Văn phòng sở

12/05/2021

 

CHÁNH VĂN PHÒNG: ÔNG NGUYỄN QUANG HẢO

- Trình độ chuyên môn       : Thạc sĩ Văn hóa; Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại cơ quan           : 0203.3836.741

- Điện thoại di động           : 077.533.1818

- Email: nguyenquanghao@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Điều hành, quản lý chung các hoạt động của Văn phòng, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; nâng lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật

Trực tiếp thực hiện:

- Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ thuộc sở;

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

- Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở;

- Hợp tác quốc tế về KHCN

- Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;

- Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;

- Quản lý điều hành phân công trực xe ô tô, quản lý và ký giấy đi đường.

- Thực hiện công tác pháp chế của Sở, công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Tham mưu xây dựng, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở; chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các phòng đơn vị thuộc Sở.

- Đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ sau khi được UBND tỉnh, lãnh đạo Sở giao.

- Thường trực, theo dõi, thực hiện các báo cáo hàng tháng, quý, năm về: quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận, khoa giáo, bảo vệ chính trị nội bộ, công chức viên chức và người lao động của Sở.

- Theo dõi, thực hiện công tác kỷ cương công vụ, lề lối làm việc công chức viên chức và người lao động của Sở.

* Chỉ đạo thực hiện:

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Sở. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác chung của Sở;

- Tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

- Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;

- Chỉ đạo thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở.

- Nâng lương, nâng lương trước thời hạn;

- Công tác thi đua khen thưởng của Sở. 

- Thực hiện các nội dung công việc khác khi được lãnh đạo Sở giao.

 

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: BÀ HOÀNG THỊ NINH THUẬN

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3837.537

- Điện thoại di động      :   0904.344.898

- Email : hoangthininhthuan@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : 

Điều hành, quản lý hoạt động của Văn Phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng, trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch - tài chính của Sở KH&CN, thanh quyết toán;

Chủ trì thực hiện các công việc sau:

- Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch - tài chính của Sở KH&CN; Thực hiện tổng hợp Báo cáo Quyết toán tài chính ngành;

- Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở;

- Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định;

- Thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Khoa học tự nhiên; khoa học y và dược;

- Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ: hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ;

- Theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Tỉnh uỷ, các bộ, ngành trung ương.

- Làm đầu mối điều phối các phòng, đơn vị về thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

* Chỉ đạo thực hiện:

- Xây dựng dự thảo kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

  - Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác hành chính, nội vụ, điện nước của Sở.

- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở theo chỉ đạo;

- Thực hiện các nội dung công việc khác khi được Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở giao


 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ HÀ

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, CN Quản trị văn phòng

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan : 0203.3837.537

- Điện thoại di động : 0912.286.575

- Email : nguyenthiha.skhvcn@quangninh.gov.v

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Trực tiếp làm công tác kế toán Văn phòng Sở; Công tác BHXH; thanh quyết toán tài chính của Sở.

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cơ quan Văn phòng Sở; Quyết toán Phí và Lệ phí.

- Tổng hợp, theo dõi TSCĐ của Sở, Kế toán quỹ KHCN

- Thực hiện, đề xuất công tác sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị khối Văn phòng Sở.

- Theo dõi, quản lý kinh phí các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khoa học kỹ thuật và CN, khoa học nhân văn.

 - Thực hiện các chế độ, chính sách, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở

- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở theo chỉ đạo; thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do  Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng phân công.


 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ THU

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan : 0203.3 635.686

- Điện thoại di động  : 0973.911.909

- Email : nguyenthithu.skhvcn@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : 

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Sở; Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN của Sở.

- Tham mưu ban hành các thông báo, biên bản hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; Tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, năm của Sở. Định kỳ xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Giám đốc gửi uỷ ban tỉnh; báo cáo của Giám đốc gửi tỉnh uỷ

- Theo dõi công tác thanh niên, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Xây dựng dự thảo kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở; Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực nông nghiệp, khoa học xã hội.

