CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

22/11/2021
Địa chỉ: Số 41A, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh Điện thoại: 02033.634.311

 

 

 

 CHI CỤC TRƯỞNG

ÔNG NGUYỄN VĂN TÂN

- Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ kinh tế 

- Trình độ lý luận chính trị   : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng       : 0203.3501.900

- Điện thoại di động           : 0912.091.697

- Email: nguyenvantan@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Là Thủ trưởng Chi cục TĐC; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của Chi cục TĐC;

- Là chủ tài khoản của Chi cục TĐC;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Chi cục;

- Chỉ đạo các lĩnh vực công tác: quy hoạch, kế hoạch - tài chính; tổ chức bộ máy, cán bộ; đào tạo; thi đua khen thưởng, kỷ luật; đối ngoại; phòng chống tham nhũng; an ninh chính trị nội bộ; cải cách hành chính; đối nội, đối ngoại; khiếu nại, tố cáo; tiếp dân; vệ sinh an toàn thực phẩm; thanh tra; kiểm tra;

- Công tác chỉ đạo, triển khai các đề án, đề tài, dự án, chương trình, kế hoạch do cấp trên giao;

- Công tác thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT);

- Công tác quản lý tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm hàng hóa; công tác quản lý đo lường; công tác ISO hành chính;

- Chủ trì giúp thực hiện chức năng nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo 389 và VSATTP Tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định và trách nhiệm được giao.


 

 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

ÔNG HOÀNG TRỌNG NGHĨA

- Trình độ chuyên môn     : Kỹ sư hóa nhiên liệu

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng     : 0203.3835.959

- Điện thoại di động         : 0904.180.189/ 0915.801.212

- Email: hoangtrongnghia@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Công tác Giải thưởng chất lượng Quốc gia;

- Triển khai công tác phòng chống Covid-19 tại Chi cục theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ;

- Công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy của Chi cục;

- Rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục; Rà soát và hoàn thiện các quy trình theo TCVN ISO 9001:2015 của Chi cục;

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chi cục Trưởng phân công.


PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP VÀ TBT

TRƯỞNG PHÒNG:  ÔNG LÊ HỒNG SƠN

  Trình độ chuyên môn       : Thạc sỹ Tin học

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Điện thoại văn phòng       : 02033833.030   

- Điện thoại di động            : 0888.0886.38

- Email:  lehongson@quangninh.gov.vn


* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Lãnh đạo, chỉ đạo và bao quát chung các nội dung thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của phòng; kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho công chức, nhân viên trong phòng. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về công tác quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng HCTH&TBT; thẩm định, trình Lãnh đạo Chi cục ký các văn bản tham mưu của Phòng.

- Là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Chi cục để giải quyết các công việc có liên quan.

- Trực tiếp chỉ đạo và tham mưu cho lãnh đạo Chi cục thực hiện một số công việc cụ thể: Công tác tổ chức, bộ máy; đào tạo công chức, viên chức; thi đua khen thưởng; đối nội, đối ngoại; bảo vệ chính trị nội bộ của Chi cục; Quản lý tài sản cơ quan; Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân;

- Chủ trì xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

- Được Thừa lệnh Chi cục trưởng ký: Thông báo nội dung họp, giấy mời họp, giấy đi đường, lệnh điều xe, giấy giới thiệu;

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Chi cục giao.


 

 

 CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203.3833.030

- Điện thoại di động     :  0979.879.338

- Email : nguyenphuongthuy@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

Phụ trách công tác Kế toán của Chi cục, trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng thực hiện một số nội dung sau:

- Quản lý tài chính, tài sản cơ quan theo quy định và tham mưu ban hành các văn bản quản lý có liên quan đến lĩnh vực được giao;

- Lập kế hoạch, theo dõi, làm nghiệp vụ kế toán thống kê, thu, chi thanh quyết toán chi phí theo chế độ kế toán; tính, trích nộp, báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

- Tham mưu cơ chế và tổ chức giám sát việc thực hiện cơ chế khoán chi tài chính và quản lý sử dụng tài sản công; soát, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của Chi cục;

- Công tác BHXH: Theo dõi tăng, giảm và giải quyết chế độ BHXH cho các công chức, hợp đồng 68 thuộc cơ quan;

- Tham mưu tổng hợp báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Tổng hợp chi phí sử dụng điện, nước, xăng xe và các hoạt động phục vụ quản lý.

- Trực tiếp ký tham mưu các văn bản: Sổ sách, chứng từ theo chế độ kế toán thống kê; Luật thuế; các văn bản tham mưu thuộc lĩnh vực được phân công;

- Quản lý tài sản cơ quan, lập triển khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan theo định kỳ và đột xuất.

- Thực hiện các việc khác khi lãnh đạo Chi cục hoặc Trưởng phòng giao.


