Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Chi cục TĐC

06/09/2022
 
 

GIÁM ĐỐC: BÀ ĐÀO THI HƯƠNG 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Kỹ sư công nghệ sinh học

- Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 

- Điện thoại di động: 0904136618

- Email : daothihuong@quangninh.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách toàn bộ hoạt động của Trung tâm; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Là chủ tài khoản của Trung tâm;

- Chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Chỉ đạo công tác xây dựng các chương trình, kế hoạch về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và giai đoạn của Trung tâm; công tác đề án, dự án, kế hoạch của Trung tâm;

+ Chỉ đạo hoạt động phòng Hành chính và Chất lượng (ngoại trừ các công việc được phân công, ủy quyền cho Phó Giám đốc TT): Công tác tổ chức hành chính, nhân sự; Công tác tài chính kế toán, tài sản của Trung tâm; Công tác cải cách hành chính; đối nội, đối ngoại; khiếu nại, tố cáo; Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Chỉ đạo hoạt động phòng Đo lường và Thử nghiệm (ngoại trừ các công việc được phân công, ủy quyền cho Phó Giám đốc TT): Lĩnh vực thử nghiệm

+ Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đặt hàng.

- Ký kết các hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Tham gia các cuộc thanh kiểm tra, các cuộc họp do Sở, ngành, tỉnh triệu tập và các Sở ngành, địa phương tổ chức khi được yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao theo quy định của pháp luật;

- Nhiệm vụ khác (bồi dưỡng, tập huấn, công tác Đảng, đoàn thể…).

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC : ÔNG NGUYỄN VĂN GIỚI

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Hệ thống Điện

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 

- Điện thoại văn phòng       : 

- Điện thoại di động            :  0906.250.274

- Email: nguyenvangioi@quangninh.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Giúp giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động chung của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng, hoặc khi được uỷ quyền. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công.

- Giúp Giám đốc Trung tâm theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác:

+ Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Hành chính và Chất lượng đối với những nội dung công việc được Giám đốc phân công gồm: Lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng; Toàn bộ hoạt động của bộ phận chứng nhận; Công tác báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động dịch vụ về lĩnh vực chất lượng theo yêu cầu của cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền;

+ Chỉ đạo xây dựng quy chế, quy định của cơ quan đơn vị;

+ Chỉ đạo hoạt động dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng.

- Tham gia các cuộc thanh kiểm tra, các cuộc họp do Sở, ngành, tỉnh triệu tập và các Sở ngành, địa phương tổ chức liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Tham gia các cuộc họp của Trung tâm; triển khai nhiệm vụ của ngành và các cuộc họp đột xuất khác;

- Báo cáo với Giám đốc về kết quả công tác trong lĩnh vực phụ trách;

- Tham gia các nhiệm vụ khác (bồi dưỡng, tập huấn, công tác Đảng, đoàn thể…);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG BÙI VĂN NGỌC

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện - điện tử     

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp   

- Điện thoại văn phòng : 0203.3839.575

- Điện thoại di động     :  0915.155.837

- Email: buivanngoc@quangninh.gov.vn

 

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Giúp giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động chung của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng, hoặc khi được uỷ quyền. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công.

- Giúp Giám đốc Trung tâm theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác:

+ Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Đo lường và Thử nghiệm đối với những nội dung công việc được Giám đốc phân công gồm: Theo dõi, tổ chức, triển khai các hoạt động dịch vụ đo lường theo chức năng của Trung tâm; Công tác báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực đo lường theo yêu cầu của cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền; Theo dõi, kiểm soát công tác quản lý, khai thác hiệu quả các chuẩn, trang thiết bị phục vụ công tác đo lường. Ký duyệt ban hành toàn bộ giấy kiểm định, hiệu chuẩn do phòng Đo lường và Thử nghiệm thực hiện; Chỉ đạo triển khai các dịch vụ về đo lường.

+ Tham gia xây dựng quy chế, quy định của cơ quan đơn vị;

+ Xây dựng dự thảo các văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng các dự án, kế hoạch, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tham gia các cuộc thanh kiểm tra, các cuộc họp do Sở, ngành, tỉnh triệu tập và các Sở ngành, địa phương tổ chức liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Tham gia các cuộc họp của Trung tâm; triển khai nhiệm vụ của ngành và các cuộc họp đột xuất khác;

- Báo cáo với Giám đốc về kết quả công tác trong lĩnh vực phụ trách;

- Giúp Giám đốc giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền;

- Tham gia nhiệm vụ khác (bồi dưỡng, tập huấn, công tác Đảng, đoàn thể…);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC : ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 

- Điện thoại văn phòng       : 

- Điện thoại di động            :  0982978138

- Email: nguyenmanhhung.skhcn@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Giúp giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động chung của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng, hoặc khi được uỷ quyền. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công.

