Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và công nghệ

10/11/2022
 
 

 

GIÁM ĐỐC: ÔNG ĐẶNG MINH TUÂN

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị:  

- Điện thoại văn phòng : 

- Điện thoại di động: 

- Email : dangminhtuan@quangninh.gov.vn

 
 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
 
 
 
 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG ĐẶNG HOÀNG LONG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203 837649

- Điện thoại di động: 0913072005

- Email : danghoanglong@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Lãnh đạo, điều hành, quản lý chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác, hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho đến khi kiện toàn xong chức danh Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong thời gian phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi công tác tổng hợp, kế hoạch; công tác tổ chức; công tác thi đua, khen thưởng; công tác cải cách hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Chỉ đạo, theo dõi các phòng: Phòng Nghiên cứu Triển khai; Phòng Thí nghiệm; Bộ phận Kế hoạch Tổng hợp thuộc Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Thông tin Thống kê.

- Là Chủ tài khoản của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: BÀ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 02033832043

- Điện thoại di động: 0917314686

- Email : nguyenthithuhuong@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Điều hành hoạt động chung của Trung tâm khi Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm vắng mặt, hoặc khi được uỷ quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực chuyên môn về thông tin và thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Chỉ đạo, theo dõi các phòng: Bộ phận Thông tin Thống kê thuộc Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Thông tin Thống kê.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG VÀ THÔNG TIN THỐNG KÊ

KẾ TOÁN: BÀ ĐÀO THỊ NGUYỆT TÂN 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - kế toán

- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203837649

- Điện thoại di động: 0915291287

- Email : daothinguyettan@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách Kế toán. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về công tác tài chính, kế toán của đơn vị;

- Chủ động thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong thẩm quyền được giao, chịu trách nhiệm với các quyết định đó;

- Công tác quản lý quản lý tài sản công, các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

- Tham mưu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm; xây dựng các đơn giá dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ của trung tâm;

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của Trung tâm, cân đối tài chính của đơn vị;

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm duyệt chi kinh phí các hoạt động do các phòng chuyên môn đề xuất giải quyết theo đúng quy định về tài chính kế toán hiện hành;

- Tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm; Quy chế quản lý tài sản công; Quy chế sử dụng xe chuyên dùng của Trung tâm;

- Xây dựng các biểu mẫu chứng từ kế toán chuẩn theo quy định hiện hành, thủ tục thanh toán phù hợp để ban hành thực hiện trong đơn vị;

- Thực hiện các báo cáo thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán của đơn vị;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tài chính, kế toán.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm.

 
 

NHÂN VIÊN: BÀ NGUYỄN MỸ PHƯƠNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Truyền hình

- Điện thoại văn phòng : 0203 3 634706

- Điện thoại di động: 0869079526

 
 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
a) Công việc chung: Hoạt động phát triển nguồn tin

- Yêu cầu công việc:

+ Tham mưu xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển nguồn tin Khoa học và Công nghệ của tỉnh;

+ Tạo lập nguồn tin Khoa học và Công nghệ nội sinh; thu thập nguồn tin Khoa học và Công nghệ trong tỉnh, trong nước và quốc tế;

+ Tham mưu tổ chức khai thác và đánh giá nguồn tin;

+ Tham mưu hợp tác phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ;

- Nhiệm vụ thực hiện:

+ Tăng nguồn tin về số lượng, chất lượng, chủng loại;

+ Tăng tính khả dụng của nguồn tin, giúp nguồn tin được sử dụng tiện lợi dễ dàng;

+ Tăng khả năng truy cập tới nguồn tin;

+ Nâng cao hiệu quả truy cập nguồn tin, thỏa mãn nhu cầu của người dùng tin.

b) Công việc cá nhân đảm nhiệm:

- Khai thác, biên tập và phát hành các Bản tin Khoa học và Công nghệ; Bản tin Khoa học và Đời sống; Bản tin Khoa học và Phát triển;

- Đưa thông tin hoạt động khoa học và công nghệ của Tỉnh, Sở lên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội theo quy định;

- Tham mưu, đề xuất thay đổi kết cấu, bố cục nội dụng của các Bản tin Khoa học và Công nghệ và phát trên các nền tảng xã hội;

- Chủ động thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về các nội dung công việc được giao thực hiện;

- Chủ động khai thác các nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện hoặc phối hợp triển khai các nguồn thu dịch vụ của đơn vị;

- Thực hiện kiêm nhiệm công tác văn thư lưu trữ, thủ quỹ của đơn vị;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thông tin  khoa học và công nghệ, văn thư, lữu trữ, thủ quỹ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng nhóm công việc, Lãnh đạo Trung tâm.

