CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

24/02/2020
Địa chỉ: Số 41A, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh Điện thoại: 02033.634.311

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC - PHỤ TRÁCH: ÔNG HÀ THẾ NAM
 

- Trình độ chuyên môn     : Kỹ sư hàng hải; Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 02033.815.288

- Điện thoại di động         : 0917313688

- Email : hathenam@quangninh.gov.vn

- Điều hành chung theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Chi cục trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ về công tác quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng, đối ngoại; Công tác kế hoạch- tổng hợp; Công tác phát triển nguồn lực, xây dựng cơ bản; Công tác triển khai chương trình kế hoạch, đề tài, dự án do cấp trên giao; Trưởng ban an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Phụ trách Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường.


 

 

 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG: ÔNG NGUYỄN VĂN TÂN

- Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị   : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng       : 0203.3501.900

- Điện thoại di động           : 0912.091.697

- Email: nguyenvantan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Điều hành chung khi Lãnh đạo phụ trách Chi cục đi vắng.

- Được ủy quyền ký các văn bản của Chi cục khi phát hành ra bên ngoài theo lĩnh vực được giao

- Giúp Lãnh đạo phụ trách Chi cục điều hành các lĩnh vực:

+ Xây dựng kế hoạch; triển khai thực các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường theo quy định của pháp luật.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra của Chi cục; xây dựng kế hoạch; triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa khi được phê duyệt;

+ Công tác thực thi Hiệp định TBT;

+ Công tác dịch vụ về đo lường;

+ Công tác hành chính, nội vụ, văn thư lưu trữ; Công tác cải cách hành chính; ISO của Chi cục;

+ Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy của Chi cục.

- Được ủy quyền ký các văn bản của Chi cục khi phát hành ra bên ngoài liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách các phòng: Hành chính Tổng hợp và TBT; Quản lý Đo lường;

- Giúp Lãnh đạo phụ trách Chi cục giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phụ trách Chi cục phân công, ủy quyền.


 

 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG: ÔNG HOÀNG TRỌNG NGHĨA

- Trình độ chuyên môn     : Kỹ sư hóa nhiên liệu

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3835.959

- Điện thoại di động         : 0904.180.189/ 0915.801.212

- Email: hoangtrongnghia@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Thay Lãnh đạo phụ trách Chi cục điều hành chung khi được ủy quyền. 

- Giúp Lãnh đạo phụ trách Chi cục điều hành các lĩnh vực:

+ Công tác quản lý tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm hàng hóa;

+ Khảo sát, thử nghiệm phụ vụ công tác quản lý nhà nước; kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu theo lĩnh vực được phân công;

+ Công tác triển khai chương trình năng suất chất lượng; Giải thưởng chất lượng; công tác ISO hành chính; chủ trì giúp thực hiện chức năng nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo 389 và VSATTP Tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định và trách nhiệm được giao.

+ Công tác dịch vụ về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Phụ trách các phòng: Quản lý Tiêu chuẩn và Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Được ủy quyền ký các văn bản của Chi cục khi phát hành ra bên ngoài theo lĩnh vực được giao.

- Giúp Lãnh đạo phụ trách Chi cục giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phụ trách Chi cục phân công, ủy quyền.


PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP VÀ TBT 


TRƯỞNG PHÒNG:  ÔNG LÊ HỒNG SƠN

  Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ Tin học

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Điện thoại văn phòng       : 02033833.030   

- Điện thoại di động            : 0888.0886.38

  • Email: lehongson@quangninh.gov.vn

    - Điều hành chung: Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác theo kế hoạch; lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; Xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, năm, 5 năm theo quy định. Quản lý công tác tài chính của cơ quan; Tham mưu cho Chi cục trưởng về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, đào tạo cán bộ công chức của đơn vị; Theo dõi, quản lý công tác hành chính, nội vụ, văn thư lưu trữ;

    - Chủ trì, phối hợp xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

 

