Phòng Quản lý Chuyên ngành

31/03/2021

 

TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG PHẠM HỒNG SƠN

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư động lực

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng  : 0203.3835.929

- Điện thoại di động     : 0912.109.682

- Email : phamhongson@quangninh.gov.vn 

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của phòng QL chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực: Sở hữu công nghiệp, công tác sáng kiến, an toàn bức xạ hạt nhân; ứng dụng đồng vị phóng xạ, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp phụ trách:

+ Tham mưu, tổ chức xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, biện pháp thúc đẩy hoạt động về: Sở hữu công nghiệp, công tác sáng kiến, an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng dụng năng lượng nguyên tử, thông tin và thống kê khoa học công nghệ.

+ Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề tài, dự án nhằm thúc đẩy phát triển sở hữu công nghiệp và ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

+ Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phát huy sáng kiến trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phát huy sáng kiến ;

+ Quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan đến sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định;

+ Triển khai các biện pháp để phổ biến chính sách, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh ;

+ Tham mưu đề xuất, thẩm định công nhận các sáng kiến, giải pháp công tác của Sở, cấp tỉnh theo phân cấp.

+ Hướng dẫn, quản lý nhà nước công tác thông tin, thống kê KH&CN;

+ Hướng dẫn: Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địa phương.

+ Quản lý, chị đao xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương;

+ Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địa phương;

+ Kiểm tra, giám sát công tác lưu giữ và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu và định kỳ gửi báo cáo kết quả ứng dụng theo quy định;

+ Xây dựng các báo cáo tuần, tháng, quý, năm của phòng.

- Phối hợp với các đơn vị:

+ Phối hợp thanh, kiểm tra về lĩnh vực ATBX hạt nhân, SHTT, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ

+ Phối hợp với các phòng đơn vị, xử lý các nội dung liên quan chuyên môn của phòng QL chuyên ngành.

- Bố trí cán bộ thường trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công, theo phân công của Lãnh đạo Sở.

- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn của phòng quản lý chuyên ngành được phân công trên địa bàn: Hạ Long, Đông Triều, Vân Đồn, Cô Tô.

- Thực hiện các công việc khác được lãnh đạo Sở phân công.

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: BÀ TRẦN THỊ HẠNH  

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ địa chất.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại cơ quan: 0203.3835.929

- Điện thoại di động: 0984 892 288

- Email: tranthihanh@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

-

 

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ VŨ THỊ MINH THOA

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Công nghệ Sinh học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Điện thoại cơ quan     : 0203.3835.929

- Điện thoại di động     : 0965.639.476

- Email : vuthiminhthoa@quangninh.gov.vn

 * nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ:

- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp cho các sở ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh xác lập hồ sơ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp;

- Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp và phát huy sáng chế trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và phát huy sáng chế;

-  Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho các địa phương, cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân địa phương;

- Tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu về sở hữu công nghiệp và các nguồn tin khác phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội;

- Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật;

 - Theo dõi và thực hiện các nội dung liên quan đến Chương trình xây dựng thương hiệu, chương trình OCOP tỉnh Quảng Ninh.

+ Thực hiện thống kê, thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp về lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương.

+ Thẩm định hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo quy định. Phối hợp với cán bộ của Sở KH&CN thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thẩm định, giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực sở hữu công nghiệp (đối với TTHC đã được ủy quyền cho cán bộ thường trực),

- Phối hợp thực hiện:

+ Tham gia các cuộc thi, Hội thi của tỉnh tổ chức.

  + Thực hiện phối hợp thanh, kiểm tra về lĩnh vực sở hữu trí tuệ,

+ Phối hợp với thanh tra Sở và các cơ quan liên quan giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Giải quyết các công việc liên quan lĩnh vực ATBX theo sự phân công của lãnh đạo phòng, khi cán bộ chuyên trách về ATBX nghỉ, hoặc đi công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn của phòng quản lý chuyên ngành được phân công trên địa bàn: TP Cẩm Phả, huyện Hải Hà, huyện Ba Chẽ, huyện Đầm Hà, TX Quảng Yên

- Thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phòng phân công.

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ QUYÊN

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ Môi trường; Cử nhân kinh tế                

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng :  0203.3835.929

- Điện thoại di động     :  0912.793.899

- Email: nguyenthiquyen@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng dụng đồng vị phóng xạ:

- Tổ chức và thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về lĩnh vực năng lượng nguyên tử tới các tổ chức, cá nhân có cơ sở bức xạ, cơ sở y tế sử dụng thiết bị X - quang, các sở, ngành liên quan;

- Tổ chức thực hiện quản lý việc khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn; Tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát  an toàn bức xa và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ATBX và hạt nhân cho các đơn vị, sở, ngành, địa phương, cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn cơ sở thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh, cấp cơ sở theo quy định.

+ Thẩm định hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định. Phối hợp với cán bộ của Sở KH&CN thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thẩm định các thủ tục hành chính về lĩnh vực năng lượng nguyên tử (đối với TTHC đã được ủy quyền cho cán bộ thường trực);

+ Hướng dẫn việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về khoa học và công nghệ;

+ Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng,

+ Phụ trách công tác viết và rà soát các tin, bài về hoạt động của phòng đăng trên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở KH&CN .

+  Phối hợp thực hiện:

+ Tham gia và phối hợp thống kê, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân, phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương.

+ Thực hiện phối hợp thanh, kiểm tra về lĩnh vực ATBX hạt nhân theo sự phân công.

- Giải quyết các công việc liên quan lĩnh vực SHTT theo sự phân công của lãnh đạo phòng, khi cán bộ chuyên trách về SHTT nghỉ, hoặc đi công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn của phòng quản lý chuyên ngành được phân công trên địa bàn: TP Móng Cái, TP Uông Bí, huyện Tiên Yên, huyện Bình Liêu

- Thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phòng phân công.

 


 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG NGUYỄN QUANG MINH  

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Chăn nuôi Thú y.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại cơ quan: 0203.3835.929

- Di động: 0912 823 858.

- Email: nguyenquangminh@quangninh.gov.vn

  * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 95
Đã truy cập: 834527