 
 

NHÂN VIÊN: ÔNG TRẦN DUY ĐÔNG 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Truyền hình

- Điện thoại văn phòng : 0203 3 634706

- Điện thoại di động: 0869079526

- Email : tranduydong@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
a) Công việc chung: Hoạt động phát triển nguồn tin

- Yêu cầu công việc:

+ Tham mưu xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển nguồn tin Khoa học và Công nghệ của tỉnh;

+ Tạo lập nguồn tin Khoa học và Công nghệ nội sinh; thu thập nguồn tin Khoa học và Công nghệ trong tỉnh, trong nước và quốc tế;

+ Tham mưu tổ chức khai thác và đánh giá nguồn tin;

+ Tham mưu hợp tác phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ;

- Nhiệm vụ thực hiện:

+ Tăng nguồn tin về số lượng, chất lượng, chủng loại;

+ Tăng tính khả dụng của nguồn tin, giúp nguồn tin được sử dụng tiện lợi dễ dàng;

+ Tăng khả năng truy cập tới nguồn tin;

+ Nâng cao hiệu quả truy cập nguồn tin, thỏa mãn nhu cầu của người dùng tin.

b) Công việc cá nhân đảm nhiệm:

- Thực hiện các kỹ thuật liên quan đến công tác ghi hình, biên tập hình ảnh, nội dung, xây dựng các phóng sự, chuyên đề thu thập các thông tin về khoa học và công nghệ của Tỉnh, Sở;

- Tham mưu, đề xuất thay đổi kết cấu, bố cục nội dung chương trình Khoa học và Công nghệ phát trên truyền hình Quảng Ninh hướng tới doanh nghiệp và người dân; Tham mưu, đề xuất đưa nội dung các chương trình khoa học và công nghệ phát trên các nền tảng xã hội, đưa xuống địa phương;

- Lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, hình ảnh, phóng sự, chuyên đề về hoạt động khoa học và công nghệ;

- Đưa thông tin hoạt động khoa học và công nghệ của Tỉnh, Sở lên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội theo quy định;

- Chủ động thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về các nội dung công việc được giao thực hiện;

- Chủ động khai thác các nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện hoặc phối hợp triển khai các nguồn thu dịch vụ của đơn vị;

- Thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm: Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thông tin  khoa học và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng nhóm công việc, Lãnh đạo Trung tâm.

 

NHÂN VIÊN: BÀ BÙI THỊ NHƯ HOA 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn học

- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203 3 634706

- Điện thoại di động: 0904378226

- Email : buithinhuhoa@quangninh.gov.vn

 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
a) Công việc chung: Hoạt động phát triển nguồn tin

- Yêu cầu công việc:

+ Tham mưu xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển nguồn tin Khoa học và Công nghệ của tỉnh;

+ Tạo lập nguồn tin Khoa học và Công nghệ nội sinh; thu thập nguồn tin Khoa học và Công nghệ trong tỉnh, trong nước và quốc tế;

+ Tham mưu tổ chức khai thác và đánh giá nguồn tin;

+ Tham mưu hợp tác phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ;

- Nhiệm vụ thực hiện:

+ Tăng nguồn tin về số lượng, chất lượng, chủng loại;

+ Tăng tính khả dụng của nguồn tin, giúp nguồn tin được sử dụng tiện lợi dễ dàng;

+ Tăng khả năng truy cập tới nguồn tin;

+ Nâng cao hiệu quả truy cập nguồn tin, thỏa mãn nhu cầu của người dùng tin.

b) Công việc cá nhân đảm nhiệm:

- Xây dựng các kịch bản, nội dung chương trình, phóng sự tuyên truyền về hoạt động khoa học và công nghệ của Tỉnh, Sở trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Đưa thông tin hoạt động khoa học và công nghệ của Tỉnh, Sở lên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội theo quy định;

- Tham mưu, đề xuất thay đổi kết cấu, bố cục nội dung chương trình Khoa học và Công nghệ phát trên truyền hình Quảng Ninh hướng tới doanh nghiệp và người dân; Tham mưu, đề xuất đưa nội dung các chương trình khoa học và công nghệ phát trên các nền tảng xã hội, đưa xuống địa phương;

- Phối hợp tham mưu, đề xuất thay đổi kết cấu, bố cục nội dụng của các Bản tin Khoa học và Công nghệ và phát trên các nền tảng xã hội;

- Chủ động khai thác các nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện hoặc phối hợp triển khai các nguồn thu dịch vụ của đơn vị;

- Chủ động thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về các nội dung công việc được giao thực hiện;

- Thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm: khai thác, biên tập và phát hành các Bản tin Khoa học và Công nghệ; Bản tin Khoa học và Đời sống; Bản tin Khoa học và Phát triển; Cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thông tin khoa học và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng nhóm công việc, Lãnh đạo Trung tâm.

