CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

24/03/2022
Địa chỉ: Số 41A, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh Điện thoại: 02033.634.311

 

 

 

 CHI CỤC TRƯỞNG

ÔNG NGUYỄN VĂN TÂN

- Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ kinh tế 

- Trình độ lý luận chính trị   : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng       : 0203.3501.900

- Điện thoại di động           : 0912.091.697

- Email: nguyenvantan@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Là Thủ trưởng Chi cục TĐC; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của Chi cục TĐC;

-  Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

 


PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP VÀ TBT

TRƯỞNG PHÒNG:  ÔNG LÊ HỒNG SƠN

  Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ Tin học

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Điện thoại văn phòng       : 02033833.030   

- Điện thoại di động            : 0888.0886.38

- Email:  lehongson@quangninh.gov.vn


* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Quản lý công chức, người lao động thuộc phòng; điều hành chung toàn bộ hoạt động của phòng HCTH&TBT; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng HCTH&TBT theo Quyết định số 14/QĐ-SKHCN ngày 24/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Chi cục;

- Phân công nhiệm vụ cho Phó trưởng phòng và công chức, người lao động thuộc phòng trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt;

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của phòng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;

- Phụ trách chỉ đạo lĩnh vực kế toán tài chính, thực hiện kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với phòng nghiệp vụ giải quyết các lĩnh vực thuộc phòng phụ trách;

- Chủ trì hoặc phân công nhiệm vụ cho Phó trưởng phòng và công chức tham mưu dự thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng trình lãnh đạo Chi cục ký ban hành.

- Trực tiếp chỉ đạo và tham mưu cho lãnh đạo Chi cục thực hiện một số công việc cụ thể: Công tác tổ chức, bộ máy; đào tạo công chức, viên chức; thi đua khen thưởng; đối nội, đối ngoại; bảo vệ chính trị nội bộ của Chi cục; Quản lý tài sản cơ quan; Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân;

- Chủ trì thực hiện hoạt động Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Được Thừa lệnh Chi cục trưởng ký: Thông báo nội dung họp, giấy mời họp, giấy đi đường, lệnh điều xe, giấy giới thiệu;

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Chi cục giao.

 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG ĐẶNG QUANG MINH

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 02033833.030

- Điện thoại di động     :  0912.088.984

- Email: dangquangminh@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 
 

- Tham mưu tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Chi cục; chủ trì tổng hợp báo cáo chung công thanh tra, kiểm tra theo quy định.

- Tham mưu tổ chức tập huấn, đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Được phân công nhiệm vụ trực tiếp phụ trách tham mưu, chỉ đạo về công tác hành chính, nội vụ, cụ thể:

- Chỉ đạo, chủ trì thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ của văn phòng Chi cục theo phân công nhiệm vụ, tiếp khách, hội họp, hiếu hỷ; Xây dựng báo cáo, kế hoạch công tác hàng tháng, quý.

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ công vụ, chấp hành các quy định, quy chế của Chi cục và pháp luật về công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao;

- Theo dõi, quản lý tình hình an ninh, trật tự; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ toàn khu vực cơ quan, công tác phòng chống dịch.

- Điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc các công việc được ủy quyền giải quyết; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Chi cục đối với những công việc được phân công hoặc ủy quyền.

- Thực hiện giải quyết những công việc đột xuất khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục hoặc Trưởng phòng.

- Tất cả các nội dung được phân công tham mưu, chỉ đạo ông Đặng Quang Minh có trách nhiệm thống nhất nội dung với Trưởng phòng và thực hiện theo quy định này và quy chế làm việc của Chi cục.

 
 
 

 

 

 CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203.3833.030

- Điện thoại di động     :  0979.879.338

- Email : nguyenphuongthuy@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Phụ trách công tác Kế toán của Chi cục, trực tiếp tham mưu cho Chi cục trưởng, Trưởng phòng thực hiện một số nội dung sau:

- Quản lý tài chính, tài sản cơ quan theo quy định và tham mưu ban hành các văn bản quản lý có liên quan đến lĩnh vực được giao;

- Lập kế hoạch, theo dõi, làm nghiệp vụ kế toán thống kê, thu, chi thanh quyết toán chi phí theo chế độ kế toán; tính, trích nộp, báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

- Tham mưu cơ chế và tổ chức giám sát việc thực hiện cơ chế khoán chi tài chính và quản lý sử dụng tài sản công; soát, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của Chi cục;

- Công tác BHXH: Theo dõi tăng, giảm và giải quyết chế độ BHXH cho các công chức, hợp đồng 68 thuộc cơ quan;

- Tham mưu tổng hợp báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Tổng hợp chi phí sử dụng điện, nước, xăng xe và các hoạt động phục vụ quản lý.

- Trực tiếp ký tham mưu các văn bản: Sổ sách, chứng từ theo chế độ kế toán thống kê; Luật thuế; các văn bản tham mưu thuộc lĩnh vực được phân công;

- Theo dõi quản lý tài sản cơ quan, lập triển khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan theo định kỳ và đột xuất khi được lãnh đạo Chi cục phê duyệt.

