VĂN PHÒNG SỞ

01/07/2024
 
 
  
CHÁNH VĂN PHÒNG: NGUYỄN THỊ HÒA

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công, Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.533.089

- Email:  nguyenthihoa@quangninh.gov.vn  

 

Công việc chính được giao: 

Phụ trách chung mọi hoạt động công tác của Văn phòng Sở; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sau:

- Giúp Giám đốc Sở điều phối hoạt động của các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; giữ mối quan hệ công tác với các tổ chức đoàn thể thuộc Sở, các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của Sở.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở về thực hiện công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế của Sở.

- Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm tra trình Hội đồng xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp lương, nâng bậc lương trước thời hạn của Sở trước khi trình Giám đốc Sở ban hành các nội dung về: Nâng lương thường xuyên, phụ cấp lương, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, nghỉ hưu, nghỉ chế độ và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức, lao động thuộc Sở theo phân cấp và theo quy định.

- Trực tiếp tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác: Thi đua khen thưởng, kỷ luật (đảm nhận vai trò Ủy viên thường trực kiêm Thư ký); Công tác dân vận, Quy chế dân chủ cơ sở; hoạt động đối ngoại; là đầu mối thực hiện theo dõi, lưu trữ các tư liệu, tài liệu về lịch sử truyền thống ngành qua các thời kỳ.

- Phụ trách công tác pháp chế của Sở theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ; trực tiếp tham mưu các lĩnh vực: theo dõi thi hành pháp luật; bồi thường nhà nước; giám định tư pháp; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo các nội dung giao ban của các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trình Giám đốc Sở trước kỳ họp giao ban của Sở; dự họp giao ban Sở với vai trò thư ký, soạn thảo thông báo, kết luận giao ban của Giám đốc Sở, trình Lãnh đạo Sở cho ý kiến trước khi ký phát hành và theo dõi việc thực hiện của các phòng, đơn vị để phục vụ kỳ họp giao ban tiếp theo.

- Thừa lệnh Giám đốc Sở ký một số văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo nội dung cụ thể được ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao và các nhiệm vụ kiêm nhiệm, phân công tại các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác… của Sở.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: PHẠM THANH SƠN

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Toán – Tin, Cử nhân Ngoại ngữ 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.848.745

- Email:  phamthanhson@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao: 

Tham mưu cho Giám đốc Sở, giúp Chánh Văn phòng Sở thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, hành chính, quản trị cụ thể như sau:

- Trực tiếp chỉ đạo các CCLĐ thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 trong quản lý Nhà nước của Sở; công tác tin học, ứng dụng thông tin, quản trị mạng, chính quyền điện tử; chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật công nghệ thông tin và duy trì mạng thông tin quản lý văn bản điện tử, internet của Sở.

- Là đầu mối triển khai (và phối hợp triển khai) ứng dụng công nghệ thông tin của Sở: (1) Chính quyền điện tử; (2) Công tác an ninh, bảo mật thông tin; (3) Tham gia xây dựng các Dự án đầu tư về lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin của Sở; (4) Thực hiện nâng cấp, bảo trì, sửa chữa khắc phục các sự cố của máy tính, thiết bị ngoại vi, mạng cục bộ và kết nối internet, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống; (5) Xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao đổi dữ liệu trong hệ thống mạng, hỗ trợ khai thác có hiệu quả tài nguyên mạng trong phạm vi của Sở; (6) Trực tiếp quản lý phòng máy chủ, quản trị Cổng thông tin điện tử thành phần, trang Fanpage DDCI Giao thông của Sở; chủ trì việc cập nhật thông tin, dữ liệu lên Website (Cổng Thông tin điện tử thành phần) của Sở kịp thời, đúng quy định; (7) Công tác chuyển đổi số.

- Tham gia thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở; chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu, tổng hợp, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện để đảm bảo nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPAS); chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Sở. Tổng hợp báo cáo công tác cải cách hành chính trong toàn ngành.

- Tham gia thường trực Ban chỉ đạo kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Sở; chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, tham mưu giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy định; Tham mưu, tổng hợp rà soát và đề xuất việc đề nghị sửa đổi, điều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung các TTHC thuộc chức năng, thẩm quyền giải quyết của Sở trình UBND tỉnh công bố thường xuyên, định kỳ; đề xuất đưa các TTHC của Sở về giải quyết tại TTHCC tỉnh; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, để giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ GTVT.

- Bố trí nơi làm việc cho các phòng, đơn vị, CBNV làm việc tại trụ sở của Sở; Chỉ đạo việc đề xuất và thực hiện mua sắm phương tiện, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác cơ quan.

- Tham mưu kiểm soát các cơ quan báo chí đến làm việc tại Sở đảm bảo theo quy trình quy định; phối hợp với các đơn vị báo chí, xuất bản và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động của ngành.

- Là Tổ trưởng tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Sở GTVT. Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo ban phân công.

- Trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổ lái xe Văn phòng Sở; quản lý điều động xe ô tô phục vụ công tác cơ quan.

- Lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu trong những lĩnh vực được phân công; tham gia ý kiến vào báo cáo, kế hoạch, chương trình của các cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng Sở phân công.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHUYÊN VIÊN: HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế lao động; Đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.533.089

- Email:  hoangthiphuongthao@quangninh.gov.vn

  

Công việc chính được giao: 

Giúp Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý hồ sơ CCLĐ thuộc Cơ quan VP Sở và cấp trưởng, cấp phó Thanh tra Sở, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo phân cấp; Thực hiện rà soát, đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ CCVCLĐ theo đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu, giải quyết các nội dung về: Công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác quy hoạch, tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nâng bậc lương, phụ cấp lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và giải quyết các chế độ chính sách liên quan khác đối với CCVCLĐ thuộc Sở đảm bảo quy định; quản lý hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ diện Sở, UBND tỉnh, Tỉnh ủy quản lý; hướng dẫn rà soát, xây dựng vị trí việc làm tại các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

- Theo dõi, quản lý công tác kê khai tài sản thu nhập của CBCC, LĐ thuộc cơ quan Văn phòng Sở.

- Triển khai công tác dân quân tự vệ của Sở, quân sự địa phương, khu vực phòng thủ, quốc phòng an ninh;

- Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định đối với các nội dung công tác được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở giao.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 CHUYÊN VIÊN: LÊ NGUYỄN HẢI QUỲNH

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công, Đại học ngành Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3846.413

- Email:  lenguyenhaiquynh@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao: 

Giúp Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện công tác Văn thư-Lưu trữ của Sở:

+ Về công tác Văn thư: (1) Tiếp nhận, quản lý và chuyển các loại Văn bản đi-đến của Sở; (2) Quản lý phát hành số của các loại văn bản; (3) Trực tiếp quản lý các loại con dấu chuyên môn của Sở và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định về công tác Văn thư.

+ Về công tác Lưu trữ-Tổng hợp: (1) Là đầu mối phối hợp triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và nhận tài liệu lưu trữ theo quy định về hồ sơ công việc tại các phòng thuộc Sở, các yêu cầu quy định về lưu trữ hồ sơ hàng năm; (2) Theo dõi, tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ của Sở; định kỳ đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật; (3) Cung cấp văn bản tài liệu lưu trữ theo đề nghị của các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan khi được Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo VP chấp thuận và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định về công tác Lưu trữ-Tổng hợp.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện tiến độ xử lý văn bản của các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở.

- Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định về công tác Văn thư-Lưu trữ.

- Tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Sở GTVT; trực tiếp thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Sở theo quy định.

- Hướng dẫn khách đến làm việc, liên hệ công tác với Sở theo quy định.

- Trực tiếp theo dõi công tác quản lý nhà nước về Thanh niên

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở giao.

Giúp Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với bà Lê Nguyễn Hải Quỳnh trong tổ chức thực hiện công tác Văn thư-Lưu trữ của Sở.

- Hướng dẫn khách đến làm việc, liên hệ công tác với Sở theo quy định.

- Cập nhật lịch công tác của Lãnh đạo Sở.

- Quản lý Hội trường và bố trí việc sử dụng Hội trường của Sở đảm bảo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở giao.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 CHUYÊN VIÊN: TRIỆU THỊ HOA NGÂN

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán; Đại học ngành Luật

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0203.3.846.413

- Email:  trieuthihoangan@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao: 

Giúp Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở phụ trách thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Trực tiếp theo dõi công tác quản lý nhà nước về: Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật; phòng chống tệ nạn xã hội; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… của Văn phòng Sở đảm bảo yêu cầu quy định.

- Tham mưu công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Thực hiện công tác bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), giải quyết chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…) cho CCLĐ thuộc Cơ quan Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý Quỹ tiền mặt của Sở đảm bảo quy định.

- Đề xuất mua sắm văn phòng phẩm, báo, tạp chí phục vụ yêu cầu công tác của Sở và thực hiện cấp phát kịp thời, đúng đối tượng được duyệt.

- Phối hợp với bà Vũ Hồng Thúy trong việc đề xuất, thực hiện mua sắm, quản lý tài sản công của Cơ quan Văn phòng Sở theo quy định.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo quy định đối với các nội dung công tác được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở giao.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN: BÙI THỊ THU HUYỂN

 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Đại học ngành Kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0203.3846.413

- Email:  buithithuhuyen@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao: 

Trực tiếp theo dõi, tham mưu giúp Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hành chính hàng năm của cơ quan Văn phòng Sở.

- Thực hiện nghiệp vụ công tác thu, chi, nộp ngân sách nhà nước.

- Lập báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính hằng năm và báo cáo đột xuất khác về tài chính kế toán của Văn phòng Sở.

- Tham mưu công tác xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công của cơ quan Văn phòng Sở hàng năm.

- Tham mưu thực hiện quy định về công khai tài chính, công khai tình hình sử dụng tài sản công của cơ quan Văn phòng Sở.