 

NHÂN VIÊN: ÔNG  NGUYỄN TRUNG KIÊN

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

- Điện thoại văn phòng : 0203 3 634706

- Điện thoại di động: 0985918691

- Email : nguyentrungkien.skhvcn@quangninh.gov.vn

 
 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
Công việc chung: Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Tạo lập cơ sở dữ liệu về thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp số liệu thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương;

- Tổ chức thu thập, đăng ký lữ giữ và công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định;

- Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ tại địa phương;

- Tham gia tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia và ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại địa phương;

- Tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương;

- Tổng hợp, xử lý, phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Tổ chức phối hợp tổ chức và tham gia Chợ công nghệ và thiết bị, kết nối cung – cầu công nghệ, Ngày hội  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

b)Công việc cá nhân đảm nhiệm:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Tạo lập cơ sở dữ liệu về thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Tham mưu tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ tại địa phương;

- Tham gia tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia và ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại địa phương;

- Tham mưu tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương;

- Tổng hợp, xử lý, phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Tổ chức triển khai thực hiện khai thác trạm IPPLATFORM của tỉnh;

- Chủ động khai thác các nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện hoặc phối hợp triển khai các nguồn thu dịch vụ của đơn vị;

- Chủ động thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về các nội dung công việc được giao thực hiện;

- Thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm: Hoạt động của sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Quảng Ninh; Hoạt động sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Quảng Ninh trên mạng internet.

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thông tin khoa học và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng nhóm công việc, Lãnh đạo Trung tâm.

 
 
 
PHÒNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI 

NHÂN VIÊN: BÀ LÊ THỊ HỒNG MINH 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Cử nhân quản trị kinh doanh

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286301

- Điện thoại di động: 0904030796

- Email : lethihongminh@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

a) Công việc chung: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

- Tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật, các chương trình, kế hoạch về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại địa phương;

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch nhiệm vụ dài hạn, hằng năm và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt;

- Triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

- Tham gia thực hiện các hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ;

- Tổ chức hội thảo, triển lãm giới thiệu công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ;

- Tổ chức các cuộc thăm quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương;

b) Công việc cá nhân đảm nhiệm:

- Tham mưu xây dựng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ đặt hàng hàng năm của Trung tâm đối với lĩnh vực ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

- Tham mưu xây dựng, đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt;

- Tổ chức hội thảo, triển lãm giới thiệu công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương;

- Tổ chức các cuộc thăm quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

- Đầu mối liên hệ, theo dõi, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ tại các địa phương: Thị xã Đông Triều; Thành phố Uông Bí; Thành phố Hạ Long; Thị xã Quảng Yên;

- Chủ động khai thác các nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện hoặc phối hợp triển khai các nguồn thu dịch vụ của đơn vị;

- Chủ động thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về các nội dung công việc được giao thực hiện;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng nhóm công việc, Lãnh đạo Trung tâm.

 

NHÂN VIÊN: ÔNG NGUYỄN VĂN MINH 

- Trình độ chuyên môn: Du lịch khách sạn

- Điện thoại văn phòng : 0203 6553787

- Điện thoại di động: 0904667466

- Email : nguyenvanminh@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
a) Công việc chung: Dịch vụ khoa học và công nghệ

- Tham mưu xây dựng chương trình mở rộng hoạt động dịch vụ của Trung tâm; duy trình tổ chức kiểm định; tổ chức quan trắc; tổ chức Vilas ISO/IEC 17025:2005;

-  Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở;

- Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn;

- Khai thác và phát triển nguồn thu của Trung tâm;

- Quan trắc phông phóng xạ môi trường nền của tỉnh Quảng Ninh

- Triển khai các hoạt động phân tích thử nghiệm về môi trường; kiểm định thiết bị đo lường; đánh giá an toàn bức xạ hạt nhân;

- Thường trực công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân;

b) Công việc cá nhân đảm nhiệm:

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kiểm định phương tiện đo điện tim, điện não;

- Tổ chức thực hiện các công việc đánh giá an toàn bức xạ cho các cơ sở y tế, cơ sở công nghiệp; kiểm định thiết bị phát tia X theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở;

- Quan trắc phông phóng xạ môi trường nền của tỉnh Quảng Ninh;

