VĂN PHÒNG SỞ

24/08/2020
 
 
  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (Phụ trách): NGUYỄN THỊ HÒA

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công, Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.533.089

- Email:  nguyenthihoa@quangninh.gov.vn  

 

Công việc chính được giao: 

Tham mưu cho Giám đốc Sở, giúp Chánh Văn phòng Sở thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác : Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Công tác pháp chế; Công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Đầu mối hoạt động đối ngoại và các nhiệm vụ khác, cụ thể như sau:

- Tham gia Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở với vai trò Thư ký, thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở.

- Trực tiếp theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp chế; công tác Thi đua Khen thưởng, kỷ luật; công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình đối ngoại của Sở; Theo dõi, hướng dẫn làm thủ tục đối với cán bộ công chức thuộc Sở đi công tác, học tập, tham quan du lịch ở nước ngoài theo quy định; Theo dõi hộ chiếu công vụ của công chức, viên chức lao động thuộc ngành.

- Là đầu mối thực hiện theo dõi, giữ mối liên hệ, tiếp nhận, đăng tải các bài viết, tư liệu truyền thống của ngành trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; thực hiện lưu trữ các tư liệu, tài liệu về lịch sử truyền thống ngành qua các thời kỳ.

- Tổng hợp báo cáo các nội dung giao ban của các phòng, ban đơn vị trình Giám đốc Sở trước kỳ họp giao ban của Sở; dự họp giao ban Sở với vai trò thư ký, soạn thảo thông báo, kết luận giao ban của Giám đốc Sở, trình ký phát hành và theo dõi việc thực hiện của các phòng, ban, đơn vị.

- Lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu trong những lĩnh vực được phân công; tham gia ý kiến vào báo cáo, kế hoạch, chương trình của các cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng Sở giao.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: PHẠM THANH SƠN

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Toán – Tin, Cử nhân Ngoại ngữ 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.848.745

- Email:  phamthanhson@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao: 

Tham mưu cho Giám đốc Sở, giúp Chánh Văn phòng Sở thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, hành chính, quản trị cụ thể như sau:

- Trực tiếp chỉ đạo các CBCC, LĐ thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 trong quản lý Nhà nước của Sở; công tác tin học, ứng dụng thông tin, quản trị mạng, chính quyền điện tử; chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật công nghệ thông tin và duy trì mạng thông tin quản lý văn bản điện tử, internet của Sở.

- Là đầu mối triển khai (và phối hợp triển khai) ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử; công tác an ninh, bảo mật thông tin của Sở và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo đúng quy định của UBND tỉnh.

- Tham gia thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở; chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu, tổng hợp, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện để đảm bảo nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPAS); chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Sở.

- Tham gia thường trực Ban chỉ đạo kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Sở; chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, tham mưu giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy định; Tham mưu, tổng hợp rà soát và đề xuất việc đề nghị sửa đổi, điều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung các TTHC thuộc chức năng, thẩm quyền giải quyết của Sở trình UBND tỉnh công bố thường xuyên, định kỳ; đề xuất đưa các TTHC của Sở về giải quyết tại TTHCC tỉnh; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, để giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ GTVT.

- Tổng hợp báo cáo công tác cải cách hành chính trong toàn ngành.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo trong công tác tham mưu các quy định về quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

- Là đầu mối trực tiếp phối kết hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh để triển khai và duy trì hoạt động quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi văn bản điện tử trong Cơ quan Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đạt hiệu quả.

- Tham gia xây dựng Dự án đầu tư về lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin của Sở; thực hiện nâng cấp, bảo trì, sửa chữa khắc phục các sự cố của máy tính, thiết bị ngoại vi, mạng cục bộ và kết nối internet, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống.

- Xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao đổi dữ liệu trong hệ thống mạng, hỗ trợ khai thác có hiệu quả tài nguyên mạng trong phạm vi Sở GTVT.

- Trực tiếp quản lý phòng máy chủ, quản trị Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở, quản trị trang Fanpage DDCI Giao thông của Sở; cập nhật thông tin, dữ liệu lên Website (Cổng Thông tin điện tử thành phần) của Sở kịp thời, đúng quy định.

- Lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu trong những lĩnh vực được phân công; tham gia ý kiến vào báo cáo, kế hoạch, chương trình của các cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng Sở phân công.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CHUYÊN VIÊN: HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế lao động

- Trình độ LLCT: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (đang học)

- Điện thoại: 0203.3.533.089

- Email:  hoangphuongthao@quangninh.gov.vn

  

Công việc chính được giao: 

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, bàn giao, quản lý hồ sơ CBCC, LĐ thuộc cơ quan VP Sở và CB chủ chốt của các đơn vị thuộc Sở theo phân cấp; Thực hiện rà soát, đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ CBCC, LĐ theo đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu, giải quyết các nội dung về : Công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác quy hoạch, tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp… đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động; quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ diện Sở, UBND tỉnh, Tỉnh ủy quản lý; hướng dẫn rà soát, xây dựng vị trí việc làm tại các phòng, cơ quan đơn vị thuộc Sở;

- Theo dõi, kiểm tra, rà soát và dự thảo các văn bản, quyết định về nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp lương, nâng lương trước thời hạn, nghỉ hưu và giải quyết các chế độ chính sách khác theo đúng quy định của pháp luật đối với CBCC, lao động thuộc cơ quan VP Sở và các đối tượng thuộc Sở quản lý theo phân cấp.

