Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Chi cục TĐC

25/03/2021
 
 

GIÁM ĐỐC: BÀ ĐÀO THI HƯƠNG 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Kỹ sư công nghệ sinh học

- Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 

- Điện thoại di động: 0904136618

- Email : daothihuong@quangninh.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Điều hành chung.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: tổ chức cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng; kế hoạch - tổng hợp; Tài chính, Tài sản; Kỹ thuật nghiệp vụ Tiêu chuẩn chất lượng, đo lường; Phụ trách dịch vụ của Trung tâm.

- Thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với cán bộ viên chức và lao động hợp đồng

- Trực tiếp tham mưu cho Chi cục trưởng chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ  thực hiện các chức năng QLNN về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc sở KH&CN và Chi cục trưởng Chi cục TĐC về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH : ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

- Điện thoại văn phòng       : 

- Điện thoại di động            :  0982978138

- Email: nguyenmanhhung_skhcn@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG BÙI VĂN NGỌC

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện - điện tử     

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp   

- Điện thoại văn phòng : 0203.3839.575

- Điện thoại di động     :  0915.155.837

- Email: buivanngoc@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

Phòng Kế hoạch – tổng hợp có chức năng giúp Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động chung của Trung tâm, tổ chức điều hoà, phối hợp hoạt động của các Phòng trực thuộc Trung tâm; Xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình và kế hoạch công tác của Trung tâm; quản lý công tác kế hoạch - tài chính kế toán ; tài sản của Trung tâm. Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo của Trung tâm


 


KẾ TOÁN : 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3820612

- Điện thoại di động: 

- Email: 


 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp thực hiện công tác kế toán:

Lập kế hoạch, dự toán, chấp hành dự toán thu chi Ngân sách nhà nước và nguồn khác trong phạm vi được cấp thẩm quyền hàng năm theo các định mức, chế độ, tiêu chuẩn do Nhà nước quy định;

Tham mưu cho Lãnh đạo để tổ chức thực hiện, phân bổ dự toán ngân sách thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt theo đúng định mức, chế độ của Nhà nước;

Thu thập, phản ánh, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình thu, chi Hoạt động sự nghiệp, cung ứng dịch vụ, tiền quỹ, công nợ của đơn vị;

Phổ biến và hướng dẫn cán bộ viên chức và người lao động trung tâm thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán;

Thống kê và tổng hợp số liệu kê toán khi có yêu cầu. Đồng thời cung cấp số liệu cho Ban giám đốc và cơ quan cấp trên khi có yêu cầu. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu;

Tham mưu cho lãnh đạo về năng lực tài chính tham gia hợp đồng  kinh tế phát sinh;

Giao dịch với Đối tác, khách hàng, cơ quan thuế, tài chính, kho bạc, Bảo hiểm và các Sở ban ngành liên quan;

Kiến nghị và đề xuất những biện pháp khắc phục cải tiến hoạt động tài chính kế toán;

- Trực tiếp thực hiện Công tác Kế hoạch:

Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch: dài hạn và hàng năm; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của các phòng và của toàn trung tâm để tham mưu cho lãnh đạo.

Làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để phối hợp giải quyết công tác kế hoạch, tài chính của Trung tâm.

Thực hiện các thủ tục pháp lý về công tác kế hoạch, hợp đồng kinh tế. Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết, phát hiện những vấn đề phát sinh, bất hợp lý để tham mưu cho Lãnh đạo xử lý. Khi thực hiện xong phải nghiệm thu và tiến hành thanh lý hợp đồng để làm cơ sở kế toán thanh quyết toán trình lãnh đạo phê duyệt

Giám sát, theo dõi sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với chế độ, quy định của Nhà nước.

Trực tiếp thực hiện về công tác Bảo hiểm xã hội, nhân sự và chế độ đối với người lao động.

 

CHUYÊN VIÊN : BÀ NGÔ THỊ TRANG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3820.612

- Điện thoại di động:   038.166.256

- Email: ngothitrang@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Trực tiếp thực hiện công tác hành chính văn thư, kho quỹ;

Giao nhận các loại văn bản đi – đến;

Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định;

Cấp phát các loại tài liệu, thư báo, .. cho các phòng trong trung tâm;

Sử dụng và quản lý toàn bộ tài sản trong phòng KHTH, bộ phận văn thư;

Tư vấn tham mưu cho trưởng phòng về cơ sở pháp lý của văn bản; kiểm tra thể thức; kỹ thuật soạn thảo, trình bày các văn bản hành chính của trung tâm trước khi ký ban hành;