- Chủ trì triển khai thực hiện mở rộng nguồn thu của Trung tâm đối với các dịch vụ an toàn bức xạ; kiểm định phương tiện đo nhóm 2; kiểm định thiết bị phát tia X;

- Xây dựng các hợp đồng dịch vụ liên quan đến các dịch vụ an toàn bức xạ; kiểm định phương tiện đo nhóm 2; kiểm định thiết bị phát tia X;

- Duy trì các tổ chức kiểm định của Trung tâm;

- Thường trực công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân;

- Quản lý các thiết bị đo lường; thiết bị an toàn bức xạ;

- Chủ động khai thác các nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện hoặc phối hợp triển khai các nguồn thu dịch vụ của đơn vị;

- Chủ động thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về các nội dung công việc được giao thực hiện;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nội dung phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng nhóm công việc, Lãnh đạo Trung tâm. 

 

NHÂN VIÊN: ÔNG TRẦN NGỌC CHÂU

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 0203 6553787

- Điện thoại di động: 0395784201

- Email : chaublqn1@gmail.com

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

 a) Công việc chung: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

- Tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật, các chương trình, kế hoạch về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại địa phương;

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch nhiệm vụ dài hạn, hằng năm và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt;

- Triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

- Tham gia thực hiện các hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ;

- Tổ chức hội thảo, triển lãm giới thiệu công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ;

- Tổ chức các cuộc thăm quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương;

b) Công việc cá nhân đảm nhiệm:

- Tham mưu xây dựng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ đặt hàng hàng năm của Trung tâm đối với lĩnh vực ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

- Tham mưu xây dựng, đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt;

- Tổ chức hội thảo, triển lãm giới thiệu công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông qua Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Quảng Ninh;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoha học kỹ thuật đến người dân;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương;

- Thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm liên quan đến Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ;

- Đầu mối liên hệ, theo dõi, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ tại các địa phương: Huyện Bình Liêu; Huyện Đầm Hà; Huyện Hải Hà; TP Móng Cái

- Chủ động khai thác các nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện hoặc phối hợp triển khai các nguồn thu dịch vụ của đơn vị;

- Chủ động thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về các nội dung công việc được giao thực hiện;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng nhóm công việc, Lãnh đạo Trung tâm.

 

NHÂN VIÊN: ÔNG CAO XUÂN HƯNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Điện thoại văn phòng : 0203 6553787

- Điện thoại di động: 0386333836

- Email : Caohung8.hl98@gmail.com

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

a) Công việc chung: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

- Tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật, các chương trình, kế hoạch về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại địa phương;

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch nhiệm vụ dài hạn, hằng năm và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt;

- Triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

- Tham gia thực hiện các hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ;

- Tổ chức hội thảo, triển lãm giới thiệu công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ;

- Tổ chức các cuộc thăm quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương;

b) Công việc cá nhân đảm nhiệm:

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt;

- Tổ chức hội thảo, triển lãm giới thiệu công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông qua Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Quảng Ninh;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương;

- Xây dựng và cung cấp dữ liệu về công nghệ, chuyên gia công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ;

- Thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm liên quan đến Hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Quảng Ninh; trạm IPPLATFORM;

- Đầu mối liên hệ, theo dõi, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ tại các địa phương: Huyện Vân Đồn; Huyện Cô Tô;

- Chủ động khai thác các nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện hoặc phối hợp triển khai các nguồn thu dịch vụ của đơn vị;

- Chủ động thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về các nội dung công việc được giao thực hiện;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng nhóm công việc, Lãnh đạo Trung tâm.

 

NHÂN VIÊN: BÀ  BÙI THỊ HỒNG ANH

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học cây trồng

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Điện thoại văn phòng : 0203 6553787

- Điện thoại di động: 0344009673

- Email : anhbui.5455@gmail.com

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

a) Công việc chung: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

- Tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật, các chương trình, kế hoạch về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại địa phương;

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch nhiệm vụ dài hạn, hằng năm và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt;

- Triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

- Tham gia thực hiện các hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ;

- Tổ chức hội thảo, triển lãm giới thiệu công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ;

- Tổ chức các cuộc thăm quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương;

b) Công việc cá nhân đảm nhiệm:

- Tham mưu xây dựng, đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở;

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương;

- Đầu mối liên hệ, theo dõi, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ tại các địa phương: Thành phố Cẩm Phả, Huyện Tiên Yên, Huyện Ba Chẽ;

-  Kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông qua Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Quảng Ninh;

- Chủ động khai thác các nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện hoặc phối hợp triển khai các nguồn thu dịch vụ của đơn vị;

- Chủ động thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về các nội dung công việc được giao thực hiện;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng nhóm công việc, Lãnh đạo Trung tâm.

