LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

31/01/2024
 
 
GIÁM ĐỐC SỞ: HOÀNG QUANG HẢI
 
 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học ngành Xây dựng Cầu đường

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0982.218.636

- Email: hoangquanghai@quangninh.gov.vn 

  

 

1. Thường xuyên nắm vững chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Bộ GTVT với ngành Giao thông vận tải. Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung về mọi mặt hoạt động, công tác của Sở và các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở; trực tiếp phụ trách, chỉ đạo điều hành các mặt công tác sau:

- Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ;

- Công tác tài chính;

- Công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư;

- Hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác cải cách hành chính; trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính đối với 04 nội dung : (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; (3) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (4) Cải cách tài chính công.

- Công tác ngoại giao quốc tế và đối ngoại trong nước;

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Chỉ đạo điều hành tổng thể các dự án đầu tư công; các dự án đầu tư theo hình thức PPP;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

2. Tham gia các chức danh:

- Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Thành viên Ban phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn UBND tỉnh;

- Trưởng ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở.

3. Tham gia một số Ban chỉ đạo khác do Tỉnh phân công.

-------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ THƯỜNG TRỰC: BÙI HỒNG MINH
 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công; Đại học ngành Máy tàu thủy; Đại học ngành QTKD Công nghiệp và XDCB.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.845.557

- Email: buihongminh@quangninh.gov.vn 
 

 

1. Thực hiện nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở thường trực, thay mặt Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành khi Giám đốc Sở đi công tác;

2. Phụ trách công tác nội vụ Cơ quan Văn phòng Sở;

3. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực: Vận tải đường bộ, vận tải quá cảnh đường bộ Việt-Trung, Việt Nam-Lào-Camphuchia; phương tiện cơ giới đường bộ; đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; đăng ký, đăng kiểm, hoán cải phương tiện cơ giới đường bộ;

4. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở gồm: Trạm Quản lý vận tải quá cảnh đường bộ Việt – Trung; Trung tâm sát hạch lái xe.

5. Công tác khác:

- Công tác bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động;

- Công tác dân vận chính quyền;

- Công tác cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực được giao trực tiếp chỉ đạo;

- Công tác phong trào văn hóa, thể thao trong ngành;

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở; Công tác cải cách hành chính đối với nội dung Cải cách thủ tục hành chính;

- Giữ mối liên hệ làm việc với Công đoàn ngành;

- Công tác chăm lo sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

- Kiểm tra, ký duyệt các Thủ tục hành chính và các văn bản thuộc các mặt công tác được giao hoặc ủy quyền;

- Là người phát ngôn của Sở;

6. Tham gia các chức danh:

+ Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

+ Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;

+ Phó ban thường trực Cải cách hành chính của Sở;

+ Phó ban Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

+ Phó ban An toàn giao thông của Sở;

+ Tham gia thành viên một số chương trình, đề tài, đề án của UBND tỉnh trong lĩnh vực được giao, lĩnh vực hợp tác, xúc tiến đầu tư và một số chương trình, đề án, đề tài của UBND tỉnh Quảng Ninh như : Công tác quản lý nhà nước về du lịch, văn hóa, thể thao, y tế, công thương, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ….

7. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác được giao.

-------------------------------------------------------------------------------------

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: HOÀNG ĐÌNH SÁU
 
 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng Cầu đường bộ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0230.3.533.098

- Email: hoangdinhsau@quangninh.gov.vn 

   

 

1.  Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, cụ thể:

- Quản lý nhà nước về tiến độ, kỹ thuật, công nghệ, chất lượng xây dựng công trình giao thông các dự án của Sở và chất lượng công trình giao thông toàn Tỉnh;

- Quản lý nhà nước giai đoạn đầu tư các dự án PPP về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh và công tác bảo trì các dự án PPP giai đoạn khai thác;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở gồm: Trạm Kiểm tra tải trọng xe Quốc lộ 18; Trung tâm tư vấn kỹ thuật và Giám sát công trình xây dựng; Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông;

- Công tác cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực được giao trực tiếp chỉ đạo;

- Kiểm tra, ký duyệt các Thủ tục hành chính và văn bản thuộc lĩnh vực công tác được giao hoặc ủy quyền;

2. Tham gia các chức danh:

- Thành viên Hội đồng giải phóng mặt bằng của tỉnh. Phụ trách chung công tác GPMB các dự án của Sở và trực tiếp chỉ đạo GPMB các dự án được phân công;

- Phó Ban An toàn giao thông của Sở;

- Phó Trưởng ban thường trực Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở; Trực tiếp chỉ đạo khối xây dựng cơ bản và quản lý hạ tầng;

- Tham gia thành viên một số chương trình, đề án, đề tài của UBND tỉnh tỉnh về các lĩnh vực được giao như: Ủy ban công tác liên hợp; chương trình giao thông nông thôn, miền núi; chương trình nông thôn mới của tỉnh…

3. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác được giao.

-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ: VŨ VĂN KINH
 
 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng Cầu đường bộ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0913.276.162

- Email:  vuvankinh@quangninh.gov.vn

 
 
 
 

1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực: Vận tải đường thủy nội địa; phương tiện thủy nội địa; đào tạo, sát hạch, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa; đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa;

2. Quản lý công tác tổ chức giao thông, thẩm định an toàn giao thông và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở gồm: Cảng vụ đường thủy nội địa; Trạm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

4.  Quản lý các dự án PPP sau đầu tư theo hợp đồng PPP (giai đoạn vận hành khai thác);

5. Công tác khác:

- Công tác quân sự địa phương;

- Công tác quốc phòng và an ninh của Sở;

- Công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

- Công tác pháp chế theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật về GTVT trên địa bàn tỉnh;

- Công tác thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, người cao tuổi, người khuyết tật trong lĩnh vực quản lý của Sở GTVT;

- Công tác cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực được giao trực tiếp chỉ đạo;

- Kiểm tra, ký các văn bản thuộc các mặt công tác được giao hoặc ủy quyền;

6. Tham gia các chức danh:

- Trưởng ban An toàn giao thông của Sở;

- Phó ban Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

- Tham gia thành viên một số chương trình, đề án, đề tài của UBND tỉnh lĩnh vực được giao : Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389); Công tác giáo dục, đào tạo; Phòng chống dịch bệnh; Người cao tuổi; Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Chương trình đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn...

7. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác được giao.

 

(Căn cứ theo Quyết định số 6288/QĐ-SGTVT ngày 22/12/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc)

 
 
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 217
Đã truy cập: 1768418