Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Chi cục TĐC

17/06/2019

 

 

 


GIÁM ĐỐC: ÔNG NGUYỄN THÀNH LONG

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.382061

- Điện thoại di động: 0904701189

- Email: nguyenthanhlong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

 

 PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

Phòng Kế hoạch – tổng hợp có chức năng giúp Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động chung của Trung tâm, tổ chức điều hoà, phối hợp hoạt động của các Phòng trực thuộc Trung tâm; Xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình và kế hoạch công tác của Trung tâm; quản lý công tác kế hoạch - tài chính kế toán ; tài sản của Trung tâm. Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo của Trung tâm


 

 

 


 

 

 

KẾ TOÁN : BÀ VŨ PHƯƠNG NAM

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán; Cử nhân QTKD 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3820612

- Điện thoại di động:

- Email:

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

- Phụ trách Công tác Kế hoạch:

- Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch: dài hạn và hàng năm; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của các phòng và của toàn trung tâm để tham mưu cho lãnh đạo.

- Làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để phối hợp giải quyết công tác kế hoạch, tài chính của Trung tâm.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý về công tác kế hoạch, hợp đồng kinh tế. Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết, phát hiện những vấn đề phát sinh, bất hợp lý để tham mưu cho Lãnh đạo xử lý.

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác giao khoán các hạng mục công việc và nghiệm thu khối lượng công việc hàng tháng để thanh quyết toán.

- Soát xét hồ sơ tham mưu cho Giám đốc thẩm duyệt dự toán, thanh quyết toán khối lượng công việc; dự án đầu tư, mua sắm tài sản.

Phụ trách Công tác tổng hợp:

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động của trung tâm định kỳ và đột xuất với Lãnh đạo Trung tâm và Chi cục.Lập kế hoạch, dự toán, chấp hành dự toán thu chi Ngân sách nhà nước và nguồn khác trong phạm vi được cấp thẩm quyền hàng năm theo các định mức, chế độ, tiêu chuẩn do Nhà nước quy định;

- Tham mưu cho Lãnh đạo để tổ chức thực hiện, phân bổ dự toán ngân sách thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt theo đúng định mức, chế độ của Nhà nước;

- Thu thập, phản ánh, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình thu, chi Hoạt động sự nghiệp, cung ứng dịch vụ, tiền quỹ, công nợ của đơn vị;

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kế toán tại Trung tâm

-  Kế toán tiền mặt, tài sản, tiền lương, Thuế,..

-  Hạch toán kế toán, Lập Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, ..

-   Kế toán tổng hợp;

- Trực tiếp thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động trong trung tâm.

- Phổ biến và hướng dẫn cán bộ viên chức và người lao động trung tâm thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán;

- Thống kê và tổng hợp số liệu kê toán khi có yêu cầu. Đồng thời cung cấp số liệu cho Ban giám đốc và cơ quan cấp trên khi có yêu cầu. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu;

- Giao dịch với Đối tác, khách hàng, cơ quan thuế, tài chính, kho bạc, Bảo hiểm và các Sở ban ngành liên quan;

- Kiến nghị và đề xuất những biện pháp khắc phục cải tiến hoạt động tài chính kế toán;-

- Quản lý hồ sơ nhân sự.

- Giám sát, theo dõi sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với chế độ, quy định của Nhà nước.

 

 

CHUYÊN VIÊN : BÀ PHẠM THỊ THÚY HỒNG

- Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3820.612

- Điện thoại di động:  

- Email: 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

Đảm bảo vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO tại các phòng và Trung tâm.

Tham mưu cho Giám đốc và phụ trách phòng nhằm cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Phối hợp và Hỗ trợ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng thực hiện dịch vụ tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Hỗ trợ và Phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đo lường trong công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo sự hướng dẫn và phân công của Phụ trách phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đo lường và Phòng KHTH.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

 

 

CHUYÊN VIÊN : BÀ NGÔ THỊ TRANG

- Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3820.612

- Điện thoại di động:  

- Email: 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

- Trực tiếp thực hiện công tác hành chính văn thư; lưu trữ; công tác “một cửa”.

