Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022

27/04/2022 08:19

Thực hiện văn bản số 2068/UBND-PC ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

  1. Tập trung thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 427-KH/TU ngày 20/7/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), kế hoạch số 645/KH-SGTVT ngày 15/02/2022 Kế hoạch công tác tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Giao thông vận tải. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác xây dựng, theo dõi thi hành pháp luật và nhiệm vụ chính trị của Sở.
  2. Xây dựng kế hoach, tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình và đề án về PBGDPL đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, trong đó cần ưu tiên PBGDPL chuyên ngành trong cán bộ công chức, viên chức, lao động của cơ quan, đơn vị và các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế, địa bàn vùng sâu, vùng xa, gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề án phát triển kinh tế- xã hội, địa bàn trọng yếu về an ninh, quốc phòng; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL.
  3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tham mưu Sở thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ cơ quan thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh.
  4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, trong đó tập trung khai thác các trang thông tin điện tử phổ biến GDPL; tích cực phối hợp với Văn phòng Sở đăng tải tài liệu PBGDPL và các hoạt động PBGDPL trên cổng thông tin điện tử của Sở. (Lưu ý việc đăng tải các xuất bản phẩm điện tử phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản).
  5. Triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09-11 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GTVT và bổ sung tủ sách pháp luật tại đơn vị. 

 

 Nội dung chi tiết, Tại đây!Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 465
Đã truy cập: 1175632