Văn phòng Sở

04/07/2018

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG: THÁI THỊ THANH HÀ

 -   Trình độ chuyên môn: ĐH QTKD Du lịch; Cao đẳngSư phạm Nhạc TƯ

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 832 229;

-   Điện thoại di đông: 0912 182 756

-   Email: thaithithanhha@quangninh.gov.vn

 Chịu trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công tác quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng; 

Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện một số công việc:

(1) Tham mưu công tác điều hành hoạt động của Sở: điều hòa, tổ chức phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan, là đầu mối liên hệ giao dịch với các sở, ngành và địa phương. Tham mưu kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng của Giám đốc Sở, của Ban Giám đốc Sở, của Văn phòng Sở;

(2) Công tác tổ chức bộ máy và biên chế: dự thảo các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở, của các phòng, đơn vị thuộc Sở; kế hoạch biên chế toàn Sở và quyết định phân bổ biên chế theo chỉ tiêu được tỉnh giao; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo thẩm quyền; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

(3) Công tác Cải cách hành chính các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa nền hành chính; Công tác đào tạo - bồi dưỡng; Cải cách Thủ tục hành chính;

(4) Theo dõi công tác kế toán - tài chính; Quản lý việc sửa chữa, mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị của cơ quan;

(5) Thường trực Hội đồng TĐ-KT; Hội đồng sáng kiến của Sở; Tham gia Hội đồng duyệt giá, hội đồng nâng lương...

(6) Công tác hành chính, quản trị công sở: công tác Văn thư - lưu trữ; Quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc của cơ quan;.

(7) Chỉ đạo: công tác pháp chế, công tác bí mật nhà nước; Công tác đối nội, đối ngoại; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác Công nghệ thông tin; Công tác dân vận; Công tác quản trị Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở, quản lý tài khoản FB Ddci Sở Du Lich;

(8) Thừa lệnh Giám đốc Sở ký duyệt một số giấy tờ như: phiếu trình, giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, sao lưu văn bản, lệnh điều xe, phiếu xăng...;

(9) Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân liên quan đến lĩnh vực của ngành;

Giải quyết một số công việc khác khi được Lãnh đạo Sở phân công.

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: VŨ THỊ HUYỀN (PTKT)

-   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; ĐH TCKT;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 650.5566

-   Điện thoại di đông: 0912 088 188

-   Email: vuthihuyen.sdl@quangninh.gov.vn

 Chịu trách nhiệm: 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Chánh Văn phòng về những công việc được phân công, tham mưu, đề xuất. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

- Vị trí Phó Chánh Văn phòng: (1) Công tác Cải cách hành chính nội dung Cải cách Tài chính công; quản lý, theo dõi việc thực hiện ISO của Sở và Văn phòng Sở; (2) Tham mưu việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy chế: Quy chế nâng lương; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy chế chi tiêu nội bộ. (3) Tham gia Hội đồng duyệt giá của Sở. (4) Công tác quản trị, hành chính: quản lý tài sản, trang thiết bị của Sở; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác toàn Sở: phòng họp, các phòng làm việc, các khu sinh hoạt chung của cơ quan; công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo mật nội bộ cơ quan. (5) Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng năm của Văn phòng. (6) Công tác đào tạo, bồi dưỡng: tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến pháp luật đối với các địa phương, doanh nghiệp.

- Vị trí Phụ trách kế toán: Có trách nhiệm và quyền theo Luật Kế toán trong công tác tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Sở về quản lý tài chính kế toán của Sở; Có trách nhiệm quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán: (1) Theo dõi, giám sát các nguồn thu, chi của Sở. Phân tích từng khoản mục chi của Sở, đề xuất các biện pháp tiết giảm chi phí hiệu quả. Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng hàng năm; (2) Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở ra các Quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của Sở; (3) Tổng hợp dự toán ngân sách của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí ngân sách theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí năm của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. (4) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách, quy định về quản lý thu chi ngân sách; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật. (5) Theo dõi kinh phí bổ sung cấp ngoài kế hoạch do văn phòng Sở quản lý. Lập dự toán và triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công việc được giao.

