Ban Giám đốc

26/03/2018
 

LÃNH ĐẠO SỞ DU LỊCH QUẢNG NINH

   

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH: NGUYỄN HUYỀN ANH 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Du lịch; Cử nhân Luật Kinh tế; Cử nhân Tiếng Pháp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp

- Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Pháp, cử nhân Tiếng Anh

- Di động: 0919.121.888; Email:nguyenhuyenanh@quangninh.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: là người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hoá Thể thao và du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Du lịch.

- Trực tiếp chỉ đạo: Công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch Ngành và Sở; chương trình, công trình, dự án thuộc Sở. Công tác tổ chức bộ máy và biên chế; công tác cán bộ; Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCCVC của Sở, nhân lực ngành Du lịch; Công tác tài chính, kế toán; Công tác ANQP, bảo vệ chính trị nội bộ; BMNN; CCHC; Dân vận chính quyền; Quy chế dân chủ. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo định kỳ hàng tháng theo lịch của Ban tiếp công dân tỉnh; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác hợp tác quốc tế. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch; Công tác lữ hành; Công tác khoa học, công nghệ, thông tin; Công tác chuyển đổi số ngành du lịch; Bảo vệ môi trường; “Tăng trưởng xanh”; Công tác thống kê du lịch. Chủ tịch: Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng sáng kiến; Hội đồng lương; Hội đồng tuyển dụng của Sở. Công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất. Là người phát ngôn của Sở Du lịch về những vấn đề trong lĩnh vực của ngành theo thẩm quyền.

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN THÙY YÊN

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tiếng Anh, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Ngoại ngữ;

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh;

- Điện thoại văn phòng: 0203 3 832 229;

- Email: nguyenthuyyen@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp phụ trách: Chỉ đạo, quản lý các hoạt động cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm cả tàu thủy lưu trú du lịch), hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý quy hoạch du lịch; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng nông thôn mới. Công tác phát triển sản phẩm du lịch; quản lý các khu, điểm du lịch; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp. Ký các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách và các nội dung thuộc thành viên Ban chỉ đạo của Tỉnh. Công tác hành chính, quản trị; văn thư lưu trữ của Sở. Giúp Phó giám đốc phụ trách chỉ đạo, thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan, là đầu mối liên hệ giao dịch với các sở, ngành và địa phương. Chỉ đạo tổ chức triển khai công tác cải cách TTHC: ISO, Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở, mạng LAN, Fanpage DDCI Du lịch ... Phụ trách công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác nữ công, công tác Thanh niên, công tác Công đoàn. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 112
Đã truy cập: 1661337