PHÒNG CSLT VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH

23/08/2017

  

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: NGÔ THỊ MAI HƯƠNG

 -   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ; ĐHNN Tiếng Anh;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: chuyên viên chính

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 836 787

-   Điện thoại di đông: 0912.088.688

-   Email: ngothimaihuong@quangninh.gov.vn

   

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: BÙI THỊ HUẾ

 -   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch học; ĐH KHXHNV (Du lịch học);

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: chuyên viên chính

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 633 056

-   Điện thoại di đông: 0975 301 508

-   Email: buithihue@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

CHUYÊN VIÊN: TRẦN THỊ QUỲNH VÂN

 -   Trình độ chuyên môn: ĐH Đà Lạt
(Du lịch học)

-   Trình độ lý luận chính trị:

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 836 787

-   Điện thoại di động: 0902.592.868.

 

    

 

CHUYÊN VIÊN: BÙI HỒNG VÂN

-   Trình độ chuyên môn: ĐH Hải Phòng (VHDL);

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 836 787

-   Điện thoại di động: 037 668 1888

-   Email: buihongvan@quangninh.gov.vn

 

 

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN TRUNG SƠN

 -   Trình độ chuyên môn: ĐH (QTKD-QTKD DL và KS);

-   Trình độ lý luận chính trị:

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng:0203.3 836 787

-   Điện thoại di đông: 0904 689 555;

-   Email: nguyentrungson.sdl@quangninh.gov.vn

 

 CHỨC NĂNG:

 

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Du lịch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động: Cơ sở lưu trú và các dịch vụ du lịch của tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn trong nội bộ cơ quan.

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

 

1. Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách quản lý, nâng cao hiệu quả các hoạt động du lịch thuộc phạm vi chức năng của phòng;

2. Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước các hoạt động: kinh doanh cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch;

3. Thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch:

a. Nắm tình hình hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch, báo cáo theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở;

Thống kê, lập cơ sở dữ liệu về cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh;

b. Đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch theo phạm vi thẩm quyền;

c. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở quyết định công nhận xếp loại cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của cấp trên;

d. Phối hợp với các phòng thuộc Sở có liên quan hoặc với cơ quan chức năng khác kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở lưu trú du lịch;

4. Quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch:

a. Quản lý và phối hợp với các ngành quản lý hoạt động kinh doanh  dịch vụ du lịch;

b. Tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch;

c. Phối hợp với các phòng, chức năng liên quan xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch;

5. Phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch về nghiệp vụ cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch;

6. Hướng dẫn các đơn vị du lịch trên địa bàn  tỉnh (gồm các doanh nghiệp và phòng quản lý nhà nước về du lịch cấp huyện) về chuyên môn nghiệp vụ du lịch thuộc phạm vi chuyên môn  mà phòng quản lý, định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành;

7. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 442
Đã truy cập: 1691262