- Giúp Giám đốc Trung tâm theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác:

+ Công tác Kế hoạch, tổng hợp báo cáo, phát triển thị trường; Công tác phòng cháy chữa cháy, COVID, hành chính, nội vụ; Xây dựng dự thảo các văn bản chỉ đạo của cấp trên; Xây dựng các dự án, đề án, kế hoạch, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ;

+ Là đầu mối việc thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực đo lường.

+ Chỉ đạo các nội dung công việc để khai thác trạm Móng Cái;

+ Tham gia xây dựng quy chế, quy định của cơ quan đơn vị;

+ Xây dựng dự thảo các văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng các dự án, kế hoạch, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tham gia các cuộc thanh kiểm tra, các cuộc họp do Sở, ngành, tỉnh triệu tập và các Sở ngành, địa phương tổ chức liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Tham gia các cuộc họp của Trung tâm; triển khai nhiệm vụ của ngành và các cuộc họp đột xuất khác;

- Báo cáo với Giám đốc về kết quả công tác trong lĩnh vực phụ trách;

- Giúp Giám đốc giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền;

- Tham gia nhiệm vụ khác (bồi dưỡng, tập huấn, công tác Đảng, đoàn thể…);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  

PHÒNG HÀNH CHÍNH - CHẤT LƯỢNG

Chức năng: Giúp Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động chung của Trung tâm, thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất luợng sản phẩm, hàng hoá, tổ chức điều hoà, phối hợp hoạt động của các Phòng trực thuộc Trung tâm.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình và kế hoạch công tác của Trung tâm; quản lý công tác kế hoạch - tài chính kế toán ; tài sản của Trung tâm. Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo của Trung tâm.

- Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và  kế hoạch phát triển hoạt động về lĩnh vực kỹ thuật Tiêu chuẩn Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động về lĩnh vực tiêu chuẩn chất luợng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn.

- Trực tiếp thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng, sản phẩm hàng hóa; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm,.. cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu;

- Trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, giám định, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu;   

- Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về Tiêu chuẩn, Chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng  sản phẩm, hàng hoá sản xuất trên địa bàn theo phân công phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


TRƯỞNG PHÒNG : BÀ PHẠM THỊ THÚY HỒNG 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân vật lý, Thạc sỹ QTKD

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3820612

- Điện thoại di động: 0986.285.205

- Email: 


 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính và Chất lượng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng Hành chính và Chất lượng;

- Phân công nhiệm vụ cho Phó trưởng phòng, viên chức và người lao động thuộc phòng trình Giám đốc phê duyệt;

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của phòng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;

- Phụ trách chỉ đạo lĩnh vực kế toán tài chính, thực hiện kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với phòng ĐLTN giải quyết các lĩnh vực thuộc phòng phụ trách;

- Chủ trì hoặc phân công nhiệm vụ cho Phó trưởng phòng, viên chức, người lao động tham mưu dự thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng trình Giám đốc ký ban hành.

- Trực tiếp chỉ đạo và tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm thực hiện một số công việc cụ thể: Công tác tổ chức, bộ máy; đào tạo viên chức, người lao động; thi đua khen thưởng; đối nội, đối ngoại; bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm; Quản lý tài sản cơ quan; Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân;

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm giao.

  
 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:  BÀ NGUYỄN THỊ MAI

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư sinh học, cử nhân tiếng anh

- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng : 0984.678.284

- Điện thoại di động     :  0915.155.837

- Email: 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tham mưu cho Trưởng phòng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của phòng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra;

- Tham mưu tổ chức tập huấn, đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Được phân công nhiệm vụ trực tiếp phụ trách tham mưu, chỉ đạo về công tác tiêu chuẩn, chất lượng, cụ thể:

+ Thư ký ISO hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 cho Trung tâm.

+ Tổ chức, triển khai hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001/ISO 9001 và giám sát hoạt động chứng nhận sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

   + Tư vấn, hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, Giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

   + Chủ trì theo dõi, đề xuất triển khai tổ chức và phối hợp thực hiện tư vấn, đào tạo công tác ISO hành chính, doanh nghiệp (Theo Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025, Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000, Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP...).

