Thông báo về việc lập Hồ sơ đề xuất quản lý khai thác cảng Cái Rồng, cảng Cô Tô và các bến khu vực đảo Minh Châu, Quan Lạn theo hình thức hợp đồng O&M.

27/07/2016 16:00

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản số 4373/UBND-GT2 ngày 21/7/2016 “V/v quản lý, khai thác cảng Cái Rồng, cảng Cô Tô”, trong đó giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị gửi hồ sơ đề xuất.

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh, Công ty TNHH Vận tải Ka Long, và các Đơn vị (có chức năng quản lý, khai thác cảng bến) có nhu cầu tham gia quản lý, khai thác cảng Cô Tô, cảng Cái Rồng và các bến khu vực đảo Minh Châu, Quan Lạn như sau:

 

1. Cảng Cô Tô, cảng Cái Rồng và các bến khu vực đảo Minh Châu, Quan Lạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý triển khai quản lý, khai thác theo hình thức hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (O&M) được quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ “Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư”.

 

2. Việc lập hồ sơ đề xuất dự án Quản lý, khai thác cảng Cô Tô, cảng Cái Rồng và các bến khu vực đảo Minh Châu, Quan Lạn, căn cứ theo Khoản 2, Điều 21, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, gồm các nội dung sau:

a) Tên dự án: Quản lý, khai thác cảng Cô Tô, cảng Cái Rồng và các bến khu vực đảo Minh Châu, Quan Lạn theo hình thức hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (O&M).

b) Nội dung của hồ sơ đề xuất dự án:

- Văn bản đề xuất thực hiện dự án;

- Đề xuất dự án, bao gồm:

+ Sự cần thiết đầu tư; lợi thế của việc thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư so với các hình thức đầu tư khác; loại hợp đồng dự án;

+ Sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch phát triển và các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

+ Dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất và nguồn tài nguyên;

+ Phân tích sơ bộ yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng công trình dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp;

+ Dự kiến tiến độ, thời gian thực hiện dự án; thời gian xây dựng, khai thác công trình; phương án tổ chức quản lý, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ;

+ Dự kiến phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

+ Phân tích sơ bộ phương án tài chính của dự án gồm những nội dung: Tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và phương án huy động; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có); các khoản chi; nguồn thu, giá, phí hàng hóa, dịch vụ; thời gian hoàn vốn, lợi nhuận;

+ Dự kiến sơ bộ rủi ro trong quá trình thực hiện dự án và phân chia rủi ro giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư;

+ Đề xuất các hình thức ưu đãi, đảm bảo đầu tư (nếu có);

+ Dự kiến sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, xã hội và quốc phòng, an ninh;

+ Những nội dung cần thiết khác.

+ Đối với dự án có cấu phần xây dựng, gửi kèm thiết kế sơ bộ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

- Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự (nếu có);

- Các tài liệu cần thiết khác để giải trình đề xuất dự án (nếu có).

 

3. Đề nghị Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh, Công ty TNHH Vận tải Ka Long, và các Đơn vị (có chức năng quản lý, khai thác cảng bến) có nhu cầu tham gia nộp hồ sơ về Trung tâm hành chính công của tỉnh Quảng Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh để được thụ lý theo quy định.

 

 

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn để các đơn vị có nhu cầu tham gia triển khai dự án biết, triển khai đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (là hoàn thành công tác lựa chọn để bàn giao đơn vị quản lý, khai thác trước ngày 15/8/2016)./.

 

Phòng Kế hoạch Tài chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 14
Đã truy cập: 1356059