Sơ đồ tổ chức bộ máy

23/08/2017

 LÃNH ĐẠO SỞ

 

Giám đốc Sở: VŨ VĂN KHÁNH

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy;

- Trình độ LLCT: Cao cấp;

- Điện thoại: 033.3846339;

- Email: vuvankhanh@quangninh.gov.vn 

 

   Công việc chính được giao:

Thường xuyên nắm vững chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bộ Giao thông vận tải với ngành Giao thông vận tải.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung về mọi mặt hoạt động, công tác của Sở và các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở; trực tiếp phụ trách, chỉ đạo điều hành các mặt công tác sau:

+ Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ.

+ Công tác tài chính.

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư.

+ Công tác thanh tra hành chính; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Công tác cải cách hành chính.

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư.

+ Công tác an ninh, quốc phòng.

+ Công tác ngoại giao quốc tế và đối ngoại trong nước.

+ Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

+ Chỉ đạo điều hành tổng thể các dự án đầu tư công; các dự án đầu tư theo hình thức PPP.

+ Tham gia các chức danh:

♦ Phó trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh.

♦ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

Thành viên Ban phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn UBND tỉnh.

♦ Trưởng ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Giao thông vận tải.

Tham gia một số Ban chỉ đạo khác của tỉnh.

 

 

Phó giám đốc Sở: MẠC QUANG GIỂNG

  

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đóng tàu sông;

- Trình độ LLCT: Cử nhân;

- Điện thoại: 033.3845557;

- Email: macquanggieng@quangninh.gov.vn 

 

 Công việc chính được giao:

Thực hiện nhiệm vụ Phó giám đốc thường trực, thay mặt Giám đốc Sở chỉ đạo điều hành khi Giám đốc Sở đi công tác.

- Phụ trách công tác nội vụ cơ quan Văn phòng Sở; giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải đường bộ; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc khối và thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải đường bộ và các mặt công tác khác, cụ thể:

+ Công tác quản lý Nhà nước và thanh tra chuyên ngành về: Đăng ký, đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ, vận tải đường bộ; đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa; vận tải quá cảnh đường bộ Việt Trung, Việt Nam - Lào - Campuchia.

+ Triển khai các vấn đề liên quan đến vận tải đường bộ thuộc thẩm quyền của Sở.

+ Theo dõi quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ trong tỉnh.

+ Công tác hoán cải phương tiện cơ giới đường bộ.

+ Công tác bảo hộ an toàn vệ sinh lao động.

+ Công tác sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước liên quan.

+ Công tác quân sự địa phương.

+ Công tác phong trào văn hoá, thể thao trong ngành.

+ Giữ mối liên hệ làm việc với Công đoàn Ngành.

+ Xây dựng kế hoạch chăm lo sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

+ Kiểm tra, ký giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn thuyền máy trưởng và các văn bản thuộc các mặt công tác được giao và theo ủy quyền.

+ Tham gia các chức danh:

♦ Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

♦ Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

♦ Thành viên một số chương trình, đề án, đề tài của UBND tỉnh về lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao, y tế, công thương, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác được giao.

  

 

Phó giám đốc Sở: ĐẶNG HÙNG

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường bộ;

- Trình độ LLCT: Cao cấp;

- Điện thoại: 033.3846204;

- Email: danghung@quangninh.gov.vn 

 

Công việc chính được giao:

 Giúp Giám đốc Sở trong chỉ đạo điều hành công tác quản lý nhà nước theo quy định đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc lĩnh vực được phân công; trực tiếp làm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng; chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước một số dự án được giao đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đầu mối các dự án đầu tư theo hình thức PPP (Có danh sách kèm theo).

Thực hiện quản lý nhà nước và quản lý đầu tư các dự án, các lĩnh vực xây dựng giao thông được giao và các mặt công tác khác, cụ thể:

+  Quản lý nhà nước về tiến độ kỹ thuật chất lượng xây dựng công trình được phân công.

+  Chỉ đạo điều hành quản lý dự án các dự án thuộc Ban quản lý dự án cao tốc Hạ Long – cầu Bạch Đằng.

+  Phụ trách công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ.

+  Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án vốn ngân sách và các dự án PPP (BT, BOT, BTO...) được phân công.

+  Kiểm tra, ký các văn bản thuộc các mặt công tác được giao và theo thẩm quyền.

+  Tham gia thành viên một số chương trình, đề án, đề tài của UBND tỉnh về lĩnh vực khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, xây dựng, tư pháp.

 +  Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác được giao.

