Phòng Quản lý Chuyên ngành

06/09/2022

 

TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG PHẠM HỒNG SƠN

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư động lực

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Ký hiệu tắt: TPCNg0

- Điện thoại văn phòng  : 0203.3835.929

- Điện thoại di động     : 0912.109.682

- Email : phamhongson@quangninh.gov.vn 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Thực hiện các nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 16/9/2021.

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: BÀ THÂN TRỌNG NGỌC LAN

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ thuỷ sản

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Ký hiệu tắt: PPCNg1

- Điện thoại cơ quan      : 0203.3835.929

- Điện thoại di động      : 0902.265.625

- Email : thantrongngoclan@quangninh.gov.vn

 

*Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

 

 


 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ QUYÊN

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ Môi trường; Cử nhân kinh tế                

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Ký hiệu tắt: CNg3

- Điện thoại văn phòng :  0203.3835.929

- Điện thoại di động     :  0912.793.899

- Email: nguyenthiquyen@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Quản lý, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân theo phân cấp, uỷ quyền.

- Chịu trách nhiệm trong công việc phối hợp, thẩm định về lĩnh vực năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân.

- Hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện các bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực năng lượng nguyên tử, xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

- Đầu mối tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai các Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (xuyên biên giới và cấp tỉnh); Tham mưu Giám đốc Sở xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý các biện pháp quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát.

- Tham mưu triển khai các hoạt động phối hợp với các sở, ban, ngành.

- Thực hiện nhiệm vụ khác, hỗ trợ chuyên môn đối với các lĩnh vực khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng.

 


 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG NGUYỄN QUANG MINH  

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Chăn nuôi Thú y.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ký hiệu tắt: CNg2

- Điện thoại cơ quan: 0203.3835.929

- Di động: 0912 823 858.

- Email: nguyenquangminh@quangninh.gov.vn

  * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tham mưu tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; phối hợp quản lý các hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy định.

- Chịu trách nhiệm trong công việc phối hợp, thẩm định về lĩnh vực năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân.

- Tham mưu triển khai dự án "Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường" tại Móng Cái.

- Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân tại địa phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

- Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân.

- Thực hiện chức năng của Chuyên viên tổng hợp của phòng; Tham mưu cho Lãnh đạo phòng xây dựng Kế hoạch hàng tháng, quý, năm theo chức năng, nhiệm vụ và công tác nội vụ, thủ tục và cải cách hành chính của Phòng.

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo phòng xây dựng chương trình, kế hoạch giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổ chức nghiệm thu theo quy định.

- Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác sáng kiến theo quy định.

- Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ triển khai trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các Phòng, đơn vị trong thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.

- Đầu mối theo dõi, hướng dẫn hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp huyện: Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà.

- Thực hiện nhiệm vụ khác, hỗ trợ chuyên môn đối với các lĩnh vực khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng.

  


 

CHUYÊN VIÊN: BÀ BÙI THỊ QUỲNH THU

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ nuôi trồng thủy sản, cử nhân tiếng anh.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ký hiệu tắt: CNg1

- Điện thoại cơ quan: 0203.3835.929

- Di động: 0947.906.691

- Email: buithiquynhthu@quangninh.gov.vn

  * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện chức năng của Chuyên viên Sở hữu trí tuệ 2 của Phòng.

- Chủ trì tham mưu triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ.

- Quản lý các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn các địa phương (Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long, Móng Cái, Hải Hà)

- Tham mưu quản lý, phát triển nhãn hiệu sử dụng địa danh, chỉ dẫn địa lý.

- Chủ trì tham mưu triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương; tổ chức xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu việc thẩm định hồ sơ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh theo Nghị quyết số 313/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Chủ trì hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm; tham mưu triển khai Hội nghị sơ, tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện.

- Đầu mối theo dõi, hướng dẫn hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp huyện: Hạ Long, Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí.

- Quản lý, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức, các hội, tổ chức phi chính phủ, văn phòng đại điện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Hướng dẫn việc thành lập, phát triển, thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài công lập.

- Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập của địa phương.

- Tham mưu đề xuất, quản lý, thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia về khoa học công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Tham mưu xây dựng báo cáo tháng, quý kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác, hỗ trợ chuyên môn đối với các lĩnh vực khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 438
Đã truy cập: 1538013