- Giao nhận các loại văn bản đi – đến;

- Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định;

- Sử dụng và quản lý toàn bộ tài sản trong phòng KHTH, bộ phận văn thư;

- Tư vấn tham mưu cho phụ trách phòng về cơ sở pháp lý của văn bản; kiểm tra thể thức; kỹ thuật soạn thảo, trình bày các văn bản hành chính của trung tâm trước khi ký ban hành;

- Trực tiếp đề xuất những quy định về công tác văn thư lưu trữ

- Đề xuất và cấp phát văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, tem chì,…
- Điều động máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho các phòng;
 
- Theo dõi và thanh toán tiền điện, nước, vật tư văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng;

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Thủ quỹ trung tâm.

- Thực hiện chấm công cho cán bộ và người lao động trung tâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phụ trách phòng và Giám đốc giao.

PHÒNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐO LƯỜNG

Chức năng: thực hiện nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật Đo lường trên địa bàn tỉnh.

 

Nhiệm vụ:

- Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và  kế hoạch phát triển hoạt động về lĩnh vực Đo lường.

- Trực tiếp thực hiện dịch vụ kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Thực hiện các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo lường, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật,.. cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Đề xuất, kiến nghị và hướng dẫn hoạt động đo lường của các ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn.

 

- Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về Đo lường cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có yêu cầu. Phối hợp thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 


KIỂM ĐỊNH VIÊN: ÔNG VŨ KHẮC THÀNH

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy

- Điện thoại di động: 097704181

- Email: 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

Trực tiếp phụ trách Phòng KTNVĐL.

Phụ trách Công tác Kế hoạch:

- Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch của phòng; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của phòng và của toàn trung tâm để tham mưu cho lãnh đạo.

- Làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để phối hợp giải quyết công tác kiểm định của Trung tâm.

- Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết, phát hiện những vấn đề phát sinh, bất hợp lý để tham mưu cho Lãnh đạo xử lý. Khi thực hiện xong phải nghiệm thu và tiến hành thanh lý hợp đồng để làm cơ sở kế toán thanh quyết toán trình lãnh đạo phê duyệt.

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác giao khoán các hạng mục công việc và nghiệm thu khối lượng công việc hàng tháng để thanh quyết toán.

Phụ trách Công tác tổng hợp:

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động của Phòng theo định kỳ và đột xuất với Lãnh đạo Trung tâm.

 

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, quản lý các thiết bị chuẩn: kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị của Trung tâm đúng thời hạn.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký công nhận khả năng kiểm định của Trung tâm.

Thực hiện công việc kiểm định:

- Trực tiếp kiểm định và quản lý các công việc kiểm định  và các dịch vụ kỹ thuật  các lĩnh vực: Khối lượng, Áp suất và Dung tích.

Cụ thể:

+ Lĩnh vực khối lượng: Kiểm định cân ô tô, cân tàu hỏa, cân phân tích, cân bàn.

+ Lĩnh vực áp suất: kiểm định áp kế, huyết áp kế.

+ Lĩnh vực dung tích: kiểm định cột đo xăng dầu, bể trụ nằm ngang, bể trụ đứng.

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị , chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực trên.

Phụ trách công tác Quản lý cán bộ trong phòng:  Phân công, điều phối công việc, theo dõi, đôn đốc cán bộ, nhân viên trong phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Quản lý, phối hợp sự hoạt động của các nhân viên trong phòng. Tổ chức nề nếp quản lý nghiệp vụ chuyên môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.

 

  

KIỂM ĐỊNH VIÊN: ÔNG ĐÀO CÔNG HÒA

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ

- Điện thoại di động: 0912312677

- Email:

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

Thực hiện công việc kiểm định:

- Trực tiếp thực hiện và quản lý dịch vụ kỹ thuật về đo lường lĩnh vực độ dài (kiểm định  hiệu chuẩn Taximet,..)

- Phối kết hợp kiểm định với lĩnh vực Áp suất.