 

 

N đối với lĩnh vực Công nghiệp (Lĩnh vực tự động hoá, Công nghệ sản xuất vật liệu không nung, công nghệ sản xuất vật liệu mới…)
PHÒNG THÍ NGHIỆM

NHÂN VIÊN: ÔNG NGUYỄN MẠNH QUYỀN

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa công nghiệp

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286301

- Điện thoại di động: 0973957725

- Email : nguyenmanhquyen@quangninh.gov.vn

 
 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
a) Công việc chung: Dịch vụ khoa học và công nghệ

- Tham mưu xây dựng chương trình mở rộng hoạt động dịch vụ của Trung tâm; duy trình tổ chức kiểm định; tổ chức quan trắc; tổ chức Vilas ISO/IEC 17025:2005;

-  Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở;

- Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn;

- Khai thác và phát triển nguồn thu của Trung tâm;

- Quan trắc phông phóng xạ môi trường nền của tỉnh Quảng Ninh;

- Triển khai các hoạt động phân tích thử nghiệm về môi trường; kiểm định thiết bị đo lường; đánh giá an toàn bức xạ hạt nhân;

- Quản lý các thiết bị đo lường; thiết bị phòng thí nghiệm; thiết bị an toàn bức xạ;

- Thường trực công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân;

b) Công việc cá nhân đảm nhiệm:

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kiểm định phương tiện đo điện tim, điện não;

- Tổ chức thực hiện các công việc đánh giá an toàn bức xạ cho các cơ sở y tế, cơ sở công nghiệp; kiểm định thiết bị phát tia X theo quy định.

- Quan trắc phông phóng xạ môi trường nền của tỉnh Quảng Ninh;

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở;

- Thực hiện phân tích các phép thử trong phòng thí nghiệm;

- Quản lý các thiết bị đo lường; thiết bị phòng thí nghiệm; thiết bị an toàn bức xạ;

- Chủ trì triển khai thực hiện mở rộng nguồn thu của Trung tâm đối với các dịch vụ: Quan trắc môi trường; dịch vụ tư vấn về môi trường; dịch vụ về hoạt động thí nghiệm;

- Xây dựng các hợp đồng dịch vụ liên quan đến các dịch vụ: Quan trắc môi trường; dịch vụ tư vấn về môi trường; dịch vụ về hoạt động thí nghiệm;

- Duy trì các tổ chức Vilas ISO/IEC 17025; Tổ chức quan trắc môi trường;

- Chủ động khai thác các nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện hoặc phối hợp triển khai các nguồn thu dịch vụ của đơn vị;

- Chủ động thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về các nội dung công việc được giao thực hiện;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nội dung phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng nhóm công việc, Lãnh đạo Trung tâm.

  

NHÂN VIÊN: BÀ LƯƠNG THỊ VIỆT PHƯƠNG

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa phân tích

- Điện thoại văn phòng : 0203 6286301

- Điện thoại di động: 0979619196

- Email : luongthivietphuong@quangninh.gov.vn

 
 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
a) Công việc chung: Dịch vụ khoa học và công nghệ

- Tham mưu xây dựng chương trình mở rộng hoạt động dịch vụ của Trung tâm; duy trình tổ chức kiểm định; tổ chức quan trắc; tổ chức Vilas ISO/IEC 17025:2005;

-  Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở;

- Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn;

- Khai thác và phát triển nguồn thu của Trung tâm;

- Quan trắc phông phóng xạ môi trường nền của tỉnh Quảng Ninh;

- Triển khai các hoạt động phân tích thử nghiệm về môi trường; kiểm định thiết bị đo lường; đánh giá an toàn bức xạ hạt nhân;

- Quản lý các thiết bị đo lường; thiết bị phòng thí nghiệm; thiết bị an toàn bức xạ;

- Thường trực công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân;

b) Công việc cá nhân đảm nhiệm:

- Thực hiện phân tích các phép thử trong phòng thí nghiệm;

- Quản lý các thiết bị phòng thí nghiệm;

- Duy trì các tổ chức Vilas ISO/IEC 17025; Tổ chức quan trắc môi trường;

- Thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm: Hỗ trợ công tác nội vụ của Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Thông tin Thống kê; hỗ trợ công tác lữu trữ, văn phòng của Trung tâm;

- Chủ động khai thác các nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện hoặc phối hợp triển khai các nguồn thu dịch vụ của đơn vị;

- Chủ động thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về các nội dung công việc được giao thực hiện;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nội dung phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng nhóm công việc, Lãnh đạo Trung tâm.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 647
Đã truy cập: 1626771