Thanh tra so

04/04/2020


 

CHÁNH THANH TRA: ÔNG NGUYỄN QUYẾT TIẾN

- Trình độ chuyên môn       : Kỹ sư kinh tế cơ khí 

- Trình độ lý luận chính trị   : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng       : 0333 835 556

- Điện thoại di động           : 0912.773.799

- Email : nguyenquettien@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
- Phụ trách, quản lý chung trong công tác thanh tra; quản lý cán bộ, công chức và điều hành các hoạt động của đơn vị mình theo quy chế làm việc; quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và các quy định pháp luật khác có liên quan;

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quyền hạn của Sở, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở về thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra;

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở Phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị thuộc Sở.

- Xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của sở

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở và trực tiếp phụ trách về công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân;

- Giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định.

- Trưởng đoàn thanh tra theo yêu cầu của đơn vị và của cấp trên.

- Triển khai công tác Pháp luật thuộc phạm vi thanh tra.

- Chịu trách nhiệm về quyết định; kết luận các vụ việc thanh tra của cán bộ thuộc quyền quản lý.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.


 

PHÓ CHÁNH THANH TRA: ÔNG ĐINH CÔNG BẰNG

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế và Quản lý.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại cơ quan: 0333 835 556

- Điện thoại di động: 0915 106 898

- Email: dinhcongbang@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Chánh thanh tra chỉ đạo, tổ chức phối hợp và điều phối hoạt động công tác thanh tra theo chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện và hỗ trợ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ theo lĩnh vực và địa bàn do Chánh Thanh tra phân công.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ, thanh tra hành chính.

- Trưởng đoàn thanh tra theo phân công của Chánh Thanh tra.

- Phối hợp với các đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Chánh Thanh tra giao.

- Phối hợp, chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra.

- Chỉ đạo xây dựng và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt các báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hoạt động của Thanh tra Sở.

- Thay mặt Chánh Thanh tra giải quyết các công việc của Thanh tra Sở khi Chánh Thanh tra đi vắng.

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công việc khác do Chánh Thanh tra, Lãnh đạo Sở giao.

- Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và pháp luật về các nhiệm vụ được giao.


 

THANH TRA VIÊN: ÔNG NGUYỄN QUANG MINH  

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Chăn nuôi Thú y.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại cơ quan: 0333 835 556.

- Di động: 0912 823 858.

- Email: nguyenquangminh@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Giúp việc cho lãnh đạo Thanh tra và tham gia các cuộc thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; An toàn kiểm soát bức xạ, hạt nhân; Sở hữu công nghiệp; Dự án đầu tư;Nhiệm vụ cấp tỉnh trở lên,...) theo sự phân công của Chánh Thanh tra;

- Phối hợp với các đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Chánh Thanh tra giao;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, 6 tháng, quý;

- Xây dựng các báo cáo định kỳ công tác Phòng, chống tham nhũng; Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi của Thanh tra Sở (Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật xử lý VPHC; Báo cáo Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật Thanh tra; Báo cáo thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán;...).

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ các cuộc thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Sở tổ chức; Quản lý các công cụ, phương tiện hỗ trợ hoạt động của Thanh tra Sở;

- Đảm nhiệm các công việc của đồng chí Nguyễn Thị Thúy Vân khi đồng chí Vân đi vắng;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo thanh tra.

- Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.


 

THANH TRA VIÊN: BÀ  NGUYỄN THỊ THÚY VÂN   

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Lý Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Xã Hội học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Điện thoại cơ quan: 0333 835 556.

- Di động: 0868.585.818.

- Email: nguyenthuyvan@quangninh.gov.vn

- Giúp việc cho lãnh đạo Thanh tra và tham gia các cuộc thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Quản lý công nghệ; Đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở); thanh tra hành chính, nội vụ và phòng chống tham nhũng theo sự phân công của Chánh Thanh tra;

- Phối hợp với các đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Chánh Thanh tra giao;

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định;

- Tổng hợp và xây dựng các báo cáo hàng năm; báo cáo định kỳ trong hoạt động của Thanh tra Sở (Báo cáo định kỳ Tháng, Quý, Năm về công tác Thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, Tố cáo và tiếp công dân);

- Theo dõi và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng hàng năm của Thanh tra Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan tới kinh phí của Thanh tra.

- Đảm nhiệm các công việc của đồng chí Nguyễn Quang Minh khi đồng chí Minh đi vắng;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo thanh tra.

- Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 280
Đã truy cập: 557554