Ban Giám đốc

26/03/2018

 

LÃNH ĐẠO SỞ DU LỊCH QUẢNG NINH

 

 GIÁM ĐỐC: PHẠM NGỌC THỦY 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; ĐH Quản lý kinh tế

- Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân;

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp;

- Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Nga, tiếng Anh;

- Điện thoại văn phòng: 0203.3824.624

- Di động: 0913.267.959

- Email: phamngocthuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

1.1. Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Sở Du lịch.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

1.2. Công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch Ngành và Sở; các chương trình, công trình, dự án thuộc Sở.

1.3. Công tác tổ chức bộ máy và biên chế; công tác cán bộ; công tác tài chính, kế toán.

1.4. Công tác hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định và sự phân công của UBND tỉnh;

1.5. Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng lương; Hội đồng tuyển dụng của Sở;

1.6. Công tác cải cách hành chính; Công tác Dân vận chính quyền;

1.7.Trực tiếp chỉ đạo và  thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo định kỳ hàng tháng theo lịch của Ban tiếp công dân tỉnh; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định pháp luật hoặc phân công của UBND tỉnh;

1.8. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.9. Công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ chính trị nội bộ;

1.10. Công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch.

1.11. Là người phát ngôn của Sở Du lịch về những vấn đề trong lĩnh vực của ngành theo thẩm quyền;

1.12. Trực tiếp phụ trách các phòng: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở. Tham gia sinh hoạt tại Văn phòng Sở;

1.13. Chủ tài khoản của Sở Du lịch;

1.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công.

 

  

PHÓ GIÁM ĐỐC: TRỊNH ĐĂNG THANH 

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; ĐH QTDN;

- Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân;

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

- Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn;

- Điện thoại văn phòng: 0203.3836.306

- Di động: 0913.263.788

- Email: trinhdangthanh@quangninh.gov.vn

        

Thay mặt Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc đi vắng và báo cáo kết quả với Giám đốc;

Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về các lĩnh vực:

2.1. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của Sở, nhân lực ngành Du lịch;

2.2. Giúp Giám đốc công tác quản lý quy hoạch du lịch; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng nông thôn mới; 2.3. Giúp Giám đốc chỉ đạo quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn theo quy định;

2.4. Ký các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách và các nội dung thuộc thành viên Ban chỉ đạo của Tỉnh; các văn bản để hướng dẫn, thực hiện chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở, các phòng văn hóa thông tin các địa phương;

2.5. Trực tiếp chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Phát triển tài nguyên du lịch, Phòng Quản lý cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch phần liên quan đến dịch vụ du lịch (không bao gồm phần quản lý cơ sở lưu trú). Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Sinh hoạt  tại Phòng Kế hoạch - Phát triển tài nguyên du lịch.

2.6. Giúp Giám đốc giải quyết các công việc khác khi được Giám đốc phân công.

2.7. Theo dõi, chỉ đạo công tác phát triển du lịch ở các địa phương: Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà; hoạt động của các Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN HUYỀN ANH 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Du lịch; Cử nhân Luật Kinh tế; Cử nhân Tiếng Pháp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp

- Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Pháp, cử nhân Tiếng Anh

- Di động: 0919.121.888;

- Email:  nguyenhuyenanh@quangninh.gov.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN THÙY YÊN

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tiếng Anh, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Ngoại ngữ;

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh;

 

- Email: nguyenthuyyen@quangninh.gov.vn

Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về các lĩnh vực:

4.1. Công tác hành chính, quản trị; văn thư lưu trữ của Sở;

4.2. Được ủy quyền thứ hai ký thay chủ tài khoản; ký các chứng từ kế toán nguồn tự chủ của Sở;

4.3. Ký các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách và các nội dung thuộc thành viên Ban chỉ đạo của Tỉnh; các văn bản để hướng dẫn, thực hiện chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở, các phòng văn hóa thông tin các địa phương;

4.4. Giúp giám đốc chỉ đạo, thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan, là đầu mối liên hệ giao dịch với các sở, ngành và địa phương.

4.5. Giúp giám đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác cải cách thủ tục hành chính: ISO, cổng thông tin điện tử thành phần của Sở, mạng LAN, Fanpage DDCI Du lịch..; 

4.6. Giúp Giám đốc chỉ đạo quản lý các hoạt động cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm cả tàu thủy lưu trú du lịch), công tác hợp tác quốc tế về du lịch theo quy định;

4.7.  Phụ trách công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác nữ công của Sở.

4.8. Trực tiếp chỉ đạo Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch về các hoạt động quản lý cơ sở lưu trú. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Sinh hoạt tại phòng Quản lý cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch.

4.9. Theo dõi, chỉ đạo công tác phát triển du lịch ở các địa phương: Cẩm Phả, Hoành Bồ, Quảng Yên; hoạt động của các Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

4.10. Giúp Giám đốc giải quyết các công việc khác khi được giám đốc phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 412
Đã truy cập: 1455683