Chức năng nhiệm vụ

23/08/2017

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh

 

I. Vị trí và chức năng

1. Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị, gồm: cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn.

 

2. Sở Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo quyết định, quy định, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao thông vận tải và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải;

b) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông vận tải cho Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

d) Dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải;

đ) Quyết định các dự án đầu tư về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp.

 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo các văn bản về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công;

b) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải;

c) Dự thảo quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

 

4. Về kết cấu hạ tầng giao thông

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức quản lý, bảo trì bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn và duy trì tuổi thọ của công trình giao thông, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, các đường khác và công bố tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật;

e) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận hoặc thỏa thuận theo thẩm quyền về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác do địa phương quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, nhà ga đường sắt đô thị, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

5. Về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải

a) Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa, phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước; đăng ký, cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương hoặc được phân cấp theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa ở địa phương hoặc được phân cấp theo quy định của pháp luật;

c) Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa ở địa phương hoặc được phân cấp theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

6. Về vận tải

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện việc quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; cấp phép lưu hành cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng và công bố bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón, trả khách trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt.

 

7. Về an toàn giao thông

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, xử lý tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mất an toàn giao thông trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

c) Thẩm định an toàn giao thông thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì hoặc phối hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì hoặc phối hợp xử lý đột xuất điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông trên hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện kiểm tra tải trọng xe trên hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

8. Tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

 

9. Quản lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giao thông vận tải.

 

10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đối với Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

 

11. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực.

 

12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.

 

13. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý các vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu giúp việc thuộc Sở Giao thông vận tải theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

 

15. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế công chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

 

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

 

1. Lãnh đạo Sở

a) Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở. Số lượng Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của theo quy định của pháp luật và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh;

c) Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở uỷ nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở.

 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở

a) Các tổ chức tham mưu giúp việc:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở:

- Phòng Kế hoạch-Tài chính;

- Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông;

- Phòng Quản lý vận tải và phương tiện;

- Phòng Quản lý Đào tạo và Sát hạch;

- Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

Trong đó, Thanh tra Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành giao thông vận tải và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập:

- Trạm Quản lý vận tải quá cảnh đường bộ Việt - Trung;

- Trạm Kiểm tra tải trọng xe tỉnh Quảng Ninh;

- Trạm Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa;

- Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh;

- Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và Giám sát công trình xây dựng;

- Trung tâm Sát hạch lái xe và Giám sát giao thông vận tải đường bộ Quảng Ninh;

- Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông;

Các đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

3. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm ban hành quyết định quy định cụ thể mối quan hệ, phối hợp giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định hiện hành.

 

4. Biên chế, số lượng người làm việc

a) Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Sở Giao thông vận tải được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt;

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

(Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2022 và thay thế Quyết định số 3176/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh.)

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC THAM MƯU GIÚP VIỆC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-SGTVT ngày 16/01/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức tham mưu giúp việc thuộc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh.

 

Nhiệm vụ chung của các phòng

Ngoài việc thực hiện chức năng nhiệm vụ riêng biệt của từng phòng, các phòng còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao và lưu trữ tài liệu, công văn, hồ sơ, giấy phép các loại theo quy định của pháp luật.

- Phối kết hợp tốt với các phòng ban, đơn vị, các cấp, các ngành xây dựng mối quan hệ để thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động nghiệp vụ của phòng.

- Chấp hành các quy định pháp luật và nội quy quy chế cơ quan; thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ nhân viên thuộc phòng đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

 

I. VĂN PHÒNG SỞ

            1. Vị trí và chức năng:

          Văn phòng Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là phòng tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, quản lý công chức, viên chức và lao động; công tác cải cách hành chính, hành chính - quản trị; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác pháp chế và một số nhiệm vụ khác.