- Hỗ trợ bộ phận kiểm định công tơ điện, bể trụ đứng, bể trụ nằm ngang.

- Đề xuất, tham mưu với Phụ trách Phòng và Giám đốc Trung tâm về định mức và chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện nề nếp nghiệp vụ chuyên môn kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa (thu thập thông tin, kiểm tra hồ sơ, lưu giữ tài liệu số liệu) đảm bảo quản lý chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc theo yêu cầu nghiệp vụ của ngành.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Chịu sự quản lý trực tiếp của Phụ trách Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.

KIỂM ĐỊNH VIÊN: BÀ NINH THỊ HUYỀN

-Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại di động:

- Email:

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

Thực hiện công việc kiểm định:

-  Trực tiếp thực hiện công việc kiểm định, đo thử nghiệm, hiệu chuẩn lĩnh vực điện - điện tử bao gồm: Kiểm định công tơ điện, hiệu chuẩn, đo thử các thiết bị điện, điện tử, Teromet, Megomet

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn thuộc lĩnh vực thí nghiệm điện, hiệu chuẩn điện và hồ sơ thử nghiệm, kiểm định.

- Phối kết hợp kiểm định cột đo xăng dầu và các thiết bị nhiệt.

- Đề xuất, tham mưu với Phụ trách Phòng và Giám đốc Trung tâm về định mức và chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện nề nếp nghiệp vụ chuyên môn kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa (thu thập thông tin, kiểm tra hồ sơ, lưu giữ tài liệu số liệu) đảm bảo quản lý chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc theo yêu cầu nghiệp vụ của ngành.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công

- Chịu sự quản lý trực tiếp của Phụ trách Phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác của phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.


 

KIỂM ĐỊNH VIÊN: ÔNG ĐẶNG HOÀNG HẢI

-Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại di động:

- Email: 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách :

- Trực tiếp thực hiện dịch vụ kỹ thuật đo lường về dung tích (cột đo xăng dầu, đồng hồ nước, …).

- Quản lý các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực dung tích.

- Phối kết hợp kiểm định áp suất, kiểm định công tơ điện và bể trụ đứng, bể trụ nằm ngang.

- Đề xuất, tham mưu với Phụ trách Phòng và Giám đốc Trung tâm về định mức và chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện nề nếp nghiệp vụ chuyên môn kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa (thu thập thông tin, kiểm tra hồ sơ, lưu giữ tài liệu số liệu) đảm bảo quản lý chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc theo yêu cầu nghiệp vụ của ngành.

-Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Chịu sự quản lý trực tiếp của Phụ trách Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.


 

PHÒNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Chức năng: thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất luợng sản phẩm, hàng hoá.

 

Nhiệm vụ:

- Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và  kế hoạch phát triển hoạt động về lĩnh vực kỹ thuật Tiêu chuẩn Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động về lĩnh vực tiêu chuẩn chất luợng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn.

- Trực tiếp thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng, sản phẩm hàng hóa; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm,.. cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu;

- Trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, giám định, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu;

         

- Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về Tiêu chuẩn, Chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng  sản phẩm, hàng hoá sản xuất trên địa bàn theo phân công phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  

 

CHUYÊN VIÊN : BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư sinh học

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:  

- Email: maituyet.bio@gmail.com

 

 

CHUYÊN VIÊN : BÀ  PHẠM THỊ KIM THOA

- Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:  

- Điện thoại di động: 0976290588

- Email: thoatdc@gmail.com

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : Nhân viên phòng KTNVTCCL

 

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG TRẦN QUANG HUY 

- Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:  

- Điện thoại di động: 0912290789

- Email: huyvthg@gmail.com

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : Nhân viên phòng KTNVĐ

 

 

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG NGUYỄN MINH PHƯƠNG

- Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động:  

- Điện thoại di động: 0904063334

- Email: minhphuongpm1310@gmail.com

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách : Nhân viên phòng KTNVĐL

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3372
Đã truy cập: 49296729.