   + Tổ chức, triển khai tư vấn 5S.

   + Thực hiện tổng hợp viết tin, bài của của lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng.

- Điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc các công việc được ủy quyền giải quyết; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Trung tâm đối với những công việc được phân công hoặc ủy quyền.

- Thực hiện giải quyết những công việc đột xuất khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm và Trưởng phòng.

- Tất cả các nội dung được phân công tham mưu, chỉ đạo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai có trách nhiệm thống nhất nội dung với Trưởng phòng và thực hiện theo quy định này và quy chế làm việc của Trung tâm.

 

 

KẾ TOÁN:  BÀ NGUYỄN THỊ HÒA

- Trình độ chuyên môn : Th.sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân Kế toán;

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại di động     : 0904.433.258

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách công tác kế toán tài chính của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm và trước Pháp luật về lĩnh vực được phân công. Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng thực hiện những nội dung sau:

- Thu thập, phản ánh, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình thu, chi Hoạt động sự nghiệp, cung ứng dịch vụ, tiền quỹ, công nợ của đơn vị.

- Thống kê tổng hợp và lập các báo cáo tài chính, kế toán.

- Trực tiếp thực hiện công tác kế toán thanh toán, kế toán ngân hàng, kế toán công nợ, kế toán TSCĐ, kế toán doanh thu, kế toán tổng hợp.

- Phổ biến và hướng dẫn cán bộ viên chức và người lao động trung tâm thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán.

- Phối hợp xây dựng các quy chế, nội quy quy định của trung tâm.

- Xây dựng và báo cáo công tác kế hoạch thực hành tiết kiệm, lãng phí của Trung tâm.

 - Trực tiếp thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội: Báo tăng, giảm và giải quyết chế độ BHXH cho cán bộ viên chức và người lao động thuộc Trung tâm.

- Là đầu mối phối hợp và giao dịch với, tài chính, kho bạc và các Sở ban ngành và các đối tác liên quan đến công tác kế toán – tài chính.

- Kiến nghị và đề xuất những biện pháp khắc phục cải tiến hoạt động tài chính kế toán.

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng phòng giao.

  

CHUYÊN VIÊN : BÀ PHẠM THỊ KIM THOA

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động:   0976.290.588

- Email: phamthikimthoa@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Tham mưu cho lạnh đạo phòng hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và trước Pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Tư vấn, hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, Giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp.

- Tổ chức và phối hợp thực hiện tư vấn, đào tạo công tác ISO hành chính, doanh nghiệp theo TCVN ISO 9001:2015.

- Phối hợp và thực hiện tư vấn 5S.

- Phối hợp góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công.

- Góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo phòng giao.

CHUYÊN VIÊN : BÀ HOÀNG MINH HẢI

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Hóa học

- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

- Điện thoại di động:   0985.786.244

* Nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và trước Pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động chứng nhận sản phẩm và chứng nhận hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001/ISO 9001 cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu.

- Thư ký ban ISO cho tổ chức chứng nhận.

- Hỗ trợ tổng hợp, báo cáo, phân phối tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

- Phối hợp tư vấn, hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, Giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp.

- Phối hợp và thực hiện tư vấn 5S.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu;

- Phối hợp, thực hiện tổng hợp viết tin, bài của phòng;

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo phòng giao.

 

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG HÀ MẠNH CƯỜNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân Hàng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động:   0934.385.585

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý:

- Phụ trách công tác kế toán thuế của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Là đầu mối phối hợp và giao dịch với cơ quan thuế.

- Hỗ trợ kế toán thực hiện việc xuất hóa đơn.

- Phối hợp với kế toán trong công tác rà soát hồ sơ thanh quyết toán.

- Tham mưu cho lãnh đạo khi xây dựng các quy chế của Trung tâm.

- Góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Hỗ trợ bộ phận chứng nhận khi có yêu cầu.

- Hỗ trợ, học hỏi cán bộ tư vấn trong công tác tư vấn, đào tạo công tác ISO hành chính, doanh nghiệp theo TCVN ISO 9001:2015.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng phòng giao.

 

 

CHUYÊN VIÊN : BÀ NGÔ THỊ TRANG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3820.612

- Điện thoại di động:   038.166.256

- Email: ngothitrang@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Phụ trách công tác Văn thư, lưu trữ của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Tham mưu báo cáo kết quả; tổng hợp kế hoạch hoạt động tuần, tháng, quý, năm.

