Triển khai thực hiện Kế hoạch số 282-KH/TU ngày 27/3/2023 của BTV Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

01/06/2023 14:43

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 989/UBND-VX6 ngày 28/4/2023 về thực hiện Kế hoạch số 282-KH/TU ngày 27/3/2023 của BTV Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng theo Kế hoạch số 282-KH/TU ngày 27/3/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của phòng, cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt chính trị sâu rộng.

2. Phổ biến, tuyên truyền các nội dung trong tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời quán triệt công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" bằng các hình thức hiệu quả, trang trọng, thiết thực.

3. Thông tin, hình thức, thời gian tuyên truyền thực hiện công văn số 2313/SGTVT-VP ngày 17/5/2023 của Sở GTVT về triển khai tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tài liệu gửi kèm theo:

- Kế hoạch số 282-KH/TU ngày 27/3/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

- Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Tài liệu Hỏi- đáp những nội dung cốt lõi của tác phẩm.Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 262
Đã truy cập: 1564045