Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và công nghệ

17/06/2019

 

GIÁM ĐỐC: ÔNG NGUYỄN QUỐC TUẤN

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Cử nhân kinh tế; Kỹ sư CN môi trường

- Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286300

- Điện thoại di động: 0982451115

- Chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt hoạt động của Trung tâm trước Giám đốc Sở và các cơ quan chức năng.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Trung tâm và trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm  vụ chuyên môn của Trung tâm:

+ Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm;

+ Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách một số nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;

+ Báo cáo cấp trên về tổ chức, hoạt động của trung tâm;

+ Phối hợp với các Phó Giám đốc Trung tâm; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở KHCN về hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn, ngắn hạn;

+ Trực tiếp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và viên chức, người lao động của cơ quan;

+ Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách công tác CCHC, phòng, chống tham nhũng và an ninh chính trị nội bộ trong cơ quan, đơn vị;

+ Công tác thi đua, khen thưởng;

+ Trực tiếp quản lý công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan, đơn vị;

+ Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản được giaotheo quy định;

- Tham gia các cuộc họp do Sở, ngành, tỉnh triệu tập và các Sở ngành, địa phương tổ chức;

- Chủ trì các cuộc họp của Trung tâm; triển khai nhiệm vụ của ngành và các cuộc họp đột xuất khác;

- Phụ trách Phòng Nghiên cứu Triển khai;

- Nhiệm vụ khác (bồi dưỡng, tập huấn, công tác Đảng, đoàn thể…)


 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG ĐẶNG HOÀNG LONG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203 837649

- Điện thoại di động: 0913072005

- Giúp giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động chung của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng, hoặc khi được uỷ quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm do Giám đốc phân công phụ trách:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm;

+ Xây dựng các quy chế hoạt động của Trung tâm: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công, quy chế dân chủ;

+ Công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ;

+ Công tác kiểm định, đánh giá an toàn bức xạ hạt nhân, quan trắc phóng xạ môi trường;

+ Công tác phân tích thử nghiệm;

+ Báo cáo với Giám đốc về kết quả công tác trong lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo, điều hành công tác nội bộ Trung tâm do Giám đốc Trung tâm phân công phụ trách;

PHÓ GIÁM ĐỐC: BÀ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 02033832043

- Điện thoại di động: 0917314686

- Giúp giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động chung của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng, hoặc khi được uỷ quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm do Giám đốc phân công phụ trách:

+ Phụ trách phòng Thông tin Thống kê;

+ Tham mưu việc xây dựng quy chế, quy định của cơ quan đơn vị;

+ Phụ trách công tác thông tin tuyên truyền KH&CN trên Đài PTTH Quảng Ninh (sản xuất các Chuyên mục phát thanh truyền hình về KHCN);

+ Phụ trách công tác thông tin tuyên truyền trên Báo Quảng Ninh, website, cổng thông tin điện tử;

+ Phụ trách công tác xuất bản các ấn phẩm thông tin;

- Thư ký Bản tin Khoa học và Phát triển:

+ Xây dựng kế hoạch, chủ đề của Bản tin Khoa học và Công nghệ theo từng số. Duyệt lãnh đạo;

+ Tổ chức mời bài các cộng tác viên, các chuyên gia tham gia viết bài;

+ Đôn đốc, thu thập các bài viết từ các cộng tác viên;

+ Gửi các bài viết cho Ban biên tập để biên tập bài viết;

+ Hoàn chỉnh maket (tin, bài, ảnh);

+ Trình duyệt lãnh đạo Sở (Trưởng BBT) trước khi cho đăng tải;

+ Phát hành và thanh toán trả nhuận bút, nhuận ảnh cho các tác giả;

- Tham gia duyệt các ấn phẩm thông tin KH&CN;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về hoạt động KH&CN trên Báo, Đài PTTH tỉnh;

- Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm triển khai các dịch vụ về thông tin thống kê, KH&CN;

- Tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng các dự án, kế hoạch, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Nhiệm vụ khác (bồi dưỡng, tập huấn, công tác Đảng, đoàn thể…).

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG

 

KẾ TOÁN: BÀ ĐÀO THỊ NGUYỆT TÂN 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - kế toán

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203837649

- Điện thoại di động: 0915291287

- Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách định kỳ hàng năm

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm

- Theo dõi lập báo cáo sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động

- Theo dõi công nợ, thuế, tiền lương, các khoản thu chi, của đơn vị

- Đôn đốc thu hồi, thanh toán công nợ.

- Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

- Xây dựng đơn giá phân tích, thử nghiệm, kiểm định, đánh giá hợp chuẩn, hợp quy…

- Thực hiện công tác kế toán hành chính sự nghiệp theo quy định

- Lập các báo tài chính theo quy định nộp cơ quan quản lý có thẩm quyền

- Theo dõi, quản lý, thực hiện đầu tư mua sắm, khấu hao, sửa chữa, thanh lý công cụ, dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm, tài sản của đơn vị theo quy định

- Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán, chứng từ thuế.

- Phối hợp kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện đề tài, dự án ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, nhiệm vụ đặt hàng, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, hoạt động dịch vụ.

- Thực hiện công nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

 

 

CHUYÊN VIÊN: BÀ TRẦN VIỆT HÀ 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - kế toán

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203837649

- Điện thoại di động: 0936901808

- Thực hiện xây dựng báo cáo kết quả hoạt động KHCN định kỳ hàng tháng, quý, năm phục vụ công tác họp giao ban;

- Xây dựng kế hoạch, nội dung; thành phần các đoàn công tác của Trung tâm;

- Tham mưu, quản lý hành chính nội vụ; xây dựng văn bản quản lý của cơ quan;

- Theo dõi, đôn đốc, thực hiện kế hoạch hoạt động của các phòng trong Trung tâm;

- Theo dõi đôn đốc thu hồi và thanh toán công nợ của Trung tâm đối với hoạt động thu dịch vụ;

- Theo dõi, đề xuất sửa chữa thiết bị tài sản công của cơ quan;

- Xây dựng, biên soạn hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, theo dõi tiến độ thực hiện công việc theo hợp đồng;

- Phối hợp với các phòng, Kế toán Trung tâm trong việc mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tư của Trung tâm;

- Xây dựng kế hoạch, nội dung các cuộc họp giao ban tháng, quý, đột xuất của Trung tâm;

- Quản lý sử dụng phương tiện, điện, nước, vật tư, văn phòng phẩm;

- Quản lý hồ sơ lao động hợp đồng của Trung tâm.

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ của Trung tâm;

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

PHÒNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI 

 

TRƯỞNG PHÒNG: BÀ ĐÀO THI HƯƠNG 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Kỹ sư công nghệ sinh học

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286301

- Điện thoại di động: 0904136618

- Tham mưu, phối hợp thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

- Xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ

- Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm

- Triển khai ứng dụng kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu

- Đầu môi liên liên hệ với các địa phương trong và ngoài tỉnh về hoạt động khoa học công nghệ

- Xây dựng kế hoạch các hội thảo chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cho các địa phương trong tỉnh.

- Thực hiện khảo sát tìm hiểu nhu cầu công nghệ tại các địa phương trong tỉnh.

- Tham mưu, xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển khoa học công nghệ cho các địa phương trong tỉnh

- Tư vấn lập dự án, triển khai dự án xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao

- Trực tiếp thực hiện các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu tại TP Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái, Đông Triều

- Thực hiện tổ chức hội thảo chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho các địa phương: TP Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái, Đông Triều

- Kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện đề tài, dự án ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo.

 

NHÂN VIÊN: ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203 6553787

- Điện thoại di động: 0983622388

- Thực hiện tổ chức hội thảo chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho các địa phương: Cô Tô, Quảng Yên, Hoành Bồ, Vân Đồn

- Xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ

- Tìm kiếm các kỹ thuật, công nghệ ứng dụng mới đối với lĩnh vực môi trường, xây dựng, giao thông.

- Trực tiếp thực hiện các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu tại Cô tô, Quảng Yên, Hoành Bồ, Vân Đồn

- Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm

 

NHÂN VIÊN: ÔNG NGUYỄN VĂN MINH 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203 6553787

- Điện thoại di động: 0904667466

- Thực hiện công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

- Xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ

- Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm

- Trực tiếp tìm kiếm, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ KHCN đối với lĩnh vức Nông nghiệp (Công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghệ nuôi cấy mô, công nghệ sinh học, chuyển giao sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGap, ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường trong nông thôn)

- Kiểm định X-quang trong y tế; kiểm định phương tiện đo điện tim, điện não; Đánh giá an toàn bức xạ hạt nhân;

- Quan trắc phông phóng xạ môi trường nền.

 

NHÂN VIÊN: BÀ LÊ THỊ HỒNG MINH 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286301

- Điện thoại di động: 0904030796

- Thực hiện công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

- Xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ

- Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm

- Trực tiếp tìm kiếm, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ KHCN đối với lĩnh vực Công nghiệp (Lĩnh vực tự động hoá, Công nghệ sản xuất vật liệu không nung, công nghệ sản xuất vật liệu mới…)

 PHÒNG THÍ NGHIỆM

 

NHÂN VIÊN: ÔNG NGUYỄN MẠNH QUYỀN

 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286301

- Điện thoại di động: 0973957725

- Theo dõi, quản lý thiết bị được giao cho phòng thí nghiệm.

