Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Chi cục TĐC

05/01/2024
 
 

GIÁM ĐỐC: BÀ ĐÀO THI HƯƠNG 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Kỹ sư công nghệ sinh học

- Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

- Điện thoại văn phòng : 

- Điện thoại di động: 0904136618

- Email : daothihuong@quangninh.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách toàn bộ hoạt động của Trung tâm; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Là chủ tài khoản của Trung tâm;

- Chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Chỉ đạo công tác xây dựng các chương trình, kế hoạch về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và giai đoạn của Trung tâm; công tác đề án, dự án, kế hoạch của Trung tâm;

+ Chỉ đạo hoạt động phòng Hành chính và Chất lượng (ngoại trừ các công việc được phân công, ủy quyền cho Phó Giám đốc TT): Công tác tổ chức hành chính, nhân sự; Công tác tài chính kế toán, tài sản của Trung tâm; Công tác cải cách hành chính; đối nội, đối ngoại; khiếu nại, tố cáo; Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Chỉ đạo hoạt động phòng Đo lường và Thử nghiệm (ngoại trừ các công việc được phân công, ủy quyền cho Phó Giám đốc TT): Lĩnh vực thử nghiệm.

+ Trực tiếp chỉ đạo Bộ phận Dịch vụ và Khách hàng.

- Ký kết các hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Tham gia các cuộc thanh kiểm tra, các cuộc họp do Sở, ngành, tỉnh triệu tập và các Sở ngành, địa phương tổ chức khi được yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao theo quy định của pháp luật;

- Nhiệm vụ khác (bồi dưỡng, tập huấn, công tác Đảng, đoàn thể…)

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC : ÔNG NGUYỄN VĂN GIỚI

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Hệ thống Điện

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 

- Điện thoại văn phòng       : 

- Điện thoại di động            :  0906.250.274

- Email: nguyenvangioi@quangninh.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Giúp giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động chung của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng, hoặc khi được uỷ quyền. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công.

- Giúp Giám đốc Trung tâm theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác:

+ Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Hành chính và Chất lượng đối với những nội dung công việc được Giám đốc phân công gồm: Công tác phòng cháy chữa cháy, COVID, hành chính, nội vụ; Lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng; Toàn bộ hoạt động của bộ phận chứng nhận; Công tác báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động dịch vụ về lĩnh vực chất lượng theo yêu cầu của cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền;

+  Xây dựng các dự án, đề án, kế hoạch, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ;

+ Chỉ đạo xây dựng quy chế, quy định của cơ quan đơn vị;

+ Trực tiếp chỉ đạo hoạt động dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm;

+ Chỉ đạo các nội dung công việc để khai thác trạm Móng Cái;

+ Ký duyệt toàn bộ giấy đi đường của Trung tâm.

- Tham gia các cuộc thanh kiểm tra, các cuộc họp do Sở, ngành, tỉnh triệu tập và các Sở ngành, địa phương tổ chức liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Tham gia các cuộc họp của Trung tâm; triển khai nhiệm vụ của ngành và các cuộc họp đột xuất khác;

- Báo cáo với Giám đốc về kết quả công tác trong lĩnh vực phụ trách;

- Tham gia các nhiệm vụ khác (bồi dưỡng, tập huấn, công tác Đảng, đoàn thể…);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG BÙI VĂN NGỌC

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện - điện tử     

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp   

- Điện thoại văn phòng : 0203.3839.575

- Điện thoại di động     :  0915.155.837

- Email: buivanngoc@quangninh.gov.vn

 

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

- Giúp giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động chung của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng, hoặc khi được uỷ quyền. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công.

- Giúp Giám đốc Trung tâm theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác:

+ Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Đo lường và Thử nghiệm đối với những nội dung công việc được Giám đốc phân công gồm: Theo dõi, tổ chức, triển khai các hoạt động dịch vụ đo lường theo chức năng của Trung tâm; Công tác báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực đo lường theo yêu cầu của cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền; Theo dõi, kiểm soát công tác quản lý, khai thác hiệu quả các chuẩn, trang thiết bị phục vụ công tác đo lường, thử nghiệm. Ký duyệt ban hành toàn bộ giấy kiểm định, hiệu chuẩn do phòng Đo lường và Thử nghiệm thực hiện; Chỉ đạo triển khai các dịch vụ về đo lường.