            2. Nhiệm vụ:

          2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, quản lý công chức, viên chức và lao động:

- Chủ trì xây dựng dự thảo để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

          - Chủ trì tham mưu trình Giám đốc Sở phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

- Chủ trì xây dựng dự thảo để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn có chức năng quản lý Nhà nước về Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trực thuộc Tỉnh;

- Chủ trì xây dựng dự thảo để Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ;

- Chủ trì tham mưu trình Giám đốc Sở phê duyệt quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền hoặc trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tổ chức, cán bộ, các văn bản quy định về công tác tổ chức, cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành các quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện;

- Tổ chức thực hiện quy trình nhận xét đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của cấp có thẩm quyền và phân cấp quản lý của Sở; là thành viên thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Ngành;

- Chủ trì tham mưu trình Giám đốc Sở đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, là thành viên thường trực của Hội đồng nâng lương của Ngành;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng viên chức, sử dụng, đánh giá, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành: Xây dựng kế hoạch, chế độ chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ toàn Ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Phối hợp với các tổ chức có liên quan trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của cơ quan Văn phòng Sở, cán bộ chủ chốt các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo phân cấp.

2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở công tác cải cách hành chính, hành chính, quản trị:

- Thường trực công tác cải cách hành chính, áp dụng tiêu chuẩn ISO;

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công việc phối hợp hoạt động của Lãnh đạo Sở; Sở với các tổ chức chính trị - xã hội; giữa các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

- Chủ trì tham mưu hợp tác với các đơn vị báo chí, xuất bản và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ngành;

- Theo dõi hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị về việc giải quyết công việc tại bộ phận “một cửa”;

- Tham mưu các quy định về quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận, quản lý và chuyển các loại văn bản đi, đến; quản lý các loại con dấu chuyên môn của Sở đảm bảo đúng quy định. Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định;

- Đánh máy, sao y bản chính, phô tô văn bản, tài liệu phục vụ công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng, ban theo quy định;

- Quản lý mạng tin học cơ quan. Quản lý cổng thông tin điện tử thành phần của Sở. Quản lý công văn đi - đến tại hộp thư điện tử của Sở; Quản lý mạng điện thoại, fax bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt;

- Thực hiện công tác lễ tân các cuộc họp, hội nghị của Sở,  bao gồm: Bố trí phòng họp khánh tiết, phục vụ đón tiếp khách;

- Tổ chức thực hiện công tác an ninh, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy; công tác tự vệ - quân sự; quản lý việc sử dụng điện nước, điện thoại và các trang thiết bị làm việc khác; vệ sinh cơ quan; xây dựng và giữ gìn nếp sống văn minh, văn hóa công sở, đảm bảo trật tự kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của cơ quan;

- Bố trí nơi làm việc; mua sắm phương tiện, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác cơ quan; quản lý theo dõi tài sản cơ quan; quản lý điều động xe ô tô phục vụ công tác;

- Phối hợp với Công đoàn cơ quan động viên thăm hỏi gia đình, cán bộ  có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thực hiện công việc hiếu, hỷ .v.v…

2.3. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong toàn ngành:

- Xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành Quy chế thi đua khen thưởng; chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực;

- Tham mưu thành lập, kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở; xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng;

- Là thành viên thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành. Tham mưu tổ chức các phong trào thi đua; trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở và phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn - miền núi của các địa phương trong Tỉnh. Xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;

- Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của Ngành; thực hiện việc tổ chức trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập hoặc đề nghị thành lập Hội đồng kỷ luật và xử lý kỷ luật cá nhân, tổ chức vi phạm đảm bảo quy định của pháp luật.

2.4. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác pháp chế:

Chủ trì tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Điều 6, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, bao gồm: công tác xây dựng pháp luật; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác bồi thường của Nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế và một số nhiệm vụ sau:

- Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành các Quy chế, Nội quy của cơ quan Sở nhằm tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính;

- Thẩm định các văn bản quan trọng của Sở do các phòng ban soạn thảo trình Lãnh đạo Sở ký như các cơ chế, quy chế, quyết định, quy định;

- Tổ chức, phối hợp với Thanh tra trong việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi của Sở; nghiên cứu đề xuất với Lãnh đạo Sở phương hướng, biện pháp xử lý các phản ánh, kiến nghị; đôn đốc các phòng, ban, đơn vị được giao giải quyết, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị.