Trực tiếp đề xuất những quy định về công tác văn thư;

Trực tiếp thực hiện công tác lưu trữ:

Quản lý và sắp xếp hồ sơ lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ;

Sao y các loại văn bản giấy tờ;

Trực tiếp đề xuất những quy định về công tác lưu trữ;

Đề xuất và cấp phát văn phòng phẩm, vật tư văn phòng;

Tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ trong toàn đơn vị để kịp thời phát hiện hỏng hóc, mất mát báo cáo trưởng phòng để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung và tìm hiểu nguyên nhân trách nhiệm kịp thời trình Lãnh đạo trung tâm phê duyệt.

Điều động máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho các phòng;

Theo dõi và thanh toán tiền điện, nước;

Thực hiện chấm công, tổng hợp theo dõi lịch công tác của cán bộ viên chức và NLĐ trung tâm

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng và Giám đốc giao.

PHÒNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐO LƯỜNG

Chức năng: thực hiện nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật Đo lường trên địa bàn tỉnh.

 

Nhiệm vụ:

- Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và  kế hoạch phát triển hoạt động về lĩnh vực Đo lường.

- Trực tiếp thực hiện dịch vụ kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Thực hiện các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo lường, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật,.. cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Đề xuất, kiến nghị và hướng dẫn hoạt động đo lường của các ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn.

 

- Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về Đo lường cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có yêu cầu. Phối hợp thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 


KIỂM ĐỊNH VIÊN: ÔNG VŨ KHẮC THÀNH

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Thạc sỹ QTKHD

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0977041812

- Email: vukhacthanh@quangninh.gov.vn


 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Phụ trách Công tác Kế hoạch của phòng KTNV đo lường:

- Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch của phòng; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của phòng và của toàn trung tâm để tham mưu cho lãnh đạo.

- Làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để phối hợp giải quyết công tác kiểm định của Trung tâm.

- Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết, phát hiện những vấn đề phát sinh, bất hợp lý để tham mưu cho Lãnh đạo xử lý. Khi thực hiện xong phải nghiệm thu và tiến hành thanh lý hợp đồng để làm cơ sở kế toán thanh quyết toán trình lãnh đạo phê duyệt.

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác giao khoán các hạng mục công việc và nghiệm thu khối lượng công việc hàng tháng để thanh quyết toán.

Phụ trách Công tác tổng hợp của phòng KTNVĐL:

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động của Phòng theo định kỳ và đột xuất với Lãnh đạo Trung tâm.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, quản lý các thiết bị chuẩn: kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị của Trung tâm đúng thời hạn.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký công nhận khả năng kiểm định của Trung tâm.

Thực hiện công việc kiểm định:

- Trực tiếp kiểm định và quản lý các công việc kiểm định  và các dịch vụ kỹ thuật lĩnh vực Khối lượng: Kiểm định cân ô tô, cân tàu hỏa, cân phân tích, cân bàn, cân băng tải

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị , chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực trên.

Phụ trách công tác Quản lý cán bộ trong phòng:  Phân công, điều phối công việc, theo dõi, đôn đốc cán bộ, nhân viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Quản lý, phối hợp sự hoạt động của các nhân viên trong phòng. Tổ chức nề nếp quản lý nghiệp vụ chuyên môn.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký công nhận khả năng kiểm định của Trung tâm.

Thực hiện công việc kiểm định:

- Trực tiếp kiểm định và quản lý các công việc kiểm định  và các dịch vụ kỹ thuật lĩnh vực Khối lượng: Kiểm định cân ô tô, cân tàu hỏa, cân phân tích, cân bàn, cân băng tải

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị , chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực trên.

Phụ trách công tác Quản lý cán bộ trong phòng:  Phân công, điều phối công việc, theo dõi, đôn đốc cán bộ, nhân viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Quản lý, phối hợp sự hoạt động của các nhân viên trong phòng. Tổ chức nề nếp quản lý nghiệp vụ chuyên môn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác của phòng và Lãnh đạo trung tâm giao

  

KIỂM ĐỊNH VIÊN: ÔNG ĐÀO CÔNG HÒA

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0912312677

- Email: daoconghoa@quangninh.gov.vn 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
 Thực hiện công việc kiểm định:

- Trực tiếp thực hiện và quản lý dịch vụ kỹ thuật về đo lường lĩnh vực độ dài (kiểm định hiệu chuẩn Taximet,..)