+ Tham gia xây dựng quy chế, quy định của cơ quan đơn vị;

+ Xây dựng dự thảo các văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng các dự án, kế hoạch, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ.

- Tham gia các cuộc thanh kiểm tra, các cuộc họp do Sở, ngành, tỉnh triệu tập và các Sở ngành, địa phương tổ chức liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Tham gia các cuộc họp của Trung tâm; triển khai nhiệm vụ của ngành và các cuộc họp đột xuất khác;

- Báo cáo với Giám đốc về kết quả công tác trong lĩnh vực phụ trách;

- Giúp Giám đốc giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền;

- Tham gia nhiệm vụ khác (bồi dưỡng, tập huấn, công tác Đảng, đoàn thể…);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 
 

  

PHÒNG HÀNH CHÍNH - CHẤT LƯỢNG

Chức năng: Giúp Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động chung của Trung tâm, thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật về tiêu chuẩn và chất luợng sản phẩm, hàng hoá, tổ chức điều hoà, phối hợp hoạt động của các Phòng trực thuộc Trung tâm.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình và kế hoạch công tác của Trung tâm; quản lý công tác kế hoạch - tài chính kế toán ; tài sản của Trung tâm. Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo của Trung tâm.

- Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và  kế hoạch phát triển hoạt động về lĩnh vực kỹ thuật Tiêu chuẩn Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động về lĩnh vực tiêu chuẩn chất luợng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn.

- Trực tiếp thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng, sản phẩm hàng hóa; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm,.. cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu;

- Trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, giám định, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu;   

- Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về Tiêu chuẩn, Chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng  sản phẩm, hàng hoá sản xuất trên địa bàn theo phân công phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


TRƯỞNG PHÒNG : BÀ PHẠM THỊ THÚY HỒNG 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân vật lý, Thạc sỹ QTKD

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3820612

- Điện thoại di động: 0986.285.205

- Email: 


 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:
1. Chỉ đạo thực hiện: 

- Quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính và Chất lượng (ngoại trừ các công việc được phân công, ủy quyền cho Phó trưởng phòng Hành chính và Chất lượng) thực hiện kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với phòng ĐLTN giải quyết các lĩnh vực thuộc phòng phụ trách; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng Hành chính và Chất lượng;

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của phòng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;

- Giúp Giám đốc theo dõi nhắc việc, đôn đốc các phòng/ bộ phận chuyên môn, VC-LĐ trong việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, phân công của Ban Giám đốc, lên lịch họp, lịch công tác cơ quan, phản ánh kịp thời và báo cáo kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBVC-LĐ;

- Tham mưu công tác quản lý CB VC theo quy định của Luật Viên chức, công tác cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, nâng ngạch, nâng lương, đánh giá, chấm điểm VC-LĐ theo quy định;

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát kế hoạch đào tạo nội bộ của phòng, báo cáo Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn và Giám đốc Trung tâm.

2. Trực tiếp thực hiện các công việc và tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm về:

- Quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm;

- Theo dõi, tham mưu Giám đốc trong việc quản lý tài sản công, công tác PCCC, duy trì lề lối làm việc, đảm bảo thực hiện Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan, Quy tắc ứng xử trong khi thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động và các quy định khác của Trung tâm ban hành.

- Tham mưu về công tác tổ chức, bộ máy; nhân sự; đào tạo viên chức, người lao động; Quản lý tài sản cơ quan; Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân;

- Quản lý hồ sơ viên chức, lao động của Trung tâm;

- Tổ chức quản lý, kiểm kê đánh giá trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho tất cả hoạt động của Trung tâm. Quản lý vật tư, thiết bị hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, chưa thanh lý của Trung tâm.

- Tham mưu, đề xuất việc trang bị các công cụ, dụng cụ, thiết bị văn phòng, phục vụ cần thiết đáp ứng hoạt động của Trung tâm. Kiểm tra thể thức trình bày văn bản tham mưu của VC-LĐ các phòng/ bộ phận chuyên môn trước khi trình lãnh đạo ký ban hành, theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Xây dựng, trình Lãnh đạo Trung tâm ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Trung tâm; Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các Quy chế sau khi được ban hành;

- Thực hiện các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch theo định kỳ, hàng tháng, quý, năm của Trung tâm theo quy định, các báo cáo định kỳ về PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, CCHC, PCCC và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm giao.

