Văn phòng Sở

14/03/2018

 

CHÁNH VĂN PHÒNG: THÁI THỊ THANH HÀ

 

-   Trình độ chuyên môn: ĐH QTKD Du lịch; Cao đẳng

Sư phạm Nhạc TƯ

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 832 229;

-   Điện thoại di đông: 0912 182 756

-   Email: thaithithanhha@quangninh.gov.vn

 

Chịu trách nhiệm: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công tác quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng; đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở. Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện một số công việc:

 

        1. Công tác đối nội, đối ngoại; công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

        2. Công ta tổ chức bộ máy  và biên chế; công tác quy hoạch cán bộ;

        3. Theo dõi công tác kế toán - tài chính; quản l vệc sửa chữa, mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị của cơ quan;

        4. Thường trực Hội đồng TĐ-KT của Sở; công tác pháp chế của cơ quan, công tác bí mật nhà nước; công tác Công nghệ thông tin; công tác viết tin bài trên cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở;

        5. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức cơ quan; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá cán bộ công chức hàng hàng năm theo thẩm quyền; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức cơ quan;

        6. Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và nhân liên quan đến lĩnh vực của ngành;

        7. Quản lý tài khoản FB Ddci Du Lich; thừa lệnh Giám đốc Sở ký duyệt một số giấy tờ như: phiếu trình, giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, sao lưu văn bản, lệnh điều xe, phiếu xăng...;

        Giải quyết các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở

  

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: VŨ THỊ HUYỀN

 (Phụ trách Kế toán)

-   Trình độ chuyên môn: ĐH TCKT;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 650.5566

-   Điện thoại di đông: 0912 088 188

-   Email: vuthihuyen.sdl@quangninh.gov.vn

 

Chịu trách nhiêm: Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc tham mưu, đề xuất; Thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết các công việc của Văn phòng khi Chánh Văn phòng vắng mặt. Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện:

            1. Phụ trách việc tham mưu của chuyên viên trong phòng thực hiện Công tác kế toán tài chính của Sở. Có trách nhiệm tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của Sở theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp cới chủ trương, chiến lược phát triển chung của Sở;

         2.Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động thu - chi của Sở;

         3.Tổ chức việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt; đánh giá tình hình sử dụng nguồn thu - chi cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai về nguyên tắc quản lý tài chính kế toán hoặc làm mất mát, gây hư hỏng, thiệt hại, để ra các biện pháp xử lý và quản lý phù hợp;  

        4.Tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Sở; Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch của các phòng, đơn vị thuộc Sở;

        5. Kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các quy định, thể lệ, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do Sở quy định; tham gia quản lý các đề án, dự án của Sở; xây dựng, sửa đổi các quy chế liên quan đến mảng tài chính, kế toán; Hàng quý báo cáo kết quả thực hiện khoán chi, báo cáo quyết toán công khai tài chính của Sở ; báo cáo tài chính trước Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm theo quy định;

        6.Phụ trách việc tham mưu của chuyên viên trong phòng thực hiện một số công việc: Công tác Tài chính, công tác Cải cách hành chính, Quy chế dân chủ và bộ phận một cửa; quản lý, theo dõi việc thực hiện ISO của Sở và Văn phòng Sở; công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ; quân sự, dân quân tự vệ; 

        7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở và Chánh Văn phòng.

 

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: BÙI THÚY VINH

 

-   Trình độ chuyên môn: ĐH KTQD;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 633 166;

-   Điện thoại di đông: 0983 280 688;

-   Email: vinhbuithuy@quangninh.gov.vn

 

Chịu trách nhiệm:  Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc tham mưu, đề xuất:

 

 1. Công tác pháp chế của cơ quan; tủ sách pháp luật; xây dựng, sửa đổi các loại quy chế của Sở; kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan;

2. Tổng hợp tham gia ý kiến đối với các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Sở và của phòng; việc chúc mừng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; việc thăm hỏi hiếu hỉ của Sở theo quy định của Tỉnh ủy; tổ chức đón tiếp khách của Sở;

3. Theo dõi công văn đi, đến của Văn phòng; điều động phương tiện của cơ quan; theo dõi  xăng dầu cho xe ô tô theo quy định; phối hợp với bộ phận kế toán quản lý, đề xuất việc mua sắm tài sản, trang thiết bị cơ quan; chịu trách nhiệm liên hệ với Ban quản lý Tòa nhà; quản lý, theo dõi việc sử dụng điện, nước; công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo mật nội bộ cơ quan; tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

4. Đề xuất, tham mưu liên quan đến công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức của cơ quan;

5. Tổng hợp, báo cáo các nội dung họp giao ban của Sở; tổng hợp các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo chung khi được Lãnh đạo Sở giao cho Văn phòng thực hiện; tham gia ý kiến đối với các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Sở, của phòng;

6. Giúp Chánh Văn phòng chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức, quy hoạch cán bộ trong cơ quan; tham mưu liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức của cơ quan; theo dõi, bổ sung, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; chế độ báo cáo thống kê liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc Sở;  tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Sở;

 

 

7.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở và Chánh Văn phòng.