- Trực tiếp kiểm định thiết bị đo lĩnh vực Áp suất.

- Đề xuất, tham mưu với Phụ trách Phòng và Giám đốc Trung tâm về định mức và chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện nề nếp nghiệp vụ chuyên môn kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa (thu thập thông tin, kiểm tra hồ sơ, lưu giữ tài liệu số liệu) đảm bảo quản lý chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc theo yêu cầu nghiệp vụ của ngành.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Chịu sự quản lý trực tiếp của Phụ trách Phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác của phòng và Lãnh đạo trung tâm giao
 

 

KIỂM ĐỊNH VIÊN: ÔNG ĐẶNG HOÀNG HẢI

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0973.321.292

- Email: danghoanghai@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Thực hiện công việc kiểm định:

- Trực tiếp thực hiện dịch vụ kỹ thuật đo lường về dung tích (cột đo xăng dầu, đồng hồ nước, bình chuẩn…).

- Quản lý các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực dung tích.

- Đề xuất, tham mưu với Phụ trách Phòng và Giám đốc Trung tâm về định mức và chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện nề nếp nghiệp vụ chuyên môn kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa (thu thập thông tin, kiểm tra hồ sơ, lưu giữ tài liệu số liệu) đảm bảo quản lý chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc theo yêu cầu nghiệp vụ của ngành.

-Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Chịu sự quản lý trực tiếp của Phụ trách Phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác của phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.

 

KIỂM ĐỊNH VIÊN: BÀ NINH THỊ HUYỀN

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0969.774.273

- Email: ninhthihuyen@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Kiểm định, thử nghiệm thiết bị điện, điện tử.

+ Tổ chức thực hiện việc thí nghiệm các mẫu thiết bị điện và chịu trách nhiệm về kết quả thí nghiệm điện;

+ Hiệu chuẩn điện;

+ Quản lý trực tiếp các trang thiết bị thuộc lĩnh vực thí nghiệm điện, hiệu chuẩn điện nhiệt và hồ sơ thử nghiệm;

+ Lấy/nhận mẫu thử nghiệm, hiệu chuẩn;

- Kiểm định viên taximet, điện trở tiếp địa, thiết bị đo điện trở tiếp địa, cách điện (Terometer, megomet),  công tơ điện.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công (gồm kết quả công việc + máy móc trang thiết bị).

- Thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến các quy trình, quy định và yêu cầu của HTQLCL ISO/IEC 17025:2017, TCVN ISO 9001:2015;

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm giao.

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG TRẦN QUANG HUY 

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chuyên dùng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0912.290.789

- Email: tranquanghuy@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Kiểm định an toàn về lao động các thiết bị an toàn

- Kiểm định/Hiệu chuẩn cân treo móc cẩu, cân cấp chính xác 3,4.

- Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công (gồm kết quả công việc + máy móc trang thiết bị).

- Thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến các quy trình, quy định và yêu cầu của HTQLCL ISO/IEC 17025:2017, TCVN ISO 9001:2015;

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm giao.

CHUYÊN VIÊN : ÔNG NGUYỄN MINH PHƯƠNG

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0904.063.334

- Email: nguyenminhphuong@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Kiểm nghiệm, kiểm định, thí nghiệm điện.

+ Tổ chức thực hiện việc thí nghiệm các mẫu thiết bị điện và chịu trách nhiệm về kết quả thí nghiệm điện;

+ Hiệu chuẩn điện;

+ Quản lý trực tiếp các trang thiết bị thuộc lĩnh vực thí nghiệm điện, hiệu chuẩn điện nhiệt và hồ sơ thử nghiệm;

+ Lấy/nhận mẫu thử nghiệm, hiệu chuẩn;

- Kiểm định điện trở tiếp địa, thiết bị đo điện trở tiếp địa, cách điện (Terometer, megomet), công tơ điện.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công (gồm kết quả công việc + máy móc trang thiết bị).

- Thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến các quy trình, quy định và yêu cầu của HTQLCL ISO/IEC 17025:2017, TCVN ISO 9001:2015;

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm giao.

CHUYÊN VIÊN : ÔNG LÊ HỒNG QUÂN

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0904.063.334

- Email: lehongquan@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

-  Hỗ trợ công tác kiểm định cân ô tô

-  Kiểm tra kỹ thuật về đo lường các loại phương tiện đo thuộc lĩnh vực đo khối lượng

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm giao

PHÒNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Chức năng: thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất luợng sản phẩm, hàng hoá.

