Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và công nghệ

21/03/2021

 

GIÁM ĐỐC: ÔNG NGUYỄN QUỐC TUẤN

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Cử nhân kinh tế; Kỹ sư CN môi trường

- Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286300

- Điện thoại di động: 0982451115

- Email : nguyenquoctuan@quangninh.gov.vn 

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt hoạt động của Trung tâm trước Giám đốc Sở và các cơ quan chức năng;

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Trung tâm và trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm  vụ chuyên môn của Trung tâm:

+ Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm;

+ Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách một số nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;

+ Báo cáo cấp trên về tổ chức, hoạt động của trung tâm;

+ Phối hợp với các Phó Giám đốc Trung tâm; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở KHCN về hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn, ngắn hạn;

+ Trực tiếp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và viên chức, người lao động của cơ quan;

+ Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách công tác CCHC, phòng, chống tham nhũng và an ninh chính trị nội bộ trong cơ quan, đơn vị;

+ Công tác thi đua, khen thưởng;

+ Trực tiếp quản lý công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan, đơn vị;

+ Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản được giao theo quy định;

- Tham gia các cuộc họp do Sở, ngành, tỉnh triệu tập và các Sở ngành, địa phương tổ chức;

- Chủ trì các cuộc họp của Trung tâm; triển khai nhiệm vụ của ngành và các cuộc họp đột xuất khác;

- Phụ trách Phòng Nghiên cứu Triển khai;

- Nhiệm vụ khác (bồi dưỡng, tập huấn, công tác Đảng, đoàn thể…)
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG ĐẶNG HOÀNG LONG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203 837649

- Điện thoại di động: 0913072005

- Email : danghoanglong@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Giúp giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động chung của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng, hoặc khi được uỷ quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm do Giám đốc phân công phụ trách:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm;

+ Xây dựng các quy chế hoạt động của Trung tâm: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công, quy chế dân chủ;

+ Công tác kiểm định, đánh giá an toàn bức xạ hạt nhân, quan trắc phóng xạ môi trường;

+ Công tác phân tích thử nghiệm;

+ Báo cáo với Giám đốc về kết quả công tác trong lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo, điều hành công tác nội bộ Trung tâm do Giám đốc Trung tâm phân công phụ trách;

- Tham gia các cuộc họp do Sở, ngành, tỉnh triệu tập và các Sở ngành, địa phương tổ chức;

- Tham gia các cuộc họp của Trung tâm; triển khai nhiệm vụ của ngành và các cuộc họp đột xuất khác;

- Giúp giám đốc Trung tâm phụ trách các hoạt động:  Đánh giá An toàn Bức xạ hạt nhân, Kiểm định phương tiện đo điện tim, điện não, Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, Phát triển dịch vụ KHCN, Áp dụng và triển khai ISO, Hành chính, Quản trị nội vụ, Quản lý tài sản công trong Trung tâm, Văn thư lữu trữ;

- Tham gia các nhiệm vụ khác (bồi dưỡng, tập huấn, công tác Đảng, đoàn thể…)

- Phụ trách Phòng Thí nghiệm;

- Kiêm nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp.
 

PHÓ GIÁM ĐỐC: BÀ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 02033832043

- Điện thoại di động: 0917314686

- Email : nguyenthithuhuong@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Giúp giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động chung của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng, hoặc khi được uỷ quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm do Giám đốc phân công phụ trách:

+ Phụ trách phòng Thông tin Thống kê;

+ Tham mưu việc xây dựng quy chế, quy định của cơ quan đơn vị;

+ Phụ trách công tác thông tin tuyên truyền KH&CN trên Đài PTTH Quảng Ninh (sản xuất các Chuyên mục phát thanh truyền hình về KHCN);

+ Phụ trách công tác thông tin tuyên truyền trên Báo Quảng Ninh, website, cổng thông tin điện tử;

+ Phụ trách công tác xuất bản các ấn phẩm thông tin;

- Tham gia duyệt các ấn phẩm thông tin KH&CN;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về hoạt động KH&CN trên Báo, Đài PTTH tỉnh;

- Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm triển khai các dịch vụ về thông tin thống kê, KH&CN;

- Tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng các dự án, kế hoạch, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Nhiệm vụ khác (bồi dưỡng, tập huấn, công tác Đảng, đoàn thể…).
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG

KẾ TOÁN: BÀ ĐÀO THỊ NGUYỆT TÂN 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - kế toán

- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203837649

- Điện thoại di động: 0915291287

- Email : daothinguyettan@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách định kỳ hàng năm

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm

- Theo dõi lập báo cáo sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động

- Theo dõi công nợ, thuế, tiền lương, các khoản thu chi, của đơn vị

- Đôn đốc thu hồi, thanh toán công nợ.

- Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

- Xây dựng đơn giá phân tích, thử nghiệm, kiểm định, đánh giá hợp chuẩn, hợp quy…

- Thực hiện công tác kế toán hành chính sự nghiệp theo quy định

- Lập các báo tài chính theo quy định nộp cơ quan quản lý có thẩm quyền

- Theo dõi, quản lý, thực hiện đầu tư mua sắm, khấu hao, sửa chữa, thanh lý công cụ, dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm, tài sản của đơn vị theo quy định

- Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán, chứng từ thuế.

