THÔNG BÁO VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH: THÔNG TƯ SỐ 02/2024/TT-BCT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 31/2015/TT-BCT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG)

29/01/2024 16:14

Ngày 15/01/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2024/TT-BCT sửa đổi Thông tư 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân (Hiệp định AANZFTA) ban hành Quy tắc cụ thể mặt hàng để thực hiện Hiệp định AANZFTA từ ngày 01/3/2024.

Theo đó, thay thế Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 31/2015/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 42/2018/TT-BCT) bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BCT. Quy tắc cụ thể mặt hàng (sau đây gọi là danh mục PSR) được xây dựng trên cơ sở Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hoá năm 2022 (HS 2022). Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phần mô tả tại Phụ lục này với phần mô tả tại văn kiện pháp lý của Hệ thống Hài hòa do Tổ chức Hải quan Thế giới xây dựng, phần mô tả tại Hệ thống Hài hòa của Tổ chức Hải quan Thế giới được áp dụng.

Tại cột thứ ba của danh mục PSR trong phạm vi Phụ lục II, một số thuật ngữ được hiểu như sau:

- WO nghĩa là hàng hoá có xuất xứ thuần tuý hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên của Hiệp định AANZFTA theo định nghĩa tại điểm a khoản 1 Điều 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 31/2015/TT-BCT.

- RVC (XX) được định nghĩa là hàng hoá đạt hàm lượng giá trị khu vực không nhỏ hơn XX phần trăm (%) theo công thức quy định tại Điều 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 31/2015/TT-BCT.

- CC nghĩa là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra hàng hoá phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hoá ở cấp 2 (hai) số (chuyển đổi Chương).

- CTH nghĩa là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra hàng hoá phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hoá ở cấp 4 (bốn) số (chuyển đổi Nhóm).

- CTSH nghĩa là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra hàng hoá phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hoá ở cấp 6 (sáu) số (chuyển đổi Phân nhóm).

Thông tư 02/2024/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/3/2024.

Sở Công Thương Quảng Ninh đăng tải chi tiết Thông tư 02/2024/TT-BCT tại đây./.

XNK (Bộ Công Thương)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 53
Đã truy cập: 1677176