2.5. Đầu mối chuẩn bị cho việc tiếp công dân theo quy định.

2.6. Thường trực công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Ngành.

2.7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo hộ lao động trong Ngành.

2.8. Tham mưu giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở trong các thời kỳ trước đây.

2.9. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và lao động hợp đồng tại Văn phòng Sở:

Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho cán bộ, công chức, lao động thuộc cơ quan Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật.

2.10. Chuẩn bị Dự thảo Thông báo kết luận của Giám đốc Sở trước các cuộc họp giao ban hàng tháng. Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

2.11. Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở, của Văn phòng Sở trong những lĩnh vực được phân công theo quy định.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

 

II. THANH TRA SỞ

            1. Vị trí và chức năng:

            Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Sở Giao thông vận tải, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

            2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

            Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 Luật thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 9, Nghị định số 57/2013/NĐ-CP; nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

 

   2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện;

   2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Giao thông vận tải.

   2.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải:

   - Điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm cả đường bộ trong đô thị), đường thủy nội địa, đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị (nếu có) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quản lý hoặc được ủy quyền quản lý;

   - Điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa (trừ tàu biển), đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị;

   - Vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải;

   - Đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải theo phân cấp;

   - Việc kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải theo phân cấp;

   - Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải;

   - Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý;

   2.4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

   2.5. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở;

   2.6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

   2.7. Thực hiện công tác tiếp công dân; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và chủ trì triển khai công tác kê khai tài sản hàng năm tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở;

   2.8. Chủ trì các Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành ở địa phương thành lập; tham gia các Đoàn thanh tra do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ thành lập;

   2.9. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải;

2.10. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm của Sở;

2.11. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của Thanh tra Sở theo quy định. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra Sở;

            2.12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và khi Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.

 

III. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1. Vị trí và chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch, thống kê, chương trình, đề án, các cơ chế chính sách về phát triển giao thông vận tải của tỉnh; chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu theo Luật đấu thầu; công tác tài chính kế toán, tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; quản lý các dự án PPP.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác kế hoạch tổng hợp:

- Xây dựng quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh; đôn đốc, phối hợp thực hiện và kiểm tra việc triển khai quy hoạch giao thông vận tải; hướng dẫn và theo dõi việc xây dựng, thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải ở địa phương trong tỉnh; tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch về giao thông vận tải trên địa bàn để tham mưu và phối hợp thực hiện;

- Thẩm định, tham gia ý kiến các nội dung liên quan đến quy hoạch giao thông vận tải; tham mưu góp ý kiến về quy hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến giao thông vận tải và kinh tế - xã hội trên địa bàn;

- Tham mưu việc chấp thuận chủ trương xây dựng công trình giao thông;

- Tham mưu, tham gia ý kiến về cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng giao thông vận tải, phát triển giao thông nông thôn - miền núi của tỉnh và theo dõi tình hình thực hiện;

- Chủ trì lập kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về phát triển giao thông vận tải; xây dựng các đề án phát triển hạ tầng giao thông vận tải và theo dõi, triển khai thực hiện;

- Tham mưu việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư với các dự án đầu tư xây dựng, bảo trì đường bộ theo phân cấp của tỉnh và Bộ, ngành Trung ương về triển khai thực hiện, trình tự, thủ tục thực hiện;

- Chủ trì phối hợp với các Ban Quản lý dự án và các phòng chức năng tham mưu Giám đốc Sở quyết định các nội dung về chỉ định thầu, đấu thầu đối với các dự án, công việc do Sở làm chủ đầu tư;

- Theo dõi báo cáo quyết toán các dự án đầu tư do các Ban Quản lý dự án được giao điều hành;

- Tổng hợp, đánh giá, báo cáo công tác xếp hạng nhà thầu theo yêu cầu của cấp thẩm quyền;

