Phòng Quản lý Chuyên ngành

23/09/2021

 

TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG PHẠM HỒNG SƠN

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư động lực

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng  : 0203.3835.929

- Điện thoại di động     : 0912.109.682

- Email : phamhongson@quangninh.gov.vn 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 254/QĐ-SKHCN ngày 16/9/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc cử công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Trong đó cử ông Phạm Hồng Sơn - Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành thực hiện các nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, thời gian 02 năm kể từ ngày 20/9/2021.

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH:

ÔNG LÂM VĂN PHONG

 - Trình độ chuyên môn :  Thạc sỹ, Kỹ sư Lâm nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại cơ quan  : 0203.3835.929c

- Điện thoại di động  : 0902.056.138

- Email: lamvanphong@quangninh.gov.vn

 

*Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo, điều hành, phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Phòng Quản lý Chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ hạt nhân; thông tin thống kê khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

* Trực tiếp phụ trách:

+ Tham mưu, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, biện pháp thúc đẩy hoạt động về: Sở hữu trí tuệ, ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ hạt nhân; thông tin thống kê khoa học và công nghệ.

+ Lập kế hoạch và các báo cáo tuần, tháng, quý, năm của phòng.

+ Thực hiện các công việc khác được lãnh đạo Sở phân công.

 

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ VŨ THỊ MINH THOA

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Công nghệ Sinh học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.929

- Điện thoại di động     : 0965.639.476

- Email : vuthiminhthoa@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện chức năng của Chuyên viên Sở hữu trí tuệ 1 của phòng; là đầu mối trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến Cục sở hữu trí tuệ;

 - Phối hợp trong việc thực hiện chương trình OCOP và Nông thôn mới.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp các thủ tục đăng ký nhãn hiệu;

- Tham mưu xây dựng, triển khai, thực hiện chiến lược, chương trình, đề án phát triển tài sản trí tuệ;

- Theo dõi, hướng dẫn các lĩnh vực triển khai thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng trên các địa bàn Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí.

- Thực hiện nhiệm vụ khác, hỗ trợ chuyên môn đối với các lĩnh vực khác theo sự phân công của Trưởng phòng.


 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ QUYÊN

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ Môi trường; Cử nhân kinh tế                

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Điện thoại văn phòng :  0203.3835.929

- Điện thoại di động     :  0912.793.899

- Email: nguyenthiquyen@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện chức năng Chuyên viên quản lý lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế.

- Tham mưu công tác ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân đối với cơ sở X – quang: hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện các bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực năng lượng nguyên tử, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

- Đầu mối tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân.

- Chịu trách nhiệm trong công việc phối hợp, thẩm định về lĩnh vực năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân.

- Kiểm soát nội dung, công việc của phòng để kịp thời báo cáo lãnh đạo phòng xử lý.

- Thực hiện nhiệm vụ khác, hỗ trợ chuyên môn đối với các lĩnh vực khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 


 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG NGUYỄN QUANG MINH  

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Chăn nuôi Thú y.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Điện thoại cơ quan: 0203.3835.929

- Di động: 0912 823 858.

- Email: nguyenquangminh@quangninh.gov.vn

  * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện chức năng của Chuyên viên tổng hợp của phòng; Tham mưu cho Lãnh đạo phòng xây dựng Kế hoạch hàng tháng, quý, năm theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo phòng xây dựng chương trình, kế hoạch giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định; theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

- Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác sáng kiến theo quy định.

- Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ triển khai trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các Phòng, đơn vị trong thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.

- Theo dõi, hướng dẫn các lĩnh vực triển khai thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng trên các địa bàn: Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái.

- Thực hiện nhiệm vụ khác, hỗ trợ chuyên môn đối với các lĩnh vực khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 


 

CHUYÊN VIÊN: BÀ BÙI THỊ QUỲNH THU

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ nuôi trồng thủy sản, cử nhân tiếng anh.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại cơ quan: 0203.3835.929

- Di động: 0947.906.691

- Email: buithiquynhthu@quangninh.gov.vn

  * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện chức năng của Chuyên viên Sở hữu trí tuệ 2 của phòng

- Tham mưu việc hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

- Tham mưu việc thẩm định hồ sơ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh theo Nghị quyết số 313/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Theo dõi, hướng dẫn các lĩnh vực triển khai thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng trên các địa bàn Cô Tô, Vân Đồn, Cẩm Phả và Hạ Long.

- Thực hiện nhiệm vụ khác, hỗ trợ chuyên môn đối với các lĩnh vực khác theo sự phân công của Trưởng phòng.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 140
Đã truy cập: 1171144