 

  

Phó giám đốc Sở: HOÀNG ĐÌNH SÁU

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường bộ;

- Trình độ LLCT: Cao cấp;

- Điện thoại: 033.3846204;

- Email: hoangdinhsau@quangninh.gov.vn 

 

Công việc chính được giao:

 Giúp Giám đốc Sở trong quản lý chỉ đạo điều hành công tác đầu tư xây dựng các dự án của Ban Quản lý các dự án công trình giao thông, Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông; công tác đảm bảo giao thông , bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và hoạt động của Thanh tra giao thông (lĩnh vực chuyên ngành liên quan); chỉ đạo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc khối và thực hiện quản lý nhà nước các mặt công tác:

+  Chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước một số dự án được giao đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đầu mối các dự án đầu tư theo hình thức PPP (Có danh sách kèm theo); phối hợp với các nhà đầu tư BOT quản lý dự án Bộ Giao thông vận tải giao.

+  Quản lý nhà nước về tiến độ kỹ thuật chất lượng xây dựng công trình được phân công.

+  Công tác giải phóng mặt bằng các dự án vốn ngân sách và các dự án PPP (BT, BOT, BTO)  được phân công.

+  Quản lý nhà nước về chất lượng công trình giao thông toàn Tỉnh.

+  Quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông trong chương trình giao thông nông thôn, miền núi; chương trình nông thôn mới của Tỉnh.

+  Quản lý công tác tổ chức giao thông, thẩm định an toàn giao thông.

+  Thanh tra chuyên ngành về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

+  Kiểm tra, ký các văn bản thuộc các mặt công tác được giao và theo thẩm quyền.

+  Tham gia các chức danh:

§  Thành viên Hội đồng giải phóng mặt bằng của tỉnh. Phụ trách chung công tác GPMB các dự án của Sở và trực tiếp chỉ đạo GPMB các dự án được phân công.

§  Thành viên Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ Tỉnh.

§  Phó trưởng ban thường trực Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Giao thông vận tải.

§  Tham gia thành viên một số chương trình, đề án, đề tài của Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực được giao.

+  Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác được giao.

 

  

Phó giám đốc Sở: BÙI HỒNG MINH

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy tàu thủy;

- Trình độ LLCT: Cao cấp;

- Điện thoại: 033.3846339;

- Email: buihongminh@quangninh.gov.vn 

 

Công việc chính được giao:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý nhà nước lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa; chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước một số dự án vốn ngân sách và một số dự án được giao đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đầu mối các dự án đầu tư theo hình thức PPP (Có danh sách kèm theo) và các mặt công tác khác, cụ thể:

+  Công tác quản lý Nhà nước và thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực đường thủy nội địa: Đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, vận tải đường thủy nội địa; cấp phép cảng bến thủy nội địa.

+  Triển khai các vấn đề liên quan đến vận tải đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền của Sở.

+  Theo dõi quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường thủy nội địa trong tỉnh. Phối hợp quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng hải.

+  Quản lý nhà nước về tiến độ kỹ thuật chất lượng xây dựng công trình được phân công.

+  Công tác giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng vốn ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức PPP (BT, BOT, BTO...) được phân công.

+  Công tác bảo vệ môi trường trong ngành Giao thông vận tải.

+  Công tác pháp chế theo Nghị định 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

+  Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở.

+  Công tác phổ biến giáo dục pháp luật về GTVT trên địa bàn tỉnh.

+  Theo dõi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

+  Kiểm tra, ký văn bản thuộc các mặt công tác được giao theo thẩm quyền.

+  Tham gia các chức danh:

§  Trưởng Ban An toàn giao thông của Sở.

§   Trưởng ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở.

§   Phó trưởng ban thường trực Cải cách hành chính Sở GTVT.

§ Tham gia thành viên một số chương trình, đề tài, đề án của UBND tỉnh trong lĩnh vực được giao và trong lĩnh vực hợp tác, xúc tiến đầu tư.

§  Là người phát ngôn của Sở.

+  Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác được giao.

 

 

 VĂN PHÒNG SỞ

 

Chánh văn phòng: PHÙNG NGỌC VIỆT

 

 - Trình độ chuyên môn:Kỹ sư Vỏ tàu thủy;

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Công việc chính được giao: Quản lý công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy trong toàn ngành; công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính Văn phòng; trực tiếp quản lý cán bộ thuộc ngành;

- Điện thoại: 033.3846819;

- Email:  phungngocviet@quangninh.gov.vn

                                                      

 

 

 

 

Phó chánh văn phòng: NGUYỄN THỊ HÒA

 

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp (đang học)

- Công việc chính được giao: Phụ trách công tác thi đua khen thưởng.