- Phối hợp kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện đề tài, dự án ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, nhiệm vụ đặt hàng, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, hoạt động dịch vụ.

- Thực hiện công nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
 
 
 
 
PHÒNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI 
 

TRƯỞNG PHÒNG: 

-

 
 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tham mưu, phối hợp thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

- Xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ

- Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm

- Triển khai ứng dụng kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu

- Đầu môi liên liên hệ với các địa phương trong và ngoài tỉnh về hoạt động khoa học công nghệ

- Xây dựng kế hoạch các hội thảo chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cho các địa phương trong tỉnh.

- Thực hiện khảo sát tìm hiểu nhu cầu công nghệ tại các địa phương trong tỉnh.

- Tham mưu, xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển khoa học công nghệ cho các địa phương trong tỉnh

- Tư vấn lập dự án, triển khai dự án xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao

- Trực tiếp thực hiện các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu tại TP Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái, Đông Triều

- Thực hiện tổ chức hội thảo chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho các địa phương: TP Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái, Đông Triều

- Kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện đề tài, dự án ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo.

 
 
 

NHÂN VIÊN: ÔNG NGUYỄN VĂN MINH 

- Trình độ chuyên môn: Du lịch khách sạn

- Điện thoại văn phòng : 0203 6553787

- Điện thoại di động: 0904667466

- Email : nguyenvanminh@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

- Xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ

- Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm

- Trực tiếp tìm kiếm, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ KHCN đối với lĩnh vức Nông nghiệp (Công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghệ nuôi cấy mô, công nghệ sinh học, chuyển giao sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGap, ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường trong nông thôn)

- Kiểm định X-quang trong y tế; kiểm định phương tiện đo điện tim, điện não; Đánh giá an toàn bức xạ hạt nhân;

- Quan trắc phông phóng xạ môi trường nền.

NHÂN VIÊN: BÀ LÊ THỊ HỒNG MINH 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Cử nhân quản trị kinh doanh

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286301

- Điện thoại di động: 0904030796

- Email : lethihongminh@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

- Xây dựng, thực hiện các đề tài, dự án, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ

- Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm

- Trực tiếp tìm kiếm, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ KHCN đối với lĩnh vực Công nghiệp (Lĩnh vực tự động hoá, Công nghệ sản xuất vật liệu không nung, công nghệ sản xuất vật liệu mới…)

NHÂN VIÊN: ÔNG TRẦN NGỌC CHÂU

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203 6553787

- Điện thoại di động: 0395784201

- Email : chaublqn1@gmail.com

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

 

 

NHÂN VIÊN: ÔNG CAO XUÂN HƯNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Điện thoại văn phòng : 0203 6553787

- Điện thoại di động: 0386333836

- Email : Caohung8.hl98@gmail.com

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ KHCN;

- Thực hiện tổ chức các hội thảo giới thiệu tiến bộ KHCN cho các địa phương trong tỉnh;

- Thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN;

- Khảo sát nhu cầu ứng dụng KHCN và đề xuất thành các nhiệm vụ KHCN cho các địa phương;

- Thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN;

- Kiểm định X-quang trong y tế; Đánh giá an toàn bức xạ hạt nhân;Kiểm định phương tiện đo điện tim, điện não;

- Quan trắc phông phóng xạ môi trường nền.

- Vận hành hoạt động Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Quảng Ninh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm phân công.

 

NHÂN VIÊN: BÀ  BÙI THỊ HỒNG ANH

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học cây trồng

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Điện thoại văn phòng : 0203 6553787

- Điện thoại di động: 0344009673

- Email : anhbui.5455@gmail.com

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ KHCN;

- Thực hiện tổ chức các hội thảo giới thiệu tiến bộ KHCN cho các địa phương trong tỉnh;

- Thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN;

-Khảo sát nhu cầu ứng dụng KHCN và đề xuất thành các nhiệm vụ KHCN cho các địa phương;

- Thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm phân công.

 

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM

NHÂN VIÊN: ÔNG NGUYỄN MẠNH QUYỀN

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa công nghiệp

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286301

- Điện thoại di động: 0973957725

- Email : nguyenmanhquyen@quangninh.gov.vn

 
 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Theo dõi, quản lý thiết bị được giao cho phòng thí nghiệm.

- Thực hiện lấy mẫu tại cơ sở

- Đánh giá chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm được chỉ định;

- Kiểm định X-quang trong y tế; kiểm định phương tiện đo điện tim, điện não; Đánh giá an toàn bức xạ hạt nhân;

- Quan trắc phông phóng xạ môi trường nền.