- Là đầu mối thực hiện việc theo dõi, thông báo thông tin liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Thực hiện việc quản lý, sử dụng con dấu; tiếp nhận công văn đi, đến theo quy định; chấm công phòng HCCL và tổng hợp bảng chấm công của Trung tâm; cập nhật lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm, theo dõi lịch công tác của các phòng.

- Kiểm soát thể thức văn bản theo quy định của Pháp luật trước khi đóng dấu; Tiếp nhận và phát hành bưu phẩm, bưu kiện; theo dõi, mua sắm và cấp phát vật tư văn phòng phẩm, tem chì và các vật tư hàng hóa thông dụng khác.

- Lưu trữ hồ sơ và khai thác tài liệu lưu trữ: Phân loại, chỉnh lý tài liệu; lưu trữ; hướng dẫn lập hồ sơ công việc và hồ sơ lưu trữ cho các phòng; làm thủ tục hủy hồ sơ hết hạn; quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ theo quy định.

- Phối hợp thực hiện rà soát, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, kết luận và các văn bản của cấp trên đã giao cho các phòng.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ trong toàn đơn vị để kịp thời phát hiện hỏng hóc, mất mát báo cáo trưởng phòng để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung và tìm hiểu nguyên nhân trách nhiệm kịp thời trình Lãnh đạo trung tâm phê duyệt; Có trách nhiệm phối hợp với Kế toán trung tâm thực hiện kiểm kê định kỳ theo quy định.

- Tham mưu xây dựng các quy chế, nội quy quy định của trung tâm.

- Phối hợp, thực hiện tổng hợp viết tin, bài của phòng.

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng phòng giao.

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG TRẦN NGỌC CƯƠNG

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động:   0916.586.906

 

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý:

Tham mưu cho Trưởng phòng về Công tác Kế hoạch, đề án, dự án và thị trường. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp thực hiện công tác kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; kế hoạch dịch vụ công; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của các phòng, Trung tâm.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý về công tác kế hoạch, đấu thầu, Đề án, Dự án, hợp đồng kinh tế mua bán phục vụ hoạt động quản lý của Trung tâm.

- Trực tiếp rà soát việc thực hiện hợp đồng kinh tế khi phòng chuyên môn có yêu cầu, phát hiện những vấn đề phát sinh, bất hợp lý để tham mưu cho Lãnh đạo xử lý kịp thời.

- Theo dõi quản lý hồ sơ viên chức và người lao động; Thống kê và báo cáo về công tác nhân sự của Trung tâm.

- Tham mưu cho Trưởng phòng và lãnh đạo Trung tâm về thị trường dịch vụ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng trong quá trình triển khai dịch vụ kỹ thuật.

- Theo dõi, quản lý tài sản của trung tâm. Có trách nhiệm phối hợp với Kế toán trung tâm thực hiện kiểm kê định kỳ theo quy định.

- Quản lý trang web; Quản trị mạng LAN, mạng internet; Theo dõi, đôn đốc các phòng viết bài đăng trên Website của Trung tâm.

- Thực hiện, phối hợp viết tin bài của phòng, Trung tâm.

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng phòng giao.

  

PHÒNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐO LƯỜNG

Chức năng: thực hiện nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật Đo lường trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ:                                    

- Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và  kế hoạch phát triển hoạt động về lĩnh vực Đo lường.

- Trực tiếp thực hiện dịch vụ kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Thực hiện các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo lường, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật,.. cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Đề xuất, kiến nghị và hướng dẫn hoạt động đo lường của các ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về Đo lường cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có yêu cầu. Phối hợp thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền


TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG VŨ KHẮC THÀNH

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Thạc sỹ QTKHD

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0977.041.812

- Email: vukhacthanh@quangninh.gov.vn


* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Công tác quản lý:

- Quản lý viên chức, người lao động thuộc phòng; điều hành chung toàn bộ hoạt động của Phòng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao của Phòng;

- Phân công nhiệm vụ cho viên chức và người lao động thuộc phòng trình Giám đốc phê duyệt;

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của phòng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;

- Làm đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn của Trung tâm, với các cơ quan, tổ chức có liên quan để phối hợp giải quyết công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp; nhiệm vụ đặt hàng thuộc lĩnh vực đo lường của Trung tâm;

