Văn phòng Sở

04/07/2018

 

 1.  

CHÁNH VĂN PHÒNG: THÁI THỊ THANH HÀ

 •  -   Trình độ chuyên môn: ĐH QTKD Du lịch; Cao đẳngSư phạm Nhạc TƯ
 • -   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • -   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;
 • -   Điện thoại văn phòng: 0203 3 832 229;
 • -   Điện thoại di đông: 0912 182 756
 • -   Email: thaithithanhha@quangninh.gov.vn

 Chịu trách nhiệm: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công tác quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng; đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở. Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện một số công việc:

 1. Công tác đối nội, đối ngoại; công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
 2. Công ta tổ chức bộ máy  và biên chế; công tác quy hoạch cán bộ;
 3. Theo dõi công tác kế toán - tài chính; quản l vệc sửa chữa, mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị của cơ quan;
 4. Thường trực Hội đồng TĐ-KT của Sở; công tác pháp chế của cơ quan, công tác bí mật nhà nước; công tác Công nghệ thông tin; công tác viết tin bài trên cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở;
 5. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức cơ quan; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá cán bộ công chức hàng hàng năm theo thẩm quyền; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức cơ quan;
 6. Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và nhân liên quan đến lĩnh vực của ngành;
 7. Quản lý tài khoản FB Ddci Du Lich; thừa lệnh Giám đốc Sở ký duyệt một số giấy tờ như: phiếu trình, giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, sao lưu văn bản, lệnh điều xe, phiếu xăng...;

        Giải quyết các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: VŨ THỊ HUYỀN

-   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; ĐH TCKT;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 650.5566

-   Điện thoại di đông: 0912 088 188

-   Email: vuthihuyen.sdl@quangninh.gov.vn

 Chịu trách nhiệm: 

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về phạm vi công việc được giao. Có trách nhiệm và quyền như Kế toán trưởng trong công tác tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Sở về quản lý tài chính kế toán của đơn vị; thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết các công việc của Văn phòng khi Chánh Văn phòng vắng mặt.

Có trách nhiệm quản lý chung, trông coi (kiểm soát) mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. Phải nắm được toàn bộ tình hình tài chính của Sở để tham mưu cho Lãnh đạo Sở ra các Quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của Sở; Trực tiếp theo dõi, giám sát các nguồn thu, chi của Sở. Phân tích từng khoản mục chi của Sở, đề xuất các biện pháp tiết giảm chi phí hiệu quả. Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng hàng năm.

Trực tiếp thực hiện một số công việc: Phụ trách việc tham mưu của chuyên viên trong phòng thực hiện Công tác kế toán tài chính của Sở. Có trách nhiệm tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của Sở theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp cới chủ trương, chiến lược phát triển chung của Sở; Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động thu - chi của Sở; Tổ chức việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt; đánh giá tình hình sử dụng nguồn thu - chi cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai về nguyên tắc quản lý tài chính kế toán hoặc làm mất mát, gây hư hỏng, thiệt hại, để ra các biện pháp xử lý và quản lý phù hợp; Tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Sở; Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các quy định, thể lệ, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do Sở quy định; tham gia quản lý các đề án, dự án của Sở; xây dựng, sửa đổi các quy chế liên quan đến mảng tài chính, kế toán; Hàng quý báo cáo kết quả thực hiện khoán chi, báo cáo quyết toán công khai tài chính của Sở; báo cáo tài chính trước Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm theo quy định;      

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: NGUYỄN THỊ THIỂN (THẢO)

 -   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục;

Cử nhân tiếng Trung;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 832 229

-   Điện thoại di đông: 0989 287 158

-   Email: nguyenthithien.sdl@quangninh.gov.vn

 

KẾ TOÁN VIÊN: TẠ THỊ THẮM

-   Trình độ chuyên môn: Đại học (kế toán);

-   Trình độ lý luận chính trị:

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên; kế toán viên

-   Điện thoại văn phòng: 0203 650.5566;

-   Điện thoại di đông: 0326.330.222

-   Email: tathitham@quangninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, Phụ trách kế toán và trước pháp luật về phạm vi công việc được giao.

Ngoài nhiệm vụ là Kế toán của cơ quan, có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công.

