BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN

17/09/2019 10:24

  1. Ngày 06/9, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa.

 

Thông tư gồm 4 chương, 22 điều quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa, bao gồm: Nạo vét duy tu khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định; nạo vét duy tu đột xuất để đảm bảo an toàn giao thông; hợp đồng thi công công trình nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách gnhà nước và nội dung hợp đồng dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước đường thủy nội địa.Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động nạo vét trong vùn nước đường thủy nội địa.

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, đồng thởi bãi bỏ Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 9 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.

 

 

 

  1. Ngày 09/9/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển.

 

Thông tư này quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, bao gồm: nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng từ nguồn ngân sách nhà nước và dự án xã hội hóa nạo vét trong vùng nước cảng biển do Bộ GTVT quản lý.

 

Lưu ý đối với công tác kiểm tra, lưu trữ dữ liệu của hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển đổ chất nạo vét được quy định như sau:

 

- Trước khi triển khai thi công công trình, chủ đầu tư chủ trì cùng đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, khai thác thông tin AIS, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công phải kiểm tra hoạt động của hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, vận chuyển, đổ chất nạo vét. Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư;

 

- Nhà thầu thi công có trách nhiệm cung cấp đầy đủ dữ liệu thu được từ thiết bị ghi hình lắp đặt trên phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét cho Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

 

- Đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện, tổng hợp đầy đủ ảnh chụp trên phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét kèm theo Báo cáo tuần tư vấn giám sát cho Cục Hàng hải Việt Nam và Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

 

- Dữ liệu thu được từ hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, vận chuyển, đổ chất nạo vét phải được lưu trữ trong thời gian 03 năm.

 

Thông tư có hiệu lực kể từ 01/11/2019, bãi bỏ các Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2013 và Thông tư số 28/2015/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

Việc ban hành các Thông tư trên là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý, giám sát thực hiện các dự án nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa và vùng nước hàng hải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định của Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa và các quy định của pháp luật hiện hành.

(Chi tiết xem tại Thông tư 33/2019/TT-BGTVTThông tư 35/2019/TT-BGTVT)

Phòng Kế hoạch - Tài chínhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 576
Đã truy cập: 648972