Văn phòng sở

24/02/2020


 

CHÁNH VĂN PHÒNG: ÔNG NGUYỄN QUANG HẢO

- Trình độ chuyên môn       : Thạc sĩ Văn hóa; Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại cơ quan           : 0203.3835.929

- Điện thoại di động           : 0122.533.1818

- Email: nguyenquanghao@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : Chỉ đạo hoạt động chung của Văn phòng; Chủ trì, tham mưu thực hiện công tác tổng hợp các hoạt động chung của Sở và các hoạt động Đoàn thể chính trị xã hội; Công tác tổ chức cán bộ; Đầu tư phát triển khoa học và công nghệ.

+ Chủ trì công tác tổng hợp; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở;

+ Quản lý các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển KHCN; hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển KHCN, tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng vốn...

+ Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đến đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia có tình liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển KTXH của địa phương...

+ Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở, của cơ quan; Theo dõi, đôn đốc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;

+ Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVC-LĐ của Sở; Tham mưu xây dựng các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; biên chế, vị trí việc làm của các phòng, đơn vị thuộc Sở; Quản lý hồ sơ, Hộ chiếu công vụ của CBCCVC LĐ, HĐ68 của Sở.

+ Chủ trì xây dựng các Quy chế của Sở thuộc lĩnh vực thực hiện; chủ trì công tác thi đua- khen thưởng; Thông báo các Văn bản chỉ đạo của tỉnh, Sở tại cuộc họp giao ban Sở;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


 

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: BÀ HOÀNG THỊ NINH THUẬN

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.537

- Điện thoại di động      :   0904.344.898

- Email : hoangthininhthuan@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :  Chủ trì, tham mưu thực hiện chứ năng nhiệm vụ ở các lĩnh vực: Kế hoạch, Tài chính;

+ Chủ trì xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế chính sách, biên pháp thúc đẩy KHCN trên địa bàn tỉnh; chủ trì tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KHCN của Sở, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về KHCN của Sở, Ngành;

+  Quản lý nguồn vốn sự nghiệp KHCN và nguồn vốn đầu tư sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở...;

+ Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực KHCN của tỉnh theo quy định; Tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh;

+ Chủ trì xây dựng các Quy chế của Sở thuộc lĩnh vực thực hiện;

+ Báo cáo kết quả hoạt động KHCN tại cuộc họp giao bao Sở;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: ÔNG ĐỖ KIM ĐỒNG

- Trình độ chuyên môn            : Thạc sỹ Lâm nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị       :  Trung cấp

- Điện thoại văn phòng            : 0203.3635.686

- Điện thoại di động                :   0915.584.750

- Email: dokimdong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : Chủ trì, tham mưu thực hiện công tác tổng hợp báo cáo về công tác an ninh, quốc phòng; ATVSTP, VSMT; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí…; Công tác Pháp chế; Hợp tác quốc tế về hoạt động KH&CN; Hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị:

+ Chủ trì, tham mưu thực hiện công tác pháp chế theo quy định; thẩm tra, chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

+ Chủ trì xây dựng các Quy chế của Sở thuộc lĩnh vực thực hiện; Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các Quy chế của Sở sau khi được ban hành;

+ Tổng hợp đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trình kỳ họp HĐND, UBND thường kỳ;

+ Chủ trì công tác hợp tác quốc tế, hợp tác với tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở;

+ Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở;

+ Công tác Cải cách hành chính: xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ công tác CCHC; Rà soát các TTHC theo quy định; Đánh giá chỉ số cải cách hành chính, cải cách hành chính của cơ quan;

+ Chủ trì công tác lễ tân, hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Sở;

+ Tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ đặt hàng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực ngành;

+ Chỉ đạo công tác hành chính, quản trị, nội vụ: Thừa lệnh ủy quyền của Giám đốc ký Phiếu lĩnh xăng, Lệnh điều xe, Giấy đi đường, Giấy nghỉ phép; Điều hành xe phục vụ Lãnh đạo Sở đi công tác; Công tác đối nội, đối ngoại: Kỷ niệm các ngày lễ tết; các ngày kỷ niệm của các đơn vị trong ngoài tỉnh, Hiếu, hỉ;

+ Thông báo tình hình sử dụng điện, nước, tin bài tại cuộc họp giao ban Sở;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.  

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ HÀ

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, CN Quản trị văn phòng

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan : 0203.3837.537

- Điện thoại di động : 0912.286.575

- Email : nguyenthiha.skhvcn@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : trực tiếp công tác kế toán:

+ Nguồn thường xuyên – chi hoạt động hành chính của khối Văn phòng Sở; nguồn SNKH tỉnh, nguồn SNKH TW ủy quyền; nguồn thu phí và lệ phí;

+ Tổng hợp các báo cáo ngành liên quan đến công tác tài chính, kế toán; Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cơ quan Văn phòng Sở; + Tổng hợp Báo cáo quyết toán tài chính của ngành;  Báo cáo tài sản cố định của ngành;

+Công tác BHXH: Theo dõi tăng, giảm và quản lý sổ BHXH của cán bộ, công chức cơ quan.

