trong đó:

+ Thi sát hạch trình độ ngoại ngữ: Từ 45 phút đến 60 phút. Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định việc thi sát hạch trình độ ngoại ngữ tương ứng, phù hợp theo quy định, đáp ứng yêu cầu của vị trí chức danh Chánh Văn phòng Sở.

+ Thi kiến thức chung: 180 phút. Nội dung thi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Văn phòng; Hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Chánh Văn phòng Sở và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

2. Thi trình bày Đề án

- Các thí sinh tham gia thuyết trình Đề án là những thí sinh đạt kết quả thi viết từ 50 điểm trở lên của mỗi phần thi sát hạch trình độ ngoại ngữ và thi kiến thức chung; thực hiện thuyết trình theo trình tự bốc thăm do Thư ký Hội đồng thi hướng dẫn.

- Thời gian thi trình bày đề án: Dự kiến cuối tháng 3/2020.

- Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 60 phút đến 90 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 05 phút.

- Nội dung đề tài phải đảm bảo:

+ Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân;

+ Dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn;

+ Chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn;

+ Phong cách, kỹ năng trình bày, giải quyết tình huống và trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển.

- Nội dung cụ thể của đề tài: Hội đồng thi tuyển thông báo giao đề tài cho thí sinh dự tuyển sau khi có kết quả thi viết đạt từ 50 điểm trở lên và thời gian chuẩn bị đề tài là 10 ngày làm việc tính từ ngày có kết quả thi viết.

V. Bổ nhiệm

- Sau khi có kết quả điểm thi trình bày Đề án, Thư ký Hội đồng thi lập bảng điểm tổng thể bao gồm kết quả thi viết, thi thuyết trình Đề án và các điểm ưu tiên (nếu có) báo cáo với Hội đồng thi và cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ.

- Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển thảo luận về hồ sơ, quá trình công tác, năng lực thực tiễn, ý thức trách nhiệm; lịch sử chính trị, thái độ chính trị hiện nay và kết quả điểm thi của ứng viên có điểm trình bày Đề án cao nhất trong số các ứng viên dự tuyển đạt 80 điểm trở lên; xem xét, quyết định bổ nhiệm có thời hạn bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định về bổ nhiệm cán bộ./.

Nội dung tải tại đây

 

 

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 408
Đã truy cập: 494694