Ban lãnh đạo

17/02/2021
 
   

 GIÁM ĐỐC: ÔNG PHẠM XUÂN ĐÀI 

 

- Trình độ chuyên môn     : Thạc sỹ kỹ thuật

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại di động         : 0904.063.268

- Email : phamxuandai@quangninh.gov.vn

 
 
 Phân công nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Sở; là chủ tài khoản của cơ quan Sở KH&CN; Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng, kỷ luật cơ quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân; xem xét, Quyết định thành lập Hội đồng khoa học của Sở, Giám đốc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

- Chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở (ngoại trừ những công việc được phân công ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở);

- Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở (ngoại trừ những công việc được phân công ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở);

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quy hoạch, kế hoạch – tài chính, hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế của cơ quan; công tác đào tạo, bồi dưỡng; đối nội, đối ngoại; quy chế dân chủ cơ quan; hội nhập quốc tế; thi đua – khen thưởng, kỷ luật cơ quan; Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, cổng thông tin điện tử thành phần của Sở, an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo… theo yêu cầu của Tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Hạ Long, Móng Cái, Quảng Yên, Hải Hà;

- Phụ trách Phòng Quản lý Khoa học; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở (ngoại trừ những công việc được phân công ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở);

- Sinh hoạt tại Phòng Quản lý Khoa học.


   

 PHÓ GIÁM ĐỐC : ÔNG BÙI QUANG MINH 

 

- Trình độ chuyên môn     : Cử nhân sư phạm toán; Cử nhân tin học

- Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân 

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3820.056

- Điện thoại di động         : 0912.116.266

- Email buiquangminh@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: quản lý công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, chuyển giao công nghệ; đổi mới sáng tạo; thông tin thống kê khoa học và công nghệ; Sàn giao dịch CN&TB Quảng Ninh; Trưởng ban biên tập các ấn phẩm KH&CN;

- Chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ KH&CN theo phân công của Giám đốc Sở;

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, tổ công tác,… theo yêu cầu của Tỉnh và Giám đốc Sở giao;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Bính Liêu, Đầm Hà;

- Phụ trách Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ; Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ;

- Sinh hoạt tại Phòng Quản lý Công nghệ và Thị Trường công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


   

 PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG HOÀNG VĨNH KHUYẾN

 

- Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3836.047

- Điện thoại di động         : 0915.197.566

- Email : hoangvinhkhuyen@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: cải cách hành chính; Sở hữu công nghiệp; chương trình phát triển tài sản trí tuệ; hoạt động sáng kiến của Sở; An toàn bức xạ và hạt nhân, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; công tác pháp chế; đăng ký hoạt động tổ chức KH&CN, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính của Sở; phòng không nhân dân, quân sự, an ninh quốc phòng; Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thanh tra, nội dung thanh tra trước khi trình Giám đốc ký ban hành quyết định; đôn đốc thanh tra Sở thực hiện đảm bảo tiến độ.

- Chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ KH&CN theo phân công của Giám đốc Sở;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở đối với những nội dung công việc được Giám đốc phân công gồm: phòng không nhân dân, quân sự, an ninh quốc phòng, đối nội, đối ngoại đảm bảo hoạt động của Văn phòng Sở…;

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, tổ công tác,… theo yêu cầu của Tỉnh và Giám đốc Sở giao;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Ba Chẽ.

- Phụ trách các phòng: Quản lý Chuyên ngành; Thanh tra Sở (ngoại trừ những công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở không được phân công ủy quyền); Văn phòng (ngoại trừ những công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở không được phân công ủy quyền).

- Sinh hoạt tại Phòng Quản lý Chuyên ngành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 206
Đã truy cập: 1592873