- Trực tiếp thực hiện một số công việc: Phụ trách việc tham mưu của chuyên viên trong phòng thực hiện Công tác kế toán tài chính của Sở. Có trách nhiệm tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của Sở theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của Sở; Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động thu - chi của Sở; Tổ chức việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt; đánh giá tình hình sử dụng nguồn thu - chi cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai về nguyên tắc quản lý tài chính kế toán hoặc làm mất mát, gây hư hỏng, thiệt hại, để ra các biện pháp xử lý và quản lý phù hợp; Tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Sở; Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch của các phòng, đơn vị thuộc Sở; Tham gia hội đồng duyệt giá của Sở;

Kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các quy định, thể lệ, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do Sở quy định; tham gia quản lý các đề án, dự án của Sở; xây dựng, sửa đổi các quy chế liên quan đến mảng tài chính, kế toán; Hàng quý báo cáo kết quả thực hiện khoán chi, báo cáo quyết toán công khai tài chính của Sở; báo cáo tài chính trước Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm theo quy định; xây dựng báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đề xuất, tham mưu liên quan đến công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo phân công của Lãnh đạo Sở, của Chánh Văn phòng.      

KẾ TOÁN VIÊN: TẠ THỊ THẮM

-   Trình độ chuyên môn: Đại học (kế toán);

-   Trình độ lý luận chính trị:

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên; kế toán viên

-   Điện thoại văn phòng: 0203 650.5566;

-   Điện thoại di đông: 0326.330.222

-   Email: tathitham@quangninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, Phụ trách kế toán và trước pháp luật về thực hiện công việc được giao.

Trực tiếp thực hiện công việc: (1) Các nhiệm vụ thường xuyên của kế toán viên, kế toán thanh toán, quyết toán quĩ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; (2) Lập các sổ sách theo dõi các loại quỹ, kho của đơn vị theo quy định hiện hiện hành.(3) Lập báo cáo, thanh toán, đối chiếu với kho bạc các nguồn kinh phí của Văn phòng Sở hàng tháng, quý, năm. (4) Theo dõi tài sản cố định, trang thiết bị, sửa chữa thường xuyên tài sản, tổng hợp theo dõi công nợ, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội. (5) Tổng hợp dự toán và tổng hợp quyết toán tài chính ngành gồm Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc; tham gia cùng lãnh đạo phòng phê duyệt quyết toán hàng năm; (6) Định khoản, hạch toán vào chứng từ ghi số, các tài khoản liên quan đến công việc được giao. (7) Lập báo cáo, sổ sách kế toán phần công việc được giao.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh  đạo Văn phòng phân công.

CHUYÊN VIÊN: ĐỖ THỊ HÀ

-   Trình độ chuyên môn: Đại học (Việt Nam học);

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 838 882;

-   Điện thoại di đông: 0963.229.198;

-   Email: dothiha.sdl@quangninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc được phân công và tham mưu, đề xuất; nhiệm vụ cụ thể:

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ: (1) công tác đào tạo, bồi dưỡng; thẩm định hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, công tác tại nước ngoài, đi học sau đại học diện tỉnh cử; tổng hợp hồ sơ các lớp học theo Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp nội dung liên quan đến thực hiện chế độ cử tuyển; tổng hợp chung số liệu báo cáo về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh theo quy định và đột xuất; (2) công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức của cơ quan; (3) quản lý, theo dõi, bổ sung, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở; (4) chế độ báo cáo thống kê liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc Sở; (5) Kiểm điểm, đánh giá, bổ sung lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan; (5) Tham mưu công tác Cải cách hành chính các nội dung liên quan công tác Tổ chức bộ máy và cán bộ. (6) Thư ký Hội đồng Lương của Sở. (7) Công tác quân sự, dân quân tự vệ.

- Công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo: (1) tổng hợp tham gia ý kiến đối với các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Sở và của Văn phòng; (2) Tham gia biên tập, xử lý và cập nhật thông tin, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực của ngành, các nội dung liên quan đến Sở được đăng trên các trang mạng, các phương tiện thông tin đại chúng; (3) Phối hợp tổng hợp, báo cáo các nội dung họp giao ban của Sở; phối hợp tổng hợp các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo chung khi được phân công.

- Công tác quản trị văn phòng: (1) phối hợp phục vụ các cuộc họp, ngày lễ, kỷ niệm .. của cơ quan; (2) Kiêm nhiệm Thủ quỹ, Thủ kho cơ quan;

Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công. 