- Thực hiện công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở theo chỉ đạo; thăm hỏi, chúc mừng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do  Lãnh đạo Sở phân công trực tiếp và Lãnh đạo Văn phòng phân công.


 

CHUYÊN VIÊN: BÀ PHẠM THỊ QUYÊN

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân hành chính.

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan : 0203.3835.958

- Điện thoại di động      :   037.602.4686

- Email: phamthiquyen@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận, kiểm tra về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

- Quản lý, cập nhật và thông tin về lịch công tác của Lãnh đạo Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ quản trị, nội vụ: Quản lý kho lưu trữ tài liệu của cơ quan.

- Thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác văn thư lưu trữ;

- Cập nhật, rà soát các văn bản chỉ đạo Lãnh đạo Sở giao cho các phòng, đơn vị thực hiện, báo cáo Chánh Văn phòng đôn đốc hoàn thành đúng thời gian yêu cầu.

- Thực hiện các nội dung công việc khác khi được giao


 

 CHUYÊN VIÊN: BÀ TRẦN THỊ HOÀNG YẾN

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Luật.

- Điện thoại văn phòng :  0203.3836.741
- Điện thoại di động      :   076.233.6067

- Email:  tranthihoangyen@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

 

 

NHÂN VIÊN THỪA HÀNH NHIỆM VỤ: ÔNG HOÀNG VĂN THUÂN

- Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại di động      :   0921.898.554

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Quản lý và lái xe ô tô 14C-7588 phục vụ cơ quan theo kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở.

- Trực hỗ trợ công tác văn thư (nhận, scan văn bản, phô tô tài liệu….); chuẩn bị loa đài hội trường khi không lái xe phục vụ lãnh đạo Sở.

- Quản lý hệ thống máy chiếu, các thiết bị đèn, điện, điện thoại của các phòng họp, phòng làm việc của Lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công chức của Sở, phòng họp, khu vực sinh hoạt chung; hệ thống nước, thoát nước và vệ sinh chung cơ quan; Chủ động đề xuất và kịp thời thay thế, sửa chữa các thiết bị bị hư hỏng; Đôn đốc, nhắc nhở các phòng, CCB.CCVC-LĐ thực hiện tiết kiệm điện, nước, bảo vệ tài sản và giữ gìn vệ sinh cơ quan.

- Ngoài các nội dung đã được phân công, khi có yêu cầu của Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở phân công trực tiếp và Lãnh đạo Văn phòng phân công.

- Thực hiện các nội dung công việc khác khi được giao.


NHÂN VIÊN THỪA HÀNH NHIỆM VỤ:  ÔNG NGUYỄN QUỐC HUY

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Điện thoại di động      :   0906.019.598

  * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Quản lý và lái xe ô tô 14A-005.88 phục vụ cơ quan theo kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở; Thường xuyên theo dõi, cập nhật lịch công tác của Lãnh đạo Sở để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trực hỗ trợ công tác văn thư thư (nhận, scan văn bản, phô tô tài liệu….); chuẩn bị loa đài hội trường khi không lái xe phục vụ lãnh đạo Sở.

- Theo dõi, thanh toán điện, nước khối văn phòng Sở.

- Quản lý hệ thống máy chiếu, các thiết bị đèn, điện, điện thoại của các phòng họp, phòng làm việc của Lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công chức của Sở, phòng họp, khu vực sinh hoạt chung; hệ thống nước, thoát nước và vệ sinh chung cơ quan; Chủ động đề xuất và kịp thời thay thế, sửa chữa các thiết bị bị hư hỏng; Đôn đốc, nhắc nhở các phòng, CCB.CCVC-LĐ thực hiện tiết kiệm điện, nước, bảo vệ tài sản và giữ gìn vệ sinh cơ quan.

Ngoài các nội dung đã được phân công, khi có yêu cầu của Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở phân công trực tiếp và Lãnh đạo Văn phòng phân công.

- Thực hiện các nội dung công việc khác khi được giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 748
Đã truy cập: 925984