- Thường xuyên kiểm soát theo dõi, đôn đốc việc ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo. Phát hiện những vấn đề phát sinh, bất hợp lý để tham mưu cho Lãnh đạo xử lý kịp thời. Thực hiện phối hợp nghiệm thu và tiến hành thanh lý hợp đồng sau khi hoàn thiện xong công việc để làm cơ sở kế toán thanh quyết toán trình lãnh đạo phê duyệt;

- Đề xuất, tham mưu với Giám đốc Trung tâm về chi phí dịch vụ kỹ thuật của Phòng. Tham mưu cho Giám đốc về công tác giao khoán các hạng mục công việc và nghiệm thu khối lượng công việc hàng tháng để thanh quyết toán;

- Chủ trì hoặc phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động tham mưu dự thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng trình lãnh đạo Giám đốc ký ban hành;

- Rà soát, phê duyệt hồ sơ kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm của từng cán bộ thực hiện.

- Quản lý, phối hợp sự hoạt động của các nhân viên trong phòng. Tổ chức nề nếp quản lý nghiệp vụ chuyên môn.

- Chịu trách nhiệm báo cáo các lĩnh vực do phòng quản lý và tổng hợp, quản lý các thiết bị chuẩn: kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị của Trung tâm đúng thời hạn;

Công tác chuyên môn:

- Tổ chức, triển khai kiểm định Cân ô tô, Cân tàu hỏa động, Cân băng tải, Quả cân, Hiệu chuẩn quả cân chuẩn, Cân không tự động điện tử;

- Phối hợp kiểm định Cân phân tích, cân kỹ thuật, Cân treo móc cẩu, Bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang, Bể đong cố định kiểu trụ đứng, Cột đo xăng dầu, hiệu chuẩn thiết bị nhiệt;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao;

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công;

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trung tâm giao.

  

KIỂM ĐỊNH VIÊN: ÔNG ĐÀO CÔNG HÒA

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0912312677

- Email: daoconghoa@quangninh.gov.vn 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tổ chức, triển khai kiểm định Taximet, Áp kế, huyết áp kế, Nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại; điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại, Nồi hấp tiệt trùng, đo thử nhiệt kế chất lỏng; Phương tiện đo tiêu cự kính mắt.

- Tổ chức, phối hợp thực hiện kiểm định Cân đồng hồ lò xo, Cân bàn, Cân đĩa, Cân treo móc cẩu, PTĐ dung tích thông dụng, Hiệu chuẩn bình chuẩn kim loại.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.

 

 

KIỂM ĐỊNH VIÊN: ÔNG ĐẶNG HOÀNG HẢI

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0973.321.292

- Email: danghoanghai@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tổ chức, triển khai kiểm định cột đo xăng dầu, PTĐ dung tích thông dụng, Bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang, Bể đong cố định kiểu trụ đứng, Hiệu chuẩn bình chuẩn kim loại

- Phối hợp kiểm định cân ô tô, Xitec ô tô; Đồng hồ đo nước đường kính (15-100) mm.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng phòng và Lãnh đạo Trung tâm giao.

 

KIỂM ĐỊNH VIÊN: BÀ NINH THỊ HUYỀN

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0969.774.273

- Email: ninhthihuyen@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Phân công, tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Tổ chức, triển khai kiểm định Phương tiện đo điện trở tiếp đất, Phương tiện đo điện trở cách điện, Biến áp đo lường, Biến dòng đo lường; Thử nghiệm TB Điện - Điện tử; Đo tiếp địa.

- Phối hợp kiểm định Công tơ điện, Nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại; điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại, Nồi hấp tiệt trùng, đo thử các thiết bị nhiệt, hiệu chuẩn thiết bị nhiệt, điện.

- Phối hợp triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm hóa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công.

- Hoàn thiện hồ sơ xin công nhận của lĩnh vực thử nghiệm quản lý.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao.

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG TRẦN QUANG HUY 

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chuyên dùng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0912.290.789

- Email: tranquanghuy@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tổ chức, triển khai kiểm định cân băng tải, cân treo móc cẩu, hiệu chuẩn cân không tự động điện tử (cấp chính xác 3,4); hiệu chuẩn, đo thử Nhiệt ẩm kế.

- Phối hợp thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện kiểm định lĩnh vực khối lượng, Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng, kiểu điện tử 1 pha, 3 pha, đo tiếp địa.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao.