CHUYÊN VIÊN: BÙI THỊ LOAN

-   Trình độ chuyên môn: Đại học (Tin học ứng dụng);

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 838 882;

-   Điện thoại di đông: 0989 615 882;

-   Email: buithiloan.sdl@quangninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc tham mưu, đề xuất:

- Trực tiếp làm công tác Văn thư, lưu trữ của Sở và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ về công tác Văn thư, lưu trữ theo quy định; thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; bảo quản và sử dụng các loại dấu của cơ quan theo quy định; quản lý, theo dõi các tài liệu, hiện vật bí mật Nhà nước theo quy định; quản lý và thực hiện tra cứu kho Lưu trữ hiện hành của cơ quan, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thu thập tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan theo quy chế đã ban hành; theo dõi, cập nhật hàng ngày báo cáo Chánh Văn phòng việc xử lý văn bản của các phòng, đơn vị;

- Quản trị Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Du lịch, trang mạng xã hội Ddci Dulich của Sở; Phối hợp tổng hợp, báo cáo các nội dung họp giao ban của Sở, các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo chung khi được Lãnh đạo Sở giao cho Văn phòng thực hiện.

- Công tác Công nghệ thông tin: Quản lý, vận hành mạng; sửa chữa nhỏ, giám sát kỹ thuật hệ thống máy tính toàn sở; phối hợp kiểm tra chất lượng mua sắm các trang thiết bị; đề xuất việc sửa chữa, thay thế, bào dưỡng các trang thiết bị thuộc hệ thống máy vi tính, mạng của cơ quan và các trang thiết bị khác liên quan khi được các bộ phận báo hỏng hoặc đề nghị;

- Tổng hợp, báo cáo các nội dung họp giao ban của Sở khi Chánh Văn phòng phân công; tổng hợp các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo chung khi được Chánh Văn phòng phân công.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

-   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ KT và TM quốc tế;

Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Trung); cử nhân kinh tế.

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 838882

-   Điện thoại di động: 0903460318

-   Email: tranthiphuongthao@quangninh.gov.vn

 

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc được phân công, tham mưu, đề xuất; Tham mưu, giúp việc cho Chánh Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

- Công tác tổng hợp, báo cáo:  (1) Tổng hợp, báo cáo các nội dung họp giao ban của Sở; (2) Thực hiện các báo cáo chuyên đề định kỳ (hàng tháng, hàng quý, hàng năm), báo cáo đột xuất, báo cáo chung khi được Lãnh đạo Sở giao cho Văn phòng thực hiện; (3) tham gia ý kiến đối với các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Sở, của phòng; (4) theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Công tác Cải cách hành chính nội dung Cải cách Thủ tục hành chính: (1) theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Sở cử làm việc tại TT Phục vụ HCC Tỉnh; (2) trực tiếp tham mưu các công việc liên quan đến Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch.

- Công tác Thi đua - khen thưởng: chủ trì tham mưu thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng của Sở; trực tiếp là Thư ký Hội đồng Thi đua – khen thưởng, Hội đồng sáng kiến của Sở;

- Tham mưu thực hiện Công tác dân vận; công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Là Thư ký Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Sở. Hàng năm tham mưu rà soát, điều chỉnh: Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc của Sở phù hợp với các quy định hiện hành;

Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công.

LÁI XE: NGUYỄN NGỌC THẢO

 

-   Điện thoại di động: 0336.920.333;

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những lĩnh vực được phân công, cụ thể: Trực tiếp quản lý và vận hành xe ô tô biển số 14D-1688; thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện định kỳ theo đúng quy định, giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu; chấp hành lệnh điều động xe của lãnh đạo Văn phòng;

Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công. 

 

LÁI XE: VŨ HÀ THƯƠNG

 -   Điện thoại di động: 0912.659.937;

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những lĩnh vực được phân công, cụ thể: (1) Quản lý, vận hành xe ô tô biển số 14A 01642; (2) Quản lý, theo dõi các trang thiết bị điện, nước tại cơ quan: Hệ thống điều hòa, đèn, quạt thông gió, hệ thống phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng hệ thống loa, đài, ti vi, amply hộ trường, máy ảnh, máy chiếu....; (3) Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

NHÂN VIÊN: NGUYỄN THỊ HIỂN

 -   Điện thoại di động: 0916.286.618;

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những lĩnh vực được phân công, cụ thể: (1) phục vụ vệ sinh chung cơ quan, vệ sinh các phòng Lãnh đạo, Chánh Văn phòng; (2) Phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm, hội nghị, các cuộc họp Sở tổ chức, phục vụ tại phòng Giám đốc khi có khách đến làm việc; (3) Phối hợp tham mưu, thực hiện việc mua sắm vật dụng rẻ sử dụng trong cơ quan; mua, cấp phát nước uống; (4) trang trí, khánh tiết cho các cuộc hội họp, lễ, tết của cơ quan; (5) tham mưu, thực hiện việc thăm viếng;

Thực hiện nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 102
Đã truy cập: 1690381