Ban lãnh đạo

10/04/2023
 
   

 GIÁM ĐỐC: ÔNG PHẠM XUÂN ĐÀI 

 

- Trình độ chuyên môn     : Thạc sỹ kỹ thuật

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại di động         : 0904.063.268

- Email : phamxuandai@quangninh.gov.vn

 
  Phân công nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Sở; Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng, kỷ luật cơ quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân; xem xét, Quyết định thành lập Hội đồng khoa học của Sở, Giám đốc Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ; Người phát ngôn của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, đột xuất; ký kết luận các cuộc thanh tra của Thanh tra Sở theo thẩm quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quy hoạch, kế hoạch - tài chính đầu tư phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; các Đề án, chương trình dự án trọng điểm (nếu có); tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế của cơ quan; công tác đào tạo, bồi dưỡng; đối nội, đối ngoại; quy chế dân chủ cơ quan; hội nhập quốc tế; thi đua-khen thưởng, kỷ luật cơ quan; bảo vệ Chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, thực hiện chế độ tiền lương; phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ; lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; cổng thông tin điện tử thành phần của Sở.

- Chỉ đạo xây dựng Báo cáo, dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Đề án phát triển KH&CN và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo… theo yêu cầu của Tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Hạ Long, Móng Cái, Tiên Yên, Hải Hà. 

- Phụ trách hoạt động hành chính của Phòng Quản lý Khoa học; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Sinh hoạt tại Phòng Quản lý Khoa học.

 


   

 PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG PHAN ĐĂNG CHÍNH

 

- Trình độ chuyên môn       : ĐH Kinh tế quốc dân;Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại di động         : 0912002879

  • Email : phandangchinh@quangninh.gov.vn  

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: Sở hữu công nghiệp; chương trình phát triển tài sản trí tuệ; hoạt động sáng kiến của Sở; tổ chức khoa học và công nghệ; Chương trình OCOP, nông thôn mới, an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; văn thư, lưu trữ; quản lý tài sản; quân sự, an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy;  

- Thẩm định tài chính các nhiệm vụ KH&CN, đơn giá dịch vụ đặt hàng theo phân công của Giám đốc.

- Chỉ đạo các hoạt động của Văn phòng Sở;

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác… theo yêu cầu của Tỉnh và Giám đốc Sở giao; 

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Vân Đồn, Đầm Hà; Quảng Yên, Uông Bí.

- Đôn đốc xây dựng Kế hoạch và thực hiện các cuộc Thanh tra của Thanh tra Sở.

- Phụ trách hoạt động hành chính của Văn phòng Sở, phòng Quản lý Chuyên ngành.

- Sinh hoạt tại Văn phòng Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

    

 PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG PHẠM HỒNG THÁI

 

- Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ Khoa học quản lý

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại di động         : 0914.308.888

- Email : phamhongthai6@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: Quản lý công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, chuyển giao công nghệ; công nghệ thông tin, các chỉ số DDCI, PCI, chỉ số đổi mới sáng tạo, chỉ số đổi mới công nghệ, chuyển đổi số; Cải cách hành chính; hiện đại hóa nền hành chính của Sở; công tác pháp chế; ứng dụng, chuyển giao dịch vụ khoa học và công nghệ, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; kinh tế tập thể, Kinh tế hợp tác xã; hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Trưởng Ban biên tập các ấn phẩm KH&CN. 

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN sau khi Sở KH&CN ký kết hợp đồng theo phân công của Giám đốc Sở.

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác,… theo yêu cầu của Tỉnh và Giám đốc Sở giao.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động KH&CN cấp huyện tại các địa phương: Cẩm Phả, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đông Triều, Cô Tô.

- Phụ trách hoạt động hành chính của Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và Công nghệ.

- Sinh hoạt tại Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 638
Đã truy cập: 1801897