Thanh tra so

16/09/2022
 
 


 

CHÁNH THANH TRA: ÔNG ĐINH CÔNG BẰNG

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế và Quản lý.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ký hiệu tắt: CTTra0

- Điện thoại cơ quan: 02033.835.556

- Điện thoại di động: 0915.106.898

- Email: dinhcongbang@quangninh.gov.vn

 
 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
 
 - Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về hoạt động của Thanh tra. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác: thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, công tác kỷ cương, công vụ;

- Lãnh đạo quản lý, điều hành Thanh tra viên, công chức thanh tra trong đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trên các lĩnh vực được Giám đốc Sở phân công, phụ trách;

- Chỉ đạo công tác xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Thanh tra các sở, ngành trong tỉnh; Thanh tra Bộ; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Cục An toàn bức xạ hạt nhân; Cục Sở hữu trí tuệ trong công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các nhiệm vụ khác;

- Giúp Giám đốc Sở xử lý chồng chéo các cuộc thanh, kiểm tra trong nội bộ Sở và thanh tra sở, ngành trong tỉnh; Bộ, Tổng cục, Cục...;

- Trưởng Đoàn thanh tra khi Giám đốc Sở yêu cầu và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định;

- Triển khai công tác Pháp luật thuộc phạm vi thanh tra;

- Chịu trách nhiệm về quyết định, kết luận các vụ việc thanh tra của Đoàn thanh tra thuộc quyền quản lý;

- Phụ trách thanh tra Hành chính, trách nhiệm của Thủ trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển giao công nghệ;

- Trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị liên quan tham gia hoạt động thanh tra;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

 

  PHÓ CHÁNH THANH TRA: ÔNG ĐỖ KIM ĐỒNG

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Lâm nghiệp; cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị      :  Trung cấp

- Ký hiệu tắt: PTTra1

- Điện thoại văn phòng            : 02033.835.556

- Điện thoại di động                :   0915.584.750

- Email: dokimdong@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Chánh thanh tra tổ chức thanh tra theo chương trình, kế hoạch hoặc đột xuất đối với những nội dung thanh tra được giao phụ trách; xử lý các công việc nội bộ, thanh kiểm tra nội bộ và công tác sau thanh tra; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí và công tác báo cáo 06 tháng, năm của các ngành, sở, bộ,... và khi có yêu cầu;

- Phụ trách thanh tra các lĩnh vực: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công;

- Phối hợp với các đồng chí khác trong thực hiện nhiệm vụ của thanh tra và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh thanh tra;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham gia các đoàn thanh tra do Giám đốc Sở, Chánh thanh tra giao;

- Thay mặt Chánh thanh tra giải quyết công việc của Thanh tra khi Chánh thanh tra đi công tác và uỷ quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Chánh thanh tra giao; Chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Trưởng đoàn thanh tra khi Giám đốc Sở, Chánh thanh tra giao và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách hành chính; công tác kỷ cương, công vụ.

- Giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định. 

 

PHÓ CHÁNH THANH TRA: BÀ ĐOÀN HẢI LÝ

- Trình độ chuyên môn : CN KH xã hội nhân văn; Thạc sỹ Quản lý KH&CN

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Ký hiệu tắt: PTTra2

- Điện thoại cơ quan     : 02033.835.556

- Điện thoại di động     : 0914.881.888

- Email: doanhaily@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
 
 

CHUYÊN VIÊN CHÍNH: ÔNG HOÀNG TRỌNG NGHĨA

- Trình độ chuyên môn     : Kỹ sư hóa nhiên liệu

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 02033.835.556

- Điện thoại di động         : 0904.180.189/ 0915.801.212

- Email: hoangtrongnghia@quangninh.gov.vn

  
*Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
 
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 266
Đã truy cập: 1862980