Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5

23/02/2024 20:50

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 05 tháng 02 năm 2024 về Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ năm.
Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến toàn văn nội dung các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đến toàn thể công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị được biết và chủ động nghiên cứu. Danh sách các Luật, Nghị Quyết mới được thông qua:
1.1. 07 Luật, 09 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV
- 07 Luật gồm:
+ Luật Căn cước. Tại đây!
+ Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Tại đây!
+ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tại đây!
+ Luật Nhà ở (sửa đổi). Tại đây!
+ Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Tại đây
+ Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Tại đây!
+ Luật Viễn thông (sửa đổi). Tại đây!
- 09 Nghị quyết gồm:
+ Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tại đây!
+ Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tại đây!
+ Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Tại đây!
+ Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Tại đây!
+ Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ. Tại đây!
+ Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Tại đây!
+ Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Tại đây!
+ Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và t đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.
+ Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Tại đây!
1.2. 02 luật, 02 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV
- 02 Luật
+ Luật Đất đai (sửa đổi). Tại đây!
+ Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Tại đây!
- 02 Nghị quyết
+ Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tại đây!
+ Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tại đây!
- Hình thức thông tin phổ biến yêu cầu áp dụng đầy đủ, linh hoạt các nhóm biện pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện.
- Văn phòng Sở có trách nhiệm đăng tải toàn văn 09 Luật và 11 Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở, mục PBGDPL.
2. Tăng cường trách nhiệm chỉ đạo của người đứng đầu các phòng, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai, thi hành các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý và tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở GTVT; phát huy vai trò của công chức, viên chức, lao động trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của mình; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện.Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 855
Đã truy cập: 1766449