Phòng Quản lý Chuyên ngành

20/04/2023

 

TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG PHẠM HỒNG SƠN

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư động lực

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Ký hiệu tắt: TPCNg0

- Điện thoại văn phòng  : 0203.3835.929

- Điện thoại di động     : 0912.109.682

- Email : phamhongson@quangninh.gov.vn 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo, điều hành, phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Phòng Quản lý Chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 185/QĐ-SKHCN, Thông báo số 05/TB-SKHCN và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

- Chỉ đạo tham mưu, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, biện pháp thúc đẩy hoạt sở hữu trí tuệ; hoạt động ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ hạt nhân; quản lý tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp huyện; quản lý dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quản lý tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; Quản lý dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; An toàn bức xạ và ứng dụng đồng vị phóng xạ, là đầu mối thường trực của Sở trong Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận thông tin và tham mưu xử lý khi có tình huống; Công tác cải cách và giải quyết thủ tục hành chính.

- Trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ như Chuyên viên quản lý lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: BÀ THÂN TRỌNG NGỌC LAN

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ thuỷ sản

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Ký hiệu tắt: PPCNg1

- Điện thoại cơ quan      : 0203.3835.929

- Điện thoại di động      : 0902.265.625

- Email : thantrongngoclan@quangninh.gov.vn

 

*Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ; Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp huyện; Quản lý công tác sáng kiến, thông tin, thống kê KHCN; công tác nội vụ và cải cách hành chính của Phòng

- Thực hiện việc xây dựng kế hoạch và lập báo cáo tháng, quý, năm của Phòng sau khi thống nhất với Trưởng phòng. Chịu trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện theo kế hoạch cũng như các nhiệm vụ đột xuất phân công trên hệ thống CQĐT.

- Đầu mối theo dõi, hướng dẫn hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp huyện: Cô Tô, Vân Đồn, Cẩm Phả, Móng Cái.

- Trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ như Chuyên viên quản lý lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở.

 

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ QUYÊN

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ Môi trường; Cử nhân kinh tế                

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Ký hiệu tắt: CNg3

- Điện thoại văn phòng :  0203.3835.929

- Điện thoại di động     :  0912.793.899

- Email: nguyenthiquyen@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện chức năng Chuyên viên quản lý lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân 1 của Phòng.

- Trực tiếp tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 110/KH-UBND-m ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 104/QĐ-TTg”; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

- Tham mưu công tác ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân đối với cơ sở bức xạ: hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện các bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực năng lượng nguyên tử, xây dựng KH ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

- Đầu mối tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân.

- Chịu trách nhiệm trong công việc phối hợp, thẩm định về lĩnh vực năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai các Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (xuyên biên giới và cấp tỉnh); Tham mưu Trưởng phòng và Giám đốc Sở xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý các biện pháp quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát.

- Thực hiện nhiệm vụ khác, hỗ trợ chuyên môn đối với các lĩnh vực khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.


 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG NGUYỄN QUANG MINH  

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Chăn nuôi Thú y.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ký hiệu tắt: CNg2

- Điện thoại cơ quan: 0203.3835.929

- Di động: 0912 823 858.

- Email: nguyenquangminh@quangninh.gov.vn

  * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện chức năng Chuyên viên quản lý lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân 2 của Phòng. Phối hợp, thẩm định về lĩnh vực năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân. Trực tiếp tham mưu tổ chức triển khai và quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và duy trì hệ thống ứng phó sự cố tại Trung tâm UDTKKHCN (theo Kế hoạch 193/KH-UBND).

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo phòng xây dựng chương trình, kế hoạch giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổ chức nghiệm thu theo quy định.

- Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của các tổ chức đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn. Quản lý, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức, các hội, tổ chức phi chính phủ, văn phòng đại điện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật; thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. (trừ doanh nghiệp KHCN, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ đang do Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ thực hiện)

- Chủ trì tham mưu Đề án nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ.

- Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác sáng kiến theo quy định.

- Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ triển khai trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các Phòng, đơn vị trong thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.

- Đầu mối theo dõi, hướng dẫn hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp huyện: Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà.

- Thực hiện nhiệm vụ khác, hỗ trợ chuyên môn đối với các lĩnh vực khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.

  

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN BÍCH HẠNH  

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Sinh thái học

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Ký hiệu viết tắt: 

- Điện thoại cơ quan     : 

- Điện thoại di động     : 0983.131.886

- Email : nguyenbichhanh@quangninh.gov.vn

  * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 685
Đã truy cập: 1856958