 
 
 
 

NHÂN VIÊN: BÀ LƯƠNG THỊ VIỆT PHƯƠNG

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa phân tích

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286301

- Điện thoại di động: 0979619196

- Email : luongthivietphuong@quangninh.gov.vn

 
 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện các phép thử, phân tích các chỉ tiêu về môi trường không khí, môi trường đất

- Thực hiện lấy mẫu tại cơ sở

- Quản lý, vận hành các trang thiết bị được giao

PHÒNG THÔNG TIN THỐNG KÊ 

NHÂN VIÊN: ÔNG  NGUYỄN TRUNG KIÊN

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

- Điện thoại văn phòng : 0203 3 634706

- Điện thoại di động: 0985918691

- Email : nguyentrungkien.skhvcn@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Hướng dẫn, đôn đốc, triển khai chế độ báo cáo thống kê về KH&CN trên địa bàn tỉnh.

- Phân tích, xử lý số liệu, lập báo cáo thống kê về KH&CN trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ KH&CN theo quy định.

- Tham gia các cuộc điều tra thống kê về KH&CN theo chương trình quốc gia và Bộ KH&CN.

- Số hoá, tạo lập cơ sở dữ liệu về KH&CN, thống kê KH&CN phục vụ công tác quản lý điều hành, dịch vụ.

- Thu thập, xử lý và công bố thông tin về các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh.

- Công bố Danh mục các nhiệm vụ KH&CN (bao gồm: nhiệm vụ đang tiến hành, nhiệm vụ đã nghiệm thu, kết quả ứng dụng) trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo về KH&CN; Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
 

NHÂN VIÊN: BÀ BÙI THỊ NHƯ HOA 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn học

- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203 3 634706

- Điện thoại di động: 0904378226

- Email : buithinhuhoa@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ninh.

- Phối hợp với phóng viên xây dựng Chuyên trang KH&CN trên Báo Quảng Ninh.

- Viết tin, bài, phóng sự xây dựng các Chuyên mục truyền hình KH&CN đảm bảo phát sóng trên Đài PTTH tỉnh.

- Xây dựng các Chuyên mục phát thanh KH&CN đảm bảo phát sóng trên Đài PTTH tỉnh.

- Biên tập, phát hành Bản tin khoa học và đời sống.

- Đăng tin, bài, phóng sự về các sự kiện KH&CN trên Cổng thông tin điện tử thành phần.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
 

NHÂN VIÊN: ÔNG TRẦN DUY ĐÔNG 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Truyền hình

- Điện thoại văn phòng : 0203 3 634706

- Điện thoại di động: 0869079526

- Email : tranduydong@quangninh.gov.vn

 
 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Quay phim, dựng hình, xử lý hình ảnh cho các Chuyên mục truyền hình KH&CN đảm bảo phát sóng trên Đài PTTH tỉnh.

- Chuyển thể các Chuyên mục phát thanh KH&CN đảm bảo phát sóng trên Đài PTTH tỉnh.

- Thu thập thông tin, tuyên truyền, phổ biến thông tin về hoạt động KH&CN, hoạt động ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh.

- Xử lý, lưu trữ dữ liệu (hình ảnh, video) về hoạt động khoa học và công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng, dịch vụ về thông tin KH&CN.
 

NHÂN VIÊN: BÀ NGUYỄN MỸ PHƯƠNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Truyền hình

- Điện thoại văn phòng : 0203 3 634706

- Điện thoại di động: 0869079526

 
 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tra cứu cơ sở dữ liệu về KH&CN, cung cấp thông tin phục vụ các Hội đồng KH&CN xác định thẩm định, tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN.

- Thu thập thông tin, tuyên truyền, phổ biến thông tin về hoạt động KH&CN, hoạt động ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh.

- Công bố Danh mục các nhiệm vụ KH&CN (bao gồm: nhiệm vụ đang tiến hành, nhiệm vụ đã nghiệm thu, kết quả ứng dụng) trên địa bàn tỉnh.

- Biên tập, phát hành Bản tin khoa học và công nghệ.

- Tham gia tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo về KH&CN; Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị.

- Triển  khai các báo cáo tháng, quý, năm, đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
 
 

NHÂN VIÊN: BÀ NGUYỄN THỊ CHÂM

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội, Kỹ sư môi trường

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203 3 634706

- Điện thoại di động: 0974614887

- Email: chamnguyen1218@gmail.com
 
  * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Hướng dẫn, đôn đốc, triển khai chế độ báo cáo thống kê về KH&CN trên địa bàn tỉnh.

- Phân tích, xử lý số liệu, lập báo cáo thống kê về KH&CN trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ KH&CN theo quy định.

- Tham gia các cuộc điều tra thống kê về KH&CN theo chương trình quốc gia và Bộ KH&CN.

- Số hoá, tạo lập cơ sở dữ liệu về KH&CN, thống kê KH&CN phục vụ công tác quản lý điều hành, dịch vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thống kê khoa học và công nghệ.

- Cung cấp thông tin phuc vụ Hội đồng KH&CN. Tham gia Công bố Danh mục các nhiệm vụ KH&CN (bao gồm: nhiệm vụ đang tiến hành, nhiệm vụ đã nghiệm thu, kết quả ứng dụng) trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo Phòng giao.

 
 
 
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 246
Đã truy cập: 1448191