- Chủ trì tham mưu công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình giao thông; công tác phát triển khoa học- công nghệ giao thông vận tải;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan thống kê các hoạt động của ngành; tổng hợp, xây dựng báo cáo toàn ngành tháng, quý, năm; các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

2.2. Công tác Tài chính kế toán, tài sản:

- Quản lý về tài sản và công tác tài chính, kế toán của ngành; xây dựng và trình Giám đốc Sở các cơ chế quản lý tài chính, các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí hành chính, kinh phí sự nghiệp của Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu quản lý, tiếp nhận và phân bổ các nguồn kinh phí được giao quản lý cho các đơn vị sử dụng theo phân cấp và các quy định hiện hành;

- Theo dõi, kiểm tra, xét duyệt quyết toán hàng năm các đơn vị dự toán cấp II, cấp III trực thuộc Sở theo phân cấp;

- Tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách, quyết toán tài chính của Ngành và các báo cáo tài chính có liên quan;

- Tham mưu, xây dựng các loại giá dịch vụ công, các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền thu của Sở theo Quyết định của UBND Tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán;

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của Tỉnh và quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giao cho Sở và các đơn vị; phối hợp theo dõi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, tham gia hạch toán, định giá, thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định;

- Lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về công tác tài chính, kế toán, tài sản theo quy định.

- Theo dõi, tổng hợp, hạch toán, định giá, thanh lý tài sản hạ tầng giao thông theo quy định.

2.3. Tham mưu trong công tác xúc tiến đầu tư; thực hiện chức năng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được ủy quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP (bao gồm BOT, BT, BTO,...) theo giao nhiệm vụ của Giám đốc Sở và các dự án đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa;

2.4. Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ninh; cán bộ, nhân viên phòng làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng Quỹ.

2.5. Trực tiếp tham mưu thực hiện công tác tài chính kế toán, tài sản của Văn phòng Sở; theo dõi và thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí của cơ quan theo quy định; tổ chức thu các loại phí, lệ phí, quản lý việc thu chi và nộp Kho bạc Nhà nước các nguồn thu theo quy định của Nhà nước và của Tỉnh.

2.6. Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

 

IV. PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

1. Vị trí và chức năng:

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông là phòng chuyên môn nghiệp vụ tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh bao gồm: Đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa địa phương, cảng bến thủy nội địa… và An toàn giao thông liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì tham mưu giúp cho Giám đốc Sở quản lý và khai thác hệ thống hạ tầng giao thông toàn tỉnh:

- Tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông;

- Dự thảo hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương;

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa theo quy định;

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện, kiểm tra công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo phân cấp; đề xuất phương án sửa chữa, bảo trì công trình đường bộ, đường thuỷ nội địa được giao uỷ thác quản lý;

- Thẩm định dự toán sản phẩm dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thuỷ nội địa;

- Chủ trì nghiệm thu bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông;

- Tham mưu cho Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: Phân loại đường thủy nội địa; công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa theo thẩm quyền; phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo quy định của pháp luật. Tham gia chấp thuận chủ trương xây dựng cảng, bến thủy nội địa; công bố cảng thủy nội địa; cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo thẩm quyền;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường bộ theo phân cấp;

- Cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ, cảng bến đường thủy nội địa đang khai thác do Trung ương ủy thác hoặc địa phương quản lý.

- Trực tiếp theo dõi và quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa; phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính trong việc hạch toán, định giá, thanh lý tài sản hạ tầng giao thông theo quy định;

- Tổng hợp số liệu và quản lý về kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường bộ, cảng bến, đường thủy nội địa được giao quản lý;

- Lưu trữ hồ sơ hoàn công, tài liệu công trình giao thông đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các thông tin, dữ liệu liên quan đến hệ thống công trình được giao quản lý.

- Về giao thông địa phương trong tỉnh: Tham mưu triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, bến đò, bến phà tại địa phương. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan: Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý hạ tầng giao thông huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh về công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương. Tổng hợp số liệu kết cấu hạ tầng giao thông địa phương theo yêu cầu.

