PHÒNG QUẢN LÝ LỮ HÀNH

20/08/2020

 

TRƯỞNG PHÒNG: ĐOÀN MẠNH LINH

 

-   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch học; ĐH TCKT;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 845 026;

-   Điện thoại di đông: 0913 268 999

-   Email: doanmanhlinh@quangninh.gov.vn

 

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về thực hiện chức năng

nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý Lữ hành.

Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các lĩnh vực: 

1. Tham mưu công tác quan lý nhà nước đối với hoạt động

vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa;

2. Tham mưu xây dựng và góp ý các dự thảo văn bản quy phạm

pháp luật; cơ chế chính sách trong lĩnh vực du lịch;

3. Tham mưu đề xuất, kiến nghị các giải pháp liên quan đến

hoạt động quản lý nhà nước về du lịch phù hợp với tình hình thực tiễn;

4. Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và các nhân

liên quan đến lĩnh vực của ngành; hướng dẫn các doanh nghiệp trên

địa bàn tỉnh về chuyên môn nghiệp vụ du lịch, định mức kinh tế kỹ

thuật, tiêu chẩn ngành;

5. Môi trường kinh doanh du lịch (Môi trường xã hội);

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

 

 

 

PHÓ PHÒNG: BÙI THỊ THÚY HẰNG

 

-   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch học; ĐH NN - tiếng Trung;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Trung;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 845 921

-   Điện thoại di đông: 0983 258 699

-   Email: buithithuyhang@quangninh.gov.vn

 

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc tham mưu,

đề xuất. 

Phụ trách các công việc:

1. Tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh

doanh lữ hành;

2. Hướng dẫn viên, thuyết minh viên;

3. Tham gia phối hợp theo dõi công tác đào tạo, tập huấn nghiệp

vụ du lịch về hoạt động hướng dẫn, thuyết minh, vận chuyển, ...

4. Phối hợp tham mưu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp liên quan

đến hoạt động quản lý nhà nước về hướng dẫn viên, thuyết minh

viên phù hợp với tình hình thực tiễn;

5. Theo dõi hoạt động hội, nghề liên quan hoạt động du lịch

trên địa bàn tỉnh;

6. Phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính về lữ hành;

7. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở và Trưởng

phòng phân công.

   PHÓ PHÒNG: NGUYỄN THỊ THIỂN (THẢO)

 -   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục;

Cử nhân tiếng Trung;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 845921

-   Điện thoại di đông: 0989 287 158

-   Email: nguyenthithien.sdl@quangninh.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THỊ LAN

 -   Trình độ chuyên môn: ĐH Văn hóa;

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng:0203.3845.921

-   Điện thoại di đông: 0972 552 586;

-   Email: nguyenthilan.sdl@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

CHUYÊN VIÊN: ĐỖ THANH THÚY

 -   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ VHH; ĐH Văn hóa;

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng:0203.3845.921

-   Điện thoại di đông: 0973 800 399;

-   Email: dothanhthuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

  CHUYÊN VIÊN: LÊ THỊ HIÊN

 -   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị khách sạn;

-   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp chính trị ;

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng:0203.3845.921

-   Điện thoại di đông: 0338.482.888;

-   Email: lethihien38@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Du lịch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động: hợp tác quốc tế về du lịch, kinhdoanh lữ hành du lịch, hướng dẫn du lịch, thuyết minh du lịch, vận chuyển khách du lịch của tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh; văn phòng đại diện và chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn trong nội bộ cơ quan.

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách quản lý, nâng cao hiệu quả các hoạt động du lịch thuộc phạm vi chức năng quyền hạn của phòng;

2. Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước các hoạt động: hợp tác quốc tế, lữ hành, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, hoạt động kinh doanh vận chuyển khác du lịch theo qui định và phân cấp của cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên;

3. Thực hiện nghiệp vụ quản lý đối với hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, vận chuyển khách du lịch:

a. Thống kê, lập cơ sở dữ liệu về đơn vị kinh doanh lữ hành, về hướng dẫn viên, thuyết minh viên, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh;

b. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Sở hoặc cơ quan cấp trên có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh;

c. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Sở cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo qui định của pháp luật và qui định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

d. Nắm tình hình của các đơn vị kinh doanh lữ hành, báo cáo theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở;

đ. Đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch;

e. Phối hợp với các phòng có liên quan hoặc với cơ quan chức năng khác kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, doanh  nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch;

4. Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hợp tác phát triển du lịch với các đối tác trong nước và quốc tê:

a. Tập hợp hệ thống văn bản hợp tác phát triển du lịch cơ quan Sở đã ký với các đối tác trong nước và quốc tế;

b. Tổ chức triển khai các hoạt động phối hợp theo thỏa thuận đã ký theo sự phân công của lãnh đạo Sở;

c. Theo dõi, nắm tình hình triển khai, báo cáo kết quả thực hiện các thỏa thuận đã ký theo định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên; đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện thỏa thuận đã ký;

d. Đề xuất mở rộng quan hệ với các đối tác mới; dự thảo nội dung văn bản thỏa thuận hợp tác với đối tác mới;

đ. Chủ trì phối hợp với các phòng, cơ quan có liên quan giữ mối liên hệ thường xuyên với các đối tác đã tham gia ký kết thỏa thuận với cơ quan Sở;

e. Chủ trì tham mưu thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về đầu tư và phát triển du lich; Phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch trong và ngoài nước;

5. Hướng dẫn các đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh (gồm các doanh nghiệp và phòng quản lý nhà nước về du lịch cấp huyện) về chuyên môn nghiệp vụ du lịch, định mức kinh tê - kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành;

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc các ngành có liên quan trong quản lý hoạt động du lịch của các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch:

a. Thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh vận chuyển khách du lịch;

b. Quản lý và phối hợp với các ngành quản lý hoạt động  vận chuyển khách du lịch;

c. Đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lý hoạt động vận kinh doanh chuyển khách du lịch;

d. Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ vận chuyển khách du lịch;

7. Phối hợp Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch về lữ hành, hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch, vận chuyển khách du lịch;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 26
Đã truy cập: 1708233