  
 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:  BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư sinh học, cử nhân tiếng anh

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại văn phòng : 

- Điện thoại di động     :  0984.678.284

- Email: nguyenthituyetmai@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Trưởng phòng quản lý, thực hiện các nội dung chuyên môn về lĩnh vực Chất lượng, Chứng nhận sản phẩm hàng hóa. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Tham mưu cho Trưởng phòng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tiêu chuẩn chất lượng của phòng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra;

- Tham mưu tổ chức tập huấn, đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo cho viên chức, người lao động, chia sẻ kinh nghiệm công tác qua đào tạo nội bộ lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng phụ trách.

- Trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm về lĩnh vực Chứng nhận.

- Thư ký ISO hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 cho Trung tâm.

- Tổ chức, triển khai hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001/ISO 9001 và giám sát hoạt động chứng nhận sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

- Tư vấn, hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, Giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Chủ trì theo dõi, đề xuất triển khai tổ chức và phối hợp thực hiện tư vấn, đào tạo công tác ISO hành chính, doanh nghiệp (Theo Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 14001, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025, Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000, Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP...).

- Tổ chức, triển khai tư vấn 5S.

- Thực hiện tổng hợp viết tin, bài của của lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng.

- Điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc các công việc được ủy quyền giải quyết; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Trung tâm đối với những công việc được phân công hoặc ủy quyền.

- Thực hiện giải quyết những công việc đột xuất khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm hoặc Trưởng phòng.

- Tất cả các nội dung được phân công tham mưu, chỉ đạo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai có trách nhiệm thống nhất nội dung với Trưởng phòng và thực hiện theo quy định này và quy chế làm việc của Trung tâm.

 

 

KẾ TOÁN:  BÀ NGUYỄN THỊ HÒA

- Trình độ chuyên môn : Th.sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân Kế toán;

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

- Điện thoại di động     : 0904.433.258

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Phụ trách công tác kế toán tài chính của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước Pháp luật về về công tác tài chính, kế toán của Trung tâm. Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng thực hiện những nội dung sau:

- Thu thập, phản ánh, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình thu, chi hoạt động sự nghiệp, cung ứng dịch vụ, tiền quỹ, công nợ của đơn vị.

- Thống kê tổng hợp và lập các báo cáo tài chính, kế toán.

- Trực tiếp thực hiện công tác kế toán thanh toán, kế toán ngân hàng, kế toán công nợ, kế toán tài sản cố định, kế toán doanh thu, kế toán tổng hợp.

- Phổ biến và hướng dẫn cán bộ viên chức và người lao động trung tâm thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán.

- Phối hợp xây dựng các quy chế, nội quy quy định của trung tâm.

- Xây dựng và báo cáo công tác kế hoạch thực hành tiết kiệm, lãng phí của Trung tâm.

- Theo dõi quản lý tài sản công, các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

- Xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách cho hoạt động hàng năm của Trung tâm, cân đối tài chính của đơn vị;

- Tham mưu giúp Giám đốc duyệt chi kinh phí các hoạt động do các phòng/ bộ phận chuyên môn đề xuất giải quyết theo đúng quy định về tài chính kế toán hiện hành.

- Trực tiếp thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội: Báo tăng, giảm và giải quyết chế độ BHXH cho cán bộ viên chức và người lao động thuộc Trung tâm.

- Là đầu mối phối hợp và giao dịch với, tài chính, kho bạc và các Sở, ban, ngành và các đối tác liên quan đến công tác kế toán – tài chính.

- Kiến nghị và đề xuất những biện pháp khắc phục cải tiến hoạt động tài chính kế toán.

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng phòng giao.

  

CHUYÊN VIÊN : BÀ PHẠM THỊ KIM THOA

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động:   0976.290.588

- Email: phamthikimthoa@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và trước Pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Tư vấn, hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, Giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp.

- Tổ chức và phối hợp thực hiện tư vấn, đào tạo công tác ISO hành chính, doanh nghiệp theo TCVN ISO 9001:2015.