2.2. Thường trực Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ngành;

2.3. Là thành viên Hội đồng nghiệm thu các công trình giao thông hoàn thành đưa vào sử dụng do Sở Giao thông vận tải được giao quản lý;

2.4. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ được giao quản lý;

2.5. Về an toàn giao thông:

- Tham mưu về công tác an toàn giao thông; chủ trì về thẩm định an toàn giao thông đối với các dự án trên đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác;

- Tham mưu, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức giao thông, điều tiết phân luồng, phân làn giao thông;

- Tham gia hội đồng thẩm định về an toàn giao thông đối với các dự án xây dựng mới, dự án nâng cấp cải tạo các tuyến đường bộ hiện có;

- Thống kê số liệu tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; Rà soát thống kê các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đề xuất phương án xử lý, lập hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Là thành viên thường trực Ban an toàn giao thông Sở; lập các văn bản báo cáo có liên quan; tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá về công tác an toàn giao thông của Ngành.

2.6. Tham mưu công tác quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ.

2.7. Chủ trì, phối hợp với các Ban quản lý dự án thuộc Sở và các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo công tác GPMB. Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Sở công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã triển khai trước đây. Tham gia các vấn đề liên quan đến hành lang, đến việc cấp phép sử dụng hành lang, đất của đường bộ về giải phóng mặt bằng các dự án của Tỉnh.

2.8. Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư PPP theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2.9. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

V. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1. Vị trí và chức năng:

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông là phòng chuyên môn nghiệp vụ tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; quản lý của chủ đầu tư về đầu tư xây dựng.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước; chức năng quản lý của chủ đầu tư về quản lý đầu tư xây dựng, gồm:

- Xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành các văn bản quy định về công tác quản lý chất lượng; kiểm tra và hướng dẫn thực hiện;

- Thẩm định thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư; thiết kế dự toán tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn toàn tỉnh theo phân cấp của Bộ GTVT và UBND tỉnh.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Sở chuyên ngành: Kiểm tra, phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đối với các công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh không do Sở làm chủ đầu tư theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông và các cơ quan liên quan thực hiện chức năng thẩm định an toàn giao thông các công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trên địa bàn tỉnh.

            - Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông tham mưu trong công tác nghiệm thu công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng (trừ nghiệm thu công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên);

            - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm tra chất lượng các công trình giao thông ở tất cả các khâu, từ bước lập dự án đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất chất lượng thi công tại hiện trường (Xây dựng cơ bản, bảo dưỡng thường xuyên…);

            - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại hiện trường; tham mưu giải quyết các sự cố kỹ thuật công trình giao thông khi có yêu cầu.

            Đề xuất tổ chức các cuộc họp chuyên đề, tham vấn các chuyên gia để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp;

            - Theo dõi đánh giá tiến độ, kỹ thuật, chất lượng công trình;

            - Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở các vấn đề về: Đơn giá, định mức, thông báo giá vật liệu, chế độ chính sách và các vấn đề liên quan tới việc lập và phê duyệt dự toán xây dựng các công trình giao thông. Thường xuyên cập nhật và nắm vững các chế độ chính sách, quy định của Chính phủ, các Bộ, Ngành, Tỉnh, các Sở quản lý chuyên ngành, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy trình, quy phạm chuyên ngành.

            Tham mưu cho Lãnh đạo Sở kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, những vấn đề không phù hợp trong quá trình thực hiện;

            - Phối hợp với phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông định kỳ thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình giao thông làm cơ sở đề xuất kế hoạch sửa chữa, nâng cấp định kỳ;

            - Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thẩm tra, thẩm định, quản lý chất lượng các công trình theo quy định hoặc khi có yêu cầu đột xuất của cơ quan có thẩm quyền.

            2.2. Là cơ quan thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật Ngành.

2.3. Phối hợp với phòng Quản lý kết cấu hạ tàng và An toàn giao thông về các nội dung liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án của Tỉnh.

2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý các dự án PPP theo sự phân công của Giám đốc Sở.