- Thực hiện các việc khác khi lãnh đạo Chi cục hoặc Lãnh đạo phòng giao.

CHUYÊN VIÊN: ÔNG NGUYỄN HOÀI NAM

- Trình độ chuyên môn: Ths Chính sách công; Kỹ sư Công nghệ sinh học; Cử nhân Luật;

- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 02033833.030   

- Điện thoại di động: 0936917390

- Email : nguyenhoainam@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tham mưu công tác tổ chức và quy hoạch cán bộ của Chi cục; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Chi cục; công tác thi đua khen thưởng;

- Thực hiện hoạt động Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh;

- Công tác cải cách hành chính; công tác ISO của Chi cục

- Kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ; công tác thủ quỹ của Chi cục;

- Thực hiện tổng hợp và xây dựng báo cáo tháng, quý, năm của Chi cục;

- Hỗ trợ tập huấn, đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Hỗ trợ thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Chi cục. Tổng hợp báo cáo chung công thanh tra, kiểm tra;

- Thực hiện các việc khác khi lãnh đạo Chi cục hoặc Lãnh đạo phòng giao. 

 

NHÂN VIÊN:  BÀ HOÀNG THỊ THU HÀ

- Trình độ chuyên môn: KS Trắc địa

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0333.634.311

- Điện thoại di động     :  0906.221.721

- Email: hoangthuhatdcqni@gmail.com

- Thực hiện công tác bảo vệ trụ sở Cơ quan;

- Hỗ trợ cập nhật lịch làm việc của Lãnh đạo Chi cục, theo dõi lịch công tác của các phòng, đơn vị; theo dõi việc mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm;

- Tham mưu, thực hiện các chế độ theo quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục đối với công tác đoàn thể;

- Thực hiện các việc khác khi lãnh đạo Chi cục hoặc Lãnh đạo phòng giao.


 

 NHÂN VIÊN:  ÔNG HOÀNG MINH HẢI

- Điện thoại văn phòng : 0333.634.311

- Điện thoại di động      : 0934215558

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Quản lý và lái xe ô tô phục vụ cơ quan theo kế hoạch công tác. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Chi cục;

- Hỗ trợ công tác Hội trường, điện nước; trật tự; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ toàn khu vực cơ quan khi không thực hiện nhiệm vụ lái xe.

- Thực hiện các việc khác khi lãnh đạo Chi cục hoặc Lãnh đạo phòng giao. 
 
 

PHÒNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ

TRƯỞNG PHÒNG : ÔNG NGUYỄN THÀNH LONG

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.382061

- Điện thoại di động: 0904701189

- Email: nguyenthanhlong@quangninh.gov.vn

 

*Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung; tham mưu, giúp lãnh đạo Chi cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao của phòng.

- Thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính của phòng.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng.

- Trực tiếp điều hành, quản lý:

+ Tiếp nhận, thẩm định, giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của cấp có thẩm quyền.

+ Đề án năng suất chất lượng, Đề án 996.

+ Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin triển khai ISO điện tử và xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh.

+ Công tác Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên địa bàn tỉnh (thư ký hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng Quốc gia của tỉnh).

+ Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Chi cục trong việc xây dựng và chủ trì triển khai kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng khi được phê duyệt kế hoạch năm.

+ Tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đoàn liên ngành khi có chương trình phối hợp.

+ Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

+ Chủ trì thực hiện theo chỉ đạo của BCĐ 389.

+ Chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đối với dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Lưu trữ hồ sơ thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định.

- Thực hiện một số công việc khác do Chi cục trưởng giao.

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG NGUYỄN VĂN GIỚI 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư Hệ thống Điện 

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng       : 02033835.491    

- Điện thoại di động            :  0906.250.274       

- Email: nguyenvan gioi@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao.

- Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc và điều hành mọi hoạt động của phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

- Chủ trì, theo dõi, đề xuất triển khai thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các văn bản về tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng;

- Tổng hợp, báo cáo, chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng sơ tuyển và Hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn tỉnh viết báo cáo, chuẩn bị hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia hàng năm.

- Trực tiếp chủ trì thực hiện các công việc:

+ Công tác của Hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng Quốc gia trên địa bàn (tổ chuyên gia giúp việc cho Hội đồng sơ tuyển).

+ Công tác ISO hành chính.

+ Chủ trì lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Quản lý các tổ chức hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận được chỉ định trên địa bàn.

+ Chủ trì xây dựng Kế hoạch và tổ chức mua mẫu kháo sát chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường và tổng hợp báo cáo kết quả.

+ Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đối với dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Tham gia, phối hợp:

+ Góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

+ Thực hiện đề án năng suất chất lượng, Đề án 996; Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin triển khai ISO điện tử và xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh.

+ Tổ chức, quản lý, tiếp nhận và tổng hợp báo cáo trong việc hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, Giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

+ Hướng dẫn xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

+ Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá tại địa phương.

+ Tham gia kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định sản phẩm mới tham gia chương trình OCOP hàng năm.

+ Tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đoàn liên ngành khi có chương trình phối hợp;

+ Tham gia đoàn cải cách hành chính của tỉnh.

+ Phối hợp thực hiện theo chỉ đạo của BCĐ 389 về lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Lưu trữ hồ sơ thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định.

- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng và Chi cục trưởng giao.

 

 


CHUYÊN VIÊN CHÍNH: ÔNG HOÀNG TRỌNG NGHĨA

- Trình độ chuyên môn     : Kỹ sư hóa nhiên liệu

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 02033835.491 

- Điện thoại di động         : 0904.180.189/ 0915.801.212

- Email: hoangtrongnghia@quangninh.gov.vn

  * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước người phụ trách trực tiếp, Trưởng phòng và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các văn bản về Tiêu chuẩn và Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Phối hợp triển khai công tác Giải thưởng chất lượng Quốc gia hàng năm cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (thành viên tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia của tỉnh).

- Đề xuất, tổng hợp kế hoạch và tham gia hướng dẫn, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương hàng năm, 5 năm.

- Trực tiếp thực hiện Công tác ISO hành chính nhà nước trên địa bàn.

- Tham mưu, đề xuất, phối hợp triển khai thực hiện đề án năng suất chất lượng, Đề án 996; Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin triển khai ISO điện tử và xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh.

- Tham gia kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định sản phẩm mới tham gia chương trình OCOP hàng năm.

- Tham gia Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đoàn liên ngành khi được phân công của lãnh đạo phòng.

-  Tham gia góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng năm.

- Tham gia xây dựng, rà soát sửa đổi các TTHC của phòng.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị công tác đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đối với dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng và lãnh đạo Chi cục giao.

 

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG ĐẶNG QUẾ LÂM

- Trình độ chuyên môn       : Đại học

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp   

- Điện thoại văn phòng       : 0333.839.575

- Điện thoại di động            : 0983.356.959

- Email: dangquelam@quangninh.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước người phụ trách trực tiếp, Trưởng phòng và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao.

- Thực hiện công tác tổng hợp số liệu PTĐ đang sử dụng tại các Doanh nghiệp.

- Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng;

- Quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản pháp quy phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng;

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu;

- Tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đoàn liên ngành khi được phân công của lãnh đạo phòng.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường.

- Đề xuất kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động tháng, quý, năm theo nhiệm vụ được phân công để tổng hợp chung của phòng.

- Tham mưu về việc xử lý các vi phạm và hướng dẫn xử lý các tranh chấp về Đo lường;

- Tham gia, xây dựng, rà soát sửa đổi các TTHC của phòng.

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra mua mẫu khảo sát phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, trong hoạt động KHCN đối với lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn.

- Chủ trì báo cáo triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Quản lý các đơn vị được chỉ định khả năng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trên địa bàn.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị công tác đào tạo, tập huấn về đo lường cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đối với dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Đề xuất kế hoạch và chủ trì tổng hợp chung báo cáo kết quả hoạt động tháng, quý, năm theo nhiệm vụ chung của phòng.

- Góp ý, xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Lưu trữ hồ sơ thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng và lãnh đạo Chi cục giao.

 

CHUYÊN VIÊN:  BÀ NGUYỄN THANH THỦY

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân báo chí

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp          

- Điện thoại văn phòng   : 02033833.030   

- Điện thoại di động      : 0983015481

- Email : nguyenthanhthuy_khcn@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
- Chịu trách nhiệm trước người phụ trách trực tiếp, Trưởng phòng và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao.
- Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các văn bản về Tiêu chuẩn và Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Trực tiếp thực hiện các nội dung công việc sau: Công tác xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra về 389, ATTP; tổng hợp báo cáo theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Chủ trì việc tiếp nhận và tổng hợp báo cáo trong việc hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch.

- Phối hợp triển khai công tác Giải thưởng chất lượng Quốc gia hàng năm cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (thành viên tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia của tỉnh).

- Đề xuất, tổng hợp kế hoạch và tham gia hướng dẫn, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương hàng năm, 5 năm;

- Tham mưu, đề xuất, phối hợp triển khai thực hiện đề án năng suất chất lượng, Đề án 996; Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin triển khai ISO điện tử và xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh.

- Tham gia kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định sản phẩm mới tham gia chương trình OCOP hàng năm.

- Trực tiếp thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, trong hoạt động KHCN đối với lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn.

- Tham gia Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đoàn liên ngành khi được phân công của lãnh đạo phòng.

-  Tham gia góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng năm.

- Thực hiện tổng hợp viết tin, bài của phòng.

- Chủ trì tham gia, xây dựng, rà soát sửa đổi các TTHC của phòng.

- Tiếp nhận, thẩm định, tổ chức kiểm tra (nếu có) 17 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc trách nhiệm của phòng;

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trên cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia.

- Kiểm tra sự phù hợp đối với hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

- Lưu giữ hồ sơ: Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của phòng trên Trung tâm phục vụ HCC và cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia; Hồ sơ nhiệm vụ được phân công theo quy định.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị công tác đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Đề xuất kế hoạch và chủ trì tổng hợp chung báo cáo kết quả hoạt động tháng, quý, năm theo nhiệm vụ chung của phòng.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đối với dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo phòng và lãnh đạo Chi cục giao.

  

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 708
Đã truy cập: 1335669