CHUYÊN VIÊN: ĐỖ THỊ HÀ

-   Trình độ chuyên môn: Đại học (Việt Nam học);

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 838 882;

-   Điện thoại di đông: 0963.229.198;

-   Email: dothiha.sdl@quangninh.gov.vn

 Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc tham mưu, đề xuất;Trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng một số công việc:

- Thực hiện công tác quản trị công sở; Văn thư; Kiêm nhiệm công tác Thủ quỹ cơ quan Sở;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Sở; phối hợp thực hiện các lớp đào tạo dài hạn về Lý luận chính trị - Hành chính; các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước; các lớp bồi dưỡng khối Đảng, đoàn thể;  thẩm định hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, công tác tại nước ngoài, đi học sau đại học diện tỉnh cử; tổng hợp hồ sơ các lớp học theo Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp nội dung liên quan đến thực hiện chế độ cử tuyển; tổng hợp chung số liệu báo cáo về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh theo quy định và đột xuất;

- Công tác nghiên cứu khoa học, tham gia các Đề án của Sở;  tổng hợp những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở theo thông báo kết luận của tỉnh; công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức của cơ quan; theo dõi, bổ sung, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; chế độ báo cáo thống kê liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc Sở;  tham gia biên tập, xử lý và cập nhật thông tin, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực của ngành, các nội dung liên quan đến Sở được đăng trên các trang mạng, các phương tiện thông tin đại chúng;

- Công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ; quân sự, dân quân tự vệ;

- Phối hợp phục vụ các cuộc họp, lễ, tết của cơ quan; Phối hợp tổng hợp, báo cáo các nội dung họp giao ban của Sở; phối hợp tổng hợp các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo chung khi được Lãnh đạo Sở giao cho Văn phòng thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công.

CHUYÊN VIÊN: BÙI THỊ LOAN

-   Trình độ chuyên môn: Đại học (Tin học ứng dụng);

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 838 882;

-   Điện thoại di đông: 0989 615 882;

-   Email: buithiloan.sdl@quangninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc tham mưu, đề xuất:

- Trực tiếp làm công tác Văn thư, lưu trữ của Sở và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ về công tác Văn thư, lưu trữ theo quy định; thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; bảo quản và sử dụng các loại dấu của cơ quan theo quy định; quản lý, theo dõi các tài liệu, hiện vật bí mật Nhà nước theo quy định; quản lý và thực hiện tra cứu kho Lưu trữ hiện hành của cơ quan, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thu thập tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan theo quy chế đã ban hành; theo dõi, cập nhật hàng ngày báo cáo Chánh Văn phòng việc xử lý văn bản của các phòng, đơn vị;

- Quản trị Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Du lịch, trang mạng xã hội Ddci Dulich của Sở; Phối hợp tổng hợp, báo cáo các nội dung họp giao ban của Sở, các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo chung khi được Lãnh đạo Sở giao cho Văn phòng thực hiện.

- Công tác Công nghệ thông tin: Quản lý, vận hành mạng; sửa chữa nhỏ, giám sát kỹ thuật hệ thống máy tính toàn sở; phối hợp kiểm tra chất lượng mua sắm các trang thiết bị; đề xuất việc sửa chữa, thay thế, bào dưỡng các trang thiết bị thuộc hệ thống máy vi tính, mạng của cơ quan và các trang thiết bị khác liên quan khi được các bộ phận báo hỏng hoặc đề nghị;

- Theo dõi các trang thiết bị: Hệ thống điều hòa, đèn, quạt thông gió... của cơ quan; trang trí, khánh tiết cho các cuộc hội họp, lễ, tết của cơ quan; quản lý, sử dụng hệ thống loa, đài, ti vi, amply hộ trường, máy ảnh, máy chiếu...;

- Chủ trì, phối hợp tổng hợp, báo cáo các nội dung họp giao ban của Sở; tổng hợp các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo chung khi được Lãnh đạo Sở giao cho Văn phòng thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

LÁI XE: NGUYỄN NGỌC THẢO

 

-   Điện thoại di đông: 0336.920.333;

 

TẠP VỤ: NGUYỄN THỊ HIỂN

 

-   Điện thoại di động: 0916.286.618;

 

LÁI XE: VŨ HÀ THƯƠNG

 

-   Điện thoại di động: 0912.659.937;

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 33
Đã truy cập: 1436485