+ Tổng hợp chi phí sử dụng điện, nước, xăng xe; Tình hình giải ngân các nguồn vốn phục vụ các cuộc họp giao ban của cơ quan;

+ Tham gia quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ Tham gia xây dựng các Quy chế của Sở thuộc lĩnh vực thực hiện;

+ Công tác khác: Viết bài đưa công thông tin theo lĩnh vực công việc thực hiện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công trực tiếp Lãnh đạo Văn phòng phân công.  

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ THU

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan : 0203.3 635.686

- Điện thoại di động         : 0973.911.909

- Email : nguyenthithu.skhvcn@quangninh.gov.vn

- Thực hiện công tác tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN; Quản lý các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước;

+ Xây dựng dự thảo kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

+ Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động KH&CN Sở, ngành định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, 5 năm và các chỉ đạo khác của UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy, Bộ KHCN; Xây dựng Dự thảo báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở; Báo cáo phục vụ Lãnh đạo Sở tham dự họp thường kỳ UBND tỉnh, họp Tỉnh ủy;

+ Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo họp giao ban cơ quan;  báo cáo thuộc phạm vi công việc của phòng. Dự thảo thông báo, kết luận của lãnh đạo Sở tại các cuộc họp giao ban định kỳ, hoặc đột xuất của Sở; Viết tin bài về họp giao ban hàng tháng của cơ quan;

+ Tham gia quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Công tác hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN cấp cơ sở;

+ Tham gia xây dựng các Quy chế của Sở thuộc lĩnh vực thực hiện;

+ Thực hiện công tác quản lý quỹ của cơ quan Văn phòng Sở;

+ Công tác khác: Viết bài đưa công thông tin theo lĩnh vực công việc thực hiện; thực hiện các nhiệm vụ khác do  Lãnh đạo Sở phân công trực tiếp và Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ PHẠM THỊ QUYÊN

 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân hành chính.
- Điện thoại văn phòng :  0203.3835.958

- Điện thoại di động      :   01676.024.686

- Email: phamthiquyen@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: thực hiện công tác văn thư lưu trữ của Sở: tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hưỡng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý, cập nhật thông tin về lịch công tác của Lãnh đạo Sở; thực hiện nhiệm vụ quản trị nội vụ: quản lý kho lưu trữ tài liệu của cơ quan; thực hiện công tác cải cách hành chính: xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ công tác CCHC; rà soát các TTHC theo quy định; đánh giá chỉ số CCHC của cơ quan;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công trực tiếp và Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG PHẠM HOÀNG TÙNG

 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện tử Viễn thông.

- Điện thoại văn phòng :  0203.3835.757

- Điện thoại di động      :   0904.821.898

- Email:  phamhoangtung@quangninh.gov.vn

- Phụ trách vận hành hệ thống mạng CNTT nội bộ của ngành; Tổ chức triển khai, quản lý ứng dụng các phần mềm phục vụ điều hành, quản lý của Sở; Thực hiện nhiệm vụ quản trị, nội vụ.

+ Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo: Phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ; an toàn giao thông; an ninh quốc phòng, dân quân tự vệ;  bảo vệ chính trị nội bộ, phòng không không quân, biên giới hải đảo; Công tác trật tự, an ninh, an toàn VSTP, vệ sinh môi trường công sở;

+ Thực hiện công tác quản trị mạng: Trực tiếp thực hiện phát triển mạng, trang thông tin, cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; Tổ chức triển khai, quản lý ứng dụng các phần mềm phục vụ điều hành quản lý của Sở.

+ Tham mưu việc rà soát, lựa chọn, biên tập và tổng hợp các bản tin đăng tải lên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; Tổng hợp tin bài đăng tải hàng tháng để phục vụ cuộc họp giao ban cơ quan.

+ Thực hiện nhiệm vụ quản trị, nội vụ: Quản lý hội trường tầng 2, 3; Quản lý thư viện: sắp xếp tài liệu lưu trữ theo mục lục, thời gian; Kiểm tra, xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sửa chữa ô tô, máy tính... của cơ quan theo quy định; Công tác hiếu, hỉ, tiếp đón khách đến tham quan và làm việc

+ Theo dõi, tổng hợp báo cáo tài sản Khối văn phòng Sở; Quản lý cấp phát vật tư, dụng cụ hành chính, văn phòng phẩm của cơ quan

+ Công tác khác: Viết bài đưa công thông tin theo lĩnh vực công việc thực hiện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công trực tiếp Lãnh đạo Văn phòng phân công

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3276
Đã truy cập: 49296729.