 

 

 

 

 

CHUYÊN VIÊN: TẠ THỊ THẮM

 

-   Trình độ chuyên môn: Đại học (kế toán);

-   Trình độ lý luận chính trị:

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 633 166;

-   Điện thoại di đông: 0903 118 366;

-   Email: tathitham@quangninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc tham mưu, đề xuất; trực tiếp tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Văn phòng một số công việc: Trực tiếp làm công tác kế toán của Văn phòng Sở; tổng hợp các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán, quyết toán thuế thu nhập cá nhân …; theo dõi tài sản cố định của cơ quan; theo dõi tăng giảm và quản lý sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức cơ quan; quản lý, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm, xăng xe ô tô của cơ quan; theo dõi, tổng hợp lương, nghỉ phép của công chức khối Văn phòng Sở; Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, Lãnh  đạo Văn phòng phân công.

 

 

 

 

CHUYÊN VIÊN: ĐỖ THỊ HÀ

 

-   Trình độ chuyên môn: Đại học (Việt Nam học);

-   Trình độ lý luận chính trị:

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 838 882;

-   Điện thoại di đông: 0973 396 436;

-   Email: dothiha.sdl@quangninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc tham mưu, đề xuất; trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng một số công việc: Trực tiếp làm công tác quản trị công sở; Văn thư; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Sở; phối hợp thực hiện các lớp đào tạo dài hạn về Lý luận chính trị - Hành chính; các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước; các lớp bồi dưỡng khối Đảng, đoàn thể;  thẩm định hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, công tác tại nước ngoài, đi học sau đại học diện tỉnh cử; tổng hợp hồ sơ các lớp học theo Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp nội dung liên quan đến thực hiện chế độ cử tuyển; tổng hợp chung số liệu báo cáo về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh theo quy định và đột xuất; công tác nghiên cứu khoa học, tham gia các Đề án của Sở;  tổng hợp những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở theo thông báo kết luận của tỉnh; công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức của cơ quan; theo dõi, bổ sung, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; chế độ báo cáo thống kê liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc Sở; kiêm nhiệm Thủ kho, thủ quỹ cơ quan văn phòng Sở; tham gia biên tập, xử lý và cập nhật thông tin, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực của ngành, các nội dung liên quan đến Sở được đăng trên các trang mạng, các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho các cuộc họp, lễ, tết của cơ quan; Phối hợp tổng hợp, báo cáo các nội dung họp giao ban của Sở; phối hợp tổng hợp các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo chung khi được Lãnh đạo Sở giao cho Văn phòng thực hiện.

 

 

CHUYÊN VIÊN: BÙI THỊ LOAN

 

-   Trình độ chuyên môn: Đại học (Tin học ứng dụng);

-   Trình độ lý luận chính trị:

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 838 882;

-   Điện thoại di đông: 0989 615 882;

-   Email: buithiloan.sdl@quangninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc tham mưu, đề xuất; Trực tiếp làm công tác Văn thư, lưu trữ của Sở và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ về công tác Văn thư, lưu trữ theo quy định; thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; bảo quản và sử dụng các loại dấu của cơ quan theo quy định; quản lý, theo dõi các tài liệu, hiện vật bí mật Nhà nước theo quy định; quản lý và thực hiện tra cứu kho Lưu trữ hiện hành của cơ quan, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thu thập tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan theo quy chế đã ban hành; theo dõi cập nhật hàng ngày báo cáo Chánh Văn phòng việc xử lý văn bản của các phòng, đơn vị; công tác Công nghệ thông tin: Quản lý, vận hành mạng; sửa chữa nhỏ, giám sát kỹ thuật hệ thống máy tính toàn sở; phối hợp kiểm tra chất lượng mua sắm các trang thiết bị; đề xuất việc sửa chữa, thay thế, bào dưỡng các trang thiết bị thuộc hệ thống máy vi tính, mạng của cơ quan và các trang thiết bị khác liên quan khi được các bộ phận báo hỏng hoặc đề nghị; theo dõi các trang thiết bị: Hệ thống điều hòa, đèn, quạt thông gió... của cơ quan; trang trí, khánh tiết cho các cuộc hội họp, lế, tết của cơ quan; quản lý, sử dụng hệ thống loa, đài, ti vi, amply hộ trường, máy ảnh, máy chiếu...;

  

 

LÁI XE: NGUYỄN NGỌC THẢO

 

-   Điện thoại di đông: 0163 692;

 

 

LÁI XE: NGUYỄN DUYÊN DẬU

 

-   Điện thoại di đông: 0912 148 027;

 

 

 

 

TẠP VỤ: TRẦN THỊ THÚY

 

-   Điện thoại di đông: 0168 457 167;

 

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 199
Đã truy cập: 1551397