- Phối hợp và thực hiện tư vấn 5S.

- Đề xuất các chính sách phúc lợi cho viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm.

- Phối hợp góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công.

- Góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo phòng giao.

CHUYÊN VIÊN : BÀ HOÀNG MINH HẢI

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Hóa học

- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

- Điện thoại di động:   0985.786.244

* Nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý:

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước Pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động chứng nhận sản phẩm và chứng nhận hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001/ISO 9001 cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu.

- Hỗ trợ tổng hợp, báo cáo, phân phối tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, tổ chức chứng nhận.

- Tư vấn, hướng dẫn xây dựng TCCS, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, Giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp.

- Phối hợp và thực hiện tư vấn 5S.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu;

- Phối hợp, thực hiện tổng hợp viết tin, bài của phòng;

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo phòng giao.

 

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG HÀ MẠNH CƯỜNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân Hàng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động:   0934.385.585

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý:

Phụ trách công tác kế toán thuế của Trung tâm. Tham mưu về Công tác Kế hoạch, đề án, dự án và thị trường. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về lĩnh vực được phân công:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý về công tác kế hoạch, đấu thầu, Đề án, Dự án, hợp đồng kinh tế mua bán phục vụ hoạt động quản lý của Trung tâm.

- Trực tiếp rà soát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng, phát hiện những vấn đề phát sinh, bất hợp lý để tham mưu cho Lãnh đạo xử lý kịp thời.

- Thực hiện kiêm nhiệm các nhiệm vụ theo phân công bộ phận Kế hoạch - Dịch vụ, cụ thể:

+ Thực hiện công tác nhận thầu, đấu thầu các gói hợp đồng dịch vụ, các báo giá, dự toán, quyết toán các nội dung dịch vụ thực hiện với khách hàng; Trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt quyết toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với khách hàng, chuyển kế toán xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng và thực hiện chính sách đối với khách hàng theo sự phân công.

+ Thực hiện các giao dịch với khách hàng để báo giá, hợp đồng, quyết toán, nghiệm thu thanh lý hợp đồng với khách hàng.

+ Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm ký kết các hợp đồng vận chuyển, các nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ với khách hàng và thực hiện thanh toán các hợp đồng này theo khối lượng nghiệm thu thực tế của các phòng/ bộ phận chuyên môn đã thực hiện.

- Quản lý trang web; Quản trị mạng LAN, mạng internet.

- Là đầu mối phối hợp và giao dịch với cơ quan thuế.

- Phối hợp với kế toán trong công tác rà soát hồ sơ thanh quyết toán.

- Tham mưu cho lãnh đạo khi xây dựng các quy chế của Trung tâm.

- Góp ý xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm được phân công khi có yêu cầu.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ đối với lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng phòng giao.

 

 

CHUYÊN VIÊN : BÀ NGÔ THỊ TRANG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3820.612

- Điện thoại di động:   038.166.256

- Email: ngothitrang@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Về công tác Hành chính: Tổng hợp, báo cáo, kiểm kê tình hình sử dụng tài sản, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ của Trung tâm để kịp thời phát hiện hỏng hóc, mất mát báo cáo Trưởng phòng để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung và tìm hiểu nguyên nhân trách nhiệm kịp thời trình Lãnh đạo trung tâm phê duyệt; Có trách nhiệm phối hợp với Kế toán trung tâm thực hiện kiểm kê định kỳ theo quy định; Tham mưu xây dựng các quy chế, nội quy quy định của trung tâm; Phối hợp, thực hiện tổng hợp viết tin, bài của phòng.

- Kiêm nhiệm thực hiện công tác văn thư, thủ quỹ của Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận Kế hoạch - Dịch vụ, cụ thể:

+ Về công tác Kế hoạch: Phối hợp với cán bộ chuyên môn xây dựng giá dịch vụ để báo giá dịch vụ và hợp đồng với khách hàng.

Công tác triển khai cung cấp dịch vụ và thanh quyết toán:

+ Theo dõi, phân tích, dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động cung cấp dịch vụ của Trung tâm để đề xuất lãnh đạo Trung tâm phương án phát triển mạng lưới khách hàng và cung cấp dịch vụ của Trung tâm;

+ Đề xuất phương án thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ đảm bảo tiết kiệm chi phí, chống thất thoát; chương trình chăm sóc khách hàng. Chủ trì công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng dịch vụ của Trung tâm.