- Thực hiện công tác bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho cán bộ, công chức, lao động thuộc cơ quan Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, quản lý công tác kê khai tài sản thu nhập của CBCC, LĐ thuộc cơ quan Văn phòng Sở.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định đối với các nội dung công tác được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở giao.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

CHUYÊN VIÊN: LÊ NGUYỄN HẢI QUỲNH

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.846.413

- Email:  lenguyenhaiquynh@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao: (Chịu trách nhiệm chính về công tác văn thư)

1. Về công tác Văn thư:

- Tiếp nhận, quản lý và chuyển các loại Văn bản đi - đến trên môi trường mạng (hoặc) bản giấy; đối với Văn bản đến là bản giấy phải thực hiện Scan, chuyển qua môi trường mạng theo danh mục đã được Sở quy định.

- Quản lý phát hành số của các loại văn bản; Trực tiếp quản lý các loại con dấu chuyên môn của Sở đảm bảo đúng quy định.

- Đánh máy, sao y bản chính, photocopy văn bản, tài liệu phục vụ công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng, ban theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện tiến độ xử lý văn bản của các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở; kiểm tra thể thức văn bản của các phòng chuyên môn chuyển Văn thư để trình Lãnh đạo Sở xem xét trước khi phát hành văn bản đảm bảo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, văn bản để triển khai và thực hiện chế độ báo cáo về công tác văn thư lưu trữ.

- Hướng dẫn khách đến làm việc, liên hệ công tác với Sở theo quy định.

2. Về công tác Lưu trữ - Tổng hợp:

- Thực hiện chuyển các Văn bản đi-đến trên môi trường mạng hàng ngày.

- Là đầu mối phối hợp triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và nhận tài liệu lưu trữ theo quy định về hồ sơ công việc tại các phòng thuộc Sở, các yêu cầu quy định về lưu trữ hồ sơ hàng năm.

- Theo dõi, tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ của Sở; định kỳ đôn đốc các phòng, đơn vị nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp văn bản tài liệu lưu trữ theo đề nghị của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan khi được Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo VP chấp thuận.

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác Lưu trữ.

- Đầu mối phân loại, thống kê danh mục những văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành gửi các phòng, ban, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện; thực hiện việc tổng hợp, báo cáo, thống kê (nếu Lãnh đạo Sở giao cho Văn phòng chủ trì).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở giao, phối hợp thực hiện công tác tham mưu, xử lý văn bản cải cách hành chính của Sở.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHUYÊN VIÊN: TRIỆU THỊ HOA NGÂN

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0203.3.846.413

- Email:  trieuthihoangan@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao: (Đang cập nhật)

       

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

NHÂN VIÊN: NGUYỄN THỊ  HƯƠNG

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ LLCT: Sơ cấp 

- Điện thoại: 0203.3.846.413

- Email:  nguyenthihuong@quangninh.gov.vn

 

 Công việc chính được giao: (Phối hợp với đồng chí Lê Nguyễn Hải Quỳnh)

1. Về công tác Văn thư:

- Tiếp nhận, quản lý và chuyển các loại Văn bản đi - đến trên môi trường mạng (hoặc) bản giấy; đối với Văn bản đến là bản giấy phải thực hiện Scan, chuyển qua môi trường mạng theo danh mục đã được Sở quy định.

- Quản lý phát hành số của các loại văn bản; Trực tiếp quản lý các loại con dấu chuyên môn của Sở đảm bảo đúng quy định.

- Đánh máy, sao y bản chính, photocopy văn bản, tài liệu phục vụ công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng, ban theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện tiến độ xử lý văn bản của các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở; kiểm tra thể thức văn bản của các phòng chuyên môn chuyển Văn thư để trình Lãnh đạo Sở xem xét trước khi phát hành văn bản đảm bảo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, văn bản để triển khai và thực hiện chế độ báo cáo về công tác văn thư lưu trữ.

- Hướng dẫn khách đến làm việc, liên hệ công tác với Sở theo quy định.

2. Về công tác Lưu trữ - Tổng hợp:

- Thực hiện chuyển các Văn bản đi-đến trên môi trường mạng hàng ngày.

- Là đầu mối phối hợp triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và nhận tài liệu lưu trữ theo quy định về hồ sơ công việc tại các phòng thuộc Sở, các yêu cầu quy định về lưu trữ hồ sơ hàng năm.

- Theo dõi, tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ của Sở; định kỳ đôn đốc các phòng, đơn vị nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp văn bản tài liệu lưu trữ theo đề nghị của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan khi được Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo VP chấp thuận.

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác Lưu trữ.

- Đầu mối phân loại, thống kê danh mục những văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành gửi các phòng, ban, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện; thực hiện việc tổng hợp, báo cáo, thống kê (nếu Lãnh đạo Sở giao cho Văn phòng chủ trì).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở giao, phối hợp thực hiện công tác tham mưu, xử lý văn bản cải cách hành chính của Sở.    Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 162
Đã truy cập: 609469