Phòng Quản lý khoa học

08/04/2020

TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG VŨ VĂN NHÃ

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Xây dựng, Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng  : 0203.3835.511

- Điện thoại di động       :   0982.361.828

- Email : vuvannha@quangninh.gov.vn


* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của phòng;

- Chỉ đạo rà soát và tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng và điều chỉnh các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và quản lý triển khai thực hiện các nhiệm vụ NCKH&PTCN cấp tỉnh và tăng cường công tác quản lý NCKH&PTCN hàng năm

- Chủ trì công tác hướng dẫn và hỗ trợ UBND các địa phương Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; ứng dụng, nhân rộng kết quả hoạt động KH&CN; công tác lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KH&CN và triển khai các hoạt động KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn.

- Phụ trách các hoạt động NCKH&PTCN cấp tỉnh, Chương trình bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, tham mưu giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; Các nhiệm vụ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ do Bộ KH&CN quản lý;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo triển khai và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về: Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ; công tác chủ đề hàng năm của Tỉnh;

- Chỉ đạo phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo thực hiện về: Bảo vệ môi trường; Nâng cao năng lực cạnh tranh; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh; Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Dịch vụ logistics.

- Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của Phòng QLKH;

- Chỉ đạo tham mưu kiện toàn và chuẩn bị nội dung hoạt động của Hội đồng KH&CN Tỉnh. Thư ký khoa học của Hội đồng KH&CN Tỉnh; Thư ký khoa học của Hội đồng KH&CN Sở (Theo QĐ 241/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2017).

- Tham gia Ban biên tập KH&CN của Sở. Chỉ đạo viết và biên tập các bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN; Kỷ yếu hoạt động KH&CN được phân công;

- Chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng của phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: BÀ THÂN TRỌNG NGỌC LAN

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ thuỷ sản

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan      : 0203.3635.835 

- Điện thoại di động      : 0902.265.625

- Email : thantrongngoclan@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:Quản lý điều hành công việc chung của phòng khi Trưởng phòng đi vắng;

- Chỉ đạo việc hướng dẫn và hỗ trợ UBND các địa phương Cẩm Phả, Cô Tô và Vân Đồn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; ứng dụng, nhân rộng kết quả hoạt động KH&CN; công tác lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KH&CN và triển khai các hoạt động KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn.

- Phụ trách các hoạt động NCKH&PTCN cấp tỉnh, Chương trình bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, tham mưu giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực: Khoa học nông nghiệp (thủy sản, bảo quản chế biến thủy sản và một số lĩnh vực liên quan;...) và công nghệ sinh học nông nghiệp.

- Chỉ đạo triển khai và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về: Nghị quyết của Tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ; Công nghệ sinh học; đa dạng sinh học; phát triển kinh tế thủy sản; quản lý như nước về an toàn thực phẩm.

- Đầu mối theo dõi, tham mưu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình ghi nhớ hợp tác giữa Tỉnh Quảng Ninh và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN;

- Chỉ đạo viết và rà soát các tin, bài về hoạt động của phòng đăng trên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Tham gia Ban chấp hành Hội Nông dân Tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện công tác ISO của phòng QLKH;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

Quản lý điều hành công việc chung của phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: 

+ Phụ trách lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

+ Quản lý các dự án thuộc Đề án bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh.

+ Tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổng hợp tình hính thực hiện Nghị quyết số 07–NQ/TU ngày 13/3/2017 về phát triển khoa học và công nghệ

+ Theo dõi Chương trình ghi nhớ hợp tác giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh và Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.
 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: BÀ ĐOÀN HẢI LÝ

- Trình độ chuyên môn : CN KH xã hội nhân văn; Thạc sỹ Quản lý KH&CN

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.952

- Điện thoại di động     : 0914.881.888

- Email: doanhaily@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo rà soát và tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng và điều chỉnh các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo việc hướng dẫn và hỗ trợ UBND các địa phương Hạ Long, Móng Cái và Hải Hà về thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; ứng dụng, nhân rộng kết quả hoạt động KH&CN; công tác lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và triển khai các hoạt động KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và quản lý triển khai thực hiện các dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN sử dụng ngân sách đầu tư phát triển khoa học và công nghệ;

- Phụ trách các hoạt động NCKH&PTCN cấp tỉnh, Chương trình bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, tham mưu giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực: Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn; Khoa học y, dược.

- Chỉ đạo triển khai và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về các hoạt động: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Chiến lược công tác dân tộc; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; phát triển nhân lực và thu hút nhân tài, chuyên gia KH&CN; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển du lịch,dịch vụ;

- Chủ trì tham mưu, tổng hợp cáo cáo hoạt động các chương trình phối hợp của Tỉnh với các Trường Đại học về lĩnh vực KH&CN (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Ngoại thương, Học viện Phật giáo Việt Nam...); Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân tộc tỉnh và Sở KH&CN.

- Tham mưu thẩm định hồ sơ xếp hạng các di tích trên địa bàn Tỉnh.