- Tham mưu công tác quản lý tài sản: Theo dõi, hạch toán tài sản trên sổ sách kế toán; báo cáo tình hình sử dụng tài sản hàng năm, thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm; tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của cơ quan Văn phòng Sở đối với tài sản công và tài sản chuyên dùng.

- Theo dõi công tác thu phí, lệ phí; quản lý, cấp phát, đối chiếu biên lai theo quy định; tham mưu ký kết hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng thuê sân sát hạch; ủy quyền theo quy định của pháp luật về việc thu phí, lệ phí, đối chiếu số liệu với các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe.

- Quyết toán thuế và các nguồn thu hợp pháp của cơ quan.

- Theo dõi, đôn đốc, báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân của công chức, lao động trong cơ quan.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, chứng từ, sổ sách về Tài chính-Kế toán của Cơ quan Văn phòng Sở đảm bảo quy định.

- Cung cấp số liệu tăng, giảm, số dư tài khoản 3731.0.1063431.00000  với bộ phận tài chính – phòng Kế hoạch tài chính Sở trước ngày 07 hằng tháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở và Kế toán trưởng giao.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THẢO NHI

 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Khoa học Quản lý

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0368.672.383

- Email: nguyenthaonhi@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao: (đang cập nhật)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 NHÂN VIÊN: NGUYỄN THỊ  HƯƠNG

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ LLCT: Sơ cấp 

- Điện thoại: 0203.3.846.413

- Email:  nguyenthihuong@quangninh.gov.vn

 

 Công việc chính được giao: 

Giúp Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với bà Lê Nguyễn Hải Quỳnh trong tổ chức thực hiện công tác Văn thư-Lưu trữ của Sở.

- Hướng dẫn khách đến làm việc, liên hệ công tác với Sở theo quy định.

- Cập nhật lịch công tác của Lãnh đạo Sở.

- Quản lý Hội trường và bố trí việc sử dụng Hội trường của Sở đảm bảo quy định.

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở giao.

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ĐỘI XE VĂN PHÒNG SỞ: Có 02 người (phân công ông Hoàng Mạnh Cường là Đội trưởng) chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ của Đội trưởng:

- Đầu mối quản lý nhân sự và phương tiện của Đội xe.

- Đầu mối tham mưu, đề xuất việc quản lý phương tiện, định mức tiêu hao nhiên liệu; đề xuất phương án sửa chữa, bảo dưỡng theo định kỳ, đột xuất đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn của phương tiện.

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở để bố trí, phân công cán bộ lái xe thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu.

2. Nhiệm vụ của các thành viên trong Đội xe:

- Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Sở về việc sử dụng xe công phục vụ yêu cầu công tác của Lãnh đạo Sở và các yêu cầu đột xuất khác của cơ quan theo quy định. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác xa theo yêu cầu công tác của Sở.

- Chấp hành sự phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở và Đội trưởng.

- Mỗi lái xe đều phải có trách nhiệm quản lý, bảo vệ xe, giữ gìn xe sạch sẽ và lái xe an toàn. Tuyệt đối chấp hành Luật giao thông đường bộ khi lái xe. Không uống rượu, bia trước khi làm nhiệm vụ; không sử dụng chất ma túy, chất kích thích.

- Kiểm tra chăm sóc xe thường xuyên, đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác của lãnh đạo về thời gian, lịch trình, an toàn. Khi không có chương trình phục vụ Lãnh đạo Sở, lái xe đảm nhận một số công việc khác do Văn phòng phân công.

- Mỗi xe thường xuyên phải có 01 sổ nhật trình, 01 sổ theo dõi sửa chữa thường xuyên định kỳ, đột xuất. Lái xe phải cập nhật lịch trình chuyến đi hàng ngày và ghi chép nội dung bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng ngay khi nhận xe; lái xe chấp hành và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra đột xuất của cán bộ quản lý thuộc Văn phòng về việc ghi chép các sổ theo dõi quản lý xe.

- Kết thúc mỗi tháng, lái xe phải nộp biểu tổng hợp nhật trình xe chạy và số km, xăng dầu sử dụng có xác nhận kiểm soát của Đội trưởng để trình Chánh Văn phòng Sở trước khi thực hiện thanh toán theo quy định.

- Chủ động kiểm tra những hư hỏng để đề xuất bảo dưỡng, thay thế. Trước khi sửa chữa, thay thế phụ tùng vật tư phải làm văn bản báo cáo Đội trưởng để đề nghị Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Sở duyệt chủ trương. Trường hợp xe hỏng đột xuất dọc đường cần sửa chữa ngay, lái xe phải điện báo Đội trưởng, Chánh Văn phòng Sở biết. Thủ tục thanh toán sửa chữa phải có xác nhận của cán bộ cùng đi trên xe. Phụ tùng cũ thay thế phải thu hồi nộp cơ quan theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng Sở phân công.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 445
Đã truy cập: 1853477