Phòng Quản lý khoa học

14/09/2022
 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH: 

ÔNG LÂM VĂN PHONG

 - Trình độ chuyên môn :  Thạc sỹ, Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Ký hiệu viết tắt: PPKH1

- Điện thoại cơ quan  : 0203.3635.835 

- Điện thoại di động  : 0902.056.138

- Email: lamvanphong@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của phòng;

- Chỉ đạo rà soát và tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng và điều chỉnh các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và quản lý triển khai thực hiện các nhiệm vụ NCKH&PTCN cấp tỉnh và tăng cường công tác quản lý NCKH&PTCN hàng năm

- Chủ trì công tác hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ KH&CN các địa phương: Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên; Ba Chẽ, Bình Liêu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; ứng dụng, nhân rộng kết quả hoạt động KH&CN; công tác lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KH&CN và triển khai các hoạt động KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn.

- Phụ trách các hoạt động NCKH&PTCN cấp quốc gia, cấp tỉnh, Chương trình bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, tham mưu giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; Các nhiệm vụ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ do Bộ KH&CN quản lý;

- Chỉ đạo triển khai và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về: Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ; công tác chủ đề hàng năm của Tỉnh; theo dõi hoạt động phối hợp giữa của Sở với các Trường Đại học: Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông Vận tải;

- Chỉ đạo phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo thực hiện về: Nâng cao năng lực cạnh tranh; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh; Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Dịch vụ logistics.

- Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của phòng QLKH;

- Chỉ đạo tham mưu kiện toàn và chuẩn bị nội dung hoạt động của Hội đồng KH&CN Tỉnh. Thư ký khoa học của Hội đồng KH&CN Tỉnh, Hội đồng KH&CN Sở.

- Tham gia Ban biên tập KH&CN của Sở. Chỉ đạo viết và biên tập các bài đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN; Kỷ yếu hoạt động KH&CN được phân công;

- Chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng của phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 
  

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỄN

- Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư chế biến thủy sản; Thạc sỹ CN sau thu hoạch.

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Ký hiệu viết tắt:  KH2

- Điện thoại cơ quan : 0203.3635.835 

- Điện thoại di động :0905.511.484

- Email: nguyenthidieuhuyen@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ KH&CN tại các địa phương Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên; Ba Chẽ, Bình Liêu; các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn.

- Quản lý các nhiệm vụ KH&CN, tham mưu giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN, theo dõi việc ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Chủ trì tổng hợp kết quả nhân rộng các kết quả nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu triển khai và dự thảo báo cáo định kỳ, đột xuất về Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ; công tác chủ đề hàng năm của Tỉnh; Bảo vệ môi trường; Nâng cao năng lực cạnh tranh; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh; Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Dịch vụ logistics. Theo dõi hoạt động phối hợp giữa của Sở với các Trường Đại học: Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông Vận tải;

- Tham mưu, tổng hợp báo cáo hoạt động ISO của phòng; Tổng hợp báo cáo hoạt động thuộc lĩnh vực được giao của phòng hàng tuần, tháng, quý, năm; Tổng hợp báo cáo hoạt động thuộc lĩnh vực được giao của phòng hàng tháng, quý, năm;

- Viết các tin, bài hoạt động để đăng tải trên cổng thông tin thành phần của Sở thuộc các lĩnh vực được giao.

- Tham mưu công tác thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng của phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

CHUYÊN VIÊN: ÔNG VŨ VĂN THIỆN 

 - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Thạc sỹ Quản lý KH&CN

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Ký hiệu viết tắt: KH3

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.952

- Điện thoại di động     : 0978.804.993  

- Email: vuvanthien@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

- Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ KH&CN tại các địa phương Cẩm Phả, Cô Tô và Vân Đồn, Tiên Yên; các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn.

- Quản lý các nhiệm vụ KH&CN, tham mưu giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN, theo dõi việc ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Chủ trì tổng hợp kết quả nhân rộng các kết quả nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu triển khai và dự thảo báo cáo định kỳ, đột xuất về; Công nghệ sinh học; đa dạng sinh học; phát triển kinh tế thủy sản; biển hải đảo; quản lý như nước về an toàn thực phẩm; Chương trình ghi nhớ hợp tác giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN; Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh về:  Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; Đề án 196 đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát triển kinh tế tập thể;

- Theo dõi, tham mưu, báo cáo tổng hợp hoạt động: Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN; chương trình phối hợp của Tỉnh với các Trường Đại học về lĩnh vực KH&CN (Học viện Nông nghiệp Việt Nam); Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân tộc tỉnh và Sở KH&CN; Chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN với Liên minh hợp tác xã; Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm của tỉnh Quảng Ninh (Chương trình OCOP); Hội Nông dân,

- Viết các tin, bài hoạt động để đăng tải trên cổng thông tin thành phần của Sở thuộc các lĩnh vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.


 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN BÍCH HẠNH  

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Sinh thái học

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Ký hiệu viết tắt: KH1

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.952

- Điện thoại di động     : 0983.131.886

- Email : nguyenbichhanh@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Quản lý các nhiệm vụ KH&CN, tham mưu giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN, theo dõi việc ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Viết các tin, bài hoạt động để đăng tải trên cổng thông tin thành phần của Sở thuộc các lĩnh vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

CHUYÊN VIÊN: ÔNG HÀ KHÁNH HỢP

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tự động hoá

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Ký hiệu tắt: KH4

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.952

- Điện thoại di động     :0983.868.633

- Email : hakhanhhop@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

- Làm đầu mối hướng dẫn triển khai nhiệm vụ KH&CN tại các địa phương: Hạ Long, Móng Cái và Hải Hà, Đầm Hà, lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KH&CN và triển khai các hoạt động KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn.

- Tham mưu triển khai và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Chiến lược công tác dân tộc; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; phát triển nhân lực và thu hút nhân tài, chuyên gia KH&CN; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển du lịch,dịch vụ; các chương trình phối hợp của Tỉnh với các Trường Đại học về lĩnh vực KH&CN (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Ngoại thương, Học viện Phật giáo Việt Nam...); Chương trình ghi nhớ hợp tác giữa Tỉnh Quảng Ninh và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;

- Quản lý các nhiệm vụ KH&CN, tham mưu giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN, theo dõi việc ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Tham mưu, tổng hợp, chuẩn bị tài liệu cho họp hội đồng KH&CN Tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 469
Đã truy cập: 1538044