PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

06/10/2018
 

TRƯỞNG PHÒNG: TRƯƠNG HOÀNG QUANG

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường. Thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố

- Trình độ LLCC: Cao cấp   

- Điện thoại: 02033.849.577 

- Email: truonghoangquang@quangninh.gov.vn 

 

 
 

 Công việc được giao: Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Phòng; Quản lý, điều hành các thành viên trong phòng và giao nhiệm vụ trực tiếp cho phó phòng, các chuyên viên trong phòng triển khai công tác tham mưu theo chức năng nhiệm vụ và các chỉ đạo của Lãnh đạo Sở; Trực tiếp soát, ký phiếu trình các văn bản tham mưu của chuyên viên theo lĩnh vực phụ trách; đặc trắch công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình giao thông; công tác xử lý kỹ thuật hiện trường; chủ trì nghiệm thu theo ủy quyền của Lãnh đạo Sở đối với dự án do Sở làm Chủ đầu tư; kiểm tra công tác nghiệm. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Lãnh đạo Sở phân công.

  

---------------------------------------------------------------------------------

 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN ANH TUẤN

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0905.389.099

- Email: nguyenanhtuan@quangninh.gov.vn

 

Công việc được giao: Theo dõi thẩm định các dự án đầu tư; thẩm định các dự án đối tác công tư (PPP), thẩm định, thẩm tra công tác ATGT đối với dự án trước khi đưa vào khai thác sử dụng hoặc trong quá trình triển khai các bước; thành viên hội đồng giám định. Trực tiếp soát, ký các văn bản tham mưu của chuyên viên theo lĩnh vực phụ trách. Điều hành mọi hoạt động của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Lãnh đạo Sở phân công.

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 CHUYÊN VIÊN: TRƯƠNG THẾ BÌNH

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 098.248.2358

- Email: truongthebinh@quangninh.gov.vn

 

 

Công việc được giao: Tổng hợp và báo cáo đánh giá năng lực đối với các đơn vị nhà thầu, tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát thi công; phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính tham gia quy hoạch về chuyên ngành giao thông vận tải; Quản lý, theo dõi, thẩm định kỹ thuật, dự toán một số dự án công trình, quản lý chất lượng công trình theo phân công của Trưởng phòng; Tổng hợp gửi đăng tin, bài trên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và đột xuất do Lãnh đạo phân công.

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 CHUYÊN VIÊN: PHẠM XUÂN HÒA

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sĩ quản lý xây dựng.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0904.694.169

- Email: phamxuanhoa@quangninh.gov.vn

 

 

Công việc được giao:

- Chủ trì công tác về thẩm định và soát xét hồ sơ dự toán; định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, thay đổi chế độ chính sách liên quan.

- Theo dõi một số dự án do Sở làm Chủ đầu tư (theo phân công của Trưởng phòng)

- Tổng hợp số liệu định kỳ các công việc về văn phòng Sở và Sở Xây dựng để theo dõi; tổng hợp các loại phí thẩm định trong quá trình thẩm định liên quan đến phòng. Quản lý các tài sản của phòng và tài sản được Sở giao quản lý (nếu có); công tác văn thư, văn phòng phẩm của phòng. Là thành viên đề án cải cách hành chính của Sở (khi có yêu cầu), thực hiện báo cáo tổng hợp số liệu TTHC của phòng theo quy định. Công tác ISO và quản lý hành chính của phòng; tổ trưởng tổ công đoàn của phòng. Mở sở theo dõi các công văn mật khi được tiếp nhận.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và đột xuất do Lãnh đạo phân công.

 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN LÊ LỢI

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sĩ Quản lý xây dựng.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0906.106.669

- Email: nguyenleloi@quangninh.gov.vn

 

 

Công việc được giao: Chủ trì công tác triển khai các văn bản qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, thông tư nghị định; Theo dõi pháp chế, đào tạo, tập huấn, triển khai các qui phạm pháp luật; phổ biến triển khai trong quá trình thực hiện công tác thẩm định, QLCL của phòng. Theo dõi một số dự án do Sở làm Chủ đầu tư và một số dự án của Chủ đầu tư ngoài theo phân công của trưởng phòng. Thành viên tham gia Quản lý chất lượng công trình. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và đột xuất do Lãnh đạo phân công.

 

  --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CHUYÊN VIÊN: ĐÀO ĐỨC MẠNH

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sĩ Quản lý xây dựng.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0973.352.866

- Email: daoducmanh@quangninh.gov.vn 

 

 

Công việc được giao: Thẩm định và theo dõi một số dự án do Sở làm chủ đầu tư và một số dự án của Chủ đầu tư ngoài theo phân công của trưởng phòng. Tham gia công tác Quản lý chất lượng công trình; tham gia công tác xử lý vướng mắc kiên quan tới giải phóng mặt bằng và các phát sinh ngoài hiện trường khi có yêu cầu; Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và đột xuất do Lãnh đạo phân công.

 

  --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN NGỌC THÂN

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường 

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0917.657 699

- Email: nguyenngocthan@quangninh.gov.vn 

 

 

Công việc được giao:  

- Chủ trì công tác giao thông nông thôn; nông thôn mới; theo dõi các địa phương và hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao về lĩnh vực giao thông khi có yêu cầu.

- Là đầu mối phối hợp VP Sở triển khai các ứng dụng KHCN, tham mưu ứng dụng KHCN mới trong lĩnh vực GTVT.

- Quản lý, theo dõi, thẩm định kỹ thuật, dự toán các dự án được giao.

- Tham gia quản lý chất lượng công trình.

- Theo dõi nghiệp vụ công tác Đảng của chi bộ số 10.

 

  --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CHUYÊN VIÊN: HOÀNG ANH TUẤN

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sĩ Quản lý xây dựng.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0986.115.335

- Email: hoanganhtuan@quangninh.gov.vn

 

 

Công việc được giao: Chủ trì tham mưu thẩm định các dự án sửa chữa, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa do Ban Quản lý dự án Vốn sự nghiệp quản lý, điều hành; thư ký hội đồng nghiệm thu các dự án xây dựng công trình giao thông do Sở GTVT làm Chủ đầu tư; tổng hợp lập và triển khai kế hoạch kiểm tra chất lượng các công trình giao thông; thành viên tham gia quản lý chất lượng công trình và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 468
Đã truy cập: 1564251