Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

14/04/2022

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

 QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 1. Quyết định thành lập:

Quyết định số 1023 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Ủy Ban Nhân Dân về việc thành lập Quỹ PTKH&CN Quảng Ninh.

 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
 2. Ban lãnh đạo:

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-  Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ PTKH&CN

 

 

Điện thoại: 08033143

Email: nguyenthihanh.ubnd@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ninh - Giám đốc Quỹ PTKH&CN 

Điện thoại   : 0904.063.268

Email: phamxuandai@quangninh.gov.vn

 

Phó Giám đốc Sở Tài Chính - Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ 

Điện thoại: 02033.836.023 - 0902.006.318

Email: phamvantieu@quangninh.gov.vn


 

2.Văn phòng Quỹ:

 

 

 Điện thoại cơ quan     : 02033.835.936

 

    III.    Chức năng nhiệm vụ quyền hạn

 1. Chức năng: Quỹ PTKH&CN hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KH&CN; chuyển giao công nghệ; đổi mới, cải tiến công nghệ và phát triển ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.
 2. Nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận và quản lý và bảo toàn các nguồn vốn của Quỹ PTKH&CN;

+ Thực hiện báo cáo định kỳ đột xuất cho Ủy ban nhân dân Tỉnh.

+ Tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ, cho vay, thu hồi vốn và lãi vay đối với các nhiệm vụ, dự án được hỗ trợ vay vốn.

+ Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhận hỗ trợ, vay vốn.

+ Đình chỉ việc cho vay, hỗ trợ hoặc thu hồi kinh phí đã cho vay, hỗ trợ phát hiện tổ chức cá nhân nhận vốn vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vốn của Quỹ.

+ Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Quỹ.

+ Quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để vận động tài trợ cho Quỹ hoặc ủy thác cho Quỹ hỗ trợ, cho vay để thực hiện các dự án KH&CN theo quy định của pháp luật…

 1. Quyền hạn:

* Hội đồng quản lý Quỹ:

+ Ban hành các quy định quản lý của Quỹ PTKH&CN;

+ Xem xét, Quyết định phê duyệt tài trợ cho Dự án do cơ quan điều hành Quỹ trình;

+ Giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước và các quy định của Hội đồng quản lý Quỹ;

* Ban Kiểm soát Quỹ:

Kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình thực hiện Điều lệ Quỹ, các Quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; xem xét, trình Hội đồng Quản lý Quỹ giải quyết khiếu nại của các cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ.

* Cơ quan điều hành Quỹ.

+ Thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ đăng ký tài trợ, trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

+ Ký hợp đồng với Chủ dự án có hồ sơ được duyệt theo quy định…

+ Quản lý tài sản vốn hoạt động của Quỹ và nhân sự cơ quan điều hành Quỹ.

 1.  Quy chế Hỗ trợ.
 2. Đối tượng, phương thức tài trợ.

– Hỗ trợ không hoàn lại một phần hoặc toàn bộ chi phí cho các nhiệm vụ, dự án:

+  Các đề tài, dự án nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao và cải tiến dây chuyền, công nghệ thuộc những ngành, lĩnh vực mà Tỉnh ưu tiên, khuyến khích, do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện.

+  Ươm tạo công nghệ; tiếp nhận công nghệ để sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới.

+ Chuyển giao công nghệ, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để phục vụ phục vụ sản xuất các sản phảm thuộc các chương trình, mục tiêu quốc gia hoặc sản phảm chủ lực của Tỉnh.

+ Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển ở khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo theo quy định tại Điều 35 Luật Chuyển giao công nghệ.

+  Các đề tài, dự án ứng dụng kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ đoạt giải thưởng tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Tỉnh và Quốc gia do doanh nghiệp thực hiện, triển khai trên địa bàn tỉnh.

*  Mức hỗ trợ được áp dụng tối đa theo các quy định hiện hành nhưng phải bảo đảm nguyên tắc:

+ Không quá 02 (hai) tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ, dự án.

