CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

25/03/2021
Địa chỉ: Số 41A, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh Điện thoại: 02033.634.311

 

 

 

 CHI CỤC TRƯỞNG

ÔNG NGUYỄN VĂN TÂN

- Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ kinh tế 

- Trình độ lý luận chính trị   : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng       : 0203.3501.900

- Điện thoại di động           : 0912.091.697

- Email: nguyenvantan@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của Chi cục TĐC;

- Là chủ tài khoản của Chi cục TĐC;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Chi cục;

- Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quy hoạch, kế hoạch - tài chính; tổ chức bộ máy, cán bộ; đào tạo; thi đua khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng; an ninh chính trị nội bộ; cải cách hành chính; đối nội, đối ngoại; khiếu nại, tố cáo; tiếp dân; vệ sinh an toàn thực phẩm; thanh tra; kiểm tra;

- Công tác chỉ đạo, triển khai các đề án, đề tài, dự án, chương trình, kế hoạch do cấp trên giao;

- Công tác thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT);

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Hành chính Tổng hợp và TBT; Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

ÔNG HOÀNG TRỌNG NGHĨA

- Trình độ chuyên môn     : Kỹ sư hóa nhiên liệu

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3835.959

- Điện thoại di động         : 0904.180.189/ 0915.801.212

- Email: hoangtrongnghia@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Điều hành chung khi Chi cục trưởng đi vắng;

- Giúp Chi cục trưởng theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: Công tác quản lý tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công tác quản lý đo lường; công tác ISO hành chính;

- Chủ trì giúp thực hiện chức năng nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo 389 và VSATTP Tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định và trách nhiệm được giao;

- Phụ trách các phòng: Quản lý Tiêu chuẩn và Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Quản lý Đo lường;

- Giúp Chi cục trưởng giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Chi cục trưởng phân công, ủy quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.


PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP VÀ TBT

TRƯỞNG PHÒNG:  ÔNG LÊ HỒNG SƠN

  Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ Tin học

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Điện thoại văn phòng       : 02033833.030   

- Điện thoại di động            : 0888.0886.38

- Email:  lehongson@quangninh.gov.vn


* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Điều hành chung: Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác theo kế hoạch; lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; Xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, năm, 5 năm theo quy định. Quản lý công tác tài chính của cơ quan; Tham mưu cho Chi cục trưởng về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, đào tạo cán bộ công chức của đơn vị; Theo dõi, quản lý công tác hành chính, nội vụ, văn thư lưu trữ;

- Chủ trì, phối hợp xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

 

 

 

 CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203.3833.030

- Điện thoại di động     :  0979.879.338

- Email : nguyenphuongthuy@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Kế toán

- Thực hiện công tác kế toán trong cơ quan; Theo dõi toàn bộ trang thiết bị, tài sản công của Chi cục.

- Làm một số việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

CHUYÊN VIÊN: ÔNG NGUYỄN HOÀI NAM

- Trình độ chuyên môn: Ths Chính sách công; Kỹ sư Công nghệ sinh học; Cử nhân Luật;

- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 02033833.030   

- Điện thoại di động: 0936917390

- Email : nguyenhoainam@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

NHÂN VIÊN: ÔNG HÀ MẠNH CƯỜNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

- Điện thoại văn phòng : 02033833.030   

- Điện thoại di động: 0934.385.585

- Email : hamanhcuong@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Quản trị mạng LAN, mạng WAN, mạng Internet

- Theo dõi, quản lý tình hình an ninh, trật tự; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ toàn khu vực cơ quan;

- Tham gia công tác quản trị, văn phòng, lễ tân, khánh tiết theo nhiệm vụ chung của phòng;

- Mua sắm, sữa chữa tài sản, thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan theo định kỳ và đột xuất. Tổ chức tiếp khách, phục vụ hội họp, hiếu hỷ.

- Thực hiện công tác tạp vụ, chuẩn bị hội trường, phòng họp khi có yêu cầu;


 

 

NHÂN VIÊN:  BÀ HOÀNG THỊ THU HÀ

- Trình độ chuyên môn: KS Trắc địa

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0333.634.311

- Điện thoại di động     :  0906.221.721

- Email: hoangthuhatdcqni@gmail.com

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ của Chi cục: Quản lý, sử dụng dấu; tiếp nhận công văn đi, đến theo quy định;

- Kiểm soát thể thức văn bản trước khi đóng dấu văn bản đi, các văn bản khác theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận và phát hành bưu phẩm, bưu kiện; theo dõi việc mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm;

- Lưu trữ hồ sơ và khai thác tài liệu lưu trữ: Phân loại, chỉnh lý tài liệu; lưu trữ; hướng dẫn lập hồ sơ công việc và hồ sơ lưu trữ cho các phòng, đơn vị trực thuộc; làm thủ tục huỷ hồ sơ hết hạn; quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ;

- Theo dõi chế độ nghỉ phép; cập nhật lịch làm việc của Lãnh đạo Chi cục;

- Phối hợp thực hiện rà soát, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, và các băn bản của cấp trên đã giao các phòng, đơn vị; tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm.

