Văn phòng sở

16/06/2023

 

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH: 

BÀ HOÀNG THỊ NINH THUẬN

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Ký hiệu tắt: V1

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.537

- Điện thoại di động      :   0904.344.898

- Email : hoangthininhthuan@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Điều hành, quản lý chung các hoạt động của Văn phòng, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác tổ chức, bộ máy cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; nâng lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

Trực tiếp thực hiện:

- Tham mưu Giám đốc Sở về: quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; quyết định thành lập và quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị;

- Tham mưu về công tác quy hoạch, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách, tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

- Tham mưu về công tác bảo vệ Chính trị nội bộ

- Quản lý hồ sơ công chức, HĐ68 của Sở

- Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;

- Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;

- Thường trực, theo dõi, thực hiện các báo cáo hàng tháng, quý, năm về: quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, khoa giáo, bảo vệ chính trị nội bộ, công chức viên chức và người lao động của Sở.

- Phân công trực xe ô tô, ký giấy đi đường.

* Chỉ đạo thực hiện:

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác chung của Sở;

- Tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

- Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;

- Chỉ đạo thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở.

- Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Nâng lương, nâng lương trước thời hạn;

- Công tác thi đua khen thưởng của Sở. 

- Thực hiện các nội dung công việc khác khi được lãnh đạo Sở giao.

 

 

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ HÀ

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, CN Quản trị văn phòng

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Ký hiệu tắt: VP1

- Điện thoại cơ quan : 0203.3837.537

- Điện thoại di động : 0912.286.575

- Email : nguyenthiha.skhvcn@quangninh.gov.v

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Thực hiện nhiệm vụ phụ trách kế toán Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định; Công tác BHXH; thanh quyết toán tài chính của khối Văn Phòng Sở; quản lý tài sản, cơ sở vật chất trang thiết bị của Sở theo quy định.

- Báo cáo quyết toán các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước; Thực hiện tổng hợp Báo cáo Quyết toán tài chính ngành; Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cơ quan Văn phòng Sở; Quyết toán Phí và Lệ phí, tiết kiệm chống lãng phí.

- Thực hiện, đề xuất công tác sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị khối Văn phòng Sở.

- Phối hợp tham gia các Hội đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thẩm định dự toán và thanh quyết toán các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN.

 - Thực hiện các chế độ, chính sách, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở.

- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở theo chỉ đạo; thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

CHUYÊN VIÊN:

ÔNG LÊ HỒNG SƠN

  Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ Tin học

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Ký hiệu viết tắt:  VP5

- Điện thoại văn phòng       : 0203.3836.741

- Điện thoại di động            : 0888.0886.38

- Email:  lehongson@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : 
- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, nâng lương, đào tào, bồi dưỡng, quản lý  CCVC, HĐLĐ của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quốc phòng an ninh, phòng cháy, chữa cháy, dân quân tự vệ, phòng không nhân dân, phòng chống thiên tai, bão lũ.

- Làm đầu mối điều phối các phòng, đơn vị về thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

  - Thực hiện công tác hành chính, nội vụ, điện nước của Sở.

- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở theo chỉ đạo;

- Thực hiện các nội dung công việc khác khi được Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở giao

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỄN

- Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư chế biến thủy sản; Thạc sỹ CN sau thu hoạch.

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Ký hiệu viết tắt:  VP2

- Điện thoại cơ quan : 0203.3836.741

- Điện thoại di động :0905.511.484

- Email: nguyenthidieuhuyen@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : 

- Thực hiện công tác báo cáo tổng hợp, định kỳ, đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở (báo cáo tuần, tháng, quý, năm…).

- Tham mưu ban hành thông báo, biên bản hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở;

- Tổng hợp, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động chung về KH&CN của Sở; theo dõi và đôn đốc thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ.  

- Phối hợp tham gia các Hội đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh Uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

- Thực hiện công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở theo chỉ đạo; thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do  Lãnh đạo Sở phân công trực tiếp và Lãnh đạo Văn phòng phân công.


 

CHUYÊN VIÊN: BÀ PHẠM THỊ QUYÊN

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân hành chính.

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Ký hiệu tắt: VP4

- Điện thoại cơ quan : 0203.3835.958

- Điện thoại di động      :   037.602.4686

- Email: phamthiquyen@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận, kiểm tra về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

- Quản lý, cập nhật và thông tin về lịch công tác của Lãnh đạo Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ quản trị, nội vụ: Quản lý kho lưu trữ tài liệu của cơ quan.

- Thực hiện công tác mua sắm văn phòng phẩm (chè, nước phục vụ lãnh đạo, vật tư phục vụ công tác văn thư, văn phòng;

- Cập nhật, rà soát các văn bản chỉ đạo Lãnh đạo Sở giao cho các phòng, đơn vị thực hiện, báo cáo Chánh Văn phòng đôn đốc hoàn thành đúng thời gian yêu cầu.

- Làm lịch công tác tháng, phân công lịch trực các ngày lễ, tết của Sở.

- Thực hiện các nội dung công việc khác khi được giao

 

 CHUYÊN VIÊN: BÀ TRẦN THỊ HOÀNG YẾN

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Luật.

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Ký hiệu tắt: VP3

- Điện thoại văn phòng :  0203.3836.741
- Điện thoại di động      :   0827.134.113

- Email:  tranthihoangyen@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chỉ đạo ISO; công tác thanh niên.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ của các sở ngành.

- Theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Tỉnh uỷ, các bộ, ngành trung ương.

- Phối hợp tham gia các Hội đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở theo chỉ đạo.

- Thực hiện các nội dung công việc khác khi được Lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Sở giao.

 

NHÂN VIÊN THỪA HÀNH NHIỆM VỤ: ÔNG HOÀNG VĂN THUÂN

- Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại di động      :   0921.898.554

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Quản lý và lái xe ô tô 14A-00588 phục vụ cơ quan theo kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở.

- Trực hỗ trợ công tác văn thư (nhận, scan văn bản, phô tô tài liệu….)

- Ngoài các nội dung đã được phân công, khi có yêu cầu của Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở phân công trực tiếp và Lãnh đạo Văn phòng phân công.

- Thực hiện các nội dung công việc khác khi được giao

NHÂN VIÊN THỪA HÀNH NHIỆM VỤ:  ÔNG NGUYỄN QUỐC HUY

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Điện thoại di động      :   0906.019.598

  * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Quản lý và lái xe ô tô 14A-01451 phục vụ cơ quan theo kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở; Thường xuyên theo dõi, cập nhật lịch công tác của Lãnh đạo Sở để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trực hỗ trợ công tác văn thư thư (nhận, scan văn bản, phô tô tài liệu….)

- Theo dõi, thanh toán điện, nước khối văn phòng Sở.

- Quản lý hệ thống máy chiếu, các thiết bị đèn, điện, điện thoại của các phòng họp, phòng làm việc của Lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công chức của Sở, phòng họp, khu vực sinh hoạt chung; hệ thống nước, thoát nước và vệ sinh chung cơ quan; Chủ động đề xuất và kịp thời thay thế, sửa chữa các thiết bị bị hư hỏng; Đôn đốc, nhắc nhở các phòng, CCB.CCVC-LĐ thực hiện tiết kiệm điện, nước, bảo vệ tài sản và giữ gìn vệ sinh cơ quan.

Ngoài các nội dung đã được phân công, khi có yêu cầu của Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở phân công trực tiếp và Lãnh đạo Văn phòng phân công.

- Thực hiện các nội dung công việc khác khi được giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 137
Đã truy cập: 1987783