+ Tổng kinh phí hỗ trợ không hoàn lại không được vượt quá 20% vốn hoạt động của Quỹ và không vượt quá phần vốn bổ sung cho Quỹ theo quy định.

      –  Cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi vay vốn để thực hiện đối với các nhiệm vụ, dự án:

 +  Các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu có triển vọng, hiệu quả kinh tế thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu của các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các đơn vị khoa học và các doanh nghiệp.

 +  Các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị  với chi phí thấp thay thế nhập khẩu từ các chương trình chế tạo thiết bị (thuộc Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước, cấp Bộ và cấp Nhà nước) đã được nghiên cứu trong Nước.

 + Chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ được khuyến khích chuyển giao để đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có chất lượng cao hơn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 +  Ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 +  Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

 +  Ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

 *  Mức hỗ trợ được áp dụng tối đa theo các quy định hiện hành nhưng phải bảo đảm nguyên tắc:

Mức cho vay tối đa của một dự án là 70% tổng vốn đầu tư dự án nhưng không vượt quá 10 (mười) tỷ đồng.

 1. Điều kiện hỗ trợ, vay vốn

 –  Tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế được hỗ trợ, vay vốn của Quỹ để thực hiện các nhiệm vụ, dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ… phải là nhiệm vụ, dự án triển khai tại Quảng Ninh và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

 –  Việc cho vay ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi vay vốn tùy theo tính chất của Dự án được Hội đồng quản lý quỹ xét duyệt, lựa chọn công khai, đựa trên tiêu chí do Hội đồng quản lý Quỹ ban hành; được thực hiện bằng hợp đồng tài trợ với Cơ quan điều hành Quỹ sau khi Hội đồng quản lý Quỹ xét duyệt và có Quyết định phê duyệt tài trợ.

 –  Các dự án nhận tài trợ từ Quỹ không được trùng lắp với các dự án đã và đang thực hiện bằng nguồn vốn khác của Nhà nước.

 – Tổ chức, cá nhân xin hỗ trợ, vay vốn của Quỹ phải có dự án được lập theo mẫu quy định của Quỹ.

 1. Thủ tục hỗ trợ vay vốn:

 Khi có nhu cầu vay vốn, Chủ dự án gửi hồ sơ tài liệu chứng minh đủ điều kiện vay ưu đãi cho cơ quan điều hành Quỹ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của hồ sở, tài liệu gửi bao gồm:

  +  Giấy đề nghị vay vốn

  +  Tài liệu chứng minh năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự, trách nhiệm dân sự của khách hàng:

  * Đối với pháp nhân: Quyết định thành lập (nếu pháp luật quy định phải có); Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy phép hành nghề (nếu pháp luật quy định phải có); Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quyết định bổ nhiệm người điều hành, kế toán trưởng; Nghị quyết Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến vay vốn, thế chấp tài sản.

  * Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân và hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thu nhập cá nhân.

Khách hàng vay vốn từ lần thứ hai trở đi không phải gửi các tài liệu trên, trừ trường hợp có sự thay đổi.

+ Các tài liệu báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính (chỉ áp dụng đối với tổ chức) của hai năm gần nhất (trường hợp hoạt động dưới 2 năm thì báo cáo từ khi hoạt động đến thời điểm gần nhất) bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Biên bản góp vốn điều lệ (đối với công ty TNHH, cổ phần), Quyết định giao vốn (đối với doanh nghiệp được Nhà nước giao vốn).
 • Báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp năm gần nhất (áp dụng từ ngày 01/01/2014)

+  Dự án vay vốn và các tài liệu có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

+ Trường hợp trong dự án có nội dung đấu thầu thì kế hoạch đấu thầu cũng phải được phê duyệt theo quy định.

* Thông tin chi tiết liên hệ: Văn Phòng Quỹ PTKH&CN. Địa chỉ: Tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh. Điện thoại:02033.835.935Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 517
Đã truy cập: 1988784