+ Là đầu mối quản lý toàn bộ các thông tin và các biến động của khách hàng đang sử dụng dịch vụ và tiếp nhận phản hồi và giải quyết nại của khách hàng về dịch vụ mà Trung tâm cung cấp.

+ Thực hiện công tác nhận thầu, đấu thầu các gói hợp đồng dịch vụ, chủ trì và yêu cầu các phòng/ bộ phận chuyên môn phối hợp lập hồ sơ pháp lý về đấu thầu, nhận thầu, các báo giá, dự toán, quyết toán các nội dung dịch vụ thực hiện với khách hàng. Trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt quyết toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với khách hàng, chuyển kế toán xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng và thực hiện chính sách đối với khách hàng.

+ Thực hiện các giao dịch với khách hàng để báo giá, hợp đồng, quyết toán, nghiệm thu thanh lý hợp đồng với khách hàng.

+ Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm ký kết các hợp đồng vận chuyển, các nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ với khách hàng và thực hiện thanh toán các hợp đồng này theo khối lượng nghiệm thu thực tế của các phòng/ bộ phận chuyên môn đã thực hiện.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng HCCL và lãnh đạo Trung tâm giao.

 

   

PHÒNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐO LƯỜNG

Chức năng: thực hiện nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật Đo lường trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ:                                    

- Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và  kế hoạch phát triển hoạt động về lĩnh vực Đo lường.

- Trực tiếp thực hiện dịch vụ kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Thực hiện các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo lường, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật,.. cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Đề xuất, kiến nghị và hướng dẫn hoạt động đo lường của các ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về Đo lường cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có yêu cầu. Phối hợp thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền


TRƯỞNG PHÒNG: ÔNG VŨ KHẮC THÀNH

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Thạc sỹ QTKHD

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0977.041.812

- Email: vukhacthanh@quangninh.gov.vn


* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

1) Chỉ đạo thực hiện:

- Quản lý viên chức, người lao động thuộc phòng; điều hành chung toàn bộ hoạt động của Phòng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao của Phòng;

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của phòng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo cho viên chức, người lao động của phòng, chia sẻ kinh nghiệm công tác qua đào tạo nội bộ lĩnh vực chuyên môn về đo lường thử nghiệm.

- Làm đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn của Trung tâm, với các cơ quan, tổ chức có liên quan để phối hợp giải quyết công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp, nhiệm vụ đặt hàng thuộc lĩnh vực đo lường của Trung tâm;

- Chỉ đạo, phân công kiểm định viên của phòng thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo. Phát hiện những vấn đề phát sinh, bất hợp lý để tham mưu cho Lãnh đạo xử lý kịp thời. Thực hiện phối hợp nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành sau khi hoàn thiện xong công việc để làm cơ sở kế toán thanh quyết toán trình lãnh đạo phê duyệt;

- Đề xuất, tham mưu với Giám đốc Trung tâm về định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến các hoạt động chuyên môn của Phòng. Tham mưu cho Giám đốc về công tác giao khoán các hạng mục công việc và nghiệm thu khối lượng công việc hàng tháng để thanh quyết toán;

- Chủ trì hoặc phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động tham mưu dự thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng trình lãnh đạo Giám đốc ký ban hành;

- Rà soát, phê duyệt hồ sơ kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm của từng cán bộ thực hiện.

- Quản lý, phối hợp sự hoạt động của các nhân viên trong phòng. Tổ chức nề nếp quản lý nghiệp vụ chuyên môn.

- Chịu trách nhiệm báo cáo các lĩnh vực do phòng quản lý và tổng hợp, quản lý các thiết bị chuẩn: kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị của Trung tâm đúng thời hạn;

- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý toàn bộ trang thiết bị được giao cho phòng quản lý và sử dụng.

- Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống quản lý ISO 17025:2017 của Phòng

2, Trực tiếp thực hiện:

- Chủ trì triển khai thực hiện: Kiểm định cân tàu hỏa động, Quả cân; Hiệu chuẩn quả cân chuẩn.

