Tiêu đề Cấp, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Cơ quan Sở Công Thương
Lĩnh vực văn bản Công nghiệp
Nội dung

A.Thành phần hồ sơ:

I. Cấp mới GCN đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

- Thành phần hồ sơ:

a. Tài liệu pháp lý:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại phụ lục 2 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;

4. Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b. Tài liệu về điều kiện kỹ thuật

5. Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;

6. Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương;

7. Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;

8. Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng và được cấp chung một Giấy chứng nhận;

9. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

c. Tài liệu về điều kiện đối với người sản xuất

10.  Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương, gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

II. Cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

- Thành phần hồ sơ:

a. Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp lại;

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận (nếu có).

b. Trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại. Hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp lại;

2. Giấy chứng nhận hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước;

3. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có).

III. Cấp sửa đổi, bổ sung GCN đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp;

3. Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

C. Thời gian xử lý:

- 18  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với cấp mới).

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Đối với cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung).

D. Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh

E. Lệ phí Cấp giấy: Không

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 42
Đã truy cập: 834057