- Thực hiện lấy mẫu tại cơ sở

- Đánh giá chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm được chỉ định;

- Kiểm định X-quang trong y tế; kiểm định phương tiện đo điện tim, điện não; Đánh giá an toàn bức xạ hạt nhân;

- Quan trắc phông phóng xạ môi trường nền.

 

 

NHÂN VIÊN: ÔNG NGUYỄN HOÀI NAM

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286301

- Điện thoại di động: 0936917390

- Thực hiện các phép thử, phân tích các chỉ tiêu về môi trường không khí, môi trường đất, nước

- Thực hiện lấy mẫu tại cơ sở

- Quản lý, vận hành các trang thiết bị được giao

- Kiểm định X-quang trong y tế; kiểm định phương tiện đo điện tim, điện não; Đánh giá an toàn bức xạ hạt nhân;

- Quan trắc phông phóng xạ môi trường nền.

 

 

NHÂN VIÊN: BÀ PHẠM THỊ MỸ NGÂN

 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286301

- Điện thoại di động: 0349563758

- Thực hiện các phép thử, phân tích các chỉ tiêu về môi trường không khí, môi trường đất

- Thực hiện lấy mẫu tại cơ sở

- Quản lý, vận hành các trang thiết bị được giao

 

NHÂN VIÊN: BÀ LƯƠNG THỊ VIỆT PHƯƠNG

 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286301

- Điện thoại di động: 0979619196

- Thực hiện các phép thử, phân tích các chỉ tiêu về môi trường không khí, môi trường đất

- Thực hiện lấy mẫu tại cơ sở

- Quản lý, vận hành các trang thiết bị được giao

PHÒNG THÔNG TIN THỐNG KÊ 

 

NHÂN VIÊN: ÔNG  NGUYỄN TRUNG KIÊN

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203 3 634706

- Điện thoại di động: 0985918691

- Hướng dẫn, đôn đốc, triển khai chế độ báo cáo thống kê về KH&CN trên địa bàn tỉnh.

- Phân tích, xử lý số liệu, lập báo cáo thống kê về KH&CN trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ KH&CN theo quy định.

- Tham gia các cuộc điều tra thống kê về KH&CN theo chương trình quốc gia và Bộ KH&CN.

- Số hoá, tạo lập cơ sở dữ liệu về KH&CN, thống kê KH&CN phục vụ công tác quản lý điều hành, dịch vụ.

- Thu thập, xử lý và công bố thông tin về các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh.

- Công bố Danh mục các nhiệm vụ KH&CN (bao gồm: nhiệm vụ đang tiến hành, nhiệm vụ đã nghiệm thu, kết quả ứng dụng) trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo về KH&CN; Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo Phòng giao.

 

NHÂN VIÊN: BÀ BÙI THỊ NHƯ HOA 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn học

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203 3 634706

- Điện thoại di động: 0904378226

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ninh.

- Phối hợp với phóng viên xây dựng Chuyên trang KH&CN trên Báo Quảng Ninh.

- Viết tin, bài, phóng sự xây dựng các Chuyên mục truyền hình KH&CN đảm bảo phát sóng trên Đài PTTH tỉnh.

- Xây dựng các Chuyên mục phát thanh KH&CN đảm bảo phát sóng trên Đài PTTH tỉnh.

- Biên tập, phát hành Bản tin khoa học và đời sống.

- Đăng tin, bài, phóng sự về các sự kiện KH&CN trên Cổng thông tin điện tử thành phần.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo Phòng giao.

 

NHÂN VIÊN: ÔNG TRẦN DUY ĐÔNG 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 0203 3 634706

- Điện thoại di động: 0869079526

 - Quay phim, dựng hình, xử lý hình ảnh cho các Chuyên mục truyền hình KH&CN đảm bảo phát sóng trên Đài PTTH tỉnh.

- Chuyển thể các Chuyên mục phát thanh KH&CN đảm bảo phát sóng trên Đài PTTH tỉnh.

- Thu thập thông tin, tuyên truyền, phổ biến thông tin về hoạt động KH&CN, hoạt động ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh.

- Xử lý, lưu trữ dữ liệu (hình ảnh, video) về hoạt động khoa học và công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng, dịch vụ về thông tin KH&CN.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1018
Đã truy cập: 49269641.