- Điện thoại: 033.3533089

- Email:  nguyenthihoa@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

Phó chánh văn phòng: NGUYỄN VIẾT LOAN

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Công việc chính được giao:Phụ trách tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành 

- Điện thoại: 033.353.089

- Email:  nguyenvietloan@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: LÊ KHÁNH TIẾN

 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế lao động; Cử nhân Hành chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Công tác quản trị hành chính văn phòng

- Điện thoại: 033.3848745

- Email:  lekhanhtien@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: LÊ NGUYỄN HẢI QUỲNH

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác tổng hợp văn phòng; Văn thư

- Điện thoại: 033.3848745

- Email:  lenguyenhaiquynh@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế lao động

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác chế độ chính sách

- Điện thoại: 033.3848745

                                      

Email:  hoangphuongthao@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Nhân viên: NGUYỄN THỊ VINH

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

- Trình độ LLCT:

- Công việc chính được giao: Công tác Văn thư; Lưu trữ

- Điện thoại: 0203.3846413

- Email:  nguyenthivinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Trưởng phòng: PHẠM THANH BÌNH

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển kỹ thuật GTVT.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Công việc chính được giao: Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của phòng

- Điện thoại: 033.3849577

- Email:  phamthanhbinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng; Kế toán trưởng: PHẠM HỮU NĂM

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Công việc chính được giao: Công tác tài chính, kế toán.

- Điện thoại: 033.3846815

 

- Email:  phamhuunam@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: NGUYỄN VĂN CHINH

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao:  Công tác PPP

- Điện thoại:

- Email:  nguyenvanchinh@quangninh.gov.vn  

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: NGUYỄN MẠNH HÙNG

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý dự án xây dựng,  Kỹ sư Xây dựng

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác quy hoạch, kế hoạch.

- Điện thoại: 033.3849577

- Email:  nguyenmanhhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: NGUYỄN THANH TÙNG

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác quy hoạch; kế hoạch.

- Điện thoại: 033.3849577

- Email:  nguyenthanhtung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: VŨ HỒNG THÚY

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học, Cử nhân kế toán doanh nghiệp.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác tài chính, kế toán.

- Điện thoại: 033.353055

- Email:  vuhongthuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: NGUYỄN QUANG THUẬT

 

 

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác xây dựng cơ bản; PPP.

- Điện thoại: 033.3849577

- Email:  nguyenquangthuat@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: TRẦN VĂN DẦN

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác đảm bảo giao thông; PPP

- Điện thoại:

- Email:  

 

 

 

 

 

Nhân viên: NGUYỄN THỊ VÂN

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Công tác tài chính, kế toán.

- Điện thoại: 033.353055

- Email:  nguyenthivan@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên: NGUYỄN THỊ SOA

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

- Trình độ LLCT:

- Công việc chính được giao: Công tác kế hoạch; Đảm bảo giao thông.

- Điện thoại: 033.353055

- Email:  nguyenthixoa@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Nhân viên: CHU TUẤN ANH

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác PPP

- Điện thoại:

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

 

Trưởng phòng: HOÀNG VĂN BÌNH

 

 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư cầu đường bộ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Công việc chính được giao: Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của phòng

- Điện thoại: 033.3845631

- Email:  hoangvanbinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: TRỊNH VĂN SÁNG

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Quản lý hạ tầng giao thông.

- Điện thoại: 033.3845631

- Email:  trinhvansang@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: NGUYỄN VĂN PHÚC

 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Quản lý hạ tầng giao thông.

- Điện thoại: 033.3845631

- Email:  nguyenvanphuc@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Chuyên viên: ĐỖ CHÍ DÂN

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Quản lý hạ tầng giao thông

- Điện thoại: 033.3845631

- Email:  dochidan@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: VŨ THỊ HOÀN

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường bộ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Quản lý hạ tầng giao thông

- Điện thoại: 033.3845631

- Email:  vuthihoan@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: TRIỆU THỊ QUỲNH NGA

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Quản lý hạ tầng giao thông

- Điện thoại: 033.3845631

- Email:  trieuthiquynhnga@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

Trưởng phòng: VŨ KHẮC VINH

 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của phòng

- Điện thoại: 033.3844442

 

- Email:  vukhacvinh@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: NGUYỄN ANH TUẤN

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác thẩm định của đầu tư xây dựng công trình.

- Điện thoại: 033.3844442

- Email:  nguyenanhtuan@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: NGUYỄN LÊ LỢI

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường

- Trình độ LLCT:

- Công việc chính được giao: Công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật

- Điện thoại: 033.3844442

- Email:  nguyenleloi@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên: HOÀNG ANH TUẤN

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác quản lý chất lượng công trình

- Điện thoại: 033.3844442

- Email:  hoanganhtuan.sgtvt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Nhân viên: PHẠM XUÂN HÒA

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường

- Trình độ LLCT:

- Công việc chính được giao: Công tác thẩm định dự toán chi phí xây dựng công trình

- Điện thoại: 033.3844442

- Email:  phamxuanhoa@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN

 

 Trưởng phòng: ĐẶNG MẠNH HÀ

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Toán kinh tê; Cử nhân Hành chính

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Công việc chính được giao: Tổ chức chỉ đạo và tham mưu công tác quản lý vận tải