- Viết phiếu cấp phát dầu, viết giấy đi đường, lệnh điều xe trình ký theo thẩm quyền khi nhận được phiếu trình đã được Lãnh đạo Chi cục phê duyệt;

- Tham mưu, thực hiện các chế độ theo quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục đối với công tác đoàn thể;

- Thực hiện các việc khác khi lãnh đạo Chi cục hoặc Trưởng phòng giao.

 

 

 NHÂN VIÊN:

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 0333.634.311

- Điện thoại di động      :

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Lái xe 

 
 
 

PHÒNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ

TRƯỞNG PHÒNG : ÔNG NGUYỄN THÀNH LONG

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.382061

- Điện thoại di động: 0904701189

- Email: nguyenthanhlong@quangninh.gov.vn

 

*Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

 - Quản lý chung hoạt động của phòng;

 

 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG ĐẶNG QUANG MINH

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203.3839.575

- Điện thoại di động     :  0912.088.984

- Email: dangquangminh@quangninh.gov.vn

 

*Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tham mưu, giúp lãnh đạo chi cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Đo lường.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục về các mặt hoạt động của phòng.

- Trực tiếp phụ trách: ISO của phòng; ký soát xét biên bản và các tài liệu khác trước khi trình lãnh đạo ký duyệt;

- Quản lý các đơn vị được công nhận khả năng kiểm định trên địa bàn; tham gia hoạt động thanh, kiểm tra của Sở, Chi cục và các đoàn liên ngành khi có chương trình.

- Hướng dẫn, tổ chức các đơn vị thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh  đạo chi cục  yêu cầu.

- Công tác Tiêu chuẩn, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;

- Công tác ISO hành chính;

- Công tác Giải thưởng chất lượng; chương trình năng suất chất lượng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Chi cục giao

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG NGUYỄN VĂN GIỚI 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư Hệ thống Điện 

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng       : 02033835.491    

- Điện thoại di động            :  0984.267.199         

- Email: nguyenvan gioi@quangninh.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc và điều hành mọi hoạt động của phòng khi Trưởng phòng đi vắng. 

- Tham mưu, đề xuất, tổng hợp và xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hoạt động thanh, kiểm tra hàng năm về Tiêu chuẩn và Chất lượng;

- Tham gia các Đoàn thanh, kiểm tra; Báo cáo tháng, quý, năm của phòng; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389), (VSATTP);

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá tại địa phương; 

- Tham mưu xây dựng, rà soát và giải quyết các thủ tục hành chính được giao theo thẩm quyền tổng hợp báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất khi; góp ý xây dựng các văn bản

  

 CHUYÊN VIÊN: ÔNG NGUYỄN HƯNG HẢI     

- Trình độ chuyên môn       : Cử nhân kinh tế    

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp              

- Điện thoại văn phòng       : 0333.835.491    

- Điện thoại di động            : 0913.395.215             

- Email: nguyenhunghai@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tham mưu cho Trưởng phòng xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các văn bản về Tiêu chuẩn chất lượng

- Tham gia các Đoàn thanh, kiểm tra; Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thanh, kiểm tra theo quy định. Tham mưu về việc xử lý các vi phạm và hướng dẫn xử lý cá tranh chấp về Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá tại địa phương. Tham mưu, xây dựng, rà soát sửa đổi, tiếp nhận, thẩm định các TTHC; tham gia góp ý xây dựng các văn bản.

 

CHUYÊN VIÊN:  BÀ NGUYỄN THANH THỦY

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân báo chí

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp          

- Điện thoại văn phòng   : 02033833.030   

- Điện thoại di động      : 0983015481

- Email : nguyenthanhthuy_khcn@quangninh.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:


 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG ĐẶNG QUẾ LÂM

- Trình độ chuyên môn       : Đại học

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp   

- Điện thoại văn phòng       : 0333.839.575

- Điện thoại di động            : 0983.356.959

- Email: dangquelam@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng và thực hiện các công việc:

- Thường trực, làm công tác tổng hợp báo cáo hoạt động của phòng.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đo lường lĩnh vực: quản lý lĩnh vực dung tích; Trực tiếp triển khai mạng lưới đo lường cấp huyện khu vực Miền Đông; Lập hồ sơ kiểm tra và các tài liệu khác trước khi trình lãnh đạo ký duyệt;  Tham gia các đợt thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 86
Đã truy cập: 834518