- Chủ trì (hoặc phối hợp) thực hiện: Kiểm định cân ô tô Kiểm định cân phân tích, cân kỹ thuật, Bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang, Bể đong cố định kiểu trụ đứng, Cột đo xăng dầu, áp kế, huyết áp kế; Hiệu chuẩn thiết bị nhiệt, Cân không tự động điện tử.

- Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch - Dịch vụ triển khai các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao;

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công;

- Quản lý trực tiếp toàn bộ các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao chủ trì thực hiện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trung tâm giao.

  

KIỂM ĐỊNH VIÊN: ÔNG ĐÀO CÔNG HÒA

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0912312677

- Email: daoconghoa@quangninh.gov.vn 
* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao, cụ thể:

- Chủ trì triển khai thực hiện kiểm định: Taximet, áp kế, huyết áp kế, phương tiện đo tiêu cự kính mắt.

- Phối hợp (hoặc chủ trì) thực hiện: Kiểm định cân đồng hồ lò xo, cân bàn, cân đĩa, cân treo móc cẩu, cân tàu hỏa động, PTĐ dung tích thông dụng, Nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại, Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại, Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng, kiểu điện tử 1 pha, 3 pha; Hiệu chuẩn bình chuẩn kim loại.

- Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch - Dịch vụ triển khai các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp toàn bộ các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao chủ trì thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.

 

 

KIỂM ĐỊNH VIÊN: ÔNG ĐẶNG HOÀNG HẢI

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0973.321.292

- Email: danghoanghai@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao, cụ thể:

- Chủ trì triển khai thực hiện: Kiểm định cột đo xăng dầu (khu vực từ Cẩm Phả đến Móng Cái), kiểm định PTĐ dung tích thông dụng, Bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang, Bể đong cố định kiểu trụ đứng, Hiệu chuẩn bình chuẩn kim loại.

- Phối hợp (hoặc chủ trì) thực hiện: Kiểm định cân ô tô, Xitec ô tô, Đồng hồ đo nước đường kính (15-100) mm, Biến áp đo lường, biến dòng đo lường; Thử nghiệm thiết bị điện - điện tử.

- Hỗ trợ thực hiện kiểm định các phương tiện đo thuộc lĩnh vực khối lượng.

- Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch - Dịch vụ triển khai các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp toàn bộ các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao chủ trì thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng phòng và Lãnh đạo Trung tâm giao.

 

KIỂM ĐỊNH VIÊN: BÀ NINH THỊ HUYỀN

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0969.774.273

- Email: ninhthihuyen@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao, cụ thể:

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Chủ trì triển khai thực hiện: Kiểm định công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng, kiểu điện tử 1 pha, 3 pha, Phương tiện đo điện trở tiếp đất, Phương tiện đo điện trở cách điện, Biến áp đo lường, Biến dòng đo lường, Nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại, Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại; Hiệu chuẩn/đo thử các thiết bị nhiệt; Hiệu chuẩn/Thử nghiệm TB Điện - Điện tử; Đo tiếp địa.

- Phối hợp (hoặc chủ trì) thực hiện kiểm định: Taximet, Cột đo xăng dầu.

- Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch - Dịch vụ triển khai các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công.

- Hoàn thiện hồ sơ xin công nhận của lĩnh vực thử nghiệm quản lý (Quản lý sắp xếp hồ sơ mẫu thử ngăn nắp, mẫu thử gọn gàng).

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp toàn bộ các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao chủ trì thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng phòng và Lãnh đạo Trung tâm giao.

 

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG TRẦN QUANG HUY 

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chuyên dùng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0912.290.789

- Email: tranquanghuy@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao, cụ thể

- Chủ trì triển khai thực hiện: Kiểm định cân băng tải, cân treo móc cẩu; Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế.

- Phối hợp (hoặc chủ trì) thực hiện: Hiệu chuẩn cân không tự động điện tử (cân cấp chính xác 3,4); Đo thử nhiệt ẩm kế.

- Hỗ trợ thực hiện kiểm định: Cân ô tô, cân tàu hỏa động, bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang, bể đong cố định kiểu trụ đứng, cột đo xăng dầu.

- Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch - Dịch vụ triển khai các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp toàn bộ các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao chủ trì thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG LÊ HỒNG QUÂN

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động: 0904.063.334

- Email: lehongquan@quangninh.gov.vn

 * Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao:

- Chủ trì triển khai thực hiện: Kiểm định Cân phân tích, cân kỹ thuật; Hiệu chuẩn cân không tự động điện tử; Đo thử Nhiệt ẩm kế.

- Chủ trì (hoặc phối hợp) thực hiện kiểm định: Cân ô tô, đồng hồ đo nước đường kính (15-100) mm.

- Hỗ trợ thực hiện kiểm định các phương tiện đo thuộc lĩnh vực khối lượng, áp suất, Taximet.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp toàn bộ các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao chủ trì thực hiện.

Thực hiện công việc kiêm nhiệm tại Bộ phận Kế hoạch - Dịch vụ theo sự phân công như sau:

- Thực hiện công tác nhận thầu, đấu thầu các gói hợp đồng dịch vụ, các báo giá, dự toán, quyết toán các nội dung dịch vụ thực hiện với khách hàng; Trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt quyết toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với khách hàng, chuyển kế toán xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng và thực hiện chính sách đối với khách hàng.

- Thực hiện các giao dịch với khách hàng để báo giá, hợp đồng, quyết toán, nghiệm thu thanh lý hợp đồng với khách hàng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm ký kết các hợp đồng vận chuyển, các nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ với khách hàng và thực hiện thanh toán các hợp đồng này theo khối lượng nghiệm thu thực tế của các phòng/ bộ phận chuyên môn đã thực hiện.

- Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Trưởng phòng Đo lường và Thử nghiệm và lãnh đạo Trung tâm giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Trung tâm giao.

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG ĐINH ĐỨC VIỆT

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động:   0916.101.190

- Email: dinhducviet@quangninh.gov.vn

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao, cụ thể:

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Chủ trì triển khai thực hiện: Kiểm định xi téc ô tô, Đồng hồ đo nước đường kính (15-100) mm; Thử nghiệm vật liệu xây dựng, đo tiếp địa.

- Hỗ trợ thực hiện kiểm định các phương tiện đo thuộc lĩnh vực dung tích.

- Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch - Dịch vụ triển khai các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công.

- Hoàn thiện hồ sơ xin công nhận của lĩnh vực thử nghiệm quản lý.

- Quản lý trực tiếp toàn bộ các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao chủ trì thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.

 

CHUYÊN VIÊN : ÔNG CHU VIÊT CHUNG 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động:   089.6688.586

- Email:

 

* Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách:

Chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao, cụ thể:

- Chủ trì triển khai thực hiện kiểm định: Cân đồng hồ lò xo, Cân bàn, Cân đĩa.

- Phối hợp (hoặc chủ trì) thực hiện: Kiểm định đồng hồ đo nước đường kính (15-100) mm, công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng, kiểu điện tử 1 pha, 3 pha; Đo thử nhiệt ẩm kế.

- Hỗ trợ thực hiện kiểm định áp kế, huyết áp kế, phương tiện đo tiêu cự kính mắt, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch - Dịch vụ triển khai các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch lĩnh vực được giao.

- Tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp toàn bộ các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao chủ trì thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.

 

CHUYÊN VIÊN :  ÔNG NGUYỄN VĂN TÂM

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại di động:   0936.900.811

* Nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý:

Chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm và trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực, công việc được giao, cụ thể:

- Chủ trì triển khai thực hiện kiểm định cột đo xăng dầu (khu vực từ Hạ Long đến Đông Triều).

- Lên kế hoạch, dự toán và thực hiện các hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ đặt hàng thuộc lĩnh vực đo lường của của phòng, Trung tâm.

- Phối hợp (hoặc chủ trì) thực hiện: Thử nghiệm vật liệu xây dựng.

- Hỗ trợ thực hiện kiểm định kiểm định các phương tiện đo thuộc lĩnh vực dung tích.

- Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch - Dịch vụ triển khai các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm trong lĩnh vực được phân công.

- Đề xuất, tham mưu với Trưởng phòng về chi phí dịch vụ thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách.

- Quản lý trực tiếp các trang thiết bị, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo trung tâm giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 89
Đã truy cập: 2017260