- Điện thoại: 033.3846813

- Email:  dangmanhha@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: NGUYỄN VĂN THỜI

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tổ chức quản lý vận tải; Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT:

- Chức vụ hiện tại: Phó trưởng phòng

- Công việc chính được giao: Tham mưu phụ trách vận tải đường bộ

- Điện thoại: 033.3640358

- Email: nguyenvanthoi.sgtvt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: MẠC ĐỨC SƠN

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Tham mưu phụ trách vận tải đường thủy nội địa

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  macducson@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Chuyên viên: LÊ THỊ HẢI BÌNH

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải và du lịch

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Công tác đăng ký phương tiện thủy và quản lý đường thủy nội địa

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  lehaibinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Chuyên viên: NGUYỄN THÀNH CÔNG

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh doanh

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Phụ trách công tác biểu đồ đăng ký tuyến vận tải đường bộ.

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  nguyenthanhcong@quangninh.gov.vn

 

 

 

Chuyên viên: NGUYỄN MẠNH TÙNG

 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Tiếp nhận hồ sơ của phòng quản lý vận tải tại Trung tâm hành chính công.

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  nguyenmanhtung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Chuyên viên: VŨ DUY HƯNG

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Phụ trách đăng ký xe máy chuyên dùng

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  vuduyhung.sgtvt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Chuyên viên: MẠC HẢI NINH

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ LLCT:

- Công việc chính được giao: Phụ trách Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và thủ tục cấp phù hiệu xe ô tô

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  machaininh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Chuyên viên: VŨ THẾ ANH

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

- Trình độ LLCT:

- Công việc chính được giao: Phụ trách cảng, bến thủy nội địa; Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình xe ô tô

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  vutheanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH

 

Trưởng phòng: VŨ MẠNH LONG

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Công việc chính được giao: Quản lý đào tạo sát hạch cấp Giấy phép lái xe, bằng đường thủy nội địa.

- Điện thoại: 033.3847467

- Email:  vumanhlong.sgtvt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: NGUYỄN XUÂN VIỆT

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Công tác Sát hạch cấp Giấy phép lái xe

- Điện thoại: 033.3847467

- Email:  nguyenxuanviet@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: VƯƠNG QUỐC TRỌNG

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ô tô

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Công tác Sát hạch cấp Giấy phép lái xe

- Điện thoại: 033.3847467

- Email:  vuongquoctrong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: NGUYỄN NGỌC TRUNG

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Báo chí

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác Sát hạch cấp Giấy phép lái xe

- Điện thoại: 033.3847467

- Email: nguyenngoctrung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: TRẦN HOÀI YÊN

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Công việc chính được giao: Công tác Sát hạch cấp Giấy phép lái xe

- Điện thoại: 033.3847467

- Email:  tranhoaiyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Chuyên viên: PHẠM VĂN HÙNG

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác Sát hạch cấp Giấy phép lái xe

- Điện thoại: 033.3847467

- Email:  phamvanhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: TRẦN HƯNG KHÁNH

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác Sát hạch cấp Giấy phép lái xe

- Điện thoại: 033.3847467

- Email: tranhungkhanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: ĐÀO HOÀNG NAM

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác sát hạch, cấp đổi Giấy phép lái xe.

- Điện thoại: 033.3847467

- Email: daohoangnam@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: VŨ HOÀNG THÀNH

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư Hệ thống điện

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Công việc chính được giao: Công tác Sát hạch cấp Giấy phép lái xe

- Điện thoại: 033.3847467

- Email: vuhoangthanh@quangninh.gov.vn

 

  

 

 

 

  

Nhân viên: VŨ VĂN TÙNG

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư

- Công việc chính được giao: Công tác Sát hạch cấp Giấy phép lái xe

- Điện thoại: 033.3847467

- Email: vuvantung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Nhân viên: ĐÀO PHÚC HẢI

 

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Cơ khí động lực

- Công việc chính được giao: Công tác Sát hạch cấp Giấy phép lái xe

- Điện thoại: 033.3847467

- Email: daophuchai@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên: ĐINH THỌ TUẤN

 

- Trình độ chuyên môn: Lái xe

- Công việc chính được giao: Công tác Sát hạch cấp Giấy phép lái xe

- Điện thoại: 033.3847467

- Email: dinhthotuan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Nhân viên: NGUYỄN VIẾT LÂM

 

- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Kỹ thuật

- Công việc chính được giao: Công tác Sát hạch cấp Giấy phép lái xe

- Điện thoại: 033.3847467

- Email: nguyenvietlam@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Nhân viên: PHẠM VĂN HUẤN

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

- Công việc chính được giao: Công tác Sát hạch cấp Giấy phép lái xe

- Điện thoại: 033.3847467

- Email: phamvanhuan.sgtvt@quangninh.gov.vn

 

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 76
Đã truy cập: 512940