            2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

VI. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH

            1. Vị trí, chức năng:

Có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý và thực hiện nhiệm vụ ở các lĩnh vực: Quản lý công tác đào tạo, sát hạch cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, quản lý công tác cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; quản lý công tác đào tạo, thi cấp mới, cấp đổi, thu hồi bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

            2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:

- Căn cứ quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe của Bộ Giao thông vận tải, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh báo cáo Giám đốc Sở cấp mới, cấp lại, điều chỉnh lưu lượng, thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô.

- Tổ chức kiểm tra đề nghị cấp, thu hồi giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4.

- Tổ chức tập huấn cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo nội dung, chương trình cho giáo viên thuộc các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh.

- Kiểm tra cấp giấy phép xe tập lái theo đề nghị của các cơ sở đào tạo.

- Định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát công tác đào tạo lái xe, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh về công tác quản lý sát hạch lái xe cơ giới đường bộ:

- Tổ chức thực hiện các qui định của Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của Tổng cục đường bộ Việt Nam về nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

- Xây dựng kế hoạch về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và trực tiếp quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ của đội ngũ sát hạch viên thuộc Sở.

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức kiểm tra cấp và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động theo phân cấp từng loại, quản lý hoạt động của các Trung tâm sát hạch lái xe thuộc quyền quản lý.

- Triển khai nối mạng thông tin với các Trung tâm sát hạch, với các Cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh và với Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

- Tổ chức các kỳ sát hạch đối với học viên học tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở quản lý.

2.3. Tổ chức cấp và đổi giấy phép lái xe cho người lái xe thuộc quản lý của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh theo quy định.

2.4. Tham mưu cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh về công tác quản lý đào tạo, thi, cấp bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phương tiện thủy nội địa:

- Tổ chức thực hiện các qui định của Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của Cục đường thủy nội địa Việt Nam về nghiệp vụ thi, cấp, đổi bằng, giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

- Tổ chức quản lý đào tạo, kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, nghiệp vụ chuyên môn của các cơ sở đào tạo lái, máy, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa đúng các quy định của Bộ Giao thông vận tải và Cục đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan liên quan.

- Tổ chức các Hội đồng thi cấp bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa cho các học viên học tại các cơ sở đào tạo do Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh quản lý.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; quản lý đào tạo thi cấp bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phương tiện thủy nội địa do Giám đốc Sở giao.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

VII. PHÒNG QUÁN LÝ VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN

1. Vị trí và chức năng:

Phòng quản lý vận tải là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực vận tải, phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Quản lý về vận tải:

- Tham mưu xây dựng công tác quy hoạch, chiến lược, cơ chế, chính sách, hợp tác trong nước, quốc tế về vận tải;

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước hoạt động của các loại hình vận tải và dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn:

+ Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải;

+ Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng xe ô tô, bằng phương tiện thủy nội địa và các loại hình vận tải khác theo tuyến cố định, xe hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng ô tô, vận tải khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi, xe điện, vận tải hàng hoá theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu trong hoạt động vận tải quốc tế;

+ Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng và công bố đưa vào hoạt động các bến xe trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt; tổ chức quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, các điểm dừng nghỉ;

+ Theo dõi tổng hợp, tham mưu việc quản lý nhà nước về vận tải hàng hóa, các loại vận tải khác trên địa bàn;

- Thẩm định, cấp các loại phù hiệu: Xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe buýt, xe vận tải hàng hoá, xe công-ten-nơ; thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Giấy phép vận tải liên vận quốc tế;

- Tổng hợp giúp Giám đốc Sở giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải.

2.2. Quản lý về phương tiện:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý phương tiện giao thông thủy, bộ. Theo dõi tình hình phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh, tham mưu việc quản lý các phương tiện giao thông;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

- Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo theo quy định của pháp luật.

2.3. Quản lý công nghiệp giao thông vận tải, các dịch vụ hỗ trợ khác về vận tải, phương tiện.

2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý các dự án PPP theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 78
Đã truy cập: 1838190