CHUYÊN VIÊN : ÔNG NGUYỄN MINH PHƯƠNG

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0904.063.334

- Email: nguyenminhphuong@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tổ chức, triển khai kiểm định Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng, kiểu điện tử 1 pha, 3 pha; Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Phối hợp kiểm định đồng hồ áp kế; Phương tiện đo điện trở tiếp đất, Phương tiện đo điện trở cách điện; hiệu chuẩn, đo thử Nhiệt ẩm kế; hiệu chuẩn các thiết bị nhiệt; Thử nghiệm TB Điện - Điện tử; Đo tiếp địa.

- Phối hợp triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.

CHUYÊN VIÊN : ÔNG LÊ HỒNG QUÂN

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0904.063.334

- Email: lehongquan@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tổ chức, triển khai kiểm định Cân phân tích, cân kỹ thuật.

- Phối hợp kiểm định Đồng hồ đo nước đường kính (15-100) mm.

- Phối hợp, hỗ trợ kiểm định Taximet, Phương tiện đo tiêu cự kính mắt, hiệu chuẩn quả cân chuẩn, Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng, kiểu điện tử 1 pha, 3 pha, Thử nghiệm và hiệu chuẩn TB Điện - Điện tử.

- Phối hợp triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm hóa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao.

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG ĐINH ĐỨC VIỆT

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động:   0916.101.190

- Email: dinhducviet@quangninh.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tổ chức, triển khai kiểm định xi téc ô tô; kiểm định Đồng hồ đo nước đường kính (15-100) mm; thử nghiệm vật liệu xây dựng. Phối hợp thực hiện đo tiếp địa.

- Phối hợp và tổ chức triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm hóa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công.

- Hoàn thiện hồ sơ xin công nhận của lĩnh vực thử nghiệm quản lý.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG CHU VIÊT CHUNG 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động:   089.6688.586

- Email:

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tổ chức thực hiện kiểm định phương tiện đo lĩnh vực khối lượng: Cân đồng hồ lò xo, Cân bàn, Cân đĩa.

- Phối hợp kiểm định đồng hồ đo nước đường kính (15-100) mm.

- Hỗ trợ thử nghiệm vật liệu xây dựng.

- Phối hợp, hỗ trợ công tác kiểm định Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng, kiểu điện tử 1 pha, 3 pha, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.

 

 

CHUYÊN VIÊN : BÀ PHẠM THỊ KIM THOA

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động:   0976.290.588

- Email: phamthikimthoa@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp tư vấn HTQLCL ISO 9001:2015;

- Phối hợp và thực hiện tư vấn 5S.

- Tư vấn hướng dẫn các đơn vị viết báo cáo tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia

- Phối hợp với đoàn đánh giá thực hiện công việc đúng đủ các quy trình, quy định và yêu cầu của HTQLCL ISO/IEC 17025:2017 và ISO 9001: 2015 của Trung tâm.

- Quản lý tài sản và Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm giao.

CHUYÊN VIÊN : ÔNG ĐINH ĐỨC VIỆT

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động:   0916.101.190

- Email: dinhducviet@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Kiểm định xi téc ô tô.

Thử nghiệm VLXD.

- Thực hiện việc gia công và thử nghiệm các mẫu thí nghiệm VLXD và chịu trách nhiệm về kết quả do mình trực tiếp thí nghiệm.

- Tổ chức lấy mẫu và thí nghiệm tại hiện trường.

- Quản lý trực tiếp trang thiết bị VLXD và hồ sơ thử nghiệm;

- Phối hợp và thực hiện một số công việc trong công tác kiểm tra thử nghiệm khác;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ theo đối với lĩnh vực được phân công (gồm kết quả công việc + máy móc trang thiết bị).

 - Thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến các quy trình, quy định và yêu cầu của HTQLCL ISO/IEC 17025:2017, TCVN ISO 9001:2015;

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trung tâm giao.

 

CHUYÊN VIÊN :  ÔNG NGUYỄN VĂN TÂM

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động:   0936.900.811

* Nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý:

- Phối hợp triển khai thực hiện kiểm định cột đo xăng dầu.

- Phối hợp, hỗ trợ kiểm định lĩnh vực khối lượng, dung tích và kỹ thuật an toàn lao động.

- Hỗ trợ Trưởng phòng rà soát công tác thực hiện kế hoạch, hợp đồng dịch vụ về đo lường, thử nghiệm của phòng.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.

 

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG PHẠM XUÂN LỘC

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0904.656.997

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý:

- Hỗ trợ kiểm định đồng hồ đo nước đường kính (15-100) mm, Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng, kiểu điện tử 1 pha, 3 pha, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, thử nghiệm vật liệu xây dựng.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1234
Đã truy cập: 1863948