Nhiệm vụ:

- Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và  kế hoạch phát triển hoạt động về lĩnh vực kỹ thuật Tiêu chuẩn Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động về lĩnh vực tiêu chuẩn chất luợng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn.

- Trực tiếp thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng, sản phẩm hàng hóa; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm,.. cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu;

- Trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, giám định, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu;   

- Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về Tiêu chuẩn, Chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng  sản phẩm, hàng hoá sản xuất trên địa bàn theo phân công phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

CHUYÊN VIÊN : BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư sinh học, cử nhân tiếng anh

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động:   0984.678.284

- Email: nguyenthituyetmai@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

-Thư ký Ban ISO, Tham mưu xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho Trung tâm.

- Tham mưu Phổ biến, phân phối tài liệu hệ thống chất lượng đến người liên quan, đề nghị đại diện Lãnh đạo, Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt.

- Tham mưu Tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống chất lượng.

- Lưu giữ hồ sơ chất lượng, tài liệu hệ thống chất lượng, soát xét và cập nhật.

- Duy trì hệ thống chất lượng thông qua việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ, xem xét của Lãnh đạo.

- Theo dõi công tác quản lý thiết bị, an toàn và đề ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa sai lỗi trong quá trình thử nghiệm, thực hiện nhiệm vụ chung của phòng.

- Quản lý tài sản được giao theo quy định của Pháp luật và cơ quan.

-Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Trung tâm các vấn đề về chất lượng của phòng KTNVTCCL.

- Kiểm định, hiệu chuẩn cân phân tích,

- Phối hợp và thực hiện tư vấn HTQLCL ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo TCVN ISO/IEC 17025; Hệ thống An toàn thực phẩm ISO 22000; Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP; hệ thống quản lý môi trường ISO 14000….hiện tư vấn HTQLCL ISO 9001:2015  và ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm giao.

CHUYÊN VIÊN : BÀ PHẠM THỊ KIM THOA

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động:   0976.290.588

- Email: phamthikimthoa@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp tư vấn HTQLCL ISO 9001:2015;

- Phối hợp và thực hiện tư vấn 5S.

- Tư vấn hướng dẫn các đơn vị viết báo cáo tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia

- Phối hợp với đoàn đánh giá thực hiện công việc đúng đủ các quy trình, quy định và yêu cầu của HTQLCL ISO/IEC 17025:2017 và ISO 9001: 2015 của Trung tâm.

- Quản lý tài sản và Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm giao.

CHUYÊN VIÊN : ÔNG ĐINH ĐỨC VIỆT

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động:   0916.101.190

- Email: dinhducviet@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Kiểm định xi téc ô tô.

Thử nghiệm VLXD.

- Thực hiện việc gia công và thử nghiệm các mẫu thí nghiệm VLXD và chịu trách nhiệm về kết quả do mình trực tiếp thí nghiệm.

- Tổ chức lấy mẫu và thí nghiệm tại hiện trường.

- Quản lý trực tiếp trang thiết bị VLXD và hồ sơ thử nghiệm;

- Phối hợp và thực hiện một số công việc trong công tác kiểm tra thử nghiệm khác;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ theo đối với lĩnh vực được phân công (gồm kết quả công việc + máy móc trang thiết bị).

 - Thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến các quy trình, quy định và yêu cầu của HTQLCL ISO/IEC 17025:2017, TCVN ISO 9001:2015;

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm giao.

CHUYÊN VIÊN : BÀ PHẠM THỊ THUÝ HỒNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân vật lý, Thạc sỹ QTKD

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động:   0986.285.205

- Email: phamthithuyhong@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý:

- Thực hiện công việc hiệu chuẩn thiết bị nhiệt

- Thực hiện kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt.

- Phối hợp và hỗ trợ tư vấn HTQLCL ISO 9001:2015;

- Phối hợp và thực hiện tư vấn 5S.

- Theo dõi, quản lý máy móc trang thiết bị và phối hợp với đoàn đánh giá thực hiện công việc đúng đủ các quy trình, quy định và yêu cầu của HTQLCL ISO/IEC 17025:2017 và ISO 9001: 2015 của Trung tâm.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm giao.

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG CHU VIÊT CHUNG 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động:   089.6688.586

- Email:

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý:

 

CHUYÊN VIÊN : BÀ HOÀNG MINH HẢI

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Hóa học

- Điện thoại di động:   0985.786.244

- Email:

* Nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý:
 
 
 
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 754
Đã truy cập: 1335715