Phòng Quản lý khoa học

20/04/2023
 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH: 

ÔNG LÂM VĂN PHONG

 - Trình độ chuyên môn :  Thạc sỹ, Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Ký hiệu viết tắt: PPKH1

- Điện thoại cơ quan  : 0203.3635.835 

- Điện thoại di động  : 0902.056.138

- Email: lamvanphong@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Quản lý, điều hành chung các hoạt động của phòng Quản lý Khoa học.

- Chỉ đạo rà soát và tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng và điều chỉnh các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển tiềm lực và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống;

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và quản lý triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp;

- Chỉ đạo thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ UBND các địa phương triển khai các hoạt động NCKH&PTCN, Chương trình phối hợp với các địa phương;

- Chỉ đạo quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn gen cấp tỉnh đến năm 2025;

- Chỉ đạo tham mưu quyết định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo tham mưu triển khai Nghị số 13-NQ/TU ngày 28/4/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Chỉ đạo tham mưu tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; quản lý bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ;

- Chỉ đạo tham mưu triển khai chương trình phối hợp với các Trường Đại học, Viện  nghiên cứu, cơ quan, đơn vị trong hoạt động khoa học và công nghệ;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Kế hoạch của UBND tỉnh (lĩnh vực phòng Quản lý Khoa học được phân công): công nghiệp chế biến chế tạo, chuyển đổi số, chương trình mục tiêu quốc gia, kinh tế biển, phát triển đô thị, bảo tồn phát triển giá trị di tích lịch sử, công nghệ sinh học, phát triển lâm nghiệp, thủy sản bền vững, nông nghiệp hữu cơ,...

- Chỉ đạo đặt hàng, quản lý các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ;

- Chỉ đạo phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo thực hiện (khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Sở);

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và Báo cáo về hoạt động của phòng Quản lý Khoa học;

- Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác ISO;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG VŨ VĂN THIỆN 

 - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Thạc sỹ Quản lý KH&CN

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Ký hiệu viết tắt: KH3

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.952

- Điện thoại di động     : 0978.804.993  

- Email: vuvanthien@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

- Chủ trì quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (danh mục phân công cụ thể);

- Chủ trì tham mưu giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ được giao quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tham mưu triển khai ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Chủ trì tham mưu triển khai Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn gen cấp tỉnh đến năm 2025 (tham mưu triển khai nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo tình triển khai của Đề án);

- Chủ trì tham mưu đặt hàng, quản lý các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ;

- Chủ trì tham mưu triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến các lĩnh vực (xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, tổng hợp báo cáo) phát triển lâm nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ, phát triển giống, công nghệ sinh học, chương trình OCOP, các chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo, nông thôn mới);

- Chủ trì thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ UBND các địa phương triển khai các hoạt động NCKH&PTCN, Chương trình phối hợp với các địa phương (Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Cô Tô);

- Chủ trì tham mưu triển khai chương trình phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, với các địa phương (Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà), với Liên minh Hợp tác xã Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh;

- Viết các tin, bài hoạt động để đăng tải trên cổng thông tin thành phần của Sở thuộc các lĩnh vực được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG HÀ KHÁNH HỢP

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tự động hoá

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Ký hiệu tắt: KH4

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.952

- Điện thoại di động     :0983.868.633

- Email : hakhanhhop@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

- Chủ trì quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định (danh mục phân công cụ thể).

- Chủ trì tham mưu giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ được giao quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tham mưu triển khai ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Chủ trì tham mưu triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến các lĩnh vực (xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, tổng hợp báo cáo) chuyển đổi số, logistic, bảo tồn phát triển giá trị di tích lịch sử, y tế, văn hóa xã hội.

- Chủ trì thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ UBND các địa phương triển khai các hoạt động NCKH&PTCN, Chương trình phối hợp với các địa phương (Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long);

- Chủ trì tham mưu triển khai chương trình phối hợp với Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương;  

- Chủ trì tham mưu thực hiện công tác ISO;

- Tham mưu thẩm định hồ sơ xếp hạng các di tích trên địa bàn Tỉnh.

- Viết các tin, bài hoạt động để đăng tải trên cổng thông tin thành phần của Sở thuộc các lĩnh vực được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.

 


 

CHUYÊN VIÊN: BÀ BÙI THỊ QUỲNH THU

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ nuôi trồng thủy sản, cử nhân tiếng anh.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ký hiệu tắt: 

- Điện thoại cơ quan: 0203.3835.952

- Di động: 0947.906.691

- Email: buithiquynhthu@quangninh.gov.vn


 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

- Chủ trì quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định (danh mục kèm theo);

- Chủ trì tham mưu giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ được giao quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tham mưu triển khai ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Chủ trì tham mưu triển khai Nghị số 13-NQ/TU ngày 28/4/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030;

- Chủ trì tham mưu triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến các lĩnh vực (xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, tổng hợp báo cáo) kinh tế biển, thủy sản, đa dạng sinh học, kinh tế biên mậu, phát triển đô thị, công nghiệp chế biến chế tạo;

- Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; quản lý bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ;

- Chủ trì thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ UBND các địa phương triển khai các hoạt động NCKH&PTCN, Chương trình phối hợp với các địa phương (Móng Cái, Hải Hà, Quảng Yên);

- Chủ trì tham mưu triển khai chương trình phối hợp với Đại học Thái Nguyên, Đại học Xây dựng;  

- Chủ trì xây dựng báo cáo tháng hoạt động của Phòng;

- Viết các tin, bài hoạt động để đăng tải trên cổng thông tin thành phần của Sở thuộc các lĩnh vực được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ THU

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Ký hiệu tắt: 

- Điện thoại cơ quan : 0203.3835.952

- Điện thoại di động  : 0973.911.909

- Email : nguyenthithu.skhvcn@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

- Chủ trì quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định (danh mục kèm theo);

- Chủ trì tham mưu giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ được giao quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tham mưu triển khai ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Chủ trì tham mưu đặt hàng các nhiệm vụ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia;

- Chủ trì tham mưu triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến các lĩnh vực (xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, tổng hợp báo cáo) văn hóa xã hội (trừ các nhiệm vụ đã phân công đông chí Hợp);

- Chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tâm nhìn đến năm 2050;

- Chủ trì thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ UBND các địa phương triển khai các hoạt động NCKH&PTCN, Chương trình phối hợp với các địa phương (Tiên Yên, Cẩm Phả, Vân Đồn);

- Chủ trì tham mưu triển khai chương trình ghi nhớ hợp tác giữa Tỉnh Quảng Ninh và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;  

- Chủ trì rà soát thành phần Hồ sơ thanh toán, quyết toán các nhiệm vụ KH&CN (trước khi trình lãnh đạo phòng duyệt, chuyển Văn phòng Sở);

- Chủ trì xây dựng báo cáo quý, năm của hoạt động của Phòng;

- Viết các tin, bài hoạt động để đăng tải trên cổng thông tin thành phần của Sở thuộc các lĩnh vực được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.


 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG NGUYỄN QUANG MINH  

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Chăn nuôi Thú y.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ký hiệu tắt: CNg2

- Điện thoại cơ quan: 0203.3835.929

- Di động: 0912 823 858.

- Email: nguyenquangminh@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

- Thực hiện Nhiệm vụ tại phòng Quản lý Khoa học theo Quyết định số 105/QĐ-SKHCN ngày 17/4/2023 về việc Trưng dụng công chức. 

- Chủ trì quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định (danh mục kèm theo);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng phân công.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 316
Đã truy cập: 1805905