CHUYÊN VIÊN: ÔNG NGUYỄN HOÀI NAM

- Trình độ chuyên môn: Ths Chính sách công; Kỹ sư Công nghệ sinh học; Cử nhân Luật;

- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 02033833.030   

- Điện thoại di động: 0936917390

- Email : nguyenhoainam@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Trưởng phòng thực hiện các nội sau:

- Công tác tổ chức và quy hoạch cán bộ của Chi cục; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Chi cục; công tác thi đua khen thưởng;

- Công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ; công tác ISO của Chi cục.

- Chủ trì theo dõi, rà soát, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của các phòng đơn vị; Theo dõi, giám sát việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Chi cục;

- Tham mưu tổ chức tập huấn, đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Kiêm nghiệm công tác văn thư, lưu trữ; công tác thủ quỹ của Chi cục.

- Hỗ trợ thực hiện công tác TBT.

- Thực hiện các việc khác khi lãnh đạo Chi cục hoặc Trưởng phòng giao.


NHÂN VIÊN: ÔNG HÀ MẠNH CƯỜNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

- Điện thoại văn phòng : 02033833.030   

- Điện thoại di động: 0934.385.585

- Email : hamanhcuong@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Theo dõi, quản lý tình hình an ninh, trật tự; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ toàn khu vực cơ quan;

- Tham gia công tác quản trị, văn phòng, lễ tân, khánh tiết theo nhiệm vụ chung của phòng;

- Mua sắm, sữa chữa tài sản, thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan theo định kỳ và đột xuất. Tổ chức tiếp khách, phục vụ hội họp, hiếu hỷ;

- Thực hiện công tác tạp vụ, chuẩn bị hội trường, phòng họp khi có yêu cầu;

- Thực hiện các việc khác khi lãnh đạo Chi cục hoặc Trưởng phòng giao.

 

 

NHÂN VIÊN:  BÀ HOÀNG THỊ THU HÀ

- Trình độ chuyên môn: KS Trắc địa

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0333.634.311

- Điện thoại di động     :  0906.221.721

- Email: hoangthuhatdcqni@gmail.com

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện công tác bảo vệ trụ sở Cơ quan

- Hỗ trợ cập nhật lịch làm việc của Lãnh đạo Chi cục, theo dõi lịch công tác của các phòng, đơn vị; Tiếp nhận và phát hành bưu phẩm, bưu kiện; theo dõi việc mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm;

- Tham mưu, thực hiện các chế độ theo quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục đối với công tác đoàn thể;

- Thực hiện các việc khác khi lãnh đạo Chi cục hoặc Trưởng phòng giao.


 

 NHÂN VIÊN:  ÔNG HOÀNG MINH HẢI

- Điện thoại văn phòng : 0333.634.311

- Điện thoại di động      : 0934215558

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Quản lý và lái xe ô tô 14C-3089 phục vụ cơ quan theo kế hoạch công tác. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Chi cục;

- Hỗ trợ công tác Hội trường, điện nước; trật tự; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ toàn khu vực cơ quan. Công tác hành chính, nội vụ, văn thư khi không thực hiện nhiệm vụ lái xe.

- Thực hiện các việc khác khi lãnh đạo Chi cục hoặc Trưởng phòng giao. 
 
 

PHÒNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ

TRƯỞNG PHÒNG : ÔNG NGUYỄN THÀNH LONG

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.382061

- Điện thoại di động: 0904701189

- Email: nguyenthanhlong@quangninh.gov.vn

 

*Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung; tham mưu, giúp lãnh đạo Chi cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao của phòng.

- Thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính của phòng khi cán bộ, chuyên viên được giao chủ trì đi công tác hoặc nghỉ có lý do.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng.

- Trực tiếp điều hành, quản lý:

+ Tiếp nhận, thẩm định, giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của cấp có thẩm quyền.

+ Đề án  năng suất chất lượng, Đề án 100, Đề án 996.

+ Đề án ISO điện tử của Tỉnh.

+ Công tác Giải thưởng Chất lượng Quốc gia


 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG ĐẶNG QUANG MINH

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203.3839.575

- Điện thoại di động     :  0912.088.984

- Email: dangquangminh@quangninh.gov.vn

 

*Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao.

- Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc và điều hành mọi hoạt động của phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

- Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Chi cục trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng khi được phê duyệt kế hoạch năm;

- Chủ trì công tác thanh tra chuyên ngành của Chi cục; Tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở và các đoàn liên ngành khi có chương trình;

- Chủ trì báo cáo triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Trực tiếp chủ trì thực hiện Đề án 996

- Quản lý các đơn vị được chỉ định khả năng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, các tổ chức hoạt động đánh giá sự phù hợp hoạt động dịch vụ kỹ thuật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn;

-  Hướng dẫn, tổ chức các đơn vị thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường;

- Chủ trì thực hiện theo chỉ đạo của BCĐ 389.

- Góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng và Lãnh đạo chi cục  yêu cầu.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị công tác đào tạo, tập huấn về đo lường cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG NGUYỄN VĂN GIỚI 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư Hệ thống Điện 

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

- Điện thoại văn phòng       : 02033835.491    

- Điện thoại di động            :  0906.250.274       

- Email: nguyenvan gioi@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao.

- Chủ trì, theo dõi, đề xuất triển khai thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Tổng hợp, báo cáo, chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng sơ tuyển và Hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn tỉnh viết báo cáo, chuẩn bị hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia hàng năm.

- Trực tiếp chủ trì thực hiện các công việc:

+ Công tác Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

+ Đề án năng suất chất lượng, Đề án 100, Quyết định 36, Đề án ISO điện tử của Tỉnh.

+ Công tác ISO hành chính.

+ Chủ trì lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tham gia, phối hợp:

+ Góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

+ Tổ chức, quản lý, tiếp nhận và tổng hợp báo cáo trong việc hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, Giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Hướng dẫn xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

+ Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá tại địa phương.         

+ Tham gia kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định sản phẩm mới tham gia chương trình OCOP hàng năm.

+ Tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở và các đoàn liên ngành khi có chương trình;

+ Phối hợp thực hiện theo chỉ đạo của BCĐ 389 về lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng và Chi cục giao.

 

CHUYÊN VIÊN: ÔNG ĐẶNG QUẾ LÂM

- Trình độ chuyên môn       : Đại học

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp   

- Điện thoại văn phòng       : 0333.839.575

- Điện thoại di động            : 0983.356.959

- Email: dangquelam@quangninh.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước người phụ trách trực tiếp, Trưởng phòng và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao.

- Thực hiện công tác tổng hợp số liệu PTĐ đang sử dụng tại các Doanh nghiệp;

- Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm về Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng;

- Quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản pháp quy phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng;

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu;

- Tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở và các đoàn liên ngành khi được phân công của lãnh đạo;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường;

- Đề xuất kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động tháng, quý, năm theo nhiệm vụ được phân công để tổng hợp chung của phòng.

- Tham mưu về việc xử lý các vi phạm và hướng dẫn xử lý các tranh chấp về Đo lường;

- Tham gia, xây dựng, rà soát sửa đổi các TTHC của phòng.

- Thực hiện công tác kiểm tra mua mẫu khảo sát phục vụ quản lý nhà nước

- Góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh  đạo chi cục và Trưởng phòng yêu cầu.

 

CHUYÊN VIÊN:  BÀ NGUYỄN THANH THỦY

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân báo chí

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp          

- Điện thoại văn phòng   : 02033833.030   

- Điện thoại di động      : 0983015481

- Email : nguyenthanhthuy_khcn@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
- Chịu trách nhiệm trước người phụ trách trực tiếp, Trưởng phòng và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các văn bản về Tiêu chuẩn và Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Trực tiếp thực hiện các nội dung công việc sau: Công tác xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra về 389, ATTP; tổng hợp báo cáo theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Đề xuất kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động tháng, quý, năm theo nhiệm vụ được phân công để tổng hợp chung của phòng.

- Chủ trì việc tiếp nhận và tổng hợp báo cáo trong việc hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch.

- Phối hợp triển khai công tác Giải thưởng chất lượng Quốc gia hàng năm cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất, tổng hợp kế hoạch và tham gia hướng dẫn, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương hàng năm, 5 năm;

- Tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện Đề án 100, Đề án ISO điện tử; Đề án năng suất chất lượng, QĐ 36, QĐ 1332, QĐ 96.

- Trực tiếp thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, trong hoạt động KH & CN đối với lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng; tham gia kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định sản phẩm mới tham gia chương trình OCOP hàng năm; hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, Giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo lường, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá tại địa phương.

- Tham gia các Đoàn thanh, kiểm tra của Chi cục và theo yêu cầu theo sự phân công của Trưởng phòng hoặc của Phó trưởng phòng khi được ủy quyền.

-  Tham gia góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm về Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng.

- Thực hiện tổng hợp viết tin, bài của phòng.

- Chủ trì tham gia, xây dựng, rà soát sửa đổi các TTHC của phòng.

- Tiếp nhận, thẩm định, tổ chức kiểm tra (nếu có) 17 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc trách nhiệm của phòng;

- Thẩm định hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về hàng hóa XNK trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

- Lưu giữ hồ sơ nhiệm vụ được phân công theo quy định.

- Góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Chi cục.

  

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 134
Đã truy cập: 1171138