- Chỉ đạo viết và rà soát các tin, bài về hoạt động của phòng đăng trên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện kiêm nhiệm công tác chuyên môn bên văn phòng Quỹ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG LÂM VĂN PHONG

 - Trình độ chuyên môn :  Thạc sỹ, Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan  : 0203.3635.835 

- Điện thoại di động  : 0902.056.138

- Email: lamvanphong@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo rà soát và tham mưu xây dựng và điều chỉnh các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động KH&CN ở cấp huyện theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo việc hướng dẫn và hỗ trợ UBND các địa phương Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà và Tiên Yên thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; ứng dụng, nhân rộng kết quả hoạt động KH&CN; công tác lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KH&CN và triển khai các hoạt động KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn.

- Phụ trách các hoạt động NCKH&PTCN cấp tỉnh, tham mưu giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực: Khoa học nông nghiệp (trồng trọt bao gồm cả lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, bảo quản chế biến trong chăn nuôi, trồng trọt và các lĩnh vực liên quan khác...);

- Chủ trì tham mưu lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ hoạt động quản lý KH&CN cấp cơ sở hàng năm.

- Chỉ đạo công tác tham mưu hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và quản lý triển khai thực hiện cho các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

- Chỉ đạo xây dựng và Quản lý triển khai Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2020–2025. Phụ trách các hoạt động KH&CN, nhiệm vụ bảo tồn gen cấp tỉnh thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp và lĩnh vực khoa học nông nghiệp khác.

- Chỉ đạo triển khai và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về: Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; Đề án 196 đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát triển kinh tế tập thể; Chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN với Liên minh hợp tác xã; Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh (Chương trình OCOP).

- Chỉ đạo viết và rà soát các tin, bài về hoạt động của phòng đăng trên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỄN

- Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư chế biến thủy sản; Thạc sỹ CN sau thu hoạch.

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại cơ quan : 0203.3635.835 

- Điện thoại di động :0905.511.1484

- Email: nguyenthidieuhuyen@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Hướng dẫn và hỗ trợ UBND các địa phương Cẩm Phả, Cô Tô và Vân Đồn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KH&CN và triển khai các hoạt động KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn.

- Quản lý các nhiệm vụ KH&CN, Chương trình bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, tham mưu giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN, theo dõi việc ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: Khoa học nông nghiệp (thủy sản, bảo quản chế biến thủy sản và một số lĩnh vực liên quan khác...) và công nghệ sinh học nông nghiệp. Chủ trì tổng hợp kết quả nhân rộng các kết quả nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu triển khai và dự thảo báo cáo định kỳ, đột xuất về: Nghị quyết của Tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ; Công nghệ sinh học; đa dạng sinh học; phát triển kinh tế thủy sản; quản lý như nước về an toàn thực phẩm; Chương trình ghi nhớ hợp tác giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN.

- Viết các tin, bài hoạt động để đăng tải trên cổng thông tin thành phần của Sở thuộc các lĩnh vực được giao.

- Tham mưu, tổng hợp báo cáo hoạt động ISO của phòng;

- Tổng hợp báo cáo hoạt động thuộc lĩnh vực được giao của phòng hàng tuần, tháng, quý, năm;

- Tổng hợp, rà soát các TTHC liên quan đến đánh giá, thẩm định các nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách; Trực tiếp thực hiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.


 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN BÍCH HẠNH  

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Sinh thái học

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.952

- Điện thoại di động     : 0983.131.886

- Email : nguyenbichhanh@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ UBND các địa phương Hạ Long, Móng Cái, Hải Hà thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KH&CN và triển khai các hoạt động KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn. Chủ trì tổng tổng hợp kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện.

- Tổng hợp và tham mưu xây dựng và điều chỉnh các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Quản lý các nhiệm vụ KH&CN, Chương trình bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, tham mưu giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN, theo dõi việc ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn; Khoa học y, dược.

- Tham mưu triển khai và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Chiến lược công tác dân tộc; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; phát triển nhân lực và thu hút nhân tài, chuyên gia KH&CN; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển du lịch,dịch vụ; Các chương trình phối hợp của Tỉnh với các Trường Đại học về lĩnh vực  KH&CN (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Ngoại thương, Học viện Phật giáo Việt Nam...); Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân tộc tỉnh và Sở KH&CN.

- Tham mưu thẩm định hồ sơ xếp hạng các di tích trên địa bàn Tỉnh.

- Viết các tin, bài hoạt động để đăng tải trên cổng thông tin thành phần của Sở thuộc các lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động thuộc lĩnh vực được giao của phòng hàng tuần, tháng, quý, năm;

- Tổng hợp, rà soát 01 TTHC liên quan đến giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ KHCN; Trực tiếp thực hiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

CHUYÊN VIÊN: ÔNG HÀ KHÁNH HỢP

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tự động hoá

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.952

- Điện thoại di động     :0983.868.633

- Email : hakhanhhop@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : Theo học Chương trình đào tạo tiến sỹ tại Trung Quốc (theo Quyết định của UBND Tỉnh).Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 175
Đã truy cập: 1036764