CHUYÊN VIÊN:  BÀ NGUYỄN THANH THỦY

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân báo chí

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp          

- Điện thoại văn phòng       : 02033833.030   

- Điện thoại di động      : 0983015481

- Email : nguyenthanhthuy_khcn@quangninh.gov.vn

- Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác Quản trị hành chính, công tác pháp chế, cải cách hành chính, Quốc phòng, An ninh, Thủ quỹ

- Thư ký ISO, chủ trì tham mưu chỉ đạo duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL của Chi cục. Theo dõi, giám sát việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính của toàn thể công chức, viên chức lao động trong Chi cục

- Tổng hợp kế hoạch hàng năm của Chi cục trong công tác thanh, kiểm tra về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng giao.

 

 

 CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203.3833.030

- Điện thoại di động     :  0979.879.338

- Email :

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Kế toán

- Thực hiện công tác kế toán trong cơ quan; Theo dõi toàn bộ trang thiết bị, tài sản công của Chi cục.

- Làm một số việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 


 

 

NHÂN VIÊN:  BÀ HOÀNG THỊ THU HÀ

- Trình độ chuyên môn : KS Trắc địa

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0333.634.311

- Điện thoại di động     :  0906.221.721

- Email: hoangthuhatdcqni@gmail.com

 Thực hiện công tác Văn thư

- Lưu trữ hồ sơ và khai thác tài liệu lưu trữ: Phân loại, chỉnh lý tài liệu; tổ chức lưu trữ; Kiểm soát thể thức văn bản trước khi đóng dấu văn bản đi, các văn bản khác theo quy định của pháp luật

- Xây dựng kế hoạch, nội dung các cuộc họp giao ban tháng, quý, năm của Chi cục

- Tham mưu, thực hiện công tác đoàn thể, xã hội. Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng giao.


 

 

 NHÂN VIÊN: ÔNG HOÀNG VĂN THUÂN

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 0333.634.311

- Điện thoại di động      :  0912.898.554

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Lái xe 

 

 

NHÂN VIÊN: ÔNG ĐINH ĐỨC VIỆT

- Điện thoại văn phòng : 0203.3634.311

- Điện thoại di động      :  0989.104.033

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Phục vụ


PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN&CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn; Tổ chức, quản lý, hướng dẫn công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công; Công tác ISO hành chính; Công tác Giải thưởng chất lượng; Chương trình năng suất chất lượng.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG NGUYỄN VĂN GIỚI 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư Hệ thống Điện 

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng       : 02033835.491    

- Điện thoại di động            :  0984.267.199         

- Email: nguyenvan gioi@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được giao: Quản lý chung hoạt động của phòng; Công tác Tiêu chuẩn, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy; Công tác ISO hành chính; Công tác Giải thưởng chất lượng; chương trình năng suất chất lượng; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Chi cục giao

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

- Điện thoại văn phòng       : 0203.3835572

- Điện thoại di động            :  0982978138

- Email: nguyenmanhhung_skhcn@quangninh.gov.vn

- Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc và điều hành mọi hoạt động của phòng khi Trưởng phòng đi vắng. 

  • Tham mưu, đề xuất, tổng hợp và xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hoạt động thanh, kiểm tra hàng năm về Tiêu chuẩn và Chất lượng; Tham gia các Đoàn thanh, kiểm tra; Báo cáo tháng, quý, năm của phòng; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389), (VSATTP); Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá tại địa phương; Tham mưu xây dựng, rà soát và giải quyết các thủ tục hành chính được giao theo thẩm quyền tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất khi; góp ý xây dựng các văn bản

 

 

 

 CHUYÊN VIÊN: BÀ NGUYỄN THANH HÀ

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Hóa thực phẩm

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203.3835.572

- Điện thoại di động:    0985.728.676

- Email: nguyenthanhha@quangninh.gov.vn

- Tham mưu cho Trưởng phòng xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các văn bản về Tiêu chuẩn và Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tham gia các Đoàn thanh, kiểm tra

- Tổ chức, hướng dẫn, quản lý, tiếp nhận và tổng hợp báo cáo trong việc hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, Giải thưởng CLQG.

- Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; Tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 43; Tham mưu, xây dựng, rà soát sửa đổi, tiếp nhận, thẩm định các TTHC.  Chủ trì, tham gia góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu


  

 CHUYÊN VIÊN: ÔNG NGUYỄN HƯNG HẢI     

- Trình độ chuyên môn       : Cử nhân kinh tế    

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp              

- Điện thoại văn phòng       : 0333.835.491    

- Điện thoại di động            : 0913.395.215             

- Email: nguyenhunghai@quangninh.gov.vn

- Tham mưu cho Trưởng phòng xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các văn bản về Tiêu chuẩn chất lượng

- Tham gia các Đoàn thanh, kiểm tra; Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thanh, kiểm tra theo quy định. Tham mưu về việc xử lý các vi phạm và hướng dẫn xử lý cá tranh chấp về Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá tại địa phương. Tham mưu, xây dựng, rà soát sửa đổi, tiếp nhận, thẩm định các TTHC; tham gia góp ý xây dựng các văn bản.


   PHÒNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

 Tổ chức quản lý, kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận. Xây dựng và quản lý mạng lưới kiểm định phương tiện đo đáp ứng yêu cầu của địa phương; Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các Quy định của nhà nước về Đo lường. Phối hợp thanh tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước về Đo lường trên địa bàn tỉnh.


 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG ĐẶNG QUANG MINH
 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203.3839.575

- Điện thoại di động     :  0912.088.984

- Email: dangquangminh@quangninh.gov.vn 

Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; tham mưu, giúp lãnh đạo chi cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Đo lường. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục về các mặt hoạt động của phòng. Trực tiếp phụ trách: ISO của phòng; ký soát xét biên bản và các tài liệu khác trước khi trình lãnh đạo ký duyệt; Quản lý các đơn vị được công nhận khả năng kiểm định trên địa bàn; tham gia hoạt động thanh, kiểm tra của Sở, Chi cục và các đoàn liên ngành khi có chương trình. Hướng dẫn, tổ chức các đơn vị thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh  đạo chi cục  yêu cầu.


 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG BÙI VĂN NGỌC

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện - điện tử     

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp   

- Điện thoại văn phòng : 0203.3839.575

- Điện thoại di động     :  0915.155.837

- Email: buivanngoc@quangninh.gov.vn 

Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc và điều hành hoạt động của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt. Tham gia hoạt động kiểm tra Nhà nước về đo lường. Tổng hợp số liệu PTĐ của các Doanh nghiệp trên địa bàn trong danh mục bắt buộc phải kiểm định. Hướng dẫn, tổ chức các đơn vị thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Lãnh đạo chi cục ở lĩnh vực được giao. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh  đạo chi cục và Trưởng phòng yêu cầu.

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG PHẠM TRỌNG VINH


- Trình độ chuyên môn       : Kỹ thuật viên Đo lường

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp   

- Điện thoại văn phòng       : 0333.839.575

- Điện thoại di động            : 0912.638.920

- Email: phamtrongvinh@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng và thực hiện các công việc:

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đo lường lĩnh vực: Hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, lưu thông và nhập khẩu; Trực tiếp triển khai mạng lưới đo lường cấp huyện khu vực Miền Tây; Lập hồ sơ kiểm tra và các tài liệu khác trước khi trình lãnh đạo ký duyệt;  Tham gia các đợt thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG ĐẶNG QUẾ LÂM


- Trình độ chuyên môn       : Đại học

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp   

- Điện thoại văn phòng       : 0333.839.575

- Điện thoại di động            : 0983.356.959

- Email: dangquelam@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng và thực hiện các công việc:

- Thường trực, làm công tác tổng hợp báo cáo hoạt động của phòng.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đo lường lĩnh vực: quản lý lĩnh vực dung tích; Trực tiếp triển khai mạng lưới đo lường cấp huyện khu vực Miền Đông; Lập hồ sơ kiểm tra và các tài liệu khác trước khi trình lãnh đạo ký duyệt;  